EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0517

Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en beschikkingen op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen, vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw, voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid, vervoersbeleid, energie, belastingen, statistieken, trans-Europese netwerken, rechtswezen en grondrechten, justitie, vrijheid en veiligheid, milieu, douane-unie, externe betrekkingen, buitenlands en veiligheids- en defensiebeleid en instellingen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië

OJ L 158, 10.6.2013, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 010 P. 31 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj

10.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 158/1


VERORDENING (EU) Nr. 517/2013 VAN DE RAAD

van 13 mei 2013

tot aanpassing van bepaalde verordeningen, besluiten en beschikkingen op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen, vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw, voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid, vervoersbeleid, energie, belastingen, statistieken, trans-Europese netwerken, rechtswezen en grondrechten, justitie, vrijheid en veiligheid, milieu, douane-unie, externe betrekkingen, buitenlands en veiligheids- en defensiebeleid en instellingen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië, en met name artikel 3, lid 4,

Gezien de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië, en met name artikel 50,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 50 van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië bepaalt dat, indien besluiten van de instellingen van vóór de toetreding in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en in deze akte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, de Raad, met gekwalificeerde meerderheid, op voorstel van de Commissie, daartoe de nodige besluiten vaststelt, indien het oorspronkelijke besluit niet door de Commissie is vastgesteld.

(2)

In de Slotakte van de conferentie die het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië heeft opgesteld, wordt aangegeven dat de hoge verdragsluitende partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De in deze verordening opgenomen verordeningen en besluiten moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De volgende verordeningen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage:

a)

op het gebied van het vrije verkeer van goederen:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (1),

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (2),

Verordening (EG) nr. 78/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers (3), en

Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten (4);

b)

op het gebied van het vrije verkeer van personen:

Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (5);

c)

op het gebied van het vennootschapsrecht:

Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (6);

d)

op het gebied van het mededingingsbeleid:

Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (7);

e)

op het gebied van de landbouw:

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (8),

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (9),

Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (10), en

Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap (11);

f)

op het gebied van voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid:

Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten (12),

Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (13),

Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren (14),

Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (15),

Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten (16),

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (17),

Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (18), en

Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (19);

g)

op het gebied van het vervoersbeleid:

Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen (20),

Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad van 4 juni 1970 betreffende de invoering van een boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (21),

Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (22),

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen (23),

Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (24), en

Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (25);

h)

op het gebied van de belastingen:

Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (26), en

Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Raad van 2 mei 2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen (27);

i)

op het gebied van de statistiek:

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (28),

Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (29),

Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 met betrekking tot niet-financiële kwartaalrekeningen van de overheid (30),

Verordening (EG) nr. 437/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht (31),

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (32),

Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) (33),

Verordening (EG) nr. 501/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende financiële kwartaalrekeningen van de overheid (34),

Verordening (EG) nr. 1222/2004 van de Raad van 28 juni 2004 betreffende de berekening en indiening van gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld (35),

Verordening (EG) nr. 1161/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 betreffende de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector (36),

Verordening (EG) nr. 1921/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten (37),

Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen (38),

Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken (39),

Verordening (EG) nr. 216/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (40),

Verordening (EG) nr. 217/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (41),

Verordening (EG) nr. 218/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (42),

Verordening (EU) nr. 1337/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende Europese statistieken van meerjarige teelten (43), en

Verordening (EU) nr. 70/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2012 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (44);

j)

op het gebied van het rechtswezen en de grondrechten:

Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (45);

k)

op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid:

Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel (46),

Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (47),

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (48),

Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (49),

Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (50),

Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (51),

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (52), en

Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (53);

l)

op het gebied van het milieu:

Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (54);

m)

op het gebied van de douane-unie:

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (55), en

Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (56);

n)

op het gebied van de externe betrekkingen:

Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielprodukten uit derde landen (57),

Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad van 7 maart 1994 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielprodukten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling (58),

Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (59),

Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (60), en

Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (61);

o)

op het gebied van buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid:

Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad van 10 november 2000 tot handhaving van de bevriezing van middelen in verband met S. Milosevic en de met hem verbonden personen (62),

Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (63),

Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa’ida-netwerk (64),

Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad van 27 januari 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië (65),

Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak (66),

Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan (67),

Verordening (EG) nr. 234/2004 van de Raad van 10 februari 2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia (68),

Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (69),

Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad van 29 april 2004 inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia (70),

Verordening (EG) nr. 174/2005 van de Raad van 31 januari 2005 tot instelling van beperkingen op het leveren van bijstand in verband met militaire activiteiten aan Ivoorkust (71),

Verordening (EG) nr. 560/2005 van de Raad van 12 april 2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust (72),

Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo (73),

Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo (74),

Verordening (EG) nr. 1184/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen die het vredesproces belemmeren en het internationaal recht overtreden in het conflict in de Sudanese regio Darfur (75),

Verordening (EG) nr. 305/2006 van de Raad van 21 februari 2006 tot vaststelling van specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de moord op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri (76),

Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (77),

Verordening (EG) nr. 1412/2006 van de Raad van 25 september 2006 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Libanon (78),

Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (79),

Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad van 25 februari 2008 tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar (80),

Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad van 22 december 2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee (81),

Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad van 26 april 2010 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië (82),

Verordening (EU) nr. 667/2010 van de Raad van 26 juli 2010 inzake beperkende maatregelen ten aanzien van Eritrea (83),

Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië (84),

Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië (85),

Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad van 21 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte (86),

Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (87),

Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (88),

Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (89),

Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (90), en

Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van 3 mei 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen (91);

p)

op het gebied van instellingen:

Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (92), en

Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (93).

2.   De volgende beschikkingen en besluiten worden gewijzigd of ingetrokken overeenkomstig de bijlage bij deze verordening:

a)

op het gebied van voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid:

Beschikking 2003/17/EG van de Raad van 16 december 2002 betreffende de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad (94),

Beschikking 2005/834/EG van de Raad van 8 november 2005 over de gelijkwaardigheid van in bepaalde derde landen verrichte controles op de instandhouding van rassen (95),

Beschikking 2006/545/EG van de Raad van 18 juli 2006 betreffende de gelijkwaardigheid van het in Kroatië verrichte officiële rassenonderzoek (96),

Beschikking 2008/971/EG van de Raad van 16 december 2008 inzake de gelijkwaardigheid van in derde landen geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal (97), en

Richtlijn 2009/470/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (98);

b)

op het gebied van het vervoersbeleid:

Besluit 2012/22/EU van de Raad van 12 december 2011 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 (99), en

Besluit 2012/23/EU van de Raad van 12 december 2011 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, wat betreft de artikelen 10 en 11 (100);

c)

op het gebied van energie:

Beschikking 2006/1364/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector (101), en

Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (102);

d)

op het gebied van trans-Europese netwerken:

Besluit 2010/661/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende uniale richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (103);

e)

op het gebied van het rechtswezen en de grondrechten:

Besluit 96/409/GBVB van de Vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 25 juni 1996 betreffende de opstelling van een nood-reisdocument (104);

f)

op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid:

Besluit van het Uitvoerend Comité van 22 december 1994 betreffende de verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75 (SCH/Com-ex(94) 28, herz.) (105);

g)

op het gebied van het milieu:

Beschikking 97/602/EG van de Raad van 22 juli 1997 betreffende de lijst bedoeld in de tweede alinea van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3254/91 en in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 35/97 van de Commissie (106);

h)

op het gebied van de douane-unie:

Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap („LGO-besluit”) (107);

i)

op het gebied van buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid:

Besluit 2011/292/EU van de Raad van 31 maart 2011 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (108).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud van en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 mei 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

S. COVENEY


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  PB L 35 van 4.2.2009, blz. 1.

(4)  PB L 272 van 18.10.2011, blz. 1.

(5)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

(6)  PB L 294 van 10.11.2001, blz. 1.

(7)  PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.

(8)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(9)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(10)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.

(11)  PB L 328 van 15.12.2009, blz. 27.

