EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0356

Besluit (GBVB) 2022/356 van de Raad van 2 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus

OJ L 67, 2.3.2022, p. 103–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/356/oj

2.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/103


BESLUIT (GBVB) 2022/356 VAN DE RAAD

van 2 maart 2022

tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 15 oktober 2012 Besluit 2012/642/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus vastgesteld.

(2)

Op 24 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aangekondigd en zijn Russische strijdkrachten begonnen met een aanval op Oekraïne, onder meer vanuit het grondgebied van Belarus. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne in de krachtigste bewoordingen. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad veroordeelde ook ten stelligste de betrokkenheid van Belarus bij deze agressie, en riep het land op af te zien van een dergelijk optreden en zijn internationale verplichtingen na te komen. De Europese Raad riep op dringend een nieuw pakket individuele en economische sancties voor te bereiden en goed te keuren, ook tegen Belarus.

(4)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de betrokkenheid van Belarus bij de agressie van Rusland tegen Oekraïne, moet de titel van Besluit 2012/642/GBVB worden gewijzigd en moeten verdere beperkende maatregelen worden ingesteld.

(5)

Er moeten met name verdere handelsbeperkingen worden ingesteld voor goederen die worden gebruikt voor de productie of vervaardiging van tabaksproducten, minerale brandstoffen, bitumineuze stoffen en gasvormige koolwaterstofproducten, kaliumchlorideproducten (“potas”), houtproducten, cementproducten, ijzer- en staalproducten, en rubberproducten. Daarnaast moeten verdere beperkingen worden ingesteld op de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en op de verlening van aanverwante diensten, alsmede op de uitvoer van bepaalde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van Belarus op militair en technologisch gebied en tot de ontwikkeling van de defensie en veiligheid van het land, alsmede beperkingen op de verlening van aanverwante diensten.

(6)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(7)

Besluit 2012/642/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/642/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De titel wordt vervangen door:

“Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne”.

2)

Artikel 2 quater wordt vervangen door:

“Artikel 2 quater

1.   Onverminderd artikel 2 ter van dit besluit, is de directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, als genoemd in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad (*1) aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden, ongeacht of deze goederen en technologie al dan niet van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   Onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 zijn de in de leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen verbodsbepalingen niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b)

medische of farmaceutische doeleinden;

c)

het tijdelijke gebruik door nieuwsmedia;

d)

software-updates;

e)

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f)

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan, of

g)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Belarus reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g), verklaart de exporteur in zijn douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij ingezetene of gevestigd is, binnen 30 dagen na die eerste uitvoer, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kan de bevoegde autoriteit vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd zijn voor:

a)

samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Belarus voor zuiver civiele aangelegenheden;

b)

intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma's;

c)

de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d)

maritieme veiligheid;

e)

civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

f)

uitsluitend gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

g)

de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

5.   In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kan de bevoegde autoriteit vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij heeft geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 3 maart 2022 van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

6.   Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

7.   Wanneer zij op grond van de leden 4 en 5 een besluit neemt inzake een vergunningsverzoek, verleent de bevoegde autoriteit geen vergunning indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:

i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als vermeld in bijlage II, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, of

ii)

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand voor de luchtvaartsector of de ruimtevaartindustrie bedoeld is.

8.   De bevoegde autoriteit kan een door haar op grond van de lid 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel is dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van dit besluit.

9.   De partnerlanden als bedoeld in lid 4, punten f) en g) van dit artikel en in de punten f) en g) van artikel 2 quinquies, lid 4, die wezenlijk gelijkwaardige uitvoercontrolemaatregelen toepassen, zijn vermeld in bijlage IV.

(*1)  Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 206 van 11.6.2021, blz. 1).”."

3)

Artikel 2 quinquies wordt vervangen door:

“Artikel 2 quinquies

1.   Het is verboden om goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Belarus of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.

2.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b)

medische of farmaceutische doeleinden;

c)

het tijdelijke gebruik door nieuwsmedia;

d)

software-updates;

e)

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f)

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan, of

g)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Belarus reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g) verklaart de exporteur in zijn douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij ingezetene of gevestigd is, binnen 30 dagen na de eerste uitvoer, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd zijn voor:

a)

samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Belarus voor zuiver civiele aangelegenheden;

b)

intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma's;

c)

de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d)

maritieme veiligheid;

e)

civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

f)

uitsluitend gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

g)

de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

5.   In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821, kan de bevoegde autoriteit vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij heeft geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 3 maart 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat deze vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

6.   Uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de betrokken bevoegde autoriteit verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. Deze vergunningen zijn in de gehele Unie geldig.

7.   Wanneer zij op grond van de leden 4 en 5 een besluit neemt inzake een vergunningsverzoek, verleent de bevoegde autoriteit geen vergunning indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat:

i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als vermeld in bijlage II, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, of

ii)

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand voor de luchtvaartsector of de ruimtevaartindustrie bedoeld is.

8.   De bevoegde autoriteit kan een door haar op grond van lid 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel is dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van dit besluit.

9.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.”.

