EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1842

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1842 van de Commissie van 14 oktober 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft het elektronische controlecertificaat voor ingevoerde biologische producten en bepaalde andere elementen, en Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft de voorschriften voor verduurzaamde of verwerkte biologische producten en informatieverstrekking (Voor de EER relevante tekst )

C/2016/6502

OJ L 282, 19.10.2016, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; stilzwijgende opheffing door 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1842/oj

19.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 282/19


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1842 VAN DE COMMISSIE

van 14 oktober 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft het elektronische controlecertificaat voor ingevoerde biologische producten en bepaalde andere elementen, en Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft de voorschriften voor verduurzaamde of verwerkte biologische producten en informatieverstrekking

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 38, onder a), d), en e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) zijn uitvoeringsbepalingen voor de invoer van biologische producten uit derde landen vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 is een termijn vastgesteld waarin de controleorganen en de controlerende autoriteiten hun verzoek tot erkenning voor overeenstemmingsdoeleinden moeten indienen overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 834/2007. Aangezien de tenuitvoerlegging van de voorschriften betreffende de invoer van overeenstemmende producten momenteel nog wordt beoordeeld en de desbetreffende richtsnoeren, modellen en vragenlijsten en het vereiste elektronische transmissiesysteem nog in ontwikkeling zijn, moet de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen door de controleorganen en controlerende autoriteiten worden opgeschoven.

(3)

De ervaring heeft geleerd dat de lidstaten uiteenlopende praktijken toepassen wat betreft de verificatie van zendingen van biologische producten vooraleer deze in de Unie in het vrije verkeer worden gebracht. Met het oog op consistente en doeltreffende controles moet worden verduidelijkt welke soorten controles nodig zijn voor de verificatie van zendingen, in het licht van de overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 uit te voeren risicobeoordeling. Ook moet de omschrijving van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de verificatie van zendingen en voor het viseren van controlecertificaten anders worden geformuleerd om te verduidelijken dat het gaat om bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van officiële controles op het gebied van biologische productie en die zijn aangewezen op grond van artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007.

(4)

Voorts werd geconstateerd dat de controleorganen en controlerende autoriteiten ook uiteenlopende praktijken toepassen wat betreft de indeling van in te voeren producten volgens de in de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bedoelde productcategorieën. Omwille van een uniformere indeling volgens deze productcategorieën moeten daarom bepaalde definities worden vastgesteld met het oog op duidelijkheid en rechtszekerheid voor de marktdeelnemers, om een gelijkvormige toepassing van de regels door de controleorganen en controlerende autoriteiten te waarborgen en om het toezicht door de bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken.

(5)

Voor productcategorieën waarin de term „onverwerkt” of „verwerkt” voorkomt, dienen deze termen, met het oog op vereenvoudiging en samenhang met de hygiënevoorschriften, dezelfde betekenis te hebben als in de definities van verwerkte en onverwerkte producten van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3). Er moet echter worden verduidelijkt dat etiketterings- en verpakkingshandelingen niet ter zake doen bij het aanmerken van het product als onverwerkt of verwerkt.

(6)

De twee invoerregelingen waarin is voorzien bij artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 sluiten elkaar in principe uit. Indien een derde land overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend, hoeft voor dat land geen controlerende autoriteit of controleorgaan te worden erkend overeenkomstig artikel 33, lid 3. Bijgevolg is in artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 vastgesteld dat een controlerende autoriteit of controleorgaan enkel kan worden erkend overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor een land dat niet overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 is erkend. Om te vermijden dat de invoer van biologische producten op enige wijze wordt belemmerd, dient het evenwel mogelijk te zijn dat controlerende autoriteiten of controleorganen worden erkend voor een erkend derde land indien de erkenning van dat derde land geen betrekking heeft op het in te voeren product. Derhalve dient de bestaande afwijking in artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 anders te worden geformuleerd overeenkomstig de bestaande praktijk en dient deze dus naar producten te verwijzen in plaats van naar productcategorieën.

(7)

Op basis van Verordening (EG) nr. 834/2007 mogen uit een derde land ingevoerde producten in de Unie als biologisch product in de handel worden gebracht mits voor deze producten met name een controlecertificaat is afgegeven door de bevoegde autoriteit, de controlerende autoriteit of het controleorgaan van een erkend derde land, of door een erkende controlerende autoriteit of een erkend controleorgaan.

(8)

Overeenkomstig actie 12 van het Actieplan voor de toekomst van de biologische productie in de Europese Unie (4) heeft de Commissie een systeem ontwikkeld voor de elektronische certificering van de invoer van biologische producten, als module die is geïntegreerd in het elektronische Traces-systeem (Trade Control and Expert System), waarin is voorzien bij Beschikking 2003/24/EG van de Commissie (5).

(9)

Een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet worden gewijzigd om het elektronische certificeringssysteem in te voeren en om een degelijke werking van dat systeem te garanderen. Derhalve dienen de voorschriften betreffende het in het vrije verkeer brengen door de desbetreffende douaneautoriteit van de lidstaat en de workflow voor de afgifte en het viseren van het controlecertificaat, met inbegrip van de controle van de overeenstemming tussen het controlecertificaat en de douaneaangifte, te worden verduidelijkt. In dit verband dient ook de workflow voor de afgifte en het viseren van het controlecertificaat bij bijzondere douaneprocedures te worden verduidelijkt. Met het oog op een goede werking van het elektronische systeem moeten de e-mailadressen van de erkende controleorganen en controlerende autoriteiten worden vermeld.

