Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0594

Verordening (EU) nr. 594/2012 van de Commissie van 5 juli 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten aan de verontreinigingen ochratoxine A, niet-dioxineachtige pcb’s en melamine in levensmiddelen betreft Voor de EER relevante tekst

OJ L 176, 6.7.2012, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 218 - 220

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/594/oj

6.7.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 176/43


VERORDENING (EU) Nr. 594/2012 VAN DE COMMISSIE

van 5 juli 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten aan de verontreinigingen ochratoxine A, niet-dioxineachtige pcb’s en melamine in levensmiddelen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (1), en met name artikel 2, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie (2) zijn de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 1259/2011 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 (3) zijn nieuwe maximumgehalten voor niet-dioxineachtige pcb’s vastgesteld, die van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2012. Er moet worden bepaald dat deze maximumgehalten niet van toepassing zijn op levensmiddelen die vóór die datum wettig in de handel zijn gebracht.

(3)

Bij Verordening (EU) nr. 105/2010 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 (4) is een definitief lager maximumgehalte aan ochratoxine A in specerijen vastgesteld, dat naar verwachting door toepassing van goede praktijken kan worden bereikt. Om de specerijenproducerende landen in staat te stellen preventiemaatregelen te nemen en om het handelsverkeer niet in onaanvaardbare mate te verstoren, is bij die verordening voorts een hoger maximumgehalte vastgesteld dat voor een beperkte periode moet worden toegepast. Bovendien moest volgens die verordening worden beoordeeld of in de verschillende producerende regio’s in de wereld de lagere gehalten voor ochratoxine A door toepassing van goede praktijken kunnen worden bereikt. Die beoordeling moest plaatsvinden voordat het lagere maximumgehalte aan ochratoxine A van toepassing zou worden. Hoewel bij de toepassing van goede praktijken in de verschillende producerende regio’s in de wereld een aanzienlijke verbetering is vastgesteld, kan het geplande lagere maximumgehalte aan ochratoxine A nog niet op consistente wijze voor Capsicum-soorten worden bereikt. Derhalve moet de toepassing van het lagere maximumgehalte voor Capsicum spp. worden uitgesteld.

(4)

Tarwegluten is een bijproduct bij de productie van zetmeel. Er zijn aanwijzingen dat het huidige maximumgehalte aan ochratoxine A in tarwegluten zelfs bij strikte toepassing van goede praktijken inzake opslag niet langer kan worden bereikt, in het bijzonder aan het einde van het opslagseizoen, mogelijk als gevolg van de klimaatveranderingen. Derhalve moet het huidige maximumgehalte worden gewijzigd in een gehalte dat door toepassing van goede praktijken kan worden bereikt en dat een hoge mate van bescherming van de menselijke gezondheid blijft bieden.

(5)

Het Wetenschappelijk Panel voor contaminanten in de voedselketen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft op 4 april 2006 op verzoek van de Commissie een geactualiseerd wetenschappelijk advies met betrekking tot ochratoxine A in levensmiddelen uitgebracht (5). In dit advies wordt rekening gehouden met nieuwe wetenschappelijke informatie en wordt een toelaatbare wekelijkse inname (TWI) van 120 ng/kg lichaamsgewicht afgeleid. Conform de conclusies van het advies van de EFSA blijven de in deze verordening beoogde wijzigingen met betrekking tot ochratoxine A een hoge mate van bescherming van de menselijke gezondheid bieden.

(6)

De EFSA heeft op 18 maart 2010 op verzoek van de Commissie een wetenschappelijk advies met betrekking tot melamine in diervoeders en levensmiddelen uitgebracht (6). Uit de bevindingen ervan blijkt dat blootstelling aan melamine kan leiden tot de vorming van kristallen in de urinewegen. Die kristallen veroorzaken schade aan de proximale tubuli en zijn waargenomen bij dieren en kinderen naar aanleiding van voorvallen waarbij diervoeders en zuigelingenvoeding met melamine zijn vermengd, wat in sommige gevallen fatale gevolgen heeft gehad. De Codex Alimentarius-commissie heeft maximumgehalten voor melamine in diervoeders en levensmiddelen vastgesteld (7). Die maximumgehalten moeten in Verordening (EG) nr. 1881/2006 worden opgenomen met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, aangezien die gehalten in overeenstemming zijn met de conclusies van het advies van de EFSA.