(12)  PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1.

(13)  PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.

(14)  PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1.

(15)  PB L 325 van 12.12.2003, blz. 1.

(16)  PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8.

(17)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(18)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.

(19)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(20)  PB L 156 van 28.6.1969, blz. 8.

(21)  PB L 130 van 15.6.1970, blz. 4.

(22)  PB L 370 van 31.12.1985, blz. 8.

(23)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 51.

(24)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72.

(25)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 88.

(26)  PB L 268 van 12.10.2010, blz. 1.

(27)  PB L 121 van 8.5.2012, blz. 1.

(28)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(29)  PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.

(30)  PB L 179 van 9.7.2002, blz. 1.

(31)  PB L 66 van 11.3.2003, blz. 1.

(32)  PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1.

(33)  PB L 165 van 3.7.2003, blz. 1.

(34)  PB L 81 van 19.3.2004, blz. 1.

(35)  PB L 233 van 2.7.2004, blz. 1.

(36)  PB L 191 van 22.7.2005, blz. 22.

(37)  PB L 403 van 30.12.2006, blz. 1.

(38)  PB L 171 van 29.6.2007, blz. 17.

(39)  PB L 97 van 9.4.2008, blz. 13.

(40)  PB L 87 van 31.3.2009, blz. 1.

(41)  PB L 87 van 31.3.2009, blz. 42.

(42)  PB L 87 van 31.3.2009, blz. 70.

(43)  PB L 347 van 30.12.2011, blz. 7.

(44)  PB L 32 van 3.2.2012, blz. 1.

(45)  PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1.

(46)  PB L 164 van 14.7.1995, blz. 1.

(47)  PB L 160 van 30.6.2000, blz. 1.

(48)  PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.

(49)  PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1.

(50)  PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1.

(51)  PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1.

(52)  PB L 324 van 10.12.2007, blz. 79.

(53)  PB L 7 van 10.1.2009, blz. 1.

(54)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1.

(55)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(56)  PB L 348 van 31.12.2007, blz. 1.

(57)  PB L 275 van 8.11.1993, blz. 1.

(58)  PB L 67 van 10.3.1994, blz. 1.

(59)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 28.

(60)  PB L 200 van 30.7.2005, blz. 1.

(61)  PB L 328 van 15.12.2009, blz. 1.

(62)  PB L 287 van 14.11.2000, blz. 19.

(63)  PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

(64)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(65)  PB L 24 van 29.1.2003, blz. 2.

(66)  PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6.

(67)  PB L 21 van 28.1.2004, blz. 1.

(68)  PB L 40 van 12.2.2004, blz. 1.

(69)  PB L 55 van 24.2.2004, blz. 1.

(70)  PB L 162 van 30.4.2004, blz. 32.

(71)  PB L 29 van 2.2.2005, blz. 5.

(72)  PB L 95 van 14.4.2005, blz. 1.

(73)  PB L 152 van 15.6.2005, blz. 1.

(74)  PB L 193 van 23.7.2005, blz. 1.

(75)  PB L 193 van 23.7.2005, blz. 9.

(76)  PB L 51 van 22.2.2006, blz. 1.

(77)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.

(78)  PB L 267 van 27.9.2006, blz. 2.

(79)  PB L 88 van 29.3.2007, blz. 1.

(80)  PB L 66 van 10.3.2008, blz. 1.

(81)  PB L 346 van 23.12.2009, blz. 26.

(82)  PB L 105 van 27.4.2010, blz. 1.

(83)  PB L 195 van 27.7.2010, blz. 16.

(84)  PB L 31 van 5.2.2011, blz. 1.

(85)  PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.

(86)  PB L 76 van 22.3.2011, blz. 4.

(87)  PB L 100 van 14.4.2011, blz. 1.

(88)  PB L 199 van 2.8.2011, blz. 1.

(89)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

(90)  PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.

(91)  PB L 119 van 4.5.2012, blz. 1.

(92)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58.

(93)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 401/58.

(94)  PB L 8 van 14.1.2003, blz. 10.

(95)  PB L 312 van 29.11.2005, blz. 51.

(96)  PB L 215 van 5.8.2006, blz. 28.

(97)  PB L 345 van 23.12.2008, blz. 83.

(98)  PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30.

(99)  PB L 8 van 12.1.2012, blz. 1.

(100)  PB L 8 van 12.1.2012, blz. 13.

(101)  PB L 262 van 22.9.2006, blz. 1.

(102)  PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.

(103)  PB L 204 van 5.8.2010, blz. 1.

(104)  PB L 168 van 6.7.1996, blz. 4.

(105)  PB L 239 van 22.9.2000, blz. 463.

(106)  PB L 242 van 4.9.1997, blz. 64.

(107)  PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

(108)  PB L 141 van 27.5.2011, blz. 17.


BIJLAGE

1.   VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

A.   MOTORVOERTUIGEN

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 78/2009 wordt het volgende toegevoegd aan punt 1.1:

„—

25 voor Kroatië”.

B.   INDELING, ETIKETTERING EN VERPAKKING — STOFFEN EN MENGSELS

Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III, deel I, wordt als volgt gewijzigd:

a)

tabel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

Code H200: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nestabilni eksplozivi.”

Code H201: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.”

Code H202: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.”

Code H203: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.”

Code H204: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.”

Code H205: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.”

Code H220: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi plin.”

Code H221: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zapaljivi plin.”

Code H222: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.”

Code H223: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zapaljivi aerosol.”

Code H224: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.”

Code H225: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Lako zapaljiva tekućina i para.”

Code H226: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zapaljiva tekućina i para.”

Code H228: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zapaljiva krutina.”

Code H240: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

Code H241: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.”

Code H242: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.”

Code H250: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.”

Code H251: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.”

Code H252: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.”

Code H260: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.”

Code H261: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.”

Code H270: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.”

Code H271: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.”

Code H272: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može pojačati požar; oksidans.”

Code H280: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

Code H281: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.”

Code H290: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može nagrizati metale.”

b)

tabel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

Code H300: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta.”

Code H301: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Otrovno ako se proguta.”

Code H302: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Štetno ako se proguta.”

Code H304: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.”

Code H310: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.”

Code H311: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom.”

Code H312: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom.”

Code H314: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.”

Code H315: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nadražuje kožu.”

Code H317: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.”

Code H318: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Uzrokuje teške ozljede oka.”

Code H319: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.”

Code H330: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Smrtonosno ako se udiše.”

Code H331: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Otrovno ako se udiše.”

Code H332: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Štetno ako se udiše.”

Code H334: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.”

Code H335: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može nadražiti dišni sustav.”

Code H336: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.”

Code H340: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Code H341: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Code H350: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Code H351: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Code H360: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Code H361: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Code H362: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.”

Code H370: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Code H371: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Code H372: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Code H373: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Gecombineerde gevarencodes H300+H310: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Gecombineerde gevarencodes H300+H330: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.”

Gecombineerde gevarencodes H310+H330: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Gecombineerde gevarencodes H300+H310+H330: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Gecombineerde gevarencodes H301+H311: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Gecombineerde gevarencodes H301+H331: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.”

Gecombineerde gevarencodes H311+H331: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Gecombineerde gevarencodes H301+H311+H331: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Gecombineerde gevarencodes H302+H312: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Gecombineerde gevarencodes H302+H332: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.”

Gecombineerde gevarencodes H312+H332: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Gecombineerde gevarencodes H302+H312+H332: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

c)

tabel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

Code H400: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.”

Code H410: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.”

Code H411: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

Code H412: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

Code H413: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.”

Code H420: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.”

2)

Bijlage III, deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

tabel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Code EUH001: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Eksplozivno u suhom stanju.”

Code EUH006: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.”

Code EUH014: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Burno reagira s vodom.”

Code EUH018: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.”

Code EUH019: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Može stvarati eksplozivne perokside.”

Code EUH044: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.”

b)

tabel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:

Code EUH029: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.”

