EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

Besluit 2009/316/JBZ van de Raad van 6 april 2009 betreffende de oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ

PB L 93 van 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2022; vervangen door 32019L0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 93/33


BESLUIT 2009/316/JBZ VAN DE RAAD

van 6 april 2009

betreffende de oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 31 en artikel 34, lid 2, onder c),

Gelet op Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (1), en met name op artikel 11, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is het doel van de Unie de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen. Hiervoor is het nodig dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten systematisch gegevens uit de strafregisters uitwisselen op een manier die een uniforme interpretatie van de gegevens en efficiënte uitwisseling garandeert.

(2)

Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen van onderdanen in andere lidstaten worden thans uitgewisseld op basis van het Europees Verdrag van de Raad van Europa van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, maar dit verloopt niet efficiënt. Daarom is er behoefte aan efficiëntere en meer toegankelijke procedures voor de uitwisseling van dergelijke gegevens op EU-niveau.

(3)

De verbetering van de uitwisseling van gegevens over veroordelingen werd in de verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2004 als prioriteit aangemerkt en dit werd later bevestigd in het Haags Programma (3) en in het actieplan (4) ter uitvoering daarvan. Voorts heeft de Europese Raad in zijn conclusies van 21 en 22 juni 2007 een geautomatiseerde koppeling van de strafregisters op EU-niveau als politieke prioriteit erkend.

(4)

De geautomatiseerde koppeling van strafregisters is een onderdeel van het E-Justice project, dat door de Europese Raad in 2007 verscheidene malen als prioriteit werd erkend.

(5)

Momenteel loopt er een proefproject om de strafregisters te koppelen. De resultaten daarvan kunnen als basis dienen voor de verdere werkzaamheden over geautomatiseerde gegevensuitwisseling op het niveau van de Europese Unie.

(6)

Dit besluit heeft als doel Kaderbesluit 2009/315/JBZ uit te voeren teneinde een geautomatiseerd systeem voor de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen tussen de lidstaten op te bouwen en te ontwikkelen. Via een dergelijk systeem kan de lidstaat die gegevens over een veroordeling ontvangt, die gegevens gemakkelijk begrijpen. Daarom dient een standaardformaat te worden vastgesteld waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld in een homogene en elektronische vorm die automatische vertaling vergemakkelijkt, alsook andere bepalingen inzake organisatie en vergemakkelijking van de elektronische gegevensuitwisseling over strafrechtelijke veroordelingen tussen de centrale autoriteiten van de lidstaten.

(7)

Dit besluit is gebaseerd op de beginselen die zijn vastgelegd bij Besluit 2009/315/JBZ en vormt een aanvulling op en toepassing van die beginselen vanuit technisch oogpunt.

(8)

De in het systeem op te nemen categorieën gegevens, de doelen waarvoor gegevens moeten worden opgenomen, de criteria voor de opneming, de autoriteiten die toegang hebben tot de gegevens, en een aantal specifieke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgesteld in Kaderbesluit 2009/315/JBZ .

(9)

Noch dit besluit noch Kaderbesluit 2009/315/JBZ legt een verplichting op om gegevens over niet-strafrechtelijke uitspraken uit te wisselen.

(10)

Aangezien het doel van dit besluit er niet in bestaat de nationale strafregistersystemen te harmoniseren, is de lidstaat van veroordeling niet verplicht zijn intern strafregistersysteem te wijzigen voor wat het binnenlandse gebruik van gegevens betreft.

(11)

Het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) is een gedecentraliseerd informatietechnologiesysteem. De gegevens van het strafregister mogen alleen worden opgeslagen in door de lidstaten beheerde databanken en er mag geen rechtstreekse onlinetoegang zijn tot de strafregisterdatabanken van andere lidstaten. De lidstaten dienen zelf verantwoordelijk te zijn voor het beheer van de nationale strafregisterdatabanken en voor een efficiënt verloop van de gegevensuitwisselingen. Het S-TESTA netwerk dient aanvankelijk te worden gebruikt als gemeenschappelijke communicatie-infrastructuur van ECRIS. Alle uitgaven voor de gemeenschappelijke communicatie-infrastructuur moeten onder de algemene begroting van de Europese Unie vallen.

(12)

De referentietabellen van categorieën strafbare feiten en categorieën straffen en maatregelen in dit besluit dienen automatische vertaling te vergemakkelijken en een uniforme interpretatie van de meegedeelde gegevens mogelijk te maken door middel van een systeem van codes. De inhoud van de tabellen is het resultaat van de analyse van de behoeften van alle 27 lidstaten. Bij die analyse werd rekening gehouden met de categorisering van het proefproject en met de resultaten van de oefening om verschillende nationale strafbare feiten en straffen in clusters samen te brengen. Bovendien werd daarbij, voor wat de tabel met strafbare feiten betreft, ook rekening gehouden met de bestaande geharmoniseerde gemeenschappelijke definities op Europees en internationaal niveau alsook met de gegevensmodellen van Eurojust en Europol.