(10)

Om de integriteit van in de Unie ingevoerde biologische producten te waarborgen moet worden verduidelijkt dat het controleorgaan dat of de controlerende autoriteit die het controlecertificaat afgeeft, in de regel het controleorgaan of de controlerende autoriteit is dat/die belast is met de certificering van de producent of de verwerker van het product. Indien de marktdeelnemer die de laatste handeling met het oog op de in artikel 2, onder i), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde bereiding verricht, niet de oorspronkelijke producent of verwerker van het product is, dient het controlecertificaat te worden afgegeven door het controleorgaan dat of de controlerende autoriteit die de laatste handeling heeft gecontroleerd. Voorts moet worden verduidelijkt dat de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vermelde controlerende autoriteiten of controleorganen uitsluitend controlecertificaten mogen afgeven in overeenstemming met de voorwaarden van hun erkenning, terwijl die welke in bijlage IV bij die verordening zijn vermeld, enkel controlecertificaten mogen afgeven voor de daar vermelde producten en oorsprong.

(11)

De ervaring heeft geleerd dat uiteenlopende praktijken worden toegepast wat betreft de controles die moeten worden uitgevoerd door het controleorgaan dat of de controlerende autoriteit die het controlecertificaat afgeeft. Derhalve moet nader worden omschreven welke controles moeten worden uitgevoerd vóór de afgifte van het certificaat. De autoriteit of het orgaan mag pas overgaan tot afgifte van het controlecertificaat na een volledige controle aan de hand van stukken en, afhankelijk van de risicobeoordeling, eventueel een fysieke controle van het product in kwestie. Voor verwerkte landbouwproducten dienen de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vermelde controlerende autoriteiten of controleorganen te controleren of alle ingrediënten zijn onderworpen aan een controlesysteem overeenkomstig de voorwaarden voor erkenning van het betrokken derde land, terwijl de in bijlage IV bij die verordening vermelde controlerende autoriteiten of controleorganen dienen na te gaan of de ingrediënten zijn gecontroleerd en gecertificeerd door overeenkomstig de wetgeving van de Unie erkende controlerende autoriteiten of controleorganen dan wel of de ingrediënten in de Unie zijn geproduceerd. Evenzo moet nader worden omschreven welke controles moeten worden uitgevoerd door de in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vermelde controlerende autoriteiten of controleorganen die belast zijn met de certificering van marktdeelnemers in de laatste fasen van de productieketen, zoals die welke uitsluitend etiketterings- en verpakkingshandelingen verrichten. In dergelijke gevallen moet worden nagegaan of de betrokken producten zijn gecontroleerd en gecertificeerd door in die bijlage vermelde en voor het betrokken land en de betrokken productcategorie erkende controlerende autoriteiten of controleorganen.

(12)

Ook dient te worden vermeld welke autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het toekennen en bijwerken van de toegangsrechten voor Traces met het oog op elektronische certificering van de controle. Daarnaast dienen voorschriften te worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de authenticiteit, de integriteit en de leesbaarheid van de informatie en de bijbehorende metagegevens in Traces worden gewaarborgd voor de hele periode waarin zij moeten worden bijgehouden.

(13)

Ook dient te worden gezorgd voor een doeltreffende en doelmatige informatie-uitwisseling tussen de autoriteiten van de lidstaten in gevallen waarin onregelmatigheden worden geconstateerd, met name wanneer producten als biologisch zijn geëtiketteerd, maar niet vergezeld gaan van een controlecertificaat.

(14)

Aangezien de laatste door de lidstaten afgegeven machtigingen tot invoer zijn vervallen op 30 juni 2015, dienen alle verwijzingen naar dergelijke machtigingen te worden geschrapt in Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(15)

Marktdeelnemers en lidstaten dienen voldoende tijd te krijgen om hun procedures aan te passen aan het elektronische controlecertificaat via Traces. Derhalve moet worden voorzien in een overgangsperiode waarin de afgifte en het viseren van het papieren controlecertificaat mogelijk blijft.

(16)

Met het oog op een degelijke werking van het elektronische controlecertificaat en met name om te verduidelijken dat omschakelingsproducten uitgesloten zijn van de aan derde landen toegewezen erkenningen, om de formulering betreffende de oorsprong van producten uit erkende derde landen te harmoniseren en om productcategorie C uit te breiden met algen, met inbegrip van microalgen, dienen bepaalde elementen van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 te worden gewijzigd, zonder echter te raken aan het toepassingsgebied van de erkenningen die voorheen reeds werden toegewezen aan derde landen of aan controleorganen en controlerende autoriteiten.

(17)

Volgens door de Verenigde Staten verschafte informatie is de behandeling van appelen en peren met antibiotica ter bestrijding van bacterievuur in dat derde land niet toegestaan sinds oktober 2014. Derhalve is het gerechtvaardigd de desbetreffende beperking voor de productcategorieën A en D in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 te verwijderen.

(18)

In het licht van de ervaring met de toepassing van het gelijkwaardigheidssysteem moeten het model van het controlecertificaat en het model van uittreksels daarvan, als weergegeven in de bijlagen V en VI bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, worden aangepast zodat informatie kan worden verschaft over de producent of de verwerker van het product, alsmede over het betrokken land van oorsprong, wanneer dat verschilt van het land van uitvoer van het product.

(19)

Bij Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (6) zijn uitvoeringsbepalingen betreffende de biologische productie, de etikettering en de controle vastgesteld.

