EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0213

Verordening (EU) nr. 213/2011 van de Commissie van 3 maart 2011 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties Voor de EER relevante tekst

OJ L 59, 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 116 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

4.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 59/4


VERORDENING (EU) Nr. 213/2011 VAN DE COMMISSIE

van 3 maart 2011

tot wijziging van de bijlagen II en V bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (1), en met name artikel 11, tweede alinea, en artikel 26, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Oostenrijk heeft gevraagd tien opleidingsprogramma's in verband met gezondheidszorg in bijlage II bij Richtlijn 2005/36/EG in te voegen. Deze opleidingsprogramma's worden geregeld bij de verordening inzake speciale taken in de gezondheids- en ziekenzorg (Gesundheits- und Krankenpflege-Spezialaufgaben-Verordnung (GuK-SV BGBl II Nr. 452/2005) en de verordening inzake onderwijs- en managementtaken in de gezondheids- en ziekenzorg (Gesundheits- und Krankenpflege-Lehr- und Führungsaufgaben-Verordnung (GuK-LFV BGBl II Nr. 453/2005).

(2)

Aangezien het niveau van deze Oostenrijkse opleidingsprogramma's gelijkwaardig is aan het in artikel 11, onder c) i), van Richtlijn 2005/36/EG vermelde opleidingsniveau, en aangezien deze programma's opleiden tot een vergelijkbare beroepsbekwaamheid en voorbereiden op een vergelijkbaar niveau van verantwoordelijkheden en taken, is de opneming ervan op grond van artikel 11, onder c) ii), in bijlage II bij Richtlijn 2005/36/EG gerechtvaardigd.

(3)

Portugal heeft een met redenen omkleed verzoek ingediend om de opleiding tot specialist in medische oncologie in punt 5.1.3 van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG op te nemen.

(4)

Medische oncologie heeft ten doel een systemische behandeling van kanker te bieden. Als gevolg van de vooruitgang van de wetenschap heeft de behandeling van kankerpatiënten de afgelopen tien jaar ingrijpende veranderingen ondergaan. De opleiding tot specialist in medische oncologie is niet in punt 5.1.3 van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG opgenomen. Medische oncologie heeft zich evenwel in meer dan twee vijfden van de lidstaten tot een volwaardige en afzonderlijke opleiding tot specialist ontwikkeld, hetgeen de opneming ervan in punt 5.1.3 van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG rechtvaardigt.

(5)

De voor automatische erkenning vereiste minimumduur van de opleiding tot specialist in medische oncologie dient vijf jaar te bedragen om te garanderen dat deze opleiding tot specialist van een voldoende hoog niveau is.

(6)

Frankrijk heeft een met redenen omkleed verzoek ingediend om de opleiding tot specialist in klinische genetica in punt 5.1.3 van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG op te nemen.

(7)

Klinische genetica is een medisch specialisme dat inspeelt op de snelle ontwikkeling van de kennis op het gebied van genetica en de gevolgen daarvan voor tal van gespecialiseerde terreinen, zoals oncologie, foetale geneeskunde, kindergeneeskunde en chronische ziekten. Klinische genetica speelt een steeds grotere rol bij de opsporing en preventie van diverse pathologieën. De opleiding tot specialist in klinische genetica is niet in punt 5.1.3 van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG opgenomen. Klinische genetica heeft zich evenwel in meer dan twee vijfden van de lidstaten tot een volwaardige en afzonderlijke opleiding tot specialist ontwikkeld, hetgeen de opneming ervan in punt 5.1.3 van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG rechtvaardigt.

(8)

De voor automatische erkenning vereiste minimumduur van de opleiding tot specialist in klinische genetica dient vier jaar te bedragen om te garanderen dat deze opleiding tot specialist van een voldoende hoog niveau is.

(9)

Richtlijn 2005/36/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de erkenning van beroepskwalificaties,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en V bij Richtlijn 2005/36/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 maart 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.


BIJLAGE

De bijlagen II en V bij Richtlijn 2005/36/EG worden als volgt gewijzigd:

1)

In punt 1 van bijlage II wordt onder „Oostenrijk” het volgende toegevoegd:

„—

speciale opleiding kinder- en jeugdzorg („Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”);

speciale opleiding psychiatrische gezondheids- en ziekenzorg („Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”);

speciale opleiding intensieve zorg („Sonderausbildung in der Intensivpflege”);

speciale opleiding intensieve zorg voor kinderen („Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege”);

speciale opleiding anesthesiezorg („Sonderausbildung in der Anästhesiepflege”);

speciale opleiding zorg bij nierfunctievervangende therapie („Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie”);

speciale opleiding operatiezorg („Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich”);

speciale opleiding ziekenhuishygiëne („Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene”);

speciale opleiding onderwijstaken in de gezondheids- en ziekenzorg („Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege”);

speciale opleiding managementtaken in de gezondheids- en ziekenzorg („Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege”);

overeenkomende met een onderwijs- en studiecyclus met een totale duur van ten minste dertien jaar en zes maanden à veertien jaar, waarvan gedurende ten minste tien jaar algemeen onderwijs, gedurende drie jaar een basisopleiding in een openbare hogeschool voor gezondheids- en ziekenzorg, en gedurende zes à twaalf maanden een speciale opleiding in een gespecialiseerde, onderwijs- of managementtaak wordt gevolgd.”.

2)

In punt 5.1.3 van bijlage V wordt de volgende tabel toegevoegd:

„Land

Medische oncologie

Minimale opleidingsduur: 5 jaar

Klinische genetica

Minimale opleidingsduur: 4 jaar

Benaming

Benaming

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics”.


Top