Code EUH031: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.”

Code EUH032: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.”

Code EUH066: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.”

Code EUH070: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Otrovno u dodiru s očima.”

Code EUH071: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nagrizajuće za dišni sustav.”

3)

In bijlage III, deel 3, wordt de tabel als volgt gewijzigd:

Code EUH 201/201A: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.”

Code EUH 202: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.”

Code EUH203: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.”

Code EUH 204: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Code EUH205: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Code EUH206: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).”

Code EUH 207: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.”

Code EUH208: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Code EUH209/209A: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.”

Code EUH210: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.”

Code EUH401: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.”

4)

Bijlage IV, deel 2, wordt als volgt gewijzigd:

a)

tabel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

Code P101: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.”

Code P102: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Čuvati izvan dohvata djece.”

Code P103: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.”

b)

tabel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

Code P201: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.”

Code P202: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.”

Code P210: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. — Ne pušiti.”

Code P211: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.”

Code P220: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.”

Code P221: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim … ”

Code P222: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Spriječiti dodir sa zrakom.”

Code P223: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.”

Code P230: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Čuvati navlaženo s … ”

Code P231: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu.”

Code P232: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zaštititi od vlage.”

Code P233: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Code P234: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.”

Code P235: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Održavati hladnim.”

Code P240: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.”

Code P241: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…/ opremu koja neće izazvati eksploziju.”

Code P242: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Rabiti samo neiskreći alat.”

Code P243: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.”

Code P244: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.”

Code P250: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.”

Code P251: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

Code P260: na de vermelding GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.”

Code P261: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.”

Code P262: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.”

Code P263: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.”

Code P264: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nakon uporabe temeljito oprati …”

Code P270: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.”

Code P271: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.”

Code P272: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.”

Code P273: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.”

Code P280: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.”

Code P281: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.”

Code P282: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.”

Code P283: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.”

Code P284: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

Code P285: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

Gecombineerde Codes P231+P232: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.”

Gecombineerde Codes P235+P410: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.”

c)

tabel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

Code P301: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

AKO SE PROGUTA:”

Code P302: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:”

Code P303: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):”

Code P304: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

AKO SE UDIŠE:”

Code P305: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:”

Code P306: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:”

Code P307: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti:”

Code P308: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:”

Code P309: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:”

Code P310: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Code P311: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Code P312: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Code P313: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Code P314: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Code P315: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Code P320: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Code P321: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Code P322: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).”

Code P330: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Isprati usta.”

Code P331: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

NE izazivati povraćanje.”

Code P332: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože:”

Code P333: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:”

Code P334: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Code P335: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože.”

Code P336: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.”

Code P337: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:”

Code P338: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

Code P340: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Code P341: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Code P342: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Pri otežanom disanju:”

Code P350: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Code P351: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.”

Code P352: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Code P353: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

Code P360: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Code P361: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.”

Code P362: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.”

Code P363: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.”

Code P370: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju požara:”

Code P371: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:”

Code P372: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.”

Code P373: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.”

Code P374: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.”

Code P375: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Code P376: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Code P377: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.”

Code P378: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

Code P380: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Evakuirati područje.”

Code P381: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.”

Code P390: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.”

Code P391: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Sakupiti proliveno/rasuto.”

Gecombineerde Codes P301+P310: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: ODMAH NAZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ILI LIJEČNIKA.”

Gecombineerde Codes P301+P312: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Gecombineerde Codes P301+P330+P331: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA. NE IZAZIVATI POVRAĆANJE.”

Gecombineerde Codes P302+P334: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Gecombineerde Codes P302+P350: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Gecombineerde Codes P302+P352: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Gecombineerde Codes P303+P361+P353: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

Gecombineerde Codes P304+P340: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Gecombineerde Codes P304+P341: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Gecombineerde Codes P305+P351+P338: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: OPREZNO ISPIRATI VODOM NEKOLIKO MINUTA. UKLONITI KONTAKTNE LEĆE UKOLIKO IH NOSITE I AKO SE ONE LAKO UKLANJAJU. NASTAVITI ISPIRANJE.”

Gecombineerde Codes P306+P360: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Gecombineerde Codes P307+P311: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Gecombineerde Codes P308+P313: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Gecombineerde Codes P309+P311: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Gecombineerde Codes P332+P313: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Gecombineerde Codes P333+P313: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Gecombineerde Codes P335+P334: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Gecombineerde Codes P337+P313: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Gecombineerde Codes P342+P311: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Gecombineerde Codes P370+P376: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Gecombineerde Codes P370+P378: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”

Gecombineerde Codes P370+P380: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje.”

Gecombineerde Codes P370+P380+P375: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Gecombineerde Codes P371+P380+P375: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

d)

tabel 1.4 wordt als volgt gewijzigd:

Code P401: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti …”

Code P402: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu.”

Code P403: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

Code P404: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

Code P405: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti pod ključem.”

Code P406: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.”

Code P407: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Osigurati razmak između polica/paleta.”

Code P410: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.”

Code P411: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.”

Code P412: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

Code P413: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.”

Code P420: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.”

Code P422: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti uz ove uvjete: …”

Gecombineerde Codes P402+P404: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

Gecombineerde Codes P403+P233: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Gecombineerde Codes P403+P235: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.”

Gecombineerde Codes P410+P403: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

Gecombineerde Codes P410+P412: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

Gecombineerde Codes P411+P235: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.”

e)

tabel 1.5 wordt als volgt gewijzigd:

Code P501: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na …”

Code P502: na de tekst voor GA wordt het volgende ingevoegd:

 

„HR

Pogledajte proizvođača / dobavljača zatražiti podatke o recikliranju / preradi.”

C.   TEXTIEL EN SCHOEISEL

In bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1007/2011, wordt het volgende streepje ingevoegd na de tekst voor het Frans:

„—

:

in het Kroaats

:

„runska vuna””.

D.   CHEMISCHE STOFFEN — REACH

In artikel 3, lid 20, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 worden de punten b) en c) vervangen door:

„b)

de stof is vervaardigd in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004, 1 januari 2007 of op 1 juli 2013 tot de Europese Unie zijn toegetreden, maar niet door de fabrikant of de importeur ten minste eenmaal in de handel gebracht in de 15 jaar vóór de inwerkingtreding van deze verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd;

c)

de stof is in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004, 1 januari 2007 of op 1 juli 2013 tot de Europese Unie zijn toegetreden, in de handel gebracht door de fabrikant of importeur vóór de inwerkingtreding van deze verordening en zij werd beschouwd als een stof waarvan kennisgeving was gedaan overeenkomstig het eerste streepje van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 67/548/EEG, in de versie van artikel 8, lid 1, die voortvloeit uit de wijziging aangebracht bij Richtlijn 79/831/EEG, maar de stof voldoet niet aan de definitie van een polymeer zoals bepaald in de onderhavige verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd, waaronder bewijsstukken waaruit blijkt dat de stof door enige fabrikant of importeur in de handel is gebracht tussen 18 september 1981 en 31 oktober 1993 (laatste dag inbegrepen);”.

