EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0327

Besluit (GBVB) 2022/327 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/6553/2022/INIT

OJ L 48, 25.2.2022, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/327/oj

25.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 48/1


BESLUIT (GBVB) 2022/327 VAN DE RAAD

van 25 februari 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Raad Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dit is de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Hij benadrukte dat de Unie en haar lidstaten fors en op gecoördineerde wijze moeten reageren op verdere kwaadwillige, illegale en ontwrichtende activiteiten van Rusland, daarbij ten volle gebruikmakend van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, in nauwe coördinatie met de partners. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de "hoge vertegenwoordiger") tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(3)

In zijn conclusies van 16 december 2021 benadrukte de Europese Raad dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en een agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich zal meebrengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(4)

Op 24 januari 2022 heeft de Raad conclusies aangenomen waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. De Raad onderstreepte andermaal dat de Unie zeer gehecht is aan de kernbeginselen waarop de Europese veiligheid steunt en die verankerd zijn in het Handvest van de Verenigde Naties en de oprichtingsakten van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa, waaronder de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs. Deze kernbeginselen omvatten met name de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten hun eigen veiligheidsbeleid te kiezen of te wijzigen. De Raad stelde dat die beginselen niet onderhandelbaar zijn en dat zij ook geen onderwerp van herziening of herinterpretatie zijn, en dat het feit dat Rusland ze schendt, een obstakel is voor een gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheidsruimte in Europa en een bedreiging is voor de vrede en stabiliteit op het Europese continent. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van 16 december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(5)

Op 19 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij uiting gaf aan zijn bezorgdheid over de massale Russische troepenopbouw in en rond Oekraïne, en er bij Rusland op aandrong een zinvolle dialoog aan te gaan en te kiezen voor diplomatie, terughoudendheid en de-escalatie, door een aanzienlijk deel van zijn strijdkrachten terug te trekken uit het grensgebied met Oekraïne.

(6)

Op 21 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een decreet ondertekend waarin de "onafhankelijkheid en soevereiniteit" van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne worden erkend, en de Russische strijdkrachten opdracht krijgen zich naar die gebieden te verplaatsen.

(7)

Op 22 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij die illegale handeling veroordeelt omdat ze de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder ondermijnt en een ernstige inbreuk vormt op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de Verenigde Naties, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan die erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op deze meest recente schendingen door Rusland zou reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast te stellen.

(8)

Op 24 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aangekondigd en zijn Russische strijdkrachten begonnen met een aanval op Oekraïne, hetgeen een flagrante schending is van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(9)

Op 24 februari 2022 legde de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring af waarin hij de niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie en de betrokkenheid van Belarus bij deze agressie tegen Oekraïne in de krachtigste bewoordingen veroordeelde. De hoge vertegenwoordiger gaf aan dat de respons van de Unie zowel sectorale als individuele beperkende maatregelen zal omvatten.

(10)

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, is het passend verdere beperkende maatregelen in te stellen die verband houden met de sectoren financiën, defensie, energie, lucht- en ruimtevaart.

(11)

De bestaande financiële beperkingen, met name die op de toegang van bepaalde Russische entiteiten tot de kapitaalmarkten, worden uitgebreid. Ook dienen de notering en de verlening van diensten in verband met aandelen van Russische overheidsentiteiten op handelsplatformen van de Unie te worden verboden. Voorts is het nodig nieuwe maatregelen in te voeren die de financiële instromen uit Rusland naar de Unie aanzienlijk beperken, door een verbod in te stellen op het aanvaarden van deposito's boven bepaalde waarden van Russische onderdanen of ingezetenen, op het aanhouden van rekeningen van Russische cliënten door centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie en op de verkoop van in euro luidende effecten aan Russische cliënten.

(12)

Daarnaast is het passend verdere beperkingen in te stellen op de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en op de verlening van aanverwante diensten, alsmede op de uitvoer van bepaalde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de defensie- en veiligheidssector van Rusland, alsmede beperkingen op de verlening van aanverwante diensten. Uitsluitend voor legitieme en vooraf vastgestelde doeleinden worden beperkte vrijstellingen van die beperkingen overwogen.

(13)

Ook is het passend beperkingen in de stellen op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer naar Rusland van specifieke goederen en technologieën voor gebruik bij de olieraffinage, alsmede beperkingen op de levering van aanverwante diensten.