4)

Na artikel 2 quinquies wordt het volgende artikel ingevoegd:

“Artikel 2 quinquies bis

1.   Wat de in bijlage II opgenomen entiteiten betreft, kan de bevoegde autoriteit, in afwijking van artikel 2 quater, leden 1 en 2, en artikel 2 quinquies, leden 1 en 2, en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821, alleen vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en van in artikel 2 quinquies vermelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij heeft geconstateerd dat dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a)

noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of

b)

verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 3 maart 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat deze vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

2.   Uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. Deze vergunningen zijn in de gehele Unie geldig.

3.   De bevoegde autoriteit kan een door hen overeenkomstig lid 1 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel is dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van dit besluit.”.

5)

Artikel 2 sexies wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd na lid 1:

“1 bis.   Het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, gerelateerd aan de in lid 1 opgenomen verbodsbepalingen, is verboden.”;

b)

lid 3 wordt geschrapt.

6)

Artikel 2 septies wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 5 wordt geschrapt;

b)

lid 6 wordt lid 5;

c)

in de leden 1, 4 en 5 wordt “aardolieproducten en gasvormige koolwaterstofproducten” vervangen door “minerale brandstoffen, bitumineuze stoffen en gasvormige koolwaterstoffen”.

7)

Artikel 2 octies wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd na lid 1:

“1 bis.   Het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, gerelateerd aan de in lid 1 opgenomen verbodsbepalingen, is verboden.”;

b)

lid 3 wordt geschrapt.

8)

In artikel 2 decies wordt lid 4 geschrapt.

9)

In artikel 2 undecies wordt lid 3 geschrapt.

10)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 2 sexdecies

1.   Het is verboden om:

a)

houtproducten direct of indirect in de Unie in te voeren indien zij:

i)

van oorsprong uit Belarus zijn, of

ii)

uit Belarus zijn uitgevoerd;

b)

houtproducten als bedoeld in punt a), die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Belarus, direct of indirect aan te kopen;

c)

houtproducten als bedoeld in punt a), te vervoeren indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;

d)

direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand te verlenen, met inbegrip van financiële derivaten, of verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

3.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 2 septdecies

1.   Het is verboden om:

a)

cementproducten direct of indirect in de Unie in te voeren indien zij:

i)

van oorsprong uit Belarus zijn, of

ii)

uit Belarus zijn uitgevoerd;

b)

cementproducten als bedoeld in punt a), die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Belarus, direct of indirect aan te kopen;

c)

cementproducten als bedoeld in punt a), te vervoeren indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;

d)

direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand te verlenen, met inbegrip van financiële derivaten, of verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

3.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 2 octodecies

1.   Het is verboden om:

a)

direct dan wel indirect ijzer- en staalproducten in de Unie in te voeren, indien deze:

i)

van oorsprong uit Belarus zijn, of

ii)

uit Belarus zijn uitgevoerd;

b)

direct dan wel indirect ijzer- en staalproducten als bedoeld in punt a) te kopen, indien deze zich in Belarus bevinden of van oorsprong uit Belarus zijn;

c)

ijzer- en staalproducten als bedoeld in punt a) te vervoeren, indien deze van oorsprong uit Belarus zijn of uit Belarus naar een ander land zijn uitgevoerd;

d)

direct dan wel indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand te verlenen, met inbegrip van financiële derivaten, alsook verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden, in verband met de verbodsbepalingen van de punten a), b), en c) van dit lid.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

3.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 2 novodecies

1.   Het is verboden om:

a)

direct dan wel indirect rubberproducten in de Unie in te voeren, indien deze:

i)

van oorsprong uit Belarus zijn, of

ii)

uit Belarus zijn uitgevoerd;

b)

direct dan wel indirect rubberproducten als bedoeld in punt a) te kopen, indien deze zich in Belarus bevinden of van oorsprong uit Belarus zijn;

c)

rubberproducten als bedoeld in punt a), te vervoeren indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;

d)

direct dan wel indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand te verlenen, met inbegrip van financiële derivaten, alsook verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden, in verband met de verbodsbepalingen van de punten a), b), en c).

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

3.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 2 vicies

1.   Het is verboden om:

a)

bepaalde machines, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar personen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.

b)

direct dan wel indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand te verlenen, met inbegrip van financiële derivaten, alsook verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden, in verband met de verbodsbepalingen van punt a).

2.   De in lid 1 van dit artikel opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde machines of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b)

medische of farmaceutische doeleinden;

c)

het tijdelijke gebruik door nieuwsmedia;

d)

software-updates;

e)

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f)

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan, of

g)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Belarus reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g), verklaart de exporteur in zijn douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij ingezetene of gevestigd is, binnen 30 dagen na die eerste uitvoer, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

3.   De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering tot 4 juni 2022 van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

4.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.”.

11)

De bijlagen bij Besluit 2012/642/GBVB worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1).


BIJLAGE

1)

Bijlage II bij Besluit 2012/642/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE II

LIJST VAN IN ARTIKEL 2 QUINQUIES BEDOELDE RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN

Ministerie van Defensie van Belarus

”.

2)

De volgende bijlage wordt toegevoegd:

“BIJLAGE IV

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2 QUATER, LID 9, BEDOELDE PARTNERLANDEN”.

 


Top