(13)

Om een uniforme interpretatie en de doorzichtigheid van de gemeenschappelijke categorisering te garanderen, dient elke lidstaat de lijst over te leggen van nationale strafbare feiten en straffen en maatregelen die onder elke in de respectieve tabel vermelde categorie vallen. De lidstaten kunnen een omschrijving van strafbare feiten en straffen en maatregelen verstrekken en gezien het nut van een dergelijke omschrijving dienen zij te worden aangemoedigd zulks te doen. Die gegevens moeten toegankelijk worden gemaakt voor de lidstaten.

(14)

De referentietabellen van categorieën strafbare feiten en categorieën straffen in dit besluit zijn niet bedoeld om juridische equivalenties tussen bestaande strafbare feiten en straffen en maatregelen op nationaal niveau tot stand te brengen. Zij dienen als instrument om de ontvanger te helpen begrijpen op welk(e) feit(en) en soort straf(fen) de meegedeelde informatie betrekking heeft. De juistheid van de vermelde codes kan niet volledig worden gewaarborgd door de informatieverstrekkende lidstaat, en de uitlegging van de informatie door bevoegde autoriteiten in de ontvangende lidstaat wordt er niet door in het gedrang gebracht.

(15)

De referentietabellen van categorieën strafbare feiten en straffen en maatregelen worden herzien en bijgewerkt overeenkomstig de procedure voor het vaststellen van de maatregelen tot uitvoering van de wetgevingsbesluiten van de Raad, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie.

(16)

Tussen de lidstaten en de Commissie vinden, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie, wederzijdse informatie en onderling overleg plaats in de Raad, teneinde een niet-bindende praktische handleiding voor rechtsbeoefenaren op te stellen die voorschriften bevat ten aanzien van de procedures inzake de uitwisseling van gegevens en met name de modaliteiten voor de identificatie van plegers van strafbare feiten, een gemeenschappelijke interpretatie van de categorieën strafbare feiten en straffen en maatregelen, een toelichting bij problematische nationale strafbare feiten en straffen en maatregelen, alsmede om voor de nodige coördinatie te zorgen voor de werking en de ontwikkeling van ECRIS.

(17)

Om de ontwikkeling van ECRIS te versnellen, dient de Commissie een aantal technische maatregelen te treffen om de lidstaten bij te staan bij het instellen van de technische infrastructuur die hun strafregisterdatabanken moet koppelen. De Commissie kan de lidstaten een referentie-implementatiesoftware verstrekken, d.w.z. geschikte software om deze koppeling te maken. De lidstaten kunnen ervoor kiezen deze toe te passen in plaats van hun eigen koppelingssoftware om het gemeenschappelijke stel protocollen met het oog op de uitwisseling van informatie tussen strafregisterdatabases uit te voeren.

(18)

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (5) dient van toepassing te zijn in de context van de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten, een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden bij de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en hogere normen op nationaal niveau in de lidstaten mogelijk te maken.

(19)

Daar het doel van dit besluit, namelijk de ontwikkeling van een elektronisch systeem voor geautomatiseerde uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen tussen lidstaten, niet naar behoren eenzijdig door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, en derhalve wegens een behoefte aan een gecoördineerd optreden in de Europese Unie, beter op EU-niveau kan worden verwezenlijkt, kan de Raad overeenkomstig het in artikel 5 van het EG-Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, waarnaar in artikel 2 van het EU-Verdrag wordt verwezen, maatregelen treffen. Overeenkomstig het in genoemd artikel 5 neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

(20)

Dit besluit eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn vastgelegd,

BESLUIT:

Artikel 1

Onderwerp

Hierbij wordt het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) opgericht.

Bij dit besluit worden ook de componenten van een standaardformaat voor de elektronische uitwisseling van gegevens uit de nationale strafregisters vastgesteld, met name betreffende gegevens over het aan de veroordeling ten grondslag liggende strafbare feit en gegevens over de inhoud van de veroordeling, alsook andere algemene en technische uitvoeringsregelingen ter organisatie en facilitering van de gegevensuitwisseling.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities van Kaderbesluit 2009/315/JBZ.

Artikel 3

Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS)

1.   ECRIS is een gedecentraliseerd informatietechnologiesysteem dat gebaseerd is op de strafregisterdatabanken in elke lidstaat. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

a)

een koppelingssoftware, ontworpen in overeenstemming met een gemeenschappelijk stel protocollen waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de strafregisterdatabanken van de lidstaten;

b)

een gemeenschappelijke communicatie-infrastructuur die een versleuteld netwerk vormt.

2.   Dit besluit heeft niet ten doel een gecentraliseerde strafregisterdatabank op te zetten. Alle gegevens uit strafregisters worden alleen opgeslagen in door de lidstaten beheerde databanken.

3.   De in artikel 3 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ bedoelde centrale autoriteiten van de lidstaten hebben geen rechtstreekse onlinetoegang tot de strafregisterdatabanken van andere lidstaten. Om de vertrouwelijkheid en integriteit van de naar andere lidstaten verzonden strafregistergegevens te waarborgen, wordt gebruikgemaakt van de beste beschikbare technieken, die door de lidstaten, met de hulp van de Commissie, zijn geselecteerd.