2.   VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in bijlage I, deel I, wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor FRANKRIJK:

„KROATIË

Door de sociale diensten uitgekeerde voorschotten op de onderhoudsverplichtingen uit hoofde van de gezinswet (Staatsblad 116/03, als gewijzigd)”;

b)

in bijlage I, deel II, wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor FRANKRIJK:

„KROATIË

eenmalige geboortetoelage op grond van de Wet op de moederschaps- en ouderschapsuitkeringen (Staatsblad 85/08, als gewijzigd);

eenmalige adoptietoelage op grond van de Wet op de moederschaps- en ouderschapsuitkeringen (Staatsblad 85/08, als gewijzigd);

eenmalige geboorte- of adoptietoelage op basis van de regelgeving inzake plaatselijk en regionaal zelfbestuur overeenkomstig artikel 59 van de Wet op de moederschaps- en ouderschapsuitkeringen (Staatsblad, 85/08, als gewijzigd)”;

c)

in bijlage II worden de volgende rubrieken ingevoegd:

i)

na de tekst voor BULGARIJE-DUITSLAND:

„BULGARIJE-KROATIË

Artikel 35, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 14 juli 2003 (erkenning van de tijdvakken van verzekering tot 31 december 1957 ten laste van de verdragsluitende staat waar de verzekerde woonde op 31 december 1957).”;

ii)

na de tekst voor DUITSLAND-FRANKRIJK:

"DUITSLAND-KROATIË

Artikel 41 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 24 november 1997 (regeling van aanspraken die vóór 1 januari 1956 zijn verkregen op grond van het socialezekerheidsstelsel van het andere bij het verdrag betrokken land); de toepassing daarvan blijft beperkt tot de personen die binnen de werkingssfeer van dit verdrag vallen.”;

iii)

na de tekst voor SPANJE-PORTUGAL:

"KROATIË-ITALIË

a)

De Overeenkomst tussen Joegoslavië en Italië betreffende de regeling van wederzijdse verplichtingen met betrekking tot sociale verzekeringen, onder verwijzing naar paragraaf 7 van bijlage XIV bij het Vredesverdrag (overeenkomst gesloten bij briefwisseling van 5 februari 1959) (samentelling van tijdvakken van verzekering vóór 18 december 1954); de toepassing daarvan blijft beperkt tot de personen die binnen de werkingssfeer van dit verdrag vallen.

b)

Artikel 44, lid 3, van het Verdrag tussen de Republiek Kroatië en de Italiaanse Republiek betreffende de sociale zekerheid van 27 juni 1997 betreffende de ex-zone B van de Vrije Zone Triëst (samentelling van tijdvakken van verzekering vóór 5 oktober 1956); de toepassing daarvan blijft beperkt tot de personen die binnen de werkingssfeer van dat verdrag vallen.

KROATIË-HONGARIJE

Artikel 43, lid 6, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 8 februari 2005 (erkenning van de tijdvakken van verzekering tot 29 mei 1956 ten laste van de verdragsluitende staat waar de verzekerde woonde op 29 mei 1956).

KROATIË-OOSTENRIJK

Artikel 35 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 16 januari 1997 (samentelling van tijdvakken van verzekering vóór 1 januari 1956); de toepassing daarvan blijft beperkt tot de personen die binnen de werkingssfeer van dit verdrag vallen.

KROATIË-SLOVENIË

a)

Artikel 35, lid 3, van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid van 28 april 1997 (erkenning van bonustijdvakken volgens de wetgeving van de voormalige gemeenschappelijke staat).

b)

Artikelen 36 en 37 van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid van 28 april 1997 (rechten van vóór 8 oktober 1991 ressorteren onder de verdragsluitende staat die ze heeft verleend; pensioenen die zijn toegekend tussen 8 oktober 1991 en 1 februari 1998, inwerkingtredingsdatum van de overeenkomst, worden herberekend voor de in het andere bij het verdrag betrokken land vervulde tijdvakken van verzekering tot 31 januari 1998).”;

d)

in bijlage III wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor SPANJE:

„KROATIË”;

e)

in bijlage VI wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor Griekenland:

„KROATIË

a)

Invaliditeitspensioenen wegens arbeidsongeval of beroepsziekte uit hoofde van artikel 52, lid 5, van de pensioenverzekeringswet (Staatsblad 102/98, als gewijzigd).

b)

Uitkering wegens lichamelijk letsel uit hoofde van artikel 56 van de pensioenverzekeringswet (Staatsblad 102/98, als gewijzigd).”;

f)

in bijlage VIII, deel 2, wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor FRANKRIJK:

„KROATIË

Op individueel kapitaalsparen gebaseerde pensioenen van de verplichte pensioenregeling overeenkomstig de Wet op de verplichte en vrijwillige pensioenfondsen (Staatsblad 49/99, als gewijzigd) en de Wet op de pensioenverzekeringsondernemingen en de betaling van op individueel kapitaalsparen gebaseerde pensioenen (Staatsblad 106/99, als gewijzigd), behoudens gevallen bedoeld in de artikelen 47 en 48 van de Wet op de verplichte en vrijwillige de pensioenfondsen (invaliditeitspensioenen wegens volledige arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioenen).”.

3.   VENNOOTSCHAPSRECHT

Verordening (EG) nr. 2157/2001 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in bijlage I wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor FRANKRIJK:

„KROATIË:

dioničko društvo”;

b)

in bijlage II wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor FRANKRIJK:

„KROATIË:

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću”.

4.   MEDEDINGINGSBELEID

In artikel 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 659/1999, wordt punt i) vervangen door:

„i)

onverminderd de artikelen 144 en 172 van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, bijlage IV, punt 3, en het aanhangsel bij de genoemde bijlage bij de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, bijlage V, punt 2 en punt 3, onder b), en het aanhangsel bij de genoemde bijlage bij de Akte van Toetreding van Bulgarije en Roemenië, en onverminderd bijlage IV, punt 2 en punt 3, onder b), en het aanhangsel bij de genoemde bijlage bij de Akte van toetreding van Kroatië, alle steun die voor de inwerkingtreding van het Verdrag in de respectieve lidstaat bestond, dat wil zeggen steunregelingen en individuele steun die vóór de inwerkingtreding van het verdrag tot uitvoering zijn gebracht en die na de inwerkingtreding nog steeds van toepassing zijn;”.

5.   LANDBOUW

1)

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 834/2007 wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor GA:

„HR

:

ekološki.”;

2)

Bijlage XI bis bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de tabel van punt III.2, onder A) (de verkoopbenaming voor vlees afkomstig van runderen uit categorie V die niet ouder zijn dan acht maanden) wordt na de tekst voor Frankrijk het volgende toegevoegd:

„Kroatië teletina”;

b)

in de tabel van punt III.2, onder B) (de verkoopbenaming voor vlees afkomstig van runderen uit categorie Z die ouder zijn dan acht maanden maar niet ouder dan twaalf maanden) wordt na de tekst voor Frankrijk het volgende toegevoegd:

„Kroatië mlada junetina”.

3)

In artikel 10 bis van Verordening (EG) nr. 73/2009 worden de leden 3 en 4 vervangen door:

„3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op rechtstreekse betalingen aan landbouwers in Bulgarije, Kroatië en Roemenië, in de Franse overzeese departementen, op de Azoren en Madeira, op de Canarische Eilanden en op de eilanden in de Egeïsche Zee.

4.   In afwijking van lid 1 wordt de in dat lid bedoelde verlaging vastgesteld op 0 % voor andere nieuwe lidstaten dan Bulgarije, Kroatië en Roemenië.”.

4)

Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan artikel 6, lid 1, wordt de volgende zin toegevoegd:

„Kroatië stelt uiterlijk aan het eind van de zesde maand na de datum van toetreding een Nationaal Comité in.”;

b)

in bijlage I wordt na de tekst voor Frankrijk het volgende toegevoegd:

„Kroatië

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

Kroatië kan gedurende drie jaar na de toetreding evenwel één enkele streek vormen.”.

6.   VOEDSELVEILIGHEID, VETERINAIR EN FYTOSANITAIR BELEID

A.   WETGEVING INZAKE VOEDSELVEILIGHEID

1)

Bijlage II, sectie I van Verordening (EG) nr. 853/2004 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de tweede alinea van punt B.6 wordt vervangen door:

„voor de lidstaten luiden deze codes evenwel als volgt: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE en UK.”;

b)

de eerste alinea van punt B.8 wordt vervangen door:

„wanneer het merk in een in de Gemeenschap gevestigde inrichting wordt aangebracht, moet het ovaal zijn en de afkorting CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EZ of WE bevatten.”.