(14)

Tevens is het passend een uitvoerverbod op het gebied van luchtvaart in te stellen voorgoederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in lucht- en ruimtevaart, alsmede een verbod op de verlening van verzekerings- en herverzekerings- en onderhoudsdiensten in verband met die goederen en technologie. Ook wordt een verbod ingesteld op de verlening van technische bijstand en andere aanverwante diensten en van financiering en financiële bijstand met betrekking tot de goederen en technologie waarop dit verbod van toepassing is.

(15)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(16)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

artikel 1 wordt vervangen door:

“Artikel 1

1.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop of de verlening van beleggingsdiensten of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot obligaties, aandelen of soortgelijke financiële instrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen, die zijn uitgegeven tussen 1 augustus 2014 en 12 september 2014, of met een looptijd van meer dan 30 dagen, die zijn uitgegeven tussen 12 september 2014 en 12 april 2022 of effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a)

belangrijke kredietinstellingen of instellingen voor financieringsontwikkeling die gevestigd zijn in Rusland en die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of die voor meer dan 50 % door de staat worden gecontroleerd met ingang van 1 augustus 2014, als vermeld in bijlage I;

b)

elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam gevestigd buiten de Unie en voor meer dan 50 % eigendom van een in bijlage I vermelde entiteit; of

c)

elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt b) van dit lid of van een in bijlage I vermelde entiteit.

2.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a)

een belangrijke kredietinstelling, of andere instelling die op 26 februari 2022 voor meer dan 50 % staatseigendom is of die voor meer dan 50 % door de staat wordt gecontroleerd of elke andere kredietinstelling die een aanzienlijke rol speelt bij de ondersteuning van de activiteiten van Rusland, de Russische regering of de Russische Centrale Bank, en in Rusland gevestigd is, als vermeld in bijlage V; of

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage V; of

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

3.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop of de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan 30 dagen, die zijn uitgegeven tussen 12 september 2014 en 12 april 2022 of effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij of belangrijke activiteiten ontplooien op het gebied van het ontwerpen, produceren, verkopen of uitvoeren van militaire uitrusting of diensten, als vermeld in bijlage II, met uitzondering van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de ruimtevaart en op het gebied van kernenergie;

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, met een geraamd totaalvermogen van meer dan 1 biljoen Russische roebel en met geraamde inkomsten die voor ten minste 50 % voortkomen uit de verkoop of het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage III;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in punt a) of punt b) van dit lid genoemde entiteit; of

d)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a), b) of c) van dit lid.

4.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn en waarin Rusland, zijn regering of centrale bank het recht heeft deel te nemen in de winst of waarmee hij of zij andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, als vermeld in bijlage VI;

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage VI; of

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

5.   Het is verboden met ingang van 12 april 2022 op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de effecten van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % in handen van de overheid zijn, te noteren of in verband daarmee diensten te verlenen.

6.   Het is verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor:

i)

nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan 30 dagen ten behoeve van rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1 of 3, tussen 12 september 2014 en 26 februari 2022; of

ii)

nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1, 2, 3 of 4 na 26 februari 2022.

Dit verbod is niet van toepassing op:

a)

leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verstrekken voor toegestane invoer of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde land, met inbegrip van uitgaven voor goederen en diensten uit een ander derde land die nodig zijn om de uitvoer- of invoercontracten uit te voeren; of

b)

leningen die als specifiek en welomschreven doel hebben noodfinanciering te bieden om te beantwoorden aan de solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen wier eigendomsrechten voor meer dan 50 % in handen zijn van een in bijlage I bedoelde entiteit.

7.   Het in lid 6 bedoelde verbod is niet van toepassing op kredietopnemingen of uitbetalingen in het kader van een contract dat vóór 26 februari 2022 is gesloten, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i)

zijn vóór 26 februari 2022 overeengekomen; en

ii)

zijn op die datum of daarna niet gewijzigd; en

b)

vóór 26 februari 2022 is een contractuele vervaldag vastgesteld voor de volledige terugbetaling van alle beschikbaar gestelde tegoeden en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen uit hoofde van het contract; en

c)

ten tijde van de sluiting van het contract was het contract niet in strijd met de geldende verbodsbepalingen in dit besluit.