4.   De koppelingssoftware en de databanken voor het opslaan, verzenden en ontvangen van gegevens uit strafregisters functioneren onder de verantwoordelijkheid van de betrokken lidstaat.

5.   De gemeenschappelijke communicatie-infrastructuur is het communicatienetwerk (S-TESTA). Elke verdere ontwikkeling daarvan of elk alternatief beveiligd netwerk waarborgt dat de bestaande gemeenschappelijke communicatie-infrastructuur blijft voldoen aan de voorwaarden in lid 6.

6.   De gemeenschappelijke communicatie-infrastructuur werkt onder de verantwoordelijkheid van de Commissie, voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en is volledig afgestemd op de behoeften van ECRIS.

7.   Om een efficiënte werking van ECRIS te garanderen, biedt de Commissie algemene ondersteuning en technische bijstand, waaronder het verzamelen en opstellen van de in artikel 6, lid 2, punt b), onder i), bedoelde statistieken en de referentie-implementatiesoftware.

8.   Niettegenstaande de mogelijkheid om een beroep te doen op de financiële programma’s van de Europese Unie overeenkomstig de toepasselijke regels, draagt elke lidstaat zijn eigen kosten die voortvloeien uit de uitvoering, het beheer, het gebruik en het onderhoud van de nationale strafregisterdatabank en de in lid 1 bedoelde koppelingssoftware.

De Commissie draagt de kosten van de uitvoering, het beheer, het gebruik, het onderhoud en de toekomstige ontwikkelingen van de gemeenschappelijke communicatie-infrastructuur van ECRIS en van de uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen van de referentie-implementatie.

Artikel 4

Formaat voor het verzenden van gegevens

1.   Bij het verzenden van de in artikel 4, leden 2 en 3, en artikel 7 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ bedoelde gegevens betreffende de benaming en de wettelijke kwalificatie van het strafbare feit en de toepasselijke rechtsregel, vermelden de lidstaten de overeenkomstige code voor elk van de strafbare feiten waarop de verzending betrekking heeft, volgens de tabel met strafbare feiten in bijlage A. Bij wijze van uitzondering wordt, indien het strafbare feit met geen enkele specifieke code van een subcategorie overeenkomt, de code „open categorie” van de passende of de best overeenkomende categorie strafbare feiten of, bij ontstentenis daarvan, de code „andere strafbare feiten” vermeld.

De lidstaten kunnen ook beschikbare informatie betreffende de graad van voltooiing en de graad van deelneming en, in voorkomend geval, het bestaan van volledige of gedeeltelijke uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid, verstrekken.

2.   Bij het verzenden van de in artikel 4, leden 2 en 3, en artikel 7 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ bedoelde gegevens betreffende de inhoud van de veroordeling, met name de straf en eventuele bijkomende straffen, veiligheidsmaatregelen en latere beslissingen tot wijziging van de strafuitvoering, vermelden de lidstaten de overeenkomstige code uit de tabel met straffen en maatregelen in bijlage B. Bij wijze van uitzondering wordt, indien de straf of maatregel met geen enkele specifieke subcategorie overeenkomt, de code „open categorie” van de passende of de best overeenkomende categorie straffen en maatregelen of, bij ontstentenis daarvan, de code „andere straffen en maatregelen” vermeld.

De lidstaten verstrekken tevens, waar van toepassing, beschikbare gegevens over de aard van en/of de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de volgens de parameters van bijlage B opgelegde straf of maatregel. De parameter „niet-strafrechtelijke uitspraak” wordt alleen opgegeven wanneer deze gegevens op vrijwillige basis, in antwoord op het ontvangen verzoek om gegevens over veroordelingen, worden verstrekt door de lidstaat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft.

Artikel 5

Gegevens over nationale veroordelingen, straffen en maatregelen

1.   De volgende gegevens worden door de lidstaten verstrekt aan het secretariaat-generaal van de Raad, met name voor het opstellen van een niet-bindende praktische handleiding voor rechtsbeoefenaren als bedoeld in artikel 6, lid 2, punt a):

a)

de lijst van nationale strafbare feiten in elk van de in de tabel met strafbare feiten in bijlage A bedoelde categorieën. De lijst bevat de benaming of wettelijke kwalificatie van het strafbare feit en een verwijzing naar de toepasselijke rechtsregel. Daarbij kan ook een korte omschrijving van de bestanddelen van het strafbare feit worden gevoegd;

b)

de lijst van soorten straffen, eventuele bijkomende straffen en veiligheidsmaatregelen en eventuele latere beslissingen tot wijziging van de strafuitvoering, zoals die in het nationale recht van de lidstaten zijn omschreven, in elk van de in de tabel met straffen en maatregelen in bijlage B bedoelde categorieën. Daarbij kan ook een korte omschrijving van de specifieke straf of maatregel worden gevoegd.

2.   De lidstaten werken de in lid 1 bedoelde lijsten en omschrijvingen op gezette tijden bij. Bijgewerkte gegevens worden aan het secretariaat-generaal van de Raad meegedeeld.

3.   Het secretariaat-generaal van de Raad deelt de uit hoofde van dit artikel ontvangen informatie mee aan de lidstaten en de Commissie.

