Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0061

Richtlijn 2013/61/EU van de Raad van 17 december 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte

OJ L 353, 28.12.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/61/oj

28.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 353/5


RICHTLIJN 2013/61/EU VAN DE RAAD

van 17 december 2013

tot wijziging van de Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 113,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2012/419/EU van de Europese Raad (3) heeft de Europese Raad besloten dat Mayotte met ingang van 1 januari 2014 niet langer de status van LGO (land of gebied overzee) in de zin van artikel 355, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zal hebben, maar die van ultraperifeer gebied in de zin van artikel 349 VWEU. Belastingbepalingen van de Unie zullen dus na die statuswijziging van toepassing zijn op Mayotte.

(2)

Wat de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en de accijnzen betreft, bevindt Mayotte zich in een situatie die vergelijkbaar is met die van andere Franse ultraperifere gebieden (Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion en Saint-Martin), die buiten het territoriale toepassingsgebied vallen van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (4) en Richtlijn 2008/118/EG van de Raad (5), en dus moet Mayotte vanaf de ingangsdatum van zijn status volgens het VWEU buiten het territoriale toepassingsgebied van die richtlijnen worden gehouden. De relevante bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2008/118/EG moeten derhalve worden aangepast en tegelijk verduidelijkt wat betreft de toepassing ervan op de Franse overzeese gebieden.

(3)

Teneinde duidelijk te maken dat Mayotte en de andere Franse ultraperifere gebieden van het toepassingsgebied van de Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG zijn uitgesloten, ongeacht eventuele wijzigingen van hun status in het Franse recht, dient in deze richtlijnen voor al die gebieden te worden verwezen naar artikel 349 en artikel 355, lid 1, VWEU.

(4)

De Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2006/112/EG wordt punt c) vervangen door:

„c)

de Franse gebieden bedoeld in artikel 349 en artikel 355, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;”.

Artikel 2

Artikel 5 van Richtlijn 2008/118/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

de tekst in lid 2, onder b), wordt vervangen door:

„b)

de Franse gebieden bedoeld in artikel 349 en artikel 355, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;”;

b)

lid 5 wordt vervangen door:

„Frankrijk kan er door een verklaring kennis van geven dat deze richtlijn en de in artikel 1 genoemde richtlijnen vanaf de eerste dag van de tweede maand volgende op de neerlegging van een dergelijke verklaring van toepassing zijn op de in lid 2, onder b), bedoelde gebieden - onder voorbehoud van maatregelen inzake aanpassing aan de ultraperifere ligging van deze gebieden - ter zake van alle of sommige van de in artikel 1 genoemde accijnsgoederen.”.

Artikel 3

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om per 1 januari 2014 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen voor 1 januari 2015 mede.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 december 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

L. LINKEVIČIUS


(1)  Advies van 12 december 2013 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(2)  Advies van 16 oktober 2013 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).

(3)  Besluit 2012/419/EU van de Europese Raad tot wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie (PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131).

(4)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).

(5)  Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12).


Top