EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0264

Besluit (GBVB) 2022/264 van de Raad van 23 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/6493/2022/INIT

PB L 42I van 23.2.2022, p. 95–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/264/oj

23.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 42/95


BESLUIT (GBVB) 2022/264 VAN DE RAAD

van 23 februari 2022

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Besluit 2014/512/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

In zijn conclusies van 24 en 25 juni 2021 riep de Europese Rusland op zijn volle verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de akkoorden van Minsk volledig worden uitgevoerd; dit is de voornaamste voorwaarde voor een substantiële wijziging in de houding van de Unie. Hij benadrukte dat de Unie en haar lidstaten fors en op gecoördineerde wijze moeten reageren op verdere kwaadwillige, illegale en ontwrichtende activiteiten van Rusland, daarbij ten volle gebruikmakend van alle instrumenten waarover de Unie beschikt, in nauwe coördinatie met de partners. Daartoe verzocht de Europese Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) tevens om opties aan te reiken voor aanvullende beperkende maatregelen, waaronder economische sancties.

(3)

In zijn conclusies van 16 december 2021 benadrukte de Europese Raad dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne en een agressieve retoriek, moest laten de-escaleren. Hij sprak nogmaals zijn volledige steun uit voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. De Europese Raad moedigde diplomatieke inspanningen aan en ondersteunde het Normandiëkwartet met het oog op de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk, maar verklaarde dat verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich zal meebrengen, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen.

(4)

Op 24 januari 2022 heeft de Raad conclusies aangenomen waarin hij de aanhoudende agressie en dreigingen van Rusland jegens Oekraïne veroordeelde en Rusland opriep te de-escaleren, zich te houden aan het internationaal recht en via de bestaande internationale mechanismen een constructieve dialoog aan te gaan. De Raad onderstreepte andermaal dat de Unie zeer gehecht is aan de kernbeginselen waarop de Europese veiligheid steunt en die verankerd zijn in het Handvest van de Verenigde Naties en de oprichtingsakten van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa, waaronder de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs. Deze kernbeginselen omvatten met name de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het zich onthouden van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten hun eigen veiligheidsbeleid te kiezen of te wijzigen. De Raad stelde dat die beginselen niet onderhandelbaar zijn en dat zij ook geen onderwerp van herziening of herinterpretatie zijn, en dat het feit dat Rusland ze schendt, een obstakel is voor een gemeenschappelijke en ondeelbare veiligheidsruimte in Europa en een bedreiging is voor de vrede en stabiliteit op het Europese continent. Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van 16 december 2021 herhaalde de Raad dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zou brengen, waaronder een breed scala aan sectorale en individuele beperkende maatregelen die in overleg met partners zouden worden uitgevaardigd.

(5)

Op 19 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij uiting gaf aan zijn bezorgdheid over de massale Russische troepenopbouw in en rond Oekraïne, en er bij Rusland op aandrong een zinvolle dialoog aan te gaan en te kiezen voor diplomatie, terughoudendheid en de-escalatie, door een aanzienlijk deel van zijn strijdkrachten terug te trekken uit het grensgebied met Oekraïne.

(6)

Op 21 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een decreet ondertekend waarin de "onafhankelijkheid en soevereiniteit" van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne worden erkend, en de Russische strijdkrachten opdracht krijgen zich naar die gebieden te verplaatsen.

(7)

Op 22 februari 2022 heeft de hoge vertegenwoordiger namens de Unie een verklaring afgelegd waarin hij die illegale handeling veroordeelt omdat ze de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne verder ondermijnt en een ernstige inbreuk vormt op het internationale recht en een reeks internationale overeenkomsten, waaronder het Handvest van de Verenigde Naties, de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs en het Memorandum van Boedapest, alsook op de Minsk-akkoorden en Resolutie 2202 (2015) van de VN-Veiligheidsraad. De hoge vertegenwoordiger drong er bij Rusland, als partij bij het conflict, op aan die erkenning terug te draaien, zijn verbintenissen na te komen, het internationale recht na te leven en de besprekingen in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne te hervatten. Hij kondigde aan dat de Unie op deze meest recente schendingen door Rusland zou reageren door met spoed aanvullende beperkende maatregelen vast testellen.

(8)

Gezien de ernst van de situatie acht de Raad het passend verdere beperkende maatregelen te nemen in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

(9)

Met name de toegang tot de kapitaalmarkten moet worden beperkt door met name de financiering van Rusland, de Russische regering en de Russische centrale bank te verbieden.

(10)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(11)

Besluit 2014/512/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

na artikel 1 wordt het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 1 bis

1.   De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van investeringsdiensten of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten, die na 9 maart 2022 zijn uitgegeven door:

a)

Rusland en zijn regering;

b)

de centrale bank van Rusland; of

c)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens, of op aanwijzing van, de in punt b) bedoelde entiteit,

zijn verboden.

2.   Het is verboden om na 23 februari 2022 [PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit in te voegen] direct of indirect enige regeling te treffen met betrekking tot nieuwe leningen of kredieten aan elke in lid 1 bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam, of om aan een dergelijke regeling deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verstrekken voor toegestane invoer of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde land, met inbegrip van uitgaven voor goederen en diensten uit een ander derde land die nodig zijn om de uitvoer- of invoercontracten uit te voeren.

3.   Het in lid 2 bedoelde verbod is niet van toepassing op kredietopnemingen of uitbetalingen in het kader van een contract dat vóór 23 februari 2022 is gesloten, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i)

zijn vóór 23 februari 2022 overeengekomen; en

ii)

zijn op die datum of daarna niet gewijzigd; en

b)

vóór 23 februari 2022 is een contractuele vervaldag vastgesteld voor de volledige terugbetaling van alle beschikbaar gestelde tegoeden en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen uit hoofde van het contract.

De voorwaarden voor de opnemingen en uitbetalingen bedoeld in punt a) omvatten bepalingen betreffende de duur van de aflossingstermijn voor elke opneming of terugbetaling, de toegepaste rentevoet of de methode voor de berekening van de rentevoet, en het maximale bedrag.";

2)

in artikel 7, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

"a)

entiteiten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b) of c), artikel 1, lid 2, onder c) of d), artikel 1 bis, lid 1, onder a), b), of c), of welke zijn vermeld in bijlage I, II, III of IV;".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


Top