EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0329

Besluit (GBVB) 2022/329 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/6557/2022/INIT

PB L 50 van 25.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/329/oj

25.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 50/1


BESLUIT (GBVB) 2022/329 VAN DE RAAD

van 25 februari 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Raad Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dat is de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Hij benadrukte dat de Unie en haar lidstaten fors en op gecoördineerde wijze moeten reageren op verdere kwaadwillige, illegale en ontwrichtende activiteiten van Rusland, daarbij ten volle gebruikmakend van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, in nauwe coördinatie met de partners. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(4)

De Europese Raad benadrukte in zijn conclusies van 16 december 2021 dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en een agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(5)

Op 24 januari 2022 heeft de Raad conclusies goedgekeurd waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. De Raad onderstreepte andermaal dat de Unie zeer gehecht is aan de kernbeginselen waarop de Europese veiligheid steunt en die verankerd zijn in het Handvest van de Verenigde Naties (VN) en de oprichtingsakten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waaronder de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs. Deze kernbeginselen omvatten met name de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten hun eigen veiligheidsbeleid te kiezen of te wijzigen. De Raad stelde dat die beginselen niet onderhandelbaar en ook geen onderwerp van herziening of herinterpretatie zijn, en dat het feit dat Rusland ze schendt, een obstakel is voor een gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheidsruimte in Europa en een bedreiging is voor de vrede en stabiliteit op het Europese continent. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van 16 december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(6)

Op 19 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij uiting gaf aan zijn bezorgdheid over de massale Russische troepenopbouw in en rond Oekraïne, en er bij Rusland op aandrong een zinvolle dialoog aan te gaan en te kiezen voor diplomatie, terughoudendheid aan de dag te leggen en te de-escaleren door een aanzienlijk deel van zijn strijdkrachten terug te trekken uit het grensgebied met Oekraïne. De Unie verklaarde dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en zware kosten met zich mee zou brengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(7)

Op 21 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een decreet ondertekend waarin de "onafhankelijkheid en soevereiniteit" van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de Oekraïense oblasten Donetsk en Loehansk worden erkend en de Russische strijdkrachten opdracht krijgen naar die gebieden te gaan.

(8)

Op 22 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordigers namens de Unie een verklaring afgelegd waarin een veroordeling wordt uitgesproken over die illegale handeling, die de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder ondermijnt en een ernstige inbreuk vormt op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de VN, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan die erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op die meest recente schendingen door Rusland zou reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast te stellen.

(9)

Op 24 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een militaire operatie aangekondigd in Oekraïne en zijn Russische strijdkrachten begonnen met een aanval op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(10)

Op 24 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij de niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie en de betrokkenheid van Belarus in deze agressie tegen Oekraïne in niet mis te verstane bewoordingen veroordeelde. De hoge vertegenwoordiger gaf aan dat de respons van de Unie uit zowel sectorale als individuele beperkende maatregelen zou bestaan.

(11)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat de criteria voor aanwijzing moeten worden gewijzigd zodat er ook personen en entiteiten kunnen worden opgenomen die steun verlenen aan of profijt trekken van de regering van de Russische Federatie en personen en entiteiten die een belangrijke inkomstenbron voor de regering zijn.

(12)

Besluit 2014/145/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/145/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

a)

natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, steun verlenen aan of uitvoering geven aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren;

b)

natuurlijke personen die materiële of financiële steun verlenen aan of profijt trekken van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oekraïne;

c)

natuurlijke personen die transacties verrichten met de separatistische groeperingen in de regio Donbas van Oekraïne;

d)

natuurlijke personen die materiële of financiële steun verlenen aan of profijt trekken van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne, of

e)

vooraanstaande zakenlieden die betrokken zijn bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne,

en natuurlijke personen die met hen verbonden zijn, als opgesomd in de bijlage.”.

2)

In artikel 2 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van:

a)

natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, steun verlenen aan of uitvoering geven aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren;

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die materiële of financiële steun verlenen aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen op de Krim of in Sebastopol waarvan het eigendom in strijd met het Oekraïense recht is overgedragen, of rechtspersonen, entiteiten of lichamen waaraan deze overdracht voordeel heeft opgeleverd;

d)

natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die materiële of financiële steun verlenen aan of profijt trekken van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oekraïne;

e)

natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die transacties verrichten met de separatistische groeperingen in de regio Donbas van Oekraïne;

f)

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die materiële of financiële steun verlenen aan of profijt trekken van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne, of

g)

vooraanstaande zakenlieden of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne,

en natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die met hen verbonden zijn, als opgesomd in de bijlage, worden bevroren.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


Top