EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0399

Besluit (GBVB) 2022/399 van de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

ST/6836/2022/INIT

PB L 82 van 9.3.2022, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/399/oj

9.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 82/9


BESLUIT (GBVB) 2022/399 VAN DE RAAD

van 9 maart 2022

tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 oktober 2012 Besluit 2012/642/GBVB (1)vastgesteld.

(2)

Op 24 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aangekondigd en zijn Russische strijdkrachten begonnen met een aanval op Oekraïne, onder meer vanuit het grondgebied van Belarus. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne in de krachtigste bewoordingen. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het Handvest van de VN, en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad veroordeelde ook ten stelligste de betrokkenheid van Belarus bij deze agressie, en riep het land op af te zien van een dergelijk optreden en zijn internationale verplichtingen na te komen. De Europese Raad riep op dringend een nieuw pakket individuele en economische sancties voor te bereiden en goed te keuren, ook tegen Belarus.

(4)

De Raad heeft op 2 maart 2022 Besluit (GBVB) 2022/356 (2) vastgesteld, waarbij de titel van Besluit 2012/642/GBVB werd gewijzigd en verdere beperkende maatregelen werden ingesteld in antwoord op de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne.

(5)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de betrokkenheid van Belarus bij de agressie van Rusland tegen Oekraïne, is het passend aanvullende beperkende maatregelen met betrekking tot de financiële sector vast te stellen.

(6)

Met name is het passend: de notering en de verlening van diensten met betrekking tot aandelen van Belarussische overheidsentiteiten te verbieden op handelsplatformen van de Unie; de financiële instromen van Belarus naar de Unie te beperken; transacties met de centrale bank van Belarus te verbieden; het verlenen van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer aan bepaalde Belarussische kredietinstellingen en hun Belarussische dochterondernemingen te beperken. Ook is het passend om aan de netwerkbeheerder voor netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer van het gemeenschappelijk Europees luchtruim aanvullende verplichtingen inzake een verbod op overvliegen op te leggen.

(7)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(8)

Besluit 2012/642/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/642/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende artikelen worden toegevoegd:

“Artikel 2 nonies bis

1.   Transacties in verband met het beheer van reserves en activa van de Centrale Bank van Belarus, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die namens of op aanwijzing van de Centrale Bank van Belarus optreden, zijn verboden.

2.   In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor een transactie op voorwaarde dat die strikt noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van de Unie in haar geheel of van de betrokken lidstaat te waarborgen.

3.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk in kennis van zijn voornemen om op grond van lid 2 toestemming te verlenen.

Artikel 2 nonies ter

Het is vanaf 12 april 2022 verboden om op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de effecten van in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % in handen van de overheid zijn, te noteren en in verband daarmee diensten te verlenen.”.

2)

Artikel 2 duodecies wordt vervangen door:

“Het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen direct of indirect worden omzeild, is verboden.”.

3)

De volgende artikelen worden toegevoegd:

“Artikel 2 unvicies

1.   De verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel met of investeringen in Belarus, is verboden.

2.   De verbodsbepalingen in lid 1 gelden niet voor:

a)

bindende financieringsverbintenissen of verbintenissen inzake financiële bijstand die vóór 10 maart 2022 tot stand zijn gekomen;

b)

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand ten belope van een totale waarde van maximaal 10 000 000 EUR per project aan in de Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen, of

c)

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel in levensmiddelen en voor medische, humanitaire of landbouwdoeleinden.

Artikel 2 duovicies

1.   Het is verboden deposito's te aanvaarden van Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Belarus verblijven, of van in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, als de totale waarde van de deposito's van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100 000 EUR bedraagt.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.

3.   Lid 1 is niet van toepassing op deposito's die noodzakelijk zijn voor niet aan beperkingen onderworpen grensoverschrijdende handel in goederen en diensten tussen de Unie en Belarus.

4.   In afwijking van artikel 1 duovicies, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito:

a)

nodig is voor uitgaven in verband met de basisbehoeften van de in artikel 5 duovicies, lid 1, genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van kosten die verband houden met de verlening juridische diensten;

c)

nodig is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend, of

d)

nodig is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of een internationale organisatie.

De betrokken lidstaat zal de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte brengen van elke op grond van dit lid verleende toestemming binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

5.   In afwijking van artikel 1 duovicies, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito:

a)

nodig is voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of evacuaties, of

b)

nodig is voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Belarus rechtstreeks bevorderen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende toestemming binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 2 tervicies

1.   Het is voor centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie verboden diensten als omschreven in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (*1) te verlenen voor effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven aan Belarussische onderdanen of in Belarus verblijvende natuurlijke personen of in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

Artikel 2 quatervicies

1.   Het is verboden verhandelbare effecten in euro die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Belarussische onderdanen of in Belarus verblijvende natuurlijke personen of in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

Artikel 2 quinvicies

1.   Het is verboden om eurobankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Belarus of natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met inbegrip van de regering en de Centrale Bank van Belarus, of voor gebruik in Belarus.

2.   Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van eurobankbiljetten als dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer noodzakelijk is voor:

a)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Belarus reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, of

b)

de officiële doelen van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Belarus die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

Artikel 2 sexvicies

Vanaf 20 maart 2022 is het verboden gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan de in bijlage XV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XV genoemde entiteit.

(*1)  Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).”."

4)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 2 bis ter

1.   De Netwerkbeheerder voor netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ondersteunt de Commissie en de lidstaten bij het waarborgen van de uitvoering en naleving van artikel 2 bis en artikel 4, lid 2, van dit besluit. Met name verwerpt de Netwerkbeheerder alle vliegplannen die worden ingediend door luchtvaartmaatschappijen die blijk geven van een voornemen om activiteiten uit te voeren over het grondgebied van de Unie of van Belarus die een inbreuk vormen op de bepalingen van dit besluit, zodat de piloot geen toestemming heeft om te vliegen.

2.   De Netwerkbeheerder brengt op basis van de analyse van de vliegplannen regelmatig verslag uit aan de Commissie en de lidstaten over de uitvoering van artikel 2 bis.”.

5)

in artikel 2 quindecies, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

“a)

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in de artikelen 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 sexvicies of genoemd in bijlage II of V;”.

6)

De bijlage bij dit besluit wordt toegevoegd als bijlage V bij Besluit 2012/642/GBVB.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 9 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1).

(2)  Besluit (GBVB) 2022/356 van de Raad van 2 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (PB L 67 van 2.3.2022, blz. 103).


BIJLAGE

“BIJLAGE V

LIJST VAN IN ARTIKEL 2 sexvicies BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Development Bank of the Republic of Belarus

”.

Top