EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0890

Besluit (EU) 2018/890 van de Raad van 4 juni 2018 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

ST/14498/2017/REV/1

OJ L 159, 22.6.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/890/oj

22.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 159/15


BESLUIT (EU) 2018/890 VAN DE RAAD

van 4 juni 2018

betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 83, lid 1, juncto artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2015/1914 van de Raad (2) is het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (3) („het aanvullend protocol”) op 22 oktober 2015 ondertekend, onder voorbehoud van sluiting ervan.

(2)

In artikel 10 van het aanvullend protocol is bepaald dat het aanvullend protocol openstaat voor goedkeuring door de Unie.

(3)

Bij Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad (4) is voorzien in gemeenschappelijke Unieregels inzake terrorismebestrijding. De Unie heeft zodoende al maatregelen aangenomen op verschillende gebieden die door het aanvullend protocol worden bestreken.

(4)

Het aanvullend protocol moet derhalve namens de Unie worden goedgekeurd voor aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, voor zover het aanvullend protocol gevolgen kan hebben voor die gemeenschappelijke regels of de strekking daarvan kan wijzigen. De lidstaten behouden hun bevoegdheden, voor zover het aanvullend protocol geen gevolgen heeft voor die gemeenschappelijke regels of de strekking daarvan niet wijzigt.

(5)

Het aanvullend protocol verplicht iedere partij ertoe een contactpunt aan te wijzen voor de uitwisseling van informatie over personen die in het buitenland reizen met terroristisch oogmerk. Europol moet als contactpunt voor de Unie worden aangewezen. Er kunnen ook contactpunten voor de lidstaten worden aangewezen.

(6)

Ierland is gebonden door Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad (5) en neemt derhalve deel aan de vaststelling van dit besluit.

(7)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel aan de vaststelling van dit besluit en is dit niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(8)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van dit besluit en is dit niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme wordt, voor aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van het aanvullend protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) wordt aangewezen als het contactpunt voor de Unie als bedoeld in artikel 7 van het aanvullend protocol, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad (6).

Artikel 3

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie de in artikel 10 van het aanvullend protocol bedoelde akte van goedkeuring neer te leggen (7).

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 4 juni 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

T. TSACHEVA


(1)  Goedkeuring van 18 april 2018 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Besluit (EU) 2015/1914 van de Raad van 18 september 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (CETS nr. 196) (PB L 280 van 24.10.2015, blz. 24).

(3)  CETS nr. 217.

(4)  Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

(5)  Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3).

(6)  Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).

(7)  De datum van inwerkingtreding van het aanvullend protocol voor de Europese Unie zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad worden bekendgemaakt.


Top