De voorwaarden voor de opnemingen en uitbetalingen bedoeld in punt a) omvatten bepalingen betreffende de duur van de aflossingstermijn voor elke opneming of terugbetaling, de toegepaste rentevoet of de methode voor de berekening van de rentevoet, en het maximale bedrag.";

2)

na artikel 1 bis worden de volgende artikelen ingevoegd:

"Artikel 1 ter

1.   Het is verboden deposito's te aanvaarden van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien de totale waarde van de deposito's van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100 000 EUR bedraagt.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

3.   Lid 1 is niet van toepassing op deposito's die noodzakelijk zijn voor niet aan beperkingen onderworpen grensoverschrijdende handel in goederen en diensten tussen de Unie en Rusland.

4.   In afwijking van lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito:

a)

nodig is voor uitgaven in verband met basisbehoeften van in lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van andere kosten van juridische diensten;

c)

noodzakelijk is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de vergunning verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat een specifieke vergunning moet worden verleend; of

d)

noodzakelijk is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of internationale organisatie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

5.   In afwijking van lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito:

a)

noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties; of

b)

noodzakelijk is voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

Artikel 1 quater

1.   Het is voor centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie verboden diensten als omschreven in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (*1) te verlenen voor effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

Artikel 1 quinquies

1.   Het is verboden in euro luidende effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

(*1)  Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).";"

3)

artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

1.   De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, als genoemd in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad (*2) aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden, ongeacht of deze al dan niet van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   Onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 zijn de in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b)

medische of farmaceutische doeleinden;

c)

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

d)

software-updates;

e)

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f)

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor personen en entiteiten in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan; of

g)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g) van dit lid, verklaart de exporteur in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur ingezetene of gevestigd is, binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer heeft plaatsgevonden, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a)

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

b)

bestemd zijn voor intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma's;

c)

bestemd zijn voor de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d)

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

e)

bestemd zijn voor civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

f)

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

g)

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

5.   In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

6.   Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

7.   Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 van dit artikel bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als vermeld in bijlage IV, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn; of

ii)

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand voor de luchtvaartsector of de ruimtevaartindustrie bedoeld is.

8.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen een door hen overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van dit besluit.

9.   De partnerlanden als bedoeld in dit artikel en in de punten f) en g) van artikel 3 bis, lid 4, die wezenlijk gelijkwaardige uitvoercontrolemaatregelen toepassen, zijn opgenomen in bijlage VII.

(*2)  Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PB L 206 van 11.6.2021, blz. 1).”;"

4)

artikel 3 bis wordt vervangen door:

"Artikel 3 bis

1.   Het is verboden om goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

2.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b)

medische of farmaceutische doeleinden;

c)

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

d)

software-updates;

e)

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f)

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan; of

g)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g), verklaart de exporteur in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur ingezetene of gevestigd is, binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer heeft plaatsgevonden, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a)

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

b)

bestemd zijn voor intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma's;

c)

bestemd zijn voor de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d)

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

e)

bestemd zijn voor civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

f)

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen; of

g)

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

5.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

6.   Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

7.   Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 van dit artikel bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als vermeld in bijlage IV, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, of

ii)

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand voor de luchtvaartsector of de ruimtevaartindustrie bedoeld is.

8.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen een door hen overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van dit besluit.

9.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.";

5)

na artikel 3 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

“Artikel 3 ter

1.   Wat de in bijlage IV vermelde entiteiten betreft, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, in afwijking van de artikelen 3 en 3 bis, en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821, alleen vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en van in artikel 3 bis vermelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben geconstateerd dat:

a)

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben; of

b)

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

2.   Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

3.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen een door hen overeenkomstig lid 1 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van dit besluit.";

6)

na artikel 4 bis worden de volgende artikelen ingevoegd:

"Artikel 4 ter

1.   Het is verboden om publieke financiering of financiële bijstand voor de handel met of investeringen in Rusland te verlenen.

2.   Het verbod van lid 1 geldt niet voor:

a)

bindende financieringsverbintenissen of verbintenissen inzake financiële bijstand die vóór 26 februari 2022 tot stand zijn gekomen;

b)

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor een totale waarde van maximaal 10 000 000 EUR per project aan in de Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen; of

c)

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel in levensmiddelen en voor landbouw-, medische of humanitaire doeleinden.