Artikel 6

Uitvoeringsmaatregelen

1.   De Raad stelt, bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement, zo nodig de wijzigingen van de bijlagen A en B vast.

2.   De vertegenwoordigers van de bevoegde overheidsdiensten van de lidstaten en de Commissie brengen elkaar op de hoogte en gaan bij elkaar te rade, binnen de Raad, voor:

a)

het opstellen van een niet-bindende praktische handleiding voor rechtsbeoefenaren met de procedure voor de uitwisseling van gegevens via ECRIS, waarin met name de modaliteiten voor de identificatie van plegers van strafbare feiten worden geregeld, alsook het vastleggen van de gemeenschappelijke interpretatie van de categorieën strafbare feiten en straffen en maatregelen in de bijlagen A respectievelijk B;

b)

het coördineren van hun optreden voor de ontwikkeling en werking van ECRIS, met name betreffende:

i)

het vaststellen van de systemen en procedures voor het vastleggen van gegevens die het mogelijk maken toezicht uit te oefenen op de werking van ECRIS, en het opstellen van statistieken betreffende andere dan persoonsgegevens in verband met de uitwisseling van gegevens uit het strafregister via ECRIS;

ii)

de goedkeuring van technische specificaties voor de uitwisseling, inclusief beveiligingseisen, in het bijzonder het gemeenschappelijke stel protocollen;

iii)

het vaststellen van procedures om de conformiteit van de softwaretoepassingen met de technische specificaties te verifiëren.

Artikel 7

Rapportering

De diensten van de Commissie publiceren op gezette tijden een verslag over de uitwisseling via ECRIS van gegevens uit de strafregisters, dat met name gebaseerd is op de statistische gegevens als bedoeld in artikel 6, lid 2, punt b), onder i). Dat verslag wordt een jaar na het indienen van het in artikel 13, lid 3, van Kaderbesluit 2009/315/JBZ bedoelde verslag voor het eerst ingediend.

Artikel 8

Uitvoering en termijnen

1.   De lidstaten nemen de maatregelen die nodig zijn om uiterlijk op 7 april 2012 aan dit besluit te voldoen.

2.   De lidstaten gebruiken het in artikel 4 gespecificeerde formaat en voldoen aan de in dit besluit neergelegde regelingen inzake de organisatie en facilitering van de gegevensuitwisseling vanaf de in artikel 11, lid 6, van Kaderbesluit 2009/315/JBZ bedoelde datum.

Artikel 9

Datum waarop het besluit van kracht wordt

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 6 april 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

J. POSPÍŠIL


(1)  Zie bladzijde 23 van dit Publicatieblad.

(2)  Advies van 9 oktober 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB C 53 van 3.3.2005, blz. 1.

(4)  PB C 198 van 12.8.2005, blz. 1.

(5)  PB L 350 van 30.12.2008, blz. 60.


BIJLAGE A

Gemeenschappelijke tabel van categorieën strafbare feiten (bedoeld in artikel 4)

Parameters:

Graad van voltooiing:

Voltooide handeling

C

Poging of voorbereiding

A

Niet doorgegeven element

Ø

Graad van deelneming:

Pleger

M

Mededader, medepleger en medeplichtige of aanstichter/organisator, samenzweerder

H

Niet doorgegeven element

Ø

Uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid:

Ontoerekeningsvatbaarheid of verminderde toerekenbaarheid

S

Recidive

R


Code

Categorieën en subcategorieën strafbare feiten

0100 00

open categorie

Strafbare feiten die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen

0101 00

Genocide

0102 00

Misdaden tegen de menselijkheid

0103 00

Oorlogsmisdaden

0200 00

open categorie

Deelneming aan een criminele organisatie

0201 00

Leiden van een criminele organisatie

0202 00

Willens en wetens deelnemen aan de criminele activiteiten van een criminele organisatie

0203 00

Willens en wetens deelnemen aan de niet-criminele activiteiten van een criminele organisatie

0300 00

open categorie

Terrorisme

0301 00

Leiden van een terroristische groep

0302 00

Willens en wetens deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep

0303 00

Financiering van terrorisme

0304 00

Publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf

0305 00

Werving of training voor terrorisme

0400 00

open categorie

Mensenhandel

0401 00

Mensenhandel om arbeid of diensten uit te buiten

0402 00

Mensenhandel om de prostitutie van anderen uit te buiten, of met het oog op andere vormen van seksuele uitbuiting

0403 00

Mensenhandel om organen of menselijk weefsel weg te nemen

0404 00

Mensenhandel met het oog op slavernij, praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij of dienstbaarheid van een minderjarige

0405 00

Mensenhandel om arbeid of diensten van een minderjarige uit te buiten

0406 00

Mensenhandel om de prostitutie van minderjarigen uit te buiten, of met het oog op andere vormen van seksuele uitbuiting van minderjarigen

0407 00

Mensenhandel om bij een minderjarige organen of menselijk weefsel weg te nemen

0408 00

Mensenhandel met het oog op slavernij, praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij of dienstbaarheid van een minderjarige