(20)

Gezien de in Verordening (EG) nr. 1235/2008 opgenomen nieuwe definities van „verwerkt” en „onverwerkt” zouden sommige handelingen die zijn vermeld in de definitie van „bereiding” zoals omschreven in artikel 2, onder i), van Verordening (EG) nr. 834/2007, niet onder „verwerking” vallen en bijgevolg zouden de voorschriften van artikel 26 van Verordening (EG) nr. 889/2008 voor de productie van verwerkte levensmiddelen en verwerkte diervoeders onduidelijk worden. De voorschriften inzake voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om het risico op verontreiniging door niet-toegestane stoffen of niet-toegestane producten te voorkomen dan wel om vermenging of verwisseling met niet-biologische producten te voorkomen, dienen derhalve anders te worden geformuleerd om duidelijk te stellen dat deze in voorkomend geval van toepassing zijn op marktdeelnemers die verduurzamingsactiviteiten uitvoeren. Daartoe is het eveneens passend definities van de termen „verduurzaming” en „verwerking” op te nemen.

(21)

De informatieverstrekking inzake ingevoerde zendingen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 889/2008 dient eveneens te gebeuren via Traces.

(22)

Om het elektronische certificeringssysteem degelijk te laten werken, moet de door de lidstaten aan de Commissie te verstrekken informatie inzake de bevoegde autoriteiten en controleorganen of controlerende autoriteiten e-mailadressen en websites omvatten. Er dient een nieuwe termijn voor de verstrekking van die informatie te worden vastgesteld.

(23)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 en Verordening (EG) nr. 889/2008 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(24)

Om een vlotte overgang naar het nieuwe elektronische certificeringssysteem te waarborgen dient deze verordening zes maanden na de bekendmaking ervan van toepassing te worden. De uitbreiding van productcategorie C met algen, met inbegrip van microalgen, dient evenwel van toepassing te worden met ingang van de datum van toepassing van de desbetreffende bepaling van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/673 van de Commissie (7) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 om het gebruik van microalgen voor levensmiddelen toe te laten.

(25)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de punten 5 en 6 worden vervangen door:

„5.   „verificatie van de zending”: de door de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat in het kader van de officiële controles waarin is voorzien in Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (*) uitgevoerde verificatie om aan de hand van stelselmatige documentcontroles, willekeurige identiteitscontroles en, afhankelijk van de risicobeoordeling, eventueel fysieke controles na te gaan of is voldaan aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 834/2007, van Verordening (EG) nr. 889/2008 en van de onderhavige verordening, alvorens de zending overeenkomstig artikel 13 van de onderhavige verordening in de Unie in het vrije verkeer wordt gebracht;

6.   „desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat”: de door de lidstaat op grond van artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 aangewezen douaneautoriteit, autoriteit voor voedselveiligheid of andere autoriteit die verantwoordelijk is voor de verificatie van zendingen en het viseren van controlecertificaten;

(*)  Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1)”;"

b)

de volgende punten 8 tot en met 11 worden toegevoegd:

„8.   „aquacultuurproducten”: aquacultuurproducten als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 34, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad (**);

9.   „onverwerkt”: onverwerkt als gebruikt in de definitie van onverwerkte producten van artikel 2, lid 1, onder n), van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad (***), ongeacht de verpakkings- of etiketteringshandelingen;

10.   „verwerkt”: verwerkt als gebruikt in de definitie van verwerkte producten van artikel 2, lid 1, onder o), van Verordening (EG) nr. 852/2004, ongeacht de verpakkings- of etiketteringshandelingen;

11.   „plaats van binnenkomst”: punt van vrijgave voor het vrije verkeer.

(**)  Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22)."

(***)  Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).”."

2)

In artikel 4 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   De Commissie beoordeelt of een controleorgaan of een controlerende autoriteit kan worden erkend en in de in artikel 3 bedoelde lijst kan worden opgenomen na ontvangst van een verzoek daartoe van de vertegenwoordiger van het betrokken controleorgaan of de betrokken controlerende autoriteit dat is gebaseerd op het overeenkomstig artikel 17, lid 2, door de Commissie beschikbaar gestelde aanvraagmodel. Voor de opstelling van de eerste lijst worden alleen de vóór 31 oktober 2017 ontvangen volledige verzoeken in overweging genomen.”.

3)

In artikel 7, lid 2, worden de punten e) en f) vervangen door:

„e)

de naam, het adres, het e-mailadres, de website en het codenummer van de controlerende autoriteit of autoriteiten en het controleorgaan of de controleorganen dat/die door de onder d) bedoelde bevoegde autoriteit is/zijn erkend voor de uitvoering van controles;

f)

de naam, het adres, het e-mailadres, de website en het codenummer van de autoriteit of autoriteiten en het controleorgaan of de controleorganen dat/die in het derde land verantwoordelijk is/zijn voor de afgifte van certificaten voor invoer in de Unie;”.

4)

In artikel 9, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

„a)

indien, nadat het derde land in de lijst is opgenomen, wijzigingen worden aangebracht in de in het derde land van kracht zijnde maatregelen of in de uitvoering ervan, en met name in het controlesysteem van het derde land, stelt dat derde land de Commissie daarvan onverwijld in kennis; elke wijziging van de in de punten d), e) en f) van artikel 7, lid 2, bedoelde informatie wordt onverwijld aan de Commissie meegedeeld via het in artikel 94, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008 bedoelde computersysteem;”.

5)

In artikel 10 wordt lid 3 vervangen door:

„3.   In afwijking van lid 2, onder b), mogen producten die van oorsprong zijn uit een overeenkomstig artikel 7 in de lijst opgenomen erkend derde land, maar die niet onder de aan dat derde land toegewezen erkenning vallen, worden opgenomen in de in het onderhavige artikel bedoelde lijst.”.