Artikel 4 quater

1.   Het is verboden om de goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik bij de olieraffinage, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

2.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 laten de uitvoering tot 27 mei 2022 van contracten die vóór 26 februari 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

In naar behoren gerechtvaardigde spoedgevallen kan de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer plaatsvinden zonder voorafgaande vergunning mits de exporteur de bevoegde autoriteit daarvan kennis geeft binnen vijf werkdagen nadat de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer heeft plaatsgevonden, en daarbij nadere informatie verstrekt over de reden(en) van de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer zonder voorafgaande vergunning.

5.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 4 quinquies

1.   Het is verboden om goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

2.   Het is verboden om personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland direct of indirect verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden met betrekking tot de in lid 1 bedoelde goederen en technologie.

3.   Het is verboden één of een combinatie van de volgende activiteiten te verrichten: direct of indirect reviseren, repareren, inspecteren, vervangen, wijzigen of herstellen van een defect van een luchtvaartuig of luchtvaartuigonderdeel, met uitzondering van een direct aan de vlucht voorafgaande inspectie, in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

4.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

5.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 niet van toepassing op de uitvoering tot 28 maart 2022 van contracten die vóór 26 februari 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

6.   De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen moeten vallen onder dit artikel.";

7)

artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

1.   Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavig besluit zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen welke zijn vermeld in de bijlagen I, II, III, IV, V of VI of als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt b) of c), artikel 1, lid 2, punt b) of c), artikel 1, lid 3, punt c) of d), artikel 1, lid 4, punt b) of c), en artikel 1 bis, punt a), b) of c);

b)

elke andere Russische persoon, Russische entiteit of Russisch lichaam; of

c)

een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a) of punt b) van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.   In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.

3.   Dit artikel geldt onverminderd het recht van de personen, entiteiten en lichamen die in lid 1 worden genoemd, op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met dit besluit.”;

8)

artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van artikel 1 tot en met artikel 4 quinquies worden omzeild, onder meer door op te treden als vervanger van de in deze bepalingen bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of te hunnen voordele te handelen door gebruik te maken van de bij dit besluit vastgestelde uitzonderingen.";

9)

het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 8 bis

1.   De Raad en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de "hoge vertegenwoordiger") verwerken persoonsgegevens voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van dit besluit, met name voor het voorbereiden en aanbrengen van wijzigingen in dit besluit en de bijlagen ervan.

2.   Voor de toepassing van dit besluit worden de Raad en de hoge vertegenwoordiger aangewezen als "verwerkingsverantwoordelijken" in de zin van artikel 3, lid 8, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (*3), met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die nodig zijn om de in lid 1 bedoelde taken uit te voeren.

(*3)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).";"

10)

artikel 9 wordt vervangen door:

"Artikel 9

1.   Dit besluit is van toepassing tot en met 31 juli 2022.

2.   Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt, wordt het, in voorkomend geval, herzien of gewijzigd.";

11)

de bijlagen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE

1)

De titel van bijlage I bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

"BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 1, lid 1, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

".

2)

De titel van bijlage II bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

"BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 1, lid 3, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

".

3)

De titel van bijlage III bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

"BIJLAGE III

Lijst van de in artikel 1, lid 3, punt b), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

".

4)

Bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB wordt vervangen door:

"BIJLAGE IV

Lijst van de in artikel 3, lid 7, artikel 3 bis, lid 7, en artikel 3 ter, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI

Argut OOO

Communicatiecentrum van het ministerie van Defensie

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse

Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie

Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie

Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA)

Buitenlandse inlichtingendienst (SVR)

Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center)

Irkut Corporation

Public Joint Stock Company “Irkut Research and Production Corporation”

Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Computing Machinery”

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (scheepswerf Zaliv)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministerie van Defensie (Russische Federatie)

Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Scheepswerf Krasnoye Sormovo

Scheepswerf Severnaya

Scheepswerf Yantar

UralVagonZavod

".

5)

De volgende bijlagen worden toegevoegd:

"BIJLAGE V

Lijst van de in artikel 1, lid 2, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

Alfa Bank

Bank Otkritie

Bank Rossiya

Promsvyazbank

BIJLAGE VI

Lijst van de in artikel 1, lid 4, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

Almaz-Antey

Kamaz

Commerciële zeehaven van Novorossiysk

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Russische spoorwegen

JSC PO Sevmash

Sovcomflot

United Shipbuilding Corporation

BIJLAGE VII

Lijst van de in artikel 3, lid 9, bedoelde partnerlanden

DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

”.

Top