0500 00

open categorie

Illegale handel (1) en andere strafbare feiten met betrekking tot wapens, vuurwapens, met inbegrip van delen en onderdelen, munitie en explosieven

0501 00

Illegale vervaardiging van wapens, vuurwapens, met inbegrip van delen en onderdelen, munitie en explosieven

0502 00

Illegale vervaardiging van wapens, vuurwapens, met inbegrip van delen en onderdelen, munitie en explosieven op nationaal niveau (2)

0503 00

Illegale uitvoer of invoer van wapens, vuurwapens, met inbegrip van delen en onderdelen, munitie en explosieven

0504 00

Ongeoorloofd bezit of gebruik van wapens, vuurwapens, met inbegrip van delen en onderdelen, munitie en explosieven

0600 00

open categorie

Schade toebrengen aan het milieu

0601 00

Het doden, vernietigen of beschadigen van beschermde dier- en plantensoorten

0602 00

Illegale lozing in lucht, bodem of water van verontreinigende stoffen of ioniserende straling

0603 00

Strafbare feiten in verband met afval, inclusief gevaarlijk afval

0604 00

Strafbare feiten in verband met illegale handel (1) in beschermde dier- en plantensoorten of delen daarvan

0605 00

Onopzettelijke strafbare feiten in verband met het milieu

0700 00

open categorie

Strafbare feiten in verband met drugs of precursoren, en andere strafbare feiten tegen de volksgezondheid

0701 00

Strafbare feiten in verband met illegale handel (3) in verdovende middelen, psychotrope stoffen en precursoren die niet louter voor eigen persoonlijk gebruik zijn bestemd

0702 00

Illegaal gebruik van drugs en het louter voor eigen persoonlijk gebruik verwerven, bezitten, vervaardigen of produceren ervan

0703 00

Anderen helpen bij of aanzetten tot het illegale gebruik van verdovende middelen of psychotrope stoffen

0704 00

Vervaardiging of productie van verdovende middelen die niet louter voor persoonlijk gebruik zijn bestemd

0800 00

open categorie

Strafbare feiten tegen personen

0801 00

Moord of opzettelijke doodslag

0802 00

Moord of opzettelijke doodslag met verzwarende omstandigheden (4)

0803 00

Onopzettelijke doodslag

0804 00

Moord of opzettelijke doodslag van een pasgeboren kind door zijn/haar moeder

0805 00

Illegale vruchtafdrijving

0806 00

Illegale euthanasie

0807 00

Strafbare feiten in verband met het plegen van zelfmoord

0808 00

Geweldpleging met de dood tot gevolg

0809 00

Veroorzaken van ernstige lichamelijke letsels, verminking of blijvende invaliditeit

0810 00

Onopzettelijk veroorzaken van ernstige lichamelijke letsels, verminking of blijvende invaliditeit

0811 00

Veroorzaken van kleinere lichamelijke letsels

0812 00

Onopzettelijk veroorzaken van kleinere lichamelijke letsels

0813 00

Blootstellen aan levensgevaar of gevaar voor ernstige lichamelijke letsels

0814 00

Foltering

0815 00

Nalaten om hulp en bijstand te verlenen

0816 00

Strafbare feiten in verband met het wegnemen van organen of weefsel zonder machtiging of toestemming

0817 00

Strafbare feiten in verband met de illegale handel (3) in menselijke organen en weefsels

0818 00

Huiselijk geweld of huiselijke bedreiging

0900 00

open categorie

Strafbare feiten tegen de vrijheid en waardigheid van personen en andere beschermde belangen, inclusief racisme en xenofobie

0901 00

Ontvoering, ontvoering voor losgeld, illegale vrijheidsberoving

0902 00

Onwettige arrestatie of vrijheidsberoving door een overheidsinstantie

0903 00

Gijzeling

0904 00

Kaping van vliegtuigen of schepen

0905 00

Belediging, laster, eerroof, minachting

0906 00

Bedreigingen

0907 00

Dwang, pressie, stalken, intimidatie of agressie van psychologische of emotionele aard

0908 00

Afpersing

0909 00

Afpersing met bezwarende omstandigheden

0910 00

Illegale toegang tot particulier eigendom

0911 00

Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, uitgezonderd illegale toegang tot particulier eigendom

0912 00

Strafbare feiten tegen de bescherming van persoonsgegevens

0913 00

Illegale interceptie van gegevens of communicatie

0914 00

Discriminatie op grond van geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie of etnische afkomst

0915 00

Publiekelijk aanzetten tot rassendiscriminatie

0916 00

Publiekelijk aanzetten tot rassenhaat

0917 00

Chantage

1000 00

open categorie

Seksuele strafbare feiten

1001 00

Verkrachting

1002 00

Verkrachting met verzwarende omstandigheden (5) (uitgezonderd verkrachting van een minderjarige)

1003 00

Aanranding

1004 00

Pooieren voor prostitutie of seksuele handelingen

1005 00

Openbare schennis van de eerbaarheid

1006 00

Ongewenst seksueel gedrag

1007 00

Het zich aanbieden van prostituees

1008 00

Seksuele uitbuiting van kinderen

1009 00

Strafbare feiten in verband met kinderpornografie of aanstootgevende afbeeldingen van minderjarigen