6)

Artikel 13 wordt vervangen door:

„Artikel 13

Controlecertificaat

1.   Een zending die bestaat uit in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde producten en die overeenkomstig artikel 33 van die verordening wordt ingevoerd, mag slechts in de Unie in het vrije verkeer worden gebracht mits:

a)

een origineel controlecertificaat is overgelegd aan de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat;

b)

de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat de zending heeft geverifieerd en het controlecertificaat heeft geviseerd, en

c)

het nummer van het controlecertificaat wordt weergegeven in de in artikel 158, lid 1, van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (****) bedoelde douaneaangifte voor het vrije verkeer.

De verificatie van de zending en het viseren van het controlecertificaat worden door de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat uitgevoerd in de lidstaat waar de zending in de Unie in het vrije verkeer wordt gebracht.

De lidstaten wijzen de plaatsen van binnenkomst op hun grondgebied aan en stellen de Commissie in kennis van de aangewezen plaatsen van binnenkomst.

2.   Het controlecertificaat wordt afgegeven door de desbetreffende controlerende autoriteit of het desbetreffende controleorgaan, geviseerd door de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat en aangevuld door de eerste geadresseerde op basis van het model en de noten die zijn opgenomen in bijlage V en door middel van het elektronische Traces-systeem (Trade Control and Expert System), waarin is voorzien bij Beschikking 2003/24/EG van de Commissie (*****).

Het originele controlecertificaat is een afgedrukt en manueel ondertekend exemplaar van het ingevulde elektronische certificaat in Traces, ofwel een in Traces ondertekend controlecertificaat met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3, lid 11, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad (******) of met een elektronische handtekening die gelijkwaardige garanties biedt met betrekking tot de functionaliteiten van een handtekening door toepassing van dezelfde regels en voorwaarden als die welke zijn vastgesteld in de in de bijlage bij Besluit 2004/563/EG, Euratom van de Commissie (*******) vastgestelde bepalingen van de Commissie betreffende elektronische en gedigitaliseerde documenten.

Wanneer het originele controlecertificaat een afgedrukt en manueel ondertekend exemplaar van het ingevulde elektronische certificaat in Traces is, verifiëren de controlerende autoriteiten, de controleorganen, de desbetreffende bevoegde autoriteiten van de lidstaat en de eerste geadresseerde in elke fase van afgifte, visering en ontvangst van het controlecertificaat of de informatie op dit exemplaar overeenstemt met de in Traces weergegeven informatie.

3.   Het controlecertificaat kan enkel worden geviseerd indien het is afgegeven door de controlerende autoriteit of het controleorgaan van de producent of de verwerker van het betrokken product, ofwel, wanneer de marktdeelnemer die de laatste handeling met het oog op de bereiding verricht, niet de producent of verwerker van het product is, door het controleorgaan of de controlerende autoriteit van de marktdeelnemer die de laatste handeling verricht voor de bereiding als omschreven in artikel 2, onder i), van Verordening (EG) nr. 834/2007.

Die controlerende autoriteit of dat controleorgaan is:

a)

een in bijlage III bij deze verordening vermeld(e) controlerende autoriteit of controleorgaan voor de betrokken producten en voor het derde land van oorsprong van de producten of, in voorkomend geval, voor het derde land waar de laatste handeling met het oog op de bereiding is verricht, of

b)

een in bijlage IV bij deze verordening vermeld(e) controlerende autoriteit of controleorgaan voor de betrokken producten en voor het derde land van oorsprong van de producten of voor het derde land waar de laatste handeling met het oog op de bereiding is verricht.

4.   De controlerende autoriteit die of het controleorgaan dat het controlecertificaat afgeeft, gaat pas tot afgifte van het controlecertificaat en ondertekening van de verklaring in vak 18 van het certificaat over nadat die autoriteit of dat orgaan een controle aan de hand van stukken heeft verricht op basis van alle relevante controledocumenten, waaronder met name het productieplan voor het betrokken product, de vervoersdocumenten en de handelsdocumenten, en de zending afhankelijk van de risicobeoordeling, eventueel fysiek heeft gecontroleerd.

Voor verwerkte producten geldt evenwel het volgende: is de controlerende autoriteit die of het controleorgaan dat het controlecertificaat afgeeft, vermeld in bijlage III, dan gaat deze autoriteit of dit orgaan pas over tot afgifte van het controlecertificaat en ondertekening van de verklaring in vak 18 van het certificaat na te hebben gecontroleerd of alle biologische ingrediënten van het product zijn gecontroleerd en gecertificeerd door een controlerende autoriteit die of een controleorgaan dat door het betrokken in die bijlage opgenomen derde land is erkend; is de controlerende autoriteit die of het controleorgaan dat het controlecertificaat afgeeft, vermeld in bijlage IV, dan gaat deze autoriteit of dit orgaan pas over tot afgifte van het controlecertificaat en ondertekening van de verklaring in vak 18 van het certificaat na te hebben gecontroleerd of alle biologische ingrediënten van het product zijn gecontroleerd en gecertificeerd door een in bijlage III of bijlage IV vermeld(e) controlerende autoriteit of controleorgaan dan wel in de Unie zijn geproduceerd en gecertificeerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007.

Wanneer de marktdeelnemer die de laatste handeling met het oog op de bereiding verricht, niet de producent of verwerker van het product is, gaat de in bijlage IV vermelde controlerende autoriteit die of het in die bijlage vermelde controleorgaan dat het controlecertificaat afgeeft, pas over tot afgifte van het controlecertificaat en ondertekening van de verklaring in vak 18 van het certificaat nadat die autoriteit of dat orgaan ten eerste een controle aan de hand van stukken heeft verricht op basis van alle relevante controledocumenten, waaronder vervoersdocumenten en handelsdocumenten; ten tweede heeft gecontroleerd of de productie of verwerking van het betrokken product is gecontroleerd en gecertificeerd door een voor de betrokken producten en het betrokken land overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkend(e) controlerende autoriteit of controleorgaan en ten derde de zending afhankelijk van de risicobeoordeling, eventueel fysiek heeft gecontroleerd.