2)

Bijlage I, hoofdstuk III, sectie I, van Verordening (EG) nr. 854/2004 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 3, onder a), wordt de tweede alinea vervangen door:

„voor de lidstaten luiden deze codes evenwel als volgt: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE en UK.”;

b)

in punt 3, onder c), wordt de eerste alinea vervangen door:

„wanneer het merk in een in de Gemeenschap gevestigde inrichting wordt aangebracht, moet het ovaal zijn en de afkorting CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EZ of WE bevatten.”.

3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004: wordt vervangen door :

„BIJLAGE I

GRONDGEBIEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 2, PUNT 15

1.

Het grondgebied van het Koninkrijk België

2.

Het grondgebied van de Republiek Bulgarije

3.

Het grondgebied van de Tsjechische Republiek

4.

Het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, met uitzondering van de Faeroër en Groenland

5.

Het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland

6.

Het grondgebied van de Republiek Estland

7.

Het grondgebied van Ierland

8.

Het grondgebied van de Helleense Republiek

9.

Het grondgebied van het Koninkrijk Spanje, met uitzondering van Ceuta en Melilla

10.

Het grondgebied van de Franse Republiek

11.

Het grondgebied van de Republiek Kroatië

12.

Het grondgebied van de Italiaanse Republiek

13.

Het grondgebied van de Republiek Cyprus

14.

Het grondgebied van de Republiek Letland

15.

Het grondgebied van de Republiek Litouwen

16.

Het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg

17.

Het grondgebied van Hongarije

18.

Het grondgebied van Malta

19.

Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa

20.

Het grondgebied van de Republiek Oostenrijk

21.

Het grondgebied van de Republiek Polen

22.

Het grondgebied van de Portugese Republiek

23.

Het grondgebied van Roemenië

24.

Het grondgebied van de Republiek Slovenië

25.

Het grondgebied van de Slowaakse Republiek

26.

Het grondgebied van de Republiek Finland

27.

Het grondgebied van het Koninkrijk Zweden

28.

Het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.”.

B.   VETERINAIRE WETGEVING

1)

Verordening (EG) nr. 1760/2000 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in artikel 4, lid 1, eerste alinea, wordt na de derde zin de volgende zin toegevoegd:

„Alle dieren op een bedrijf in Kroatië die tot en met de datum van toetreding zijn geboren of na die datum worden bestemd voor het intracommunautaire handelsverkeer, worden geïdentificeerd met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd merk in elk oor.”;

b)

in artikel 4, lid 2, wordt na de vijfde alinea de volgende alinea toegevoegd:

„Dieren die in Kroatië zijn geboren na de datum van toetreding mogen slechts van een bedrijf worden afgevoerd indien zij overeenkomstig dit artikel zijn geïdentificeerd.”;

c)

in artikel 6, lid 1, wordt na de derde alinea de volgende alinea toegevoegd:

„Vanaf de toetredingsdatum geeft de bevoegde autoriteit in Kroatië voor elk dier dat overeenkomstig artikel 4 moet worden geïdentificeerd, een paspoort af binnen 14 dagen na de kennisgeving van de geboorte van het dier of, voor dieren die uit derde landen zijn ingevoerd, binnen 14 dagen na kennisgeving van de nieuwe identificatie door de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 4, lid 3.”;

d)

aan artikel 20 wordt de volgende zin toegevoegd:

„Kroatië doet dit eveneens binnen drie maanden na de datum van toetreding.”.

2)

In bijlage X, hoofdstuk A, punt 3, van Verordening (EG) nr. 999/2001 wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor Frankrijk:

„Kroatië

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb”.

3)

In bijlage II, deel B, afdeling 2, van Verordening (EG) nr. 998/2003 wordt de volgende vermelding geschrapt:

„HR

Kroatië”.

4)

Aan artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2160/2003 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Kroatië is, indien de datum van indiening van de nationale bestrijdingsprogramma's voor de andere lidstaten reeds is verstreken, de indieningsdatum de toetredingsdatum.”.

5)

Verordening (EG) nr. 21/2004 wordt als volgt gewijzigd :

a)

in artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 3, en artikel 8, lid 1, wordt „of de datum van toetreding voor Bulgarije en Roemenië” vervangen door: „of de respectieve datum van toetreding voor Bulgarije, Roemenië en Kroatië.”;

b)

aan artikel 8, lid 5, wordt na „1 januari 2008” het volgende toegevoegd:

„, of voor Kroatië vanaf de datum van toetreding,”;

c)

aan artikel 9, lid 3, wordt na "31 december 2009" het volgende toegevoegd:

„, of voor Kroatië vanaf de datum van toetreding,”;

d)

de bijlage wordt als volgt gewijzigd:

i)

in voetnoot (1) in deel A en deel B wordt na de tekst voor Bulgarije het volgende ingevoegd:

„Kroatië

HR

191”;

ii)

in deel B, punt 1, van de bijlage wordt na „9 juli 2005” het volgende toegevoegd:

„, of voor Kroatië vanaf de datum van toetreding,”;

iii)

in deel C, punt 2, wordt na „1 januari 2011” het volgende toegevoegd:

„, of voor Kroatië vanaf de datum van toetreding,”.

6)

Aan artikel 27 van Beschikking 2009/470/EG wordt het volgende lid toegevoegd:

„12.   Voor de door Kroatië in 2013 uit te voeren programma's gelden niet de in lid 2 vermelde datum van 30 april, de in lid 4 vermelde datum van 15 september en de in lid 5 vermelde datum van 30 november.”.

C.   FYTOSANITAIRE WETGEVING

1)

In bijlage I bij Beschikking 2003/17/EG wordt de vermelding betreffende Kroatië geschrapt.

2)

De bijlage bij Beschikking 2005/834/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding betreffende Kroatië (HR) wordt geschrapt;

b)

in de voetnoot (*) worden de volgende woorden geschrapt:

„HR — Kroatië,”.

3)

Beschikking 2006/545/EG wordt ingetrokken.

4)

Bijlage I bij Beschikking 2008/971/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding betreffende Kroatië (HV) wordt geschrapt;

b)

in de voetnoot (*) worden de volgende woorden geschrapt:

„HV — Kroatië,”.

7.   VERVOERSBELEID

A.   BINNENLANDS VERVOER

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 1108/70 wordt als volgt gewijzigd:

a)

onder „A. 1. SPOORWEGEN — Hoofdnetten”, wordt het volgende toegevoegd:

„Republiek Kroatië

HŽ Infrastruktura d.o.o.”;

b)

onder „B. LANDWEGEN” wordt het volgende toegevoegd:

„Republiek Kroatië

1.

Autoceste

2.

Državne ceste

3.

Županijske ceste

4.

Lokalne ceste”.

B.   WEGVERVOER

1)

Verordening (EEG) nr. 3821/85 wordt als volgt gewijzigd:

a)

bijlage I B, deel IV.1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de derde alinea wordt vervangen door:

„dezelfde woorden in de andere officiële talen van de Gemeenschap, gedrukt als achtergrond van de kaart:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D'ATELIER

CARTE D'ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL'OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERSKAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT"

ii)

de vijfde alinea wordt vervangen door:

„het onderscheidingsteken van de lidstaat die de kaart afgeeft, negatief afgedrukt in een door twaalf gele sterren omringde blauwe rechthoek; de onderscheidingstekens zijn:

B

:

België

BG

:

Bulgarije

CZ

:

Tsjechië

DK

:

Denemarken

D

:

Duitsland

EST

:

Estland

GR

:

Griekenland

E

:

Spanje

F

:

Frankrijk

HR

:

Kroatië

IRL

:

Ierland

I

:

Italië

CY

:

Cyprus

LV

:

Letland

LT

:

Litouwen

L

:

Luxemburg

H

:

Hongarije

M

:

Malta

NL

:

Nederland

A

:

Oostenrijk

PL

:

Polen

P

:

Portugal

RO

:

Roemenië

SLO

:

Slovenië

SK

:

Slowakije

FIN

:

Finland

S

:

Zweden

UK

:

Verenigd Koninkrijk.”.

b)

in bijlage II, deel I, punt 1, wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor Frankrijk:

„Kroatië

25,”.