1010 00

Verkrachting van een minderjarige

1011 00

Aanranding van een minderjarige

1100 00

open categorie

Strafbare feiten tegen het familierecht

1101 00

Illegale seksuele betrekkingen tussen naaste familieleden

1102 00

Polygamie

1103 00

Zich onttrekken aan de onderhouds- of alimentatieverplichting

1104 00

Verwaarlozen of in de steek laten van een minderjarige of een gehandicapte persoon

1105 00

Niet-nakoming van een bevel een minderjarige af te staan of verberging van een minderjarige

1200 00

open categorie

Strafbare feiten tegen de staat, de openbare orde, de rechtsgang of ambtenaren

1201 00

Spionage

1202 00

Hoogverraad

1203 00

Strafbare feiten in verband met verkiezingen en referenda

1204 00

Aanslag op het leven of de gezondheid van het staatshoofd

1205 00

Smaad jegens de staat, de natie of symbolen van de staat

1206 00

Smaad of weerspannigheid jegens een vertegenwoordiger van het overheidsgezag

1207 00

Afpersing, dwang, pressie jegens een vertegenwoordiger van het overheidsgezag

1208 00

Aanslag op of bedreiging van een vertegenwoordiger van het overheidsgezag

1209 00

Strafbare feiten in verband met de openbare orde of verstoring van de openbare rust

1210 00

Geweld tijdens sportmanifestaties

1211 00

Diefstal van openbare of administratieve documenten

1212 00

Obstructie of verstoring van de rechtsgang, tijdens strafrechtelijke of gerechtelijke procedures valse beschuldigingen uiten, meineed

1213 00

Onwettige imitatie van een persoon of overheidsinstantie

1214 00

Ontsnapping uit wettelijke hechtenis

1300 00

open categorie

Strafbare feiten tegen publieke goederen of belangen

1301 00

Fraude met openbare, socialezekerheids- en gezinstoelagen

1302 00

Fraude met Europese toelagen of subsidies

1303 00

Strafbare feiten in verband met illegaal gokken

1304 00

Obstructie van openbare aanbestedingsprocedures

1305 00

Actieve of passieve corruptie van een ambtenaar of een persoon die een openbaar ambt bekleedt of openbaar gezag uitoefent

1306 00

Verduistering, onrechtmatige toe-eigening van geld of ander eigendom door een ambtenaar

1307 00

Misbruik van functie door een overheidsambtenaar

1400 00

open categorie

Strafbare feiten in verband met fiscaliteit en douane

1401 00

Strafbare feiten in verband met fiscaliteit

1402 00

Strafbare feiten in verband met douane

1500 00

open categorie

Strafbare feiten in verband met economie en handel

1501 00

Faillissement of bedrieglijk onvermogen

1502 00

Overtreding van de regelgeving inzake financiële verslaglegging, verduistering, achterhouden van bedrijfsactiva of onrechtmatige verhoging van de schulden van een onderneming

1503 00

Schending van de mededingingsregels

1504 00

Witwassen van opbrengsten van strafbare feiten

1505 00

Actieve of passieve corruptie in de private sector

1506 00

Een geheim bekendmaken of het verbreken van de geheimhoudingsplicht

1507 00

Handel met voorkennis („insider trading”)

1600 00

open categorie

Strafbare feiten tegen eigendom of die schade aan goederen veroorzaken

1601 00

Onrechtmatige toe-eigening

1602 00

Onrechtmatige toe-eigening van energie

1603 00

Fraude met inbegrip van zwendel

1604 00

Helen van gestolen goederen

1605 00

Illegale handel (6) in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen

1606 00

Opzettelijke beschadiging of vernietiging van eigendom

1607 00

Onopzettelijke beschadiging of vernietiging van eigendom

1608 00

Sabotage

1609 00

Strafbare feiten tegen industriële of intellectuele eigendom

1610 00

Brandstichting

1611 00

Brandstichting met overlijden of lichamelijk letsel van personen tot gevolg

1612 00

Bosbrandstichting

1700 00

open categorie

Als diefstal aan te merken strafbare feiten

1701 00

Diefstal

1702 00

Diefstal na illegale toegang tot eigendom

1703 00

Diefstal met gebruik van geweld of wapens, of met gebruik van bedreiging met geweld of wapens tegen personen

1704 00

Vormen van diefstal met verzwarende omstandigheden zonder gebruik van geweld of wapens, noch gebruik van of bedreiging met geweld of wapens, tegen personen

1800 00

open categorie

Strafbare feiten tegen informatiesystemen en andere computergerelateerde criminaliteit

1801 00

Illegale toegang tot informatiesystemen

1802 00

Illegale aantasting van de integriteit van een systeem

1803 00

Illegale aantasting van de integriteit van gegevens

1804 00

Vervaardiging, bezit en verspreiding van of handel in computerapparatuur of -gegevens waarmee strafbare feiten in verband met computers kunnen worden gepleegd