De controlerende autoriteiten of controleorganen die de controlecertificaten overeenkomstig de tweede en derde alinea afgeven, stellen op verzoek van de Commissie of van de bevoegde autoriteit van een lidstaat onverwijld de lijst ter beschikking van alle in de biologische productieketen actieve marktdeelnemers en van de controlerende autoriteiten of controleorganen waaraan die marktdeelnemers hun handelingen ter controle hebben onderworpen.

5.   Van het controlecertificaat wordt slechts één origineel opgemaakt.

De eerste geadresseerde of, in voorkomend geval, de importeur kan een kopie van het controlecertificaat maken om de controlerende autoriteiten en de controleorganen overeenkomstig artikel 83 van Verordening (EG) nr. 889/2008 te informeren. Op elke dergelijke kopie moet de vermelding „KOPIE” zijn gedrukt of gestempeld.

6.   Bij de verificatie van een zending wordt het originele controlecertificaat in vak 20 geviseerd door de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat en teruggegeven aan de persoon die het certificaat heeft overgelegd.

7.   De eerste geadresseerde vult bij ontvangst van de zending vak 21 van het controlecertificaat in om te bevestigen dat de zending is ontvangen overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 889/2008.

De eerste geadresseerde zendt het origineel van het certificaat vervolgens aan de in vak 11 van het certificaat vermelde importeur opdat kan worden voldaan aan artikel 33, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 834/2007.

(****)  Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)."

(*****)  Beschikking 2003/24/EG van de Commissie van 30 december 2002 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem (PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44)."

(******)  Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73)."

(*******)  Besluit 2004/563/EG, Euratom van de Commissie van 7 juli 2004 tot wijziging van haar reglement van orde (PB L 251 van 27.7.2004, blz. 9).”."

7)

De volgende artikelen 13 bis tot en met 13 quinquies worden ingevoegd:

„Artikel 13 bis

Overmacht of uitzonderlijke omstandigheden

1.   In geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden waardoor het elektronische systeem niet werkt, en met name wanneer het systeem niet naar behoren werkt of de verbinding niet stabiel is, mogen controlecertificaten en uittreksels daarvan worden afgegeven en geviseerd krachtens artikel 13, leden 3 tot en met 7, zonder gebruikmaking van Traces overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van dit artikel en op basis van de modellen en de noten die zijn opgenomen in de bijlagen V en VI. De bevoegde autoriteiten, de controlerende autoriteiten, de controleorganen en de marktdeelnemers brengen de Commissie onverwijld op de hoogte en voeren binnen tien kalenderdagen vanaf het herstel van het systeem alle nodige gegevens in Traces in.

2.   Wanneer het controlecertificaat zonder gebruikmaking van Traces wordt afgegeven, wordt het opgesteld in een van de officiële talen van de Unie en wordt het, afgezien van de stempels en de handtekeningen, hetzij geheel in blokletters, hetzij geheel in machineschrift ingevuld.

De taal van het controlecertificaat is de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar de goederen worden ingeklaard. Zo nodig kunnen de desbetreffende bevoegde autoriteiten van de lidstaat verzoeken om een vertaling van het controlecertificaat in de officiële taal of een van de officiële talen van die lidstaat.

Wijzigingen of schrappingen die niet zijn gecertificeerd, maken het certificaat ongeldig.

3.   De controlerende autoriteit die of het controleorgaan dat het controlecertificaat afgeeft, kent een volgnummer toe aan elk afgegeven certificaat en houdt een register van de afgegeven certificaten in chronologische volgorde bij, en maakt achteraf de link met het serienummer in Traces.

4.   Wanneer het controlecertificaat wordt afgegeven en geviseerd zonder gebruikmaking van Traces, zijn artikel 15, lid 1, tweede en derde alinea, en artikel 15, lid 5, niet van toepassing.

Artikel 13 ter

Importeur

De importeur vermeldt het nummer van het controlecertificaat in de in artikel 158, lid 1, van Verordening (EU) nr. 952/2013 bedoelde douaneaangifte voor het vrije verkeer.

Artikel 13 quater

Toegangsrechten

De Commissie is belast met het toekennen en bijwerken van de toegangsrechten voor Traces van de in artikel 2, onder n), van Verordening (EG) nr. 834/2007 omschreven bevoegde autoriteiten, van bevoegde autoriteiten van overeenkomstig artikel 33, lid 2, van die verordening erkende derde landen en van in bijlage III of bijlage IV van de onderhavige verordening vermelde controlerende autoriteiten en controleorganen. Alvorens toegangsrechten voor Traces toe te kennen, gaat de Commissie de identiteit van de betrokken bevoegde autoriteiten, controlerende autoriteiten en controleorganen na.

De in artikel 2, onder n), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde bevoegde autoriteiten zijn belast met het toekennen en bijwerken van de toegangsrechten voor Traces van marktdeelnemers, controlerende autoriteiten en controleorganen in de Unie. Alvorens toegangsrechten voor Traces toe te kennen, gaan de bevoegde autoriteiten de identiteit van de betrokken marktdeelnemers, controlerende autoriteiten en controleorganen na. De lidstaten duiden één enkele autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de samenwerking en de contacten met de Commissie op dit gebied.

De bevoegde autoriteiten delen de toegekende toegangsrechten mee aan de Commissie. De Commissie activeert deze toegangsrechten in Traces.

Artikel 13 quinquies

Integriteit en leesbaarheid van informatie

De integriteit van de overeenkomstig deze verordening in Traces ingevoerde informatie wordt beschermd.

Met name biedt het systeem de volgende garanties:

a)

het maakt het mogelijk elke gebruiker op ondubbelzinnige wijze te identificeren en bevat efficiënte controlemaatregelen met betrekking tot de toegangsrechten om bescherming te bieden tegen illegale, kwaadwillige of niet-toegestane toegang, vernietiging, wijziging of verplaatsing van informatie, dossiers en metagegevens;

b)

het is uitgerust met systemen die fysieke bescherming bieden tegen indringing en milieuongevallen, en de software is beschermd tegen cyberaanvallen;

c)

het bewaart de opgeslagen gegevens in een omgeving die — zowel fysiek als wat de software betreft — veilig is;

d)

het voorkomt met diverse middelen ongeoorloofde wijzigingen en beschikt over integriteitsmechanismen waarmee kan worden nagegaan of de informatie in de loop van de tijd is gewijzigd;

e)

het bewaart een controlespoor voor elke essentiële procedurefase;

f)

het biedt betrouwbare procedures voor formaatconversie en migratie zodat kan worden gegarandeerd dat de informatie gedurende de hele vereiste opslagperiode leesbaar en toegankelijk is;

g)

er is voldoende gedetailleerde en bijgewerkte functionele en technische documentatie voorhanden over de werking en de kenmerken van het systeem en deze documentatie kan op elk ogenblik worden geraadpleegd door de organisatorische eenheden die verantwoordelijk zijn voor de functionele en/of technische specificaties.”.

8)

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

„1.   Wanneer een uit een derde land afkomstige zending wordt gebracht onder de regeling douane-entrepot of de regeling actieve veredeling als bedoeld in Verordening (EU) nr. 952/2013, en een of meer van de in de tweede alinea bedoelde bereidingen ondergaat, verifieert de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat de zending overeenkomstig artikel 13, lid 1, eerste alinea, onder b), van de onderhavige verordening, voordat de eerste bereiding wordt uitgevoerd. Het referentienummer van de douaneaangifte waarmee de goederen zijn aangegeven voor douane-entrepot of actieve veredeling, wordt vermeld in vak 19 van het controlecertificaat.

De bereiding mag enkel de volgende soorten handelingen omvatten:

a)

verpakking of herverpakking, of

b)

etikettering in verband met de aanduiding van de biologische productiemethode.

Na deze bereiding en alvorens in het vrije verkeer te worden gebracht, wordt de zending onderworpen aan de in artikel 13, lid 1, van de onderhavige verordening bedoelde maatregelen.

Na deze procedure wordt het originele controlecertificaat in voorkomend geval aan de in vak 11 van het certificaat vermelde importeur van de zending teruggegeven opdat kan worden voldaan aan artikel 33, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 834/2007.”;

b)

lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de tweede alinea wordt vervangen door:

„Voor elk van de partijen die uit de splitsing voortkomen, legt de in vak 11 van het controlecertificaat vermelde importeur aan de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat via Traces een uittreksel van het controlecertificaat over dat is opgesteld overeenkomstig het model en de noten die zijn opgenomen in bijlage VI. Na verificatie van de partij viseert de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat het uittreksel van het controlecertificaat in vak 13 met het oog op het in het vrije verkeer brengen ervan. De verificatie van de partij en het viseren van het uittreksel van het controlecertificaat worden door de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat uitgevoerd in de lidstaat waar de partij in de Unie in het vrije verkeer wordt gebracht.”;

ii)

de vierde alinea wordt geschrapt.

9)

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan lid 1 worden de volgende tweede en derde alinea toegevoegd:

„Wanneer bij de verificatie van de zending door een desbetreffende bevoegde autoriteit van een lidstaat een overtreding of een onregelmatigheid wordt geconstateerd waardoor het viseren van het certificaat en het in het vrije verkeer brengen van de producten wordt geweigerd, stelt die autoriteit de Commissie en de andere lidstaten via Traces onverwijld in kennis van deze overtreding of onregelmatigheid.

De lidstaten zorgen voor een doeltreffende en doelmatige coördinatie tussen de met officiële controles belaste bevoegde autoriteiten met het oog op onmiddellijke informatie-uitwisseling wanneer wordt geconstateerd dat de etikettering van zendingen van in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde producten termen vermeldt die verwijzen naar de biologische productiemethode, maar deze producten niet als bedoeld voor invoer overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn aangegeven. De desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat stelt de Commissie en de andere lidstaten via Traces onverwijld in kennis van deze bevindingen.”;

b)

het volgende lid 5 wordt toegevoegd:

„5.   De importeur, de eerste geadresseerde of de desbetreffende controlerende autoriteit of het desbetreffende controleorgaan zendt de informatie betreffende overtredingen en onregelmatigheden met betrekking tot ingevoerde producten naar de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten via het in artikel 94, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008 bedoelde computersysteem door middel van Traces.”.

10)

In artikel 17 wordt lid 3 vervangen door:

„3.   Met het in lid 1 bedoelde computersysteem moeten, in voorkomend geval, de in deze verordening bedoelde verzoeken, documenten en informatie kunnen worden verzameld.”.

11)

In artikel 18 wordt de tweede alinea vervangen door:

„De eerste lijst van erkende landen bevat Argentinië, Australië, Costa Rica, India, Israël (********), Nieuw-Zeeland en Zwitserland. Die lijst bevat niet de in artikel 7, lid 2, onder f), van de onderhavige verordening bedoelde codenummers. Deze codenummers worden vóór 1 juli 2010 toegevoegd door de lijst overeenkomstig artikel 17, lid 2, te actualiseren.

(********)  De staat Israël met uitzondering van de gebieden onder Israëlisch bestuur sinds juni 1967, namelijk de Golanhoogvlakte, de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de rest van de Westelijke Jordaanoever.”."

12)

Artikel 19 wordt geschrapt.

13)

Het volgende artikel 19 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 19 bis

Overgangsregels inzake het gebruik van niet in Traces afgegeven controlecertificaten

Tot 19 oktober 2017 mogen in artikel 13, lid 1, onder a), bedoelde controlecertificaten en in artikel 14, lid 2, bedoelde uittreksels daarvan worden afgegeven en geviseerd krachtens artikel 13, leden 3 tot en met 7, zonder gebruikmaking van Traces overeenkomstig artikel 13 bis, leden 1, 2, en 3, en op basis van de modellen en de noten die zijn opgenomen in bijlage V of bijlage VI.”.

14)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

15)

In bijlage IV wordt productcategorie C in de lijst van productcategorieën, „C:Aquacultuurproducten en zeewieren” vervangen door „C: Onverwerkte aquacultuurproducten en algen”.

16)

Bijlage V wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

17)

Bijlage VI wordt vervangen door de tekst in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008

Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 2 worden de punten t) en u) toegevoegd:

„t)   „verduurzaming”: elke handeling, behalve de teelt en de oogst, die wordt toegepast op een product, maar die niet onder „verwerking” als beschreven onder u) valt, met inbegrip van alle in artikel 2, lid 1, onder n), van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad (*********) bedoelde handelingen en met uitzondering van de verpakking en de etikettering van het product;

u)   „verwerking”: elke in artikel 2, lid 1, onder m), van Verordening (EG) nr. 852/2004 bedoelde handeling, met inbegrip van het gebruik van in artikel 19, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde stoffen. Verpakkings- en etiketteringshandelingen worden niet als verwerking beschouwd.

(*********)  Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).”."

2)

Het opschrift van titel II wordt vervangen door:

„TITEL II

VOORSCHRIFTEN INZAKE PRODUCTIE, VERDUURZAMING, VERWERKING, VERPAKKING, VERVOER EN OPSLAG VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN”.

3)

Het opschrift van titel II, hoofdstuk 3, wordt vervangen door:

„HOOFDSTUK 3

Verduurzaamde en verwerkte producten”.

4)

Artikel 26 wordt vervangen door:

„Artikel 26

Voorschriften voor de verduurzaming van producten en voor de productie van verwerkte levensmiddelen en verwerkte diervoeders

1.   Marktdeelnemers die producten verduurzamen of die verwerkte levensmiddelen of verwerkte diervoeders produceren, stellen passende procedures vast die gebaseerd zijn op de systematische identificatie van cruciale verwerkingsfasen, en werken deze bij.

De toepassing van deze procedures garandeert op elke moment dat de verduurzaamde of verwerkte producten voldoen aan de voorschriften voor biologische productie.

2.   De marktdeelnemers leven de in lid 1 bedoelde procedures na en passen ze toe. Met name moeten de marktdeelnemers:

a)

voorzorgsmaatregelen nemen om het risico op verontreiniging door niet-toegestane stoffen of niet-toegestane producten te voorkomen;

b)

adequate reinigingsmaatregelen toepassen, de efficiëntie ervan monitoren en deze maatregelen registeren;

c)

garanderen dat niet-biologische producten niet in de handel worden gebracht met een verwijzing naar de biologische productiemethode.

3.   Wanneer in de betrokken bereidingseenheid tevens niet-biologische producten worden bereid of opgeslagen, moeten de marktdeelnemers:

a)

de behandelingen van de volledige productiegang uitvoeren zonder onderbreking en in ruimte of in tijd gescheiden van de soortgelijke behandeling van niet-biologische producten;

b)

de biologische producten vóór en na de behandelingen in ruimte of in tijd gescheiden van de niet-biologische producten opslaan;

c)

de controlerende autoriteit of het controleorgaan in kennis stellen van de onder a) en b) bedoelde behandelingen en een bijgewerkt register van alle behandelingen en alle verwerkte hoeveelheden beschikbaar houden;

d)

de nodige maatregelen nemen om de identificatie van de partijen te garanderen en om vermenging of verwisseling met niet-biologische producten te voorkomen;

e)

het productiemateriaal naar behoren reinigen voordat de biologische producten ermee worden behandeld.

4.   Toevoegingsmiddelen, technische hulpstoffen en andere stoffen en ingrediënten voor de vervaardiging van verwerkte levensmiddelen en diervoeders, alsmede verwerkingsmethoden, zoals roken, worden gebruikt overeenkomstig de beginselen inzake goede fabricagepraktijken.”.

5)

In artikel 84 wordt de volgende derde alinea toegevoegd:

„De importeur verstrekt de in de eerste en tweede alinea bedoelde informatie door middel van het elektronische Traces-systeem (Trade Control and Expert System), waarin is voorzien bij Beschikking 2003/24/EG van de Commissie (**********).

(**********)  Beschikking 2003/24/EG van de Commissie van 30 december 2002 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem (PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44).”."

6)

Artikel 94, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

De punten a) en b) worden vervangen door:

„a)

uiterlijk op 30 juni 2017: de in lid 35, onder a), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde gegevens, met inbegrip van het e-mailadres en de website, en nadien elke wijziging daarvan;

b)

uiterlijk op 30 juni 2017: de in lid 35, onder b), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde gegevens, met inbegrip van het adres, het e-mailadres en de website, en nadien elke wijziging daarvan;”;

b)

het volgende punt e) wordt toegevoegd:

„e)

uiterlijk op 30 juni 2017: de naam, het adres, het e-mailadres en de website van de desbetreffende bevoegde autoriteiten van de lidstaat als omschreven in artikel 2, punt 6, van Verordening (EG) nr. 1235/2008, en nadien elk wijziging daarvan;”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 19 april 2017. Artikel 1, punt 2, is evenwel van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening en artikel 1, punt 15, met ingang van 7 mei 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3)  Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).

(4)  COM(2014) 179 final.

(5)  Beschikking 2003/24/EG van de Commissie van 30 december 2002 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem (PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44).

(6)  Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/673 van de Commissie van 29 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 116 van 30.4.2016, blz. 8).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na de titel „LIJST VAN DERDE LANDEN EN DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7” wordt de volgende noot ingevoegd:

Noot: Overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder f), van Verordening (EG) nr. 834/2007 mogen dieren en dierlijke producten die tijdens de omschakelingsperiode worden geproduceerd, in de Unie niet op de markt worden gebracht met de in de artikelen 23 en 24 van die verordening bedoelde aanduidingen voor het etiketteren en de reclame. Derhalve zijn dergelijke producten eveneens uitgesloten van de erkenningen voor de productcategorieën B en D voor alle in deze bijlage vermelde derde landen.”.

2)

In de tekst met betrekking tot Argentinië, Australië, Costa Rica, India, Israël, Japan, Zwitserland, Tunesië en Nieuw-Zeeland wordt de voetnoot „(1) Met uitzondering van zeewier” geschrapt.

3)

De tekst met betrekking tot Argentinië wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 1 worden de beperkingen voor de productcategorieën B en D geschrapt;

b)

punt 2 wordt vervangen door:

„2.

Oorsprong: in Argentinië geteelde producten van de categorieën A, B en F en in Argentinië verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Argentinië zijn geteeld.”.

4)

In de tekst met betrekking tot Australië wordt punt 2 vervangen door:

„2.

Oorsprong: in Australië geteelde producten van de categorieën A en F en in Australië verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Australië zijn geteeld.”.

5)

De tekst met betrekking tot Costa Rica wordt als volgt gewijzigd:

a)

de beperking „Uitsluitend gewasproducten” wordt vervangen door „Uitsluitend verwerkte plantaardige producten”;

b)

punt 2 wordt vervangen door:

„2.

Oorsprong: in Costa Rica geteelde producten van de categorieën A en F en in Costa Rica verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Costa Rica zijn geteeld.”.

6)

In de tekst met betrekking tot Israël wordt punt 2 vervangen door:

„2.

Oorsprong: in Israël geteelde producten van de categorieën A en F en in Israël verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Israël zijn geteeld of ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend.”.

7)

In de tekst met betrekking tot Japan wordt punt 2 vervangen door:

„2.

Oorsprong: in Japan geteelde producten van de categorieën A en F en in Japan verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Japan zijn geteeld of ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land dat door Japan is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in de Japanse wetgeving vastgestelde voorschriften.”.

8)

De tekst met betrekking tot Zwitserland wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 1 wordt de beperking voor productcategorie B geschrapt;

b)

punt 2 wordt vervangen door:

„2.

Oorsprong: in Zwitserland geteelde producten van de categorieën A en F en in Zwitserland verwerkte producten van de categorieën D en E met biologisch geteelde ingrediënten die in Zwitserland zijn geteeld of ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land dat door Zwitserland is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in de Zwitserse wetgeving vastgestelde voorschriften.”.

9)

In de tekst met betrekking tot Tunesië wordt punt 2 vervangen door:

„2.

Oorsprong: in Tunesië geteelde producten van de categorieën A en F en in Tunesië verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Tunesië zijn geteeld.”.

10)

In de tekst met betrekking tot de Verenigde Staten worden in punt 1 de beperkingen voor de productcategorieën A en D geschrapt.

11)

De tekst met betrekking tot Nieuw-Zeeland wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 1 worden de beperkingen voor de productcategorieën B en D geschrapt;

b)

punt 2 wordt vervangen door:

„2.

Oorsprong: in Nieuw-Zeeland geteelde producten van de categorieën A, B en F en in Nieuw-Zeeland verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Nieuw-Zeeland zijn geteeld of ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend,

hetzij uit een derde land waarvan de voorschriften voor de productie en de controle van landbouwproducten, op basis van de garanties en gegevens die door de bevoegde autoriteit van dit land overeenkomstig de bepalingen van het MAF zijn verstrekt, gelijkwaardig worden geacht aan het Official Organic Assurance Programme van het MAF, en mits alleen biologisch geproduceerde ingrediënten worden ingevoerd die bestemd zijn om, tot maximaal 5 % van de producten van agrarische oorsprong, te worden verwerkt in producten van categorie D die in Nieuw-Zeeland worden bereid.”.

12)

In de tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt punt 2 vervangen door:

„2.

Oorsprong: in de Republiek Korea verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in de Republiek Korea zijn geteeld of ingevoerd:

hetzij uit de Unie,

hetzij uit een derde land dat door de Republiek Korea is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in de wetgeving van de Republiek Korea vastgestelde voorschriften.”.


BIJLAGE II

„BIJLAGE V

Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld

BIJLAGE III

„BIJLAGE VI

Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld

Top