EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0151

Verordening (EU) nr. 151/2011 van de Commissie van 18 februari 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft gekweekt wild Voor de EER relevante tekst

OJ L 46, 19.2.2011, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 118 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stilzwijgende opheffing door 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/151/oj

19.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 46/17


VERORDENING (EU) Nr. 151/2011 VAN DE COMMISSIE

van 18 februari 2011

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft gekweekt wild

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 17, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 854/2004 stelt specifieke voorschriften vast voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.

(2)

Hoofdstuk VII van sectie IV van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 stelt de specifieke voorschriften vast voor officiële controles betreffende gekweekt wild en vlees van gekweekt wild. Een van die voorschriften is dat het gekeurd gekweekt wild of vlees daarvan vergezeld moet gaan van een certificaat volgens een van de modellen, vastgesteld in hoofdstuk X van die sectie.

(3)

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2) bepaalt dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven met toestemming van de bevoegde autoriteit gekweekte loopvogels en bepaalde gekweekte hoefdieren onder bepaalde voorwaarden op de plaats van oorsprong mogen slachten. Een van die voorwaarden is dat naar het slachthuis gebrachte geslachte dieren vergezeld moeten gaan van een verklaring van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf die de dieren heeft gekweekt en van een door de officiële of erkende dierenarts afgegeven en ondertekend certificaat. Met het door de officiële of erkende dierenarts afgegeven en ondertekende certificaat moeten onder meer een correcte slachting en bloeding van het dier en de datum en het tijdstip van de slachting worden gestaafd.

(4)

Verordening (EG) nr. 853/2004, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 150/2011 van de Commissie (3) maakt het mogelijk dat in bepaalde gevallen het certificaat ter staving van de correcte slachting en bloeding en de datum en het tijdstip van de slachting wordt opgenomen in de verklaring van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf.

(5)

In dergelijke gevallen moet worden bepaald dat de officiële of erkende dierenarts regelmatige controles uitvoert van de prestaties van de personen die het slachten en het verbloeden van de dieren uitvoeren. Hoofdstuk VII van sectie IV van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Bovendien wordt het model van het gezondheidscertificaat voor op het bedrijf geslachte dieren vastgesteld in deel B van hoofdstuk X van sectie IV van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004. Dat model van gezondheidscertificaat bevat ook gegevens ter staving van de correcte slachting en bloeding. Wanneer die gegevens worden opgenomen in de verklaring van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf, moet een nieuw model van gezondheidscertificaat worden verstrekt.

(7)

Verordening (EG) nr. 854/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.

(2)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(3)  Zie bladzijde 14 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

Sectie IV van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Deel A van hoofdstuk VII wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Levende dieren die op het bedrijf gekeurd zijn, moeten vergezeld gaan van een certificaat volgens het model in hoofdstuk X, deel A. Dieren die op het bedrijf gekeurd en geslacht zijn, moeten vergezeld gaan van een certificaat volgens het model in hoofdstuk X, deel B. Dieren die op het bedrijf gekeurd en geslacht zijn overeenkomstig punt 3 bis van sectie III van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004, moeten vergezeld gaan van een certificaat volgens het model in hoofdstuk X, deel C.”;

b)

het volgende punt 5 wordt toegevoegd:

„5.

Wanneer de bevoegde autoriteit toestaat dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf de correcte slachting en bloeding van de dieren met een certificaat staaft, voert de officiële of erkende dierenarts regelmatige controles uit van de prestaties van de persoon die het slachten en het verbloeden uitvoert.”.

2)

In hoofdstuk X wordt het volgende deel C toegevoegd:

„C.   MODEL VAN GEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR OP HET BEDRIJF GESLACHT GEKWEEKT WILD overeenkomstig punt 3 bis van sectie III van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

Image


Top