1900 00

open categorie

Vervalsing van betaalmiddelen

1901 00

Namaak of vervalsing van geld met inbegrip van de euro

1902 00

Namaak van andere betaalmiddelen dan contanten

1903 00

Namaak of vervalsing van openbare fiduciaire documenten

1904 00

Het in omloop brengen/gebruiken van nagemaakt of vals geld, andere betaalmiddelen dan contanten of openbare fiduciaire documenten

1905 00

Bezit van apparatuur voor het namaken of vervalsen van geld of openbare fiduciaire documenten

2000 00

open categorie

Vervalsing van documenten

2001 00

Vervalsing van een openbaar of administratief document door een particulier

2002 00

Vervalsing van een document door een ambtenaar of een overheidsinstantie

2003 00

Verschaffen of verwerven van een vervalst openbaar of administratief document; het verschaffen of verwerven van een vervalst document door een ambtenaar of een overheidsinstantie

2004 00

Gebruik van vervalste openbare of administratieve documenten

2005 00

Bezit van apparatuur voor de vervalsing van openbare of administratieve documenten

2006 00

Vervalsing van privédocumenten door een privépersoon

2100 00

open categorie

Strafbare feiten tegen de verkeerswetgeving

2101 00

Gevaarlijk rijden

2102 00

Een voertuig besturen onder invloed van alcohol of verdovende middelen

2103 00

Een voertuig besturen zonder rijbewijs of zonder bevoegdheid dat te doen

2104 00

Vluchtmisdrijf

2105 00

Ontwijken van een wegcontrole

2106 00

Strafbare feiten in verband met wegvervoer

2200 00

open categorie

Strafbare feiten tegen de arbeidswetgeving

2201 00

Onrechtmatige tewerkstelling

2202 00

Strafbare feiten in verband met bezoldiging, inclusief socialezekerheidsbijdragen

2203 00

Strafbare feiten in verband met arbeidsvoorwaarden, gezondheid en veiligheid op het werk

2204 00

Strafbare feiten in verband met de toegang tot of het uitoefenen van een professionele activiteit

2205 00

Strafbare feiten in verband met arbeids- en rusttijden

2300 00

open categorie

Strafbare feiten tegen het migratierecht

2301 00

Illegale binnenkomst of illegaal verblijf

2302 00

Hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf

2400 00

open categorie

Strafbare feiten tegen militaire verplichtingen

2500 00

open categorie

Strafbare feiten met betrekking tot stoffen met hormonale werking en andere groeibevorderaars

2501 00

Illegale invoer, uitvoer of levering van stoffen met hormonale werking en andere groeibevorderaars

2600 00

open categorie

Strafbare feiten met betrekking tot nucleaire materialen of andere gevaarlijke radioactieve stoffen

2601 00

Illegale invoer, uitvoer, levering of verwerving van nucleaire of radioactieve materialen

2700 00

open categorie

Andere strafbare feiten

2701 00

Andere opzettelijke strafbare feiten

2702 00

Andere onopzettelijke strafbare feiten


(1)  Tenzij in deze categorie anders is vermeld, wordt onder „handel” verstaan: invoer, uitvoer, verwerving, verkoop, aflevering, vervoer of overbrenging.

(2)  Voor de toepassing van deze subcategorie omvat „handel” verwerving, verkoop, aflevering, vervoer of overbrenging.

(3)  Voor de toepassing van deze subcategorie omvat „handel” invoer, uitvoer, verwerving, verkoop, aflevering, vervoer of overbrenging.

(4)  Bijvoorbeeld: bijzonder ernstige omstandigheden.

(5)  Bijvoorbeeld: bijzonder ernstige omstandigheden.

(6)  Voor de toepassing van deze subcategorie omvat „handel” invoer, uitvoer, verwerving, verkoop, aflevering, vervoer of overbrenging.


BIJLAGE B

Gemeenschappelijke tabel van categorieën straffen en maatregelen (bedoeld in artikel 4)

Code

Categorieën en subcategorieën straffen en maatregelen

1000

open categorie

Vrijheidsberoving

1001

Gevangenisstraf

1002

Levenslange gevangenisstraf

2000

open categorie

Beperking van de persoonlijke vrijheid

2001

Verbod om bepaalde plaatsen te bezoeken

2002

Beperking van het recht om naar het buitenland te reizen

2003

Verbod om op bepaalde plaatsen te blijven

2004

Toegangsverbod voor massa-evenementen

2005

Verbod om op welke wijze ook met bepaalde personen in contact te komen

2006

Onder elektronisch toezicht geplaatst worden (1)

2007

Verplichting om zich op gezette tijdstippen te melden bij een specifieke autoriteit

2008

Verplichting om op een bepaalde plaats te blijven/verblijven

2009

Verplichting om zich op het vastgestelde tijdstip op de plaats van verblijf te bevinden

2010

Verplichting om te voldoen aan de door de rechtbank gelaste proeftijdmaatregelen, met inbegrip van de verplichting om onder toezicht te blijven

3000

open categorie

Verbod om een bepaald recht of een bepaalde functie uit te oefenen

3001

Ontzetting uit een bepaalde functie

3002

Verlies/schorsing van het recht om een bepaald openbaar ambt uit te oefenen of daarin te worden benoemd