2)

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1071/2009 wordt voetnoot (1) vervangen door:

„(1)

De kentekens van de lidstaten zijn: (B) België, (BG) Bulgarije, (CZ) Tsjechië, (DK) Denemarken, (D) Duitsland, (EST) Estland, (IRL) Ierland, (GR) Griekenland, (E) Spanje, (F) Frankrijk, (HR) Kroatië, (I) Italië, (CY) Cyprus, (LV) Letland, (LT) Litouwen, (L) Luxemburg, (H) Hongarije, (M) Malta,(NL) Nederland, (A) Oostenrijk, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Roemenië, (SLO) Slovenië, (SK) Slowakije, (FIN) Finland, (S) Zweden, (UK) Verenigd Koninkrijk.”.

3)

Verordening (EG) nr. 1072/2009 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in bijlage II wordt voetnoot (1) vervangen door:

„(1)

De kentekens van de lidstaten zijn: (B) België, (BG) Bulgarije, (CZ) Tsjechië, (DK) Denemarken, (D) Duitsland, (EST) Estland, (IRL) Ierland, (GR) Griekenland, (E) Spanje, (F) Frankrijk, (HR) Kroatië, (I) Italië, (CY) Cyprus, (LV) Letland, (LT) Litouwen, (L) Luxemburg, (H) Hongarije, (M) Malta, (NL) Nederland, (A) Oostenrijk, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Roemenië, (SLO) Slovenië, (SK) Slowakije, (FIN) Finland, (S) Zweden, (UK) Verenigd Koninkrijk.”;

b)

in bijlage III wordt voetnoot (1) vervangen door:

„(1)

De kentekens van de lidstaten zijn: (B) België, (BG) Bulgarije, (CZ) Tsjechië, (DK) Denemarken, (D) Duitsland, (EST) Estland, (IRL) Ierland, (GR) Griekenland, (E) Spanje, (F) Frankrijk, (HR) Kroatië, (I) Italië, (CY) Cyprus, (LV) Letland, (LT) Litouwen, (L) Luxemburg, (H) Hongarije, (M) Malta, (NL) Nederland, (A) Oostenrijk, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Roemenië, (SLO) Slovenië, (SK) Slowakije, (FIN) Finland, (S) Zweden, (UK) Verenigd Koninkrijk.”.

4)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1073/2009 wordt voetnoot (1) vervangen door:

„(1)

De kentekens van de lidstaten zijn: (B) België, (BG) Bulgarije, (CZ) Tsjechië, (DK) Denemarken, (D) Duitsland, (EST) Estland, (IRL) Ierland, (GR) Griekenland, (E) Spanje, (F) Frankrijk, (HR) Kroatië, (I) Italië, (CY) Cyprus, (LV) Letland, (LT) Litouwen, (L) Luxemburg, (H) Hongarije, (M) Malta, (NL) Nederland, (A) Oostenrijk, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Roemenië, (SLO) Slovenië, (SK) Slowakije, (FIN) Finland, (S) Zweden, (UK) Verenigd Koninkrijk.”.

C.   VERVOER PER SPOOR

In artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1192/69 wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.”.

D.   ZEEVERVOER

1)

In artikel 2, lid 2, van Besluit 2012/22/EU wordt punt 2 vervangen door:

„2.   De huidige leden van de Europese Unie zijn het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.”.

2)

In artikel 2, lid 3, van Besluit 2012/23/EU wordt punt 1 vervangen door:

„1.   Beslissingen van een rechtbank van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden of het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland over aangelegenheden die onder het Protocol van Athene van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, vallen, worden in een lidstaat van de Europese Unie erkend en ten uitvoer gelegd overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van de Europese Unie ter zake.”.

8.   ENERGIE

1)

Beschikking nr. 1364/2006/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

bijlage II wordt de sectie „Elektriciteitsnetwerken” als volgt gewijzigd:

i)

in punt 2 („Het ontwikkelen van elektriciteitsverbindingen tussen de lidstaten om de goede werking van de interne markt en de betrouwbare werking van elektriciteitsnetwerken te verzekeren:”) wordt na „Hongarije — Oostenrijk” het volgende ingevoegd:

„Hongarije — Kroatië”;

ii)

in punt 4 („Ontwikkeling van elektriciteitsverbindingen met derde landen, met name met de kandidaat-lidstaten, die bijdragen tot de interoperabiliteit, de betrouwbaarheid en de veiligheid van de werking van de elektriciteitsnetten of tot de elektriciteitsvoorziening van de Europese Gemeenschap:”) wordt de vermelding „Hongarije — Kroatië” geschrapt;

b)

bijlage III, sectie „Elektriciteitsnetwerken” wordt als volgt gewijzigd:

i)

na punt 3.85. („Nieuwe aansluitingen voor windenergie op Malta (MT)”) wordt het volgende ingevoegd:

„3.86.

Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)”;

ii)

de punten 4.7 („Ernestinovo (Kroatië) onderstation en verbindingslijnen”) en 4.31 („Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)”) worden geschrapt.

2)

De bijlage bij Besluit 2008/114/EG, Euratom wordt als volgt gewijzigd:

a)

artikel 9, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Het kapitaal van het Agentschap bedraagt 5 856 000 EUR.”;

b)

in de tabel in artikel 9, lid 2, wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor Frankrijk:

„Kroatië

EUR

32 000”

c)

in de tabel in artikel 11, lid 1, wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor Frankrijk:

„Kroatië

2 leden”

9.   BELASTINGEN

1)

In artikel 3 van Verordening (EU) nr. 904/2010 wordt na de tweede alinea de onderstaande alinea ingevoegd:

„Kroatië deelt de Commissie uiterlijk op 1 juli 2013 mee welke de voor de toepassing van deze verordening bevoegde autoriteit is, en stelt vervolgens de Commissie onverwijld in kennis van elke wijziging dienaangaande, zoals vermeld in de tweede alinea.”.

2)

In artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) nr. 389/2012 wordt de volgende zin toegevoegd:

„Kroatië stelt de Commissie vóór 1 juli 2013 in kennis van de aanwijzing van de bevoegde autoriteit.”.

10.   STATISTIEK

1)

In bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt, in de tabel van hoofdstuk 98, na de tekst voor Frankrijk, het volgende ingevoegd:

„Kroatië

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb”

2)

Bijlage B bij Verordening (EG) nr. 2223/96wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 6, onder a), van het gedeelte „Indiening van gegevens”, wordt het volgende toegevoegd:

„—

vanaf 2000 (2000Q1 voor kwartaalgegevens) voor Kroatië;”;

b)

in het gedeelte „Afwijkingen per lidstaat”, wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor Frankrijk:

„9a.   KROATIË

9a.1.   Afwijkingen voor de tabellen

Tabel nr.

