Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0075

Richtlijn 2007/75/EG van de Raad van 20 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft enkele tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven

OJ L 346, 29.12.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/75/oj

29.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 346/13


RICHTLIJN 2007/75/EG VAN DE RAAD

van 20 december 2007

tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft enkele tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (2) voorziet in bepaalde afwijkingen ter zake van de btw-tarieven. Sommige van deze afwijkingen verstrijken op een welbepaalde datum terwijl andere van kracht blijven tot de invoering van de definitieve regeling.

(2)

De afwijkingen ter zake van de btw-tarieven, die in de richtlijn zijn opgenomen overeenkomstig de Toetredingsakte van 2003 en die strekken tot een betere aanpassing van de economieën van bepaalde betrokken lidstaten aan de interne markt, hebben een welbepaalde einddatum die binnenkort verstrijkt.

(3)

Sommige van deze lidstaten hebben de wens geuit de geldigheidsduur van de afwijkingen die zij tot dusverre hebben genoten, te mogen verlengen.

(4)

In het licht van het lopende debat over de toepassing van verlaagde btw-tarieven en het door de Commissie in te dienen wetgevingsvoorstel is het dienstig om de geldigheidsduur van bepaalde afwijkingen te verlengen tot eind 2010, het tijdstip waarop het experiment met een verlaagd tarief voor bepaalde arbeidsintensieve diensten ten einde loopt.

(5)

Richtlijn 2006/112/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2006/112/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 123 wordt vervangen door:

„Artikel 123

Tsjechië mag tot en met 31 december 2010 een verlaagd tarief van ten minste 5 % blijven toepassen op de levering van bouwwerkzaamheden voor huisvesting die niet in het kader van sociaal beleid worden verricht, met uitzondering van bouwmaterialen.”.

2.

Artikel 124 wordt geschrapt.

3.

In artikel 125, leden 1 en 2, wordt „tot en met 31 december 2007” vervangen door „tot en met 31 december 2010”.

4.

Artikel 126 wordt geschrapt.

5.

In artikel 127 wordt „1 januari 2010” vervangen door „31 december 2010”.

6.

Artikel 128 wordt vervangen door:

„Artikel 128

1.   Polen mag tot en met 31 december 2010 een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting toepassen op de levering van bepaalde categorieën boeken en gespecialiseerde tijdschriften.

2.   Polen mag tot en met 31 december 2010 of tot de invoering van de in artikel 402 bedoelde definitieve regeling, naar gelang welke datum eerder valt, een verlaagd tarief van ten minste 7 % blijven toepassen op restaurantdiensten.

3.   Polen mag tot en met 31 december 2010 een verlaagd tarief van ten minste 3 % blijven toepassen op de levering van levensmiddelen bedoeld in bijlage III, punt 1.

4.   Polen mag tot en met 31 december 2010 een verlaagd tarief van ten minste 7 % blijven toepassen op diensten die niet in het kader van sociaal beleid worden verricht voor de bouw, de verbouwing of de aanpassing van woningen, met uitzondering van bouwmaterialen, en op de levering van woongebouwen of delen van woongebouwen vóór de eerste ingebruikneming, zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder a).”.

7.

In artikel 129, leden 1 en 2, wordt „tot en met 31 december 2007” vervangen door „tot en met 31 december 2010”.

8.

Artikel 130 wordt geschrapt.

Artikel 2

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied zouden vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn wordt van kracht op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 december 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

F. NUNES CORREIA


(1)  Advies uitgebracht op 11 december 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2006/138/EG (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 92).


Top