3003

Verlies/schorsing van het actief of passief kiesrecht

3004

Verbod om met een overheid een overeenkomst te sluiten

3005

Niet in aanmerking komen voor overheidssubsidies

3006

Intrekking van het rijbewijs (2)

3007

Schorsing van het rijbewijs

3008

Verbod om bepaalde voertuigen te besturen

3009

Verlies/schorsing van het ouderlijk gezag

3010

Verlies/schorsing van het recht om in gerechtelijke procedures als deskundige op te treden/te getuigen onder ede/jurylid te zijn

3011

Verlies/schorsing van het recht om voogd te zijn (3)

3012

Verlies/schorsing van het recht om eretekens of titels te dragen

3013

Verbod om een professionele, commerciële of sociale activiteit uit te oefenen

3014

Verbod om met minderjarigen te werken of activiteiten uit te oefenen

3015

Verplichting om een inrichting of onderneming te sluiten

3016

Verbod om wapens te bezitten of te dragen

3017

Intrekking van een jacht- of visvergunning

3018

Verbod om cheques uit te schrijven of betaal- of kredietkaarten te gebruiken

3019

Verbod om dieren te houden

3020

Verbod om bepaalde voorwerpen, uitgezonderd wapens, te bezitten of te gebruiken

3021

Verbod om bepaalde spelen/sporten te beoefenen

4000

open categorie

Verbod om het grondgebied te betreden of uitwijzing

4001

Verbod om het nationale grondgebied te betreden

4002

Uitwijzing

5000

open categorie

Persoonlijke verplichting

5001

Onderwerping aan een medische behandeling of aan andere vormen van therapie

5002

Onderwerping aan een sociaal-educatief programma

5003

Verplichting om onder de zorg/toezicht van het gezin te staan

5004

Educatieve maatregelen

5005

Socio-justitiële voorwaardelijke veroordeling

5006

Verplichting om een opleiding te volgen/te werken

5007

Verplichting om de gerechtelijke autoriteiten specifieke gegevens te verstrekken

5008

Verplichting om de rechterlijke beslissing te publiceren

5009

Verplichting om de door de strafbare feiten veroorzaakte schade te vergoeden

6000

open categorie

Straf betreffende de persoonlijke goederen

6001

Confiscatie

6002

Sloop of vernietiging

6003

Herstel

7000

open categorie

Plaatsing in een instelling

7001

Plaatsing in een psychiatrische instelling

7002

Plaatsing in een ontwenningsinstelling

7003

Plaatsing in een opvoedingsinstelling

8000

open categorie

Financiële straffen

8001

Boete

8002

Dag-geldboete (4)

8003

Geldboete voor een bijzondere begunstigde (5)

9000

open categorie

Werkstraf

9001

Gemeenschapsdienst of -werk

9002

Maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijk werk, gepaard gaande met ander beperkende maatregelen

10000

open categorie

Militaire straf

10001

Verlies van militaire rang (6)

10002

Verwijdering uit de professionele militaire dienst

10003

Militaire gevangenisstraf

11000

open categorie

Onschendbaarheid/opschorting van de uitspraak/uitstel van straf, waarschuwing

12000

open categorie

Andere straffen en maatregelen


Parameters (nader te bepalen in voorkomend geval)

ø

Straf

m

Maatregel

a

Uitstel van straf/maatregel

b

Gedeeltelijk uitstel van straf/maatregel

c

Uitstel van straf/maatregel met proeftijd/toezicht

d

Gedeeltelijk uitstel van straf/maatregel met proeftijd/toezicht

e

Omzetting van de straf/maatregel

f

Als hoofdstraf opgelegde alternatieve straf/maatregel

g

In eerste instantie opgelegde alternatieve straf/maatregel in het geval van niet-eerbiediging van de hoofdstraf

h

Herroeping van de straf/maatregel met uitstel

i

Latere vaststelling van een algemene straf

j

Onderbreking van de uitvoering/uitstel van de uitvoering van de straf/maatregel (7)

k

Strafvermindering

l

Vermindering van de straf met uitstel

n

Einde van de straf

o

Gratie

p

Amnestie

q

Voorwaardelijke vrijlating (vrijlating van een persoon voor het einde van de straf onder bepaalde voorwaarden)

r

Rehabilitatie (al dan niet met schrapping van de straf uit het strafregister)

s

Specifieke straf of maatregel voor minderjarigen

t

Niet-strafrechtelijke uitspraak (8)


(1)  Vaste of mobiele plaatsing.

(2)  Een nieuwe aanvraag is nodig om een nieuw rijbewijs te krijgen.

(3)  Voogd voor een persoon die handelingsonbekwaam is of voor een minderjarige.

(4)  Geldboete uitgedrukt in dagelijkse eenheden.

(5)  Bv.: voor een instelling, vereniging, stichting of slachtoffer.

(6)  Militaire degradatie.

(7)  Leidt niet tot voorkoming van uitvoering van de straf.

(8)  Deze parameter zal alleen worden opgegeven wanneer deze gegevens worden verstrekt als antwoord op het verzoek van de lidstaat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft.


Top