(7)

Verordening (EG) nr. 1881/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingsbepalingen

Verordening (EG) nr. 1881/2006 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

Artikel 11, eerste alinea, wordt als volgt gewijzigd:

a)

de inleidende zin komt als volgt te luiden:

"Deze verordening is niet van toepassing op producten die vóór de onder a) tot en met f) vermelde data overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen in de handel zijn gebracht:"

b)

de volgende punten e) en f) worden toegevoegd:

"e)

1 januari 2012 wat betreft de in afdeling 5 van de bijlage vastgestelde maximumgehalten voor niet-dioxineachtige pcb’s;

f)

1 januari 2015 wat betreft het in punt 2.2.11 van de bijlage vastgestelde maximumgehalte voor ochratoxine A in Capsicum spp."

(2)

De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding, met uitzondering van de in punt 2.2.11 van de bijlage vastgestelde bepalingen, die van toepassing zijn met ingang van 1 juli 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1.

(2)  PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5.

(3)  PB L 320 van 3.12.2011, blz. 18.

(4)  PB L 35 van 6.2.2010, blz. 7.

(5)  EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (CONTAM); Scientific Opinion on Ochratoxin A in Food, EFSA Journal 2006; 365:1-56. Online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/365.pdf

(6)  EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (CONTAM) en EFSA-panel voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, enzymen, aroma's en technische hulpstoffen (CEF); Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed, EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Online te vinden op: www.efsa.europa.eu

(7)  Verslag over de drieëndertigste zitting van het gezamenlijke FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Codex Alimentarius-commissie, Genève, Zwitserland, 5-9 juli 2010 (ALINORM 10/33/REP).


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

Afdeling 2.2, Ochratoxine A, wordt als volgt gewijzigd:

a)

Punt 2.2.2 wordt vervangen door:

„2.2.2.

Alle van onverwerkte granen afgeleide producten, met inbegrip van verwerkte graanproducten en granen die bestemd zijn voor rechtstreekse menselijke consumptie, met uitzondering van de in de punten 2.2.9, 2.2.10 en 2.2.13 opgenomen levensmiddelen

3,0”

b)

Punt 2.2.11 wordt vervangen door:

„2.2.11.

Specerijen, met inbegrip van gedroogde specerijen

 

Piper spp. (vruchten daarvan, met inbegrip van witte en zwarte peper)

Myristica fragrans (nootmuskaat)

Zingiber officinale (gember)

Curcuma longa (kurkuma)

15 μg/kg

Capsicum spp. (gedroogde vruchten daarvan, heel of gemalen, met inbegrip van Spaanse peper, chilipoeder, cayennepeper en paprika)

30 μg/kg tot en met 31.12.2014

15 μg/kg vanaf 1.1.2015

Mengsels van specerijen die een van de bovengenoemde specerijen bevatten

15 μg/kg”

c)

Na punt 2.2.12 wordt het volgende punt 2.2.13 ingevoegd:

„2.2.13.

Niet rechtstreeks aan de consument verkochte tarwegluten

8,0”

(2)

De volgende afdeling 7: Melamine en structuuranalogons ervan, wordt toegevoegd:

Afdeling 7:   Melamine en structuuranalogons ervan

Levensmiddelen

Maximumgehalte

(mg/kg)

7.1.

Melamine

 

7.1.1.

Levensmiddelen met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (1)

2,5

7.1.2.

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding in poedervorm

1


(1)  Het maximumgehalte geldt niet voor levensmiddelen waarvoor kan worden aangetoond dat het melaminegehalte van meer dan 2,5 mg/kg het gevolg is van het toegestane gebruik van cyromazine als insecticide. Het melaminegehalte mag het cyromazinegehalte niet overtreffen.”


Top