Variabele/post

Afwijking

Voor welke periode

Eerste indiening in

1

Alle variabelen/posten

Retrospectieve gegevens vóór 1995

Vóór 1995

Niet in te dienen

2

Alle variabelen/posten

Jaar 1995-2001

1995-2001

Niet in te dienen

2

Alle variabelen/posten behalve K.2

Jaar 2002-2009

2002-2009

2012

3

Alle variabelen/posten

Retrospectieve gegevens vóór 1999

1995-1999

Niet in te dienen

3

Alle variabelen behalve P.1, P.2, B.1g en D.1

Jaar 2000-2012

2000-2012

2014

6

Alle variabelen

Jaar 1995-2001

1995-2001

Niet in te dienen

7

Alle variabelen

Jaar 1995-2000

1995-2000

Niet in te dienen

8

Alle variabelen/posten — jaarlijks

Jaar 1995-2001

1995-2001

Niet in te dienen

8

Alle variabelen/posten (behalve sectorindeling van S.2) behalve K.2

Jaar 2002-2009

2002-2009

2012

9

Alle variabelen/posten

Jaar 1995-2001

1995-2001

Niet in te dienen

Jaar 2002-2009

2002-2009

2012

10

Alle variabelen/posten

Jaar 1995-1999

1995-1999

Niet in te dienen

11

Alle variabelen

Jaar 1995-2001

1995-2001

Niet in te dienen

11

Alle variabelen behalve K.2

Jaar 2002-2009

2002-2009

2012

12

Alle variabelen

Jaar 1995-1999

1995-1999

Niet in te dienen

13

Alle variabelen/posten

Jaar 1995-2009

1995-2009

Niet in te dienen

Jaar 2010-2011

2010-2011

2015

15

Alle variabelen/posten, lopende prijzen

Jaar 1995-2004

1995-2004

Niet in te dienen

Jaar 2005-2009

2005-2009

2015

15

Alle variabelen/posten, constante prijzen

Jaar 1995-2004

1995-2004

Niet in te dienen

Jaar 2005-2009

2005-2009

2015

16

Alle variabelen/posten, lopende prijzen

Jaar 1995-2004

1995-2004

Niet in te dienen

Jaar 2005-2009

2005-2009

2014

16

Alle variabelen/posten, constante prijzen

Jaar 1995-2004

1995-2004

Niet in te dienen

Jaar 2005-2009

2005-2009

2015

17

Alle variabelen/posten

Jaar 1995-2004

1995-2004

Niet in te dienen

Jaar 2005-2009

2005-2009

2016

18

Alle variabelen/posten

Jaar 1995-2004

1995-2004

Niet in te dienen

Jaar 2005-2009

2005-2009

2016

19

Alle variabelen/posten

Jaar 1995-2004

1995-2004

Niet in te dienen

Jaar 2005-2009

2005-2009

2016

22

Alle variabelen/posten

Jaar 1995-2004

1995-2004

Niet in te dienen

Jaar 2005-2009

2005-2009

2016

26

Alle variabelen/posten

Jaar 2000-2012

2000-2012

2017

Jaar 1995-1999

1995-1999

Niet in te dienen

9a.2.   Afwijkingen voor afzonderlijke variabelen/posten in de tabellen

Tabel nr.

Variabele/post

Afwijking

Voor welke periode

Eerste indiening in

1

Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa (K.2) — jaarlijks

Jaar 1995-2010

1995-2010

2012

1

Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden — jaarlijks

Jaar 1995-2009

1995-2009

Niet in te dienen

Jaar 2010-2014

2010-2014

2015

1

Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering (D.8) — jaarlijks

Jaar 2002-2009

2002-2009

2012

1

Kapitaaloverdrachten ontvangen uit/betaald aan het buitenland (D.9) — jaarlijks

Jaar 2002-2009

2002-2009

2012

1

Uitvoer en invoer, geografische indeling — jaarlijks

Jaar 2010-2011

2010-2011

2012

1

Investeringen in vaste activa (bruto), naar activa — jaarlijks

Jaar 1995-2012

1995-2012

2014

1

Consumptieve bestedingen van huishoudens; indeling naar duurzaamheid — jaarlijks

Jaar 1995-2014

1995-2014

2015

1

Vorderingenoverschot c.q. -tekort (B.9) — jaarlijks

Jaar 1995-2009

1995-2009

2012

1

Besparingen (netto) (B.8n) — jaarlijks

Jaar 1995-2009

1995-2009

2012

1

Splitsing productgebonden belastingen (D.21) en productgebonden subsidies (D.31) — jaarlijks

Jaar 1995-2008

1995-2008

2012

1

Beloning van werknemers (D.1) per bedrijfstak — jaarlijks

Jaar 1995-2008

1995-2008

2012

1

Lonen (D.11) per bedrijfstak — jaarlijks

Jaar 1995-2008

1995-2008

2012

1

Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa (K.2) — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

1

Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

Jaar 2012-2014

2012-2014

2015

1

Werkelijke individuele consumptie — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

Jaar 2012-2014

2012-2014

2015

1

Correctie voor mutaties in voorzieningen pensioenverzekering (D.8) — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

1

Kapitaaloverdrachten ontvangen uit/betaald aan het buitenland (D.9) — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

1

Uitvoer van goederen — driemaandelijks

Jaar 2000-2012

2000-2012

2013

1

Uitvoer van diensten- driemaandelijks

Jaar 2000-2012

2000-2012

2013

1

Overheid — individueel en collectief verbruik — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

Jaar 2012-2014

2012-2014

2015

1

Investeringen in vaste activa (bruto), naar activa — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

Jaar 2012-2014

2012-2014

2015

1

Consumptieve bestedingen van huishoudens; indeling naar duurzaamheid — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

Jaar 2012-2014

2012-2014

2015

1

Invoer van goederen — driemaandelijks

Jaar 2000-2012

2000-2012

2013

1

Invoer van diensten- driemaandelijks

Jaar 2000-2012

2000-2012

2013

1

Vorderingenoverschot c.q. -tekort (B.9) — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

1

Besparingen (netto) (B.8n) — driemaandelijks

Jaar 2000-2011

2000-2011

Niet in te dienen

1

Beloning van werknemers (D.1) per bedrijfstak — driemaandelijks

Jaar 2000-2008

2000-2008

2012

1

Lonen (bruto) (D.11) per bedrijfstak — driemaandelijks

Jaar 2000-2008

2000-2008

2012

2

Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa (K.2)

Jaar 2002-2013

2002-2013

2015

3

P.1, P.2, B.1g en D.1

Jaar 2000-2008

2000-2008

2012

3

Investeringen in vaste activa (bruto) per bedrijfstak — jaarlijks

Jaar 1995-1999

1995-1999

Niet in te dienen

Jaar 2000-2012

2000-2012

2014

3

Splitsing tussen Kantoormachines (AN.111321) en Radio-, tv- en telecommunicatieapparatuur (AN111322)

Jaar 1995-2012

1995-2012

Niet in te dienen

6

Overige volumemutaties in activa, geconsolideerd en niet-geconsolideerd, alle posten

Jaar 2002-2009

2002-2009

Niet in te dienen

Jaar 2010

T + 21 maanden

Jaar 2011

T + 18 maanden

Jaar 2012

T + 9 maanden

6

Nominale waarderingsverschillen bij financiële instrumenten, geconsolideerd en niet-geconsolideerd, alle posten

Jaar 2002-2009

2002-2009

Niet in te dienen

Jaar 2010

T + 21 maanden

Jaar 2011

T + 18 maanden

Jaar 2012

T + 9 maanden

8

Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa (K.2) — jaarlijks

Jaar 2002-2013

2002-2013

2015

10

Beloning van werknemers

Jaar 2000-2008

2000-2008

2014

10

Werknemers

Jaar 2000-2012

2000-2012

2014

10

Werkzame personen (1 000 gewerkte uren)

Jaar 2000-2012

2000-2012

2014

10

Totaal

Jaar 2000-2012

2000-2012

2014

11

Saldo aan- en verkopen van niet-gepro-duceerde niet-financiële activa (K.2)

Jaar 1995-2001

1995-2001

Niet in te dienen

Jaar 2002-2013

2002-2013

2015

20

Vaste activa: indeling AN_F6+

Jaar 1995-1999

1995-1999

Niet in te dienen

Jaar 2000-2012

2000-2012

2015

20

Splitsing tussen kantoormachines (AN.111321) en radio-, tv- en telecommunicatieapparatuur (AN111322)

Jaar 2001-2012

2001-2012

Niet in te dienen”

3)

Verordening (EG) nr. 1221/2002 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in artikel 5, lid 2, wordt in de eerste alinea de volgende zin ingevoegd:

„Voor de Republiek Kroatië hebben de eerste kwartaalgegevens die worden ingediend, betrekking op het eerste kwartaal van 2012. De Republiek Kroatië dient deze gegevens uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal volgend op de toetredingsdatum in.”;

b)

aan artikel 6, lid 1, wordt in de eerste alinea de volgende zin ingevoegd:

„De Republiek Kroatië dient voor de in artikel 3 genoemde categorieën bij de Commissie (Eurostat) retrospectieve kwartaalgegevens in, te beginnen met het eerste kwartaal van 2002.”;

c)

in artikel 6, lid 2, wordt in de eerste alinea de volgende zin ingevoegd:

„De Republiek Kroatië dient kwartaalgegevens over het eerste kwartaal van 2002 tot en met het vierde kwartaal van 2011 uiterlijk eind december 2015 bij de Commissie (Eurostat) in.”.

4)

In bijlage I van Verordening (EG) nr. 437/2003 wordt onder „CODES”, „1. Rapporterend land”, het volgende toegevoegd na de vermelding voor Frankrijk:

„Kroatië LD”.

5)

Verordening (EG) nr. 1059/2003 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in bijlage I wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor Frankrijk:

„HRVATSKA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebačka županija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 

 

Varaždinska županija

HR045

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 

 

Međimurska županija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 

 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 

 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 

 

Karlovačka županija

HR04E

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3”

b)

in bijlage II wordt in de lijst van bestaande bestuurlijke eenheden op NUTS-niveau 3 het volgende ingevoegd na de tekst voor Frankrijk:

„voor Kroatië „Županije”,”;

c)

in bijlage III wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor Frankrijk:

„voor Kroatië „Gradovi i općine”,”.

6)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1177/2003 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a)

na de rij voor Frankrijk wordt het volgende ingevoegd:

„Kroatië

4 250

3 250

9 250

7 000”

b)

de rij met „Totaal lidstaten van de Europese Unie” wordt vervangen door:

„Totaal lidstaten van de Europese Unie

135 000

101 500

282 150

210 850”

c)

de rij met „Totaal, met inbegrip van IJsland en Noorwegen” wordt vervangen door:

„Totaal inclusief IJsland en Noorwegen

141 000

105 950

292 150

218 300”

7)

Verordening (EG) nr. 501/2004 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan artikel 6 wordt het volgende lid toegevoegd:

„5.   Voor de Republiek Kroatië heeft de eerste indiening van de in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde kwartaalgegevens betrekking op gegevens vanaf het eerste kwartaal van 2012. De Republiek Kroatië dient deze gegevens uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal volgend op de toetredingsdatum in.”;

b)

aan artikel 7, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De Republiek Kroatië dient uiterlijk eind december 2015 bij de Commissie (Eurostat) retrospectieve gegevens voor de jaren 2002-2011 in betreffende alle in artikel 6 bedoelde kwartaalvariabelen en posten.”.

8)

Verordening (EG) nr. 1222/2004 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan artikel 2, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor de Republiek Kroatië heeft de eerste indiening van de gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld betrekking op gegevens vanaf het eerste kwartaal van 2012; deze gegevens worden uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal volgend op de toetredingsdatum ingediend.”;

b)

aan artikel 3 wordt het volgende lid toegevoegd:

„De Republiek Kroatië dient uiterlijk eind december 2015 de retrospectieve gegevens in vanaf het eerste kwartaal van 2002 tot en met het vierde kwartaal van 2011.”.

9)

Aan artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1161/2005 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor de Republiek Kroatië heeft de eerste indiening van kwartaalgegevens betrekking op de gegevens van het derde kwartaal van 2014. De Republiek Kroatië levert deze gegevens niet later dan 29 december 2015. Bij deze eerste indiening worden ook retrospectieve gegevens voor de tijdvakken vanaf het eerste kwartaal van 2012 verstrekt.”.

10)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1921/2006 wordt het volgende ingevoegd na de vermelding voor Frankrijk:

„Kroatië

HRV”.

11)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 716/2007 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende wordt uit de tabel onder Niveau 2-UIT geschrapt:

„HR

Kroatië”;

b)

onder Niveau 2-IN wordt het volgende ingevoegd na de vermelding voor Frankrijk:

„HR

Kroatië”;

c)

onder Niveau 3 wordt het volgende ingevoegd na het woord Kroatië:

„(*)”.

12)

In artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 295/2008 wordt punt c) vervangen door:

„c)

Voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Roemenië, Slovenië en Slowakije kunnen de van een CETO-markeringsteken voorziene gegevens worden toegezonden voor het groeps- en klassenniveau van de NACE Rev. 2 en voor de uitsplitsing op groepsniveau van de NACE Rev. 2 in grootteklassen. Ten hoogste 25 % van de cellen op groepsniveau mogen worden gemarkeerd.”.

13)

In bijlage VI, sectie A, onder c), van Verordening (EG) nr. 216/2009 wordt het volgende ingevoegd na de vermelding voor Griekenland:

„Kroatië

:

HRV”.

14)

Verordening (EG) nr. 217/2009 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in bijlage V wordt in de opmerking bij punt B, onder e), het volgende ingevoegd na de vermelding voor Griekenland:

„Kroatië

HRV”;

b)

In bijlage VI, sectie A, onder b), wordt het volgende ingevoegd na de vermelding voor Griekenland:

„Kroatië

HRV”.

15)

In bijlage V, sectie A, onder c), van Verordening (EG) nr. 218/2009 wordt het volgende ingevoegd na de vermelding voor Griekenland:

„Kroatië

HRV”.

16)

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1337/2011wordt als volgt gewijzigd:

a)

voetnoot a bij tabel 1 wordt vervangen door:

„(a)

Lidstaten met regionale onderverdeling: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI en SK.”;

b)

voetnoot a bij tabel 4 wordt vervangen door:

„(a)

Lidstaten met regionale onderverdeling: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI en SK.”.

17)

Bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 70/2012 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 2 „TABEL VAN LANDENCODES”, onder a) „Lidstaten (overeenstemmend met NUTS 2 alpha landencodes)” het volgende ingevoegd na de vermelding „Frankrijk FR”:

„Kroatië

HR”;

b)

in punt 2 „TABEL VAN LANDENCODES”, onder b) „Andere landen (ISO 3166 2 alpha codes)” wordt de vermelding voor Kroatië geschrapt.

11.   TRANS-EUROPESE NETWERKEN

TRANS-EUROPEES VERVOERSNET

Bijlage I bij Besluit nr. 661/2010/EU wordt als volgt gewijzigd:

a)

afdeling 2 „Wegennet” wordt als volgt gewijzigd:

i)

het volgende wordt toegevoegd: „Kroatië”;

ii)

kaart 2.0 wordt vervangen door:

Image

iii)

de volgende kaart wordt toegevoegd:

Image

b)

afdeling 3 „Spoorwegnet” wordt als volgt gewijzigd:

i)

het volgende wordt toegevoegd: „Kroatië”;

ii)

kaart 3.0 wordt vervangen door:

Image

iii)

de volgende kaart wordt toegevoegd:

Image

c)

afdeling 4 „Waterwegennet en binnenhavens” wordt als volgt gewijzigd:

i)

het volgende wordt toegevoegd: „Kroatië”;

ii)

kaart 4.0 wordt vervangen door:

Image

iii)

de volgende kaart wordt toegevoegd:

Image

d)

afdeling 5 „Zeehavens” wordt als volgt gewijzigd:

i)

het volgende wordt toegevoegd: „Kroatië”;

ii)

kaart 5.0 wordt vervangen door:

Image

iii)

de volgende kaart wordt toegevoegd:

Image

e)

afdeling 6 „Luchthavens” wordt als volgt gewijzigd:

i)

het volgende wordt toegevoegd: „Kroatië”;

ii)

kaart 6.0 wordt vervangen door:

Image

iii)

de volgende kaart wordt toegevoegd:

Image

f)

in afdeling 7 „Net voor gecombineerd vervoer” wordt kaart 7.1-A vervangen door:

Image

12.   GERECHTELIJK STELSEL EN GRONDRECHTEN

RECHTEN VAN EU-BURGERS

1)

Besluit 96/409/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

a)

bijlage I wordt als volgt gewijzigd: