EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0826

2007/826/EG: Besluit van de Raad van 22 november 2007 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

PB L 334 van 19.12.2007, p. 148–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/826/oj

Related international agreement

19.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 334/148


BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 november 2007

inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

(2007/826/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, punt 3, onder b), juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft namens de Europese Gemeenschap onderhandeld over een overeenkomst met de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.

(2)

De overeenkomst is, onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, op 10 oktober 2007 namens de Europese Gemeenschap ondertekend overeenkomstig een besluit van de Raad van 9 oktober 2007.

(3)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd.

(4)

Bij de overeenkomst wordt een Gemengd Comité overname ingesteld, dat zijn reglement van orde kan vaststellen. Er dient een vereenvoudigde procedure te worden gevolgd voor de vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap op dit punt.

(5)

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk de wens te kennen gegeven deel te nemen aan de aanneming en goedkeuring van dit besluit.

(6)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt Ierland niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Ierland.

(7)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht (1).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht de in artikel 22, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving (2).

Artikel 3

De Commissie vertegenwoordigt de Gemeenschap in het bij artikel 18 van de overeenkomst ingestelde Gemengd Comité overname.

Artikel 4

Het standpunt dat de Gemeenschap in het Gemengd Comité overname inneemt met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het comité, zoals bepaald in artikel 18, lid 5, van de overeenkomst, wordt vertolkt door de Commissie, na raadpleging van een door de Raad aangewezen bijzonder comité.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 november 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

M. PINHO


(1)  Zie bladzijde 149 van dit Publicatieblad.

(2)  De datum van inwerkingtreding van de overnameovereenkomst wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

DE HOGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna „de Gemeenschap” genoemd,

en

DE REPUBLIEK MOLDAVIË, hierna „Moldavië” genoemd,

VASTBESLOTEN hun samenwerking te versterken teneinde illegale immigratie doeltreffender te bestrijden,

VERLANGEND door middel van deze overnameovereenkomst en op basis van wederkerigheid snelle en doeltreffende procedures vast te stellen voor de identificatie en de veilige en ordelijke terugkeer van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Moldavië of een van de lidstaten van de Europese Unie, en de doorgeleiding van deze personen in een geest van samenwerking te vergemakkelijken,

EROP WIJZEND dat deze overnameovereenkomst geen afbreuk doet aan de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gemeenschap, de lidstaten van de Europese Unie en Moldavië die voortvloeien uit het internationaal recht en met name uit het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, uit het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen en uit het Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing,

OVERWEGENDE dat de bepalingen van deze overnameovereenkomst, die onder de werkingssfeer van titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap valt, niet van toepassing zijn op het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Definities

In deze overnameovereenkomst wordt verstaan onder:

a)

„overeenkomstsluitende partijen”: Moldavië en de Gemeenschap;

b)

„onderdaan van Moldavië”: iedere persoon die het burgerschap van de Republiek Moldavië bezit;

c)

„onderdaan van een lidstaat”: iedere persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit, zoals gedefinieerd voor communautaire doeleinden;

d)

„lidstaat”: alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken;

e)

„onderdaan van een derde land”: iedere persoon die een andere nationaliteit bezit dan die van Moldavië of een van de lidstaten;

f)

„staatloze persoon”: een persoon die geen nationaliteit bezit;

g)

„verblijfsvergunning”: een door Moldavië of een van de lidstaten afgegeven vergunning, ongeacht van welke aard, die een persoon het recht geeft om op het grondgebied van Moldavië of een van de lidstaten te verblijven. Hieronder vallen niet de tijdelijke vergunningen om op het grondgebied van een van die staten te verblijven in verband met de behandeling van een asielverzoek of een aanvraag van een verblijfsvergunning;

h)

„grensdoorlaatpost”: een doorlaatpost die door de bevoegde autoriteiten van de Republiek Moldavië of de lidstaten zijn erkend voor de overschrijding van hun respectievelijke grenzen, met inbegrip van doorlaatposten op internationale luchthavens;

i)

„visum”: een door Moldavië of een van de lidstaten afgegeven vergunning of genomen beslissing die vereist is om het grondgebied van Moldavië of een van de lidstaten binnen te komen of door te reizen. Hieronder vallen niet luchthaventransitvisa;

j)

„verzoekende staat”: de staat (Moldavië of een van de lidstaten) die een overnameverzoek in de zin van artikel 7 of een doorgeleidingsverzoek in de zin van artikel 14 van deze overeenkomst indient;

k)

„aangezochte staat”: de staat (Moldavië of een van de lidstaten) waaraan een overnameverzoek in de zin van artikel 7 of een doorgeleidingsverzoek in de zin van artikel 14 van deze overeenkomst is gericht;

l)

„bevoegde autoriteit”: elke nationale autoriteit van Moldavië of van een van de lidstaten die is belast met de uitvoering van deze overeenkomst op basis van artikel 19, lid 1, onder a);

m)

„grensregio”: een maximaal 30 km breed gebied vanaf de gemeenschappelijke landsgrens tussen een lidstaat en Moldavië alsmede het grondgebied van internationale luchthavens van de lidstaten en Moldavië;

n)

„doorgeleiding”: de doorreis van een onderdaan van een derde land of een staatloze persoon over het grondgebied van de aangezochte staat op weg van de verzoekende staat naar het land van bestemming.

AFDELING I

OVERNAMEVERPLICHTINGEN VAN MOLDAVIË

Artikel 2

Overname van eigen onderdanen

1.   Moldavië neemt, op verzoek van een lidstaat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, mits overeenkomstig artikel 8 wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat zij onderdaan zijn van Moldavië.

2.   Moldavië neemt ook de volgende personen over:

minderjarige ongehuwde kinderen van de in lid 1 vermelde personen, ongeacht hun geboorteplaats of nationaliteit, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in de verzoekende lidstaat hebben;

echtgenoten van de personen vermeld in lid 1 die een andere nationaliteit bezitten, mits zij het recht hebben of krijgen om op het grondgebied van Moldavië binnen te komen en te verblijven, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in de verzoekende lidstaat hebben.

3.   Moldavië neemt ook personen over aan wie de nationaliteit van Moldavië is ontnomen of die daaraan hebben verzaakt sinds zij het grondgebied van een lidstaat zijn binnengekomen, tenzij die personen ten minste een naturalisatietoezegging van een lidstaat hebben gekregen.

4.   Nadat Moldavië het overnameverzoek heeft ingewilligd, verstrekt de bevoegde diplomatieke of consulaire post van Moldavië de over te nemen persoon onverwijld en uiterlijk binnen drie werkdagen, het voor zijn terugkeer vereiste reisdocument met een geldigheidsduur van ten minste drie maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidsduur van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verstrekt de bevoegde diplomatieke of consulaire post van Moldavië binnen veertien kalenderdagen een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidsduur. Indien Moldavië niet binnen veertien kalenderdagen het nieuwe reisdocument heeft afgegeven, wordt het geacht in te stemmen met het gebruik van het standaardreisdocument van de Europese Unie voor verwijderingsdoeleinden (1).

5.   Wanneer de over te nemen persoon naast de nationaliteit van Moldavië de nationaliteit van een derde staat bezit, houdt de verzoekende lidstaat rekening met de wens van deze persoon om door de staat van zijn keuze te worden overgenomen.

Artikel 3

Overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen

1.   Moldavië neemt, op verzoek van een lidstaat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle onderdanen van derde landen en staatloze personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, mits overeenkomstig artikel 9 wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat die personen

a)

in het bezit zijn of bij binnenkomst in het bezit waren van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning afgegeven door Moldavië, of

b)

het grondgebied van de lidstaten illegaal en rechtstreeks zijn binnengekomen na verblijf op of doorreis via het grondgebied van Moldavië.

2.   De in lid 1 bedoelde overnameverplichting is niet van toepassing wanneer

a)

de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon slechts in luchthaventransit is geweest via een internationale luchthaven van Moldavië, of

b)

de verzoekende lidstaat aan de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon vóór of na de binnenkomst op zijn grondgebied een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven, tenzij

die persoon in het bezit is van een door Moldavië afgegeven visum of verblijfsvergunning met een langere geldigheidsduur, of

het visum dat of de verblijfsvergunning die door de verzoekende lidstaat is afgegeven, verkregen is door gebruikmaking van nagemaakte of vervalste documenten of door middel van valse verklaringen, of

die persoon niet aan de aan het visum verbonden voorwaarden voldoet.

3.   Nadat Moldavië het overnameverzoek heeft ingewilligd, verstrekt de verzoekende lidstaat de persoon van wie de overname is aanvaard het standaardreisdocument van de Europese Unie voor verwijderingsdoeleinden (1).

AFDELING II

OVERNAMEVERPLICHTINGEN VAN DE GEMEENSCHAP

Artikel 4

Overname van eigen onderdanen

1.   Een lidstaat neemt, op verzoek van Moldavië en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Moldavië, mits overeenkomstig artikel 8 wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat zij onderdaan zijn van die lidstaat.

2.   Een lidstaat neemt ook de volgende personen over:

minderjarige ongehuwde kinderen van de in lid 1 vermelde personen, ongeacht hun geboorteplaats of nationaliteit, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in Moldavië hebben;

echtgenoten van de personen vermeld in lid 1 die een andere nationaliteit bezitten, mits zij het recht hebben of krijgen om op het grondgebied van de aangezochte lidstaat binnen te komen en te verblijven, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in Moldavië hebben.

3.   Een lidstaat neemt ook personen over aan wie de nationaliteit van een lidstaat is ontnomen of die daaraan hebben verzaakt sinds zij het grondgebied van Moldavië zijn binnengekomen, tenzij die personen ten minste een naturalisatietoezegging van Moldavië hebben gekregen.

4.   Nadat de aangezochte lidstaat het overnameverzoek heeft ingewilligd, verstrekt de bevoegde diplomatieke of consulaire post van die lidstaat de over te nemen persoon onverwijld en uiterlijk binnen drie werkdagen, het voor zijn terugkeer vereiste reisdocument met een geldigheidsduur van ten minste drie maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidsduur van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verstrekt de bevoegde diplomatieke of consulaire post van die lidstaat binnen veertien kalenderdagen een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidsduur.

5.   Wanneer de over te nemen persoon naast de nationaliteit van de aangezochte lidstaat de nationaliteit van een derde staat bezit, houdt Moldavië rekening met de wens van deze persoon om door de staat van zijn keuze te worden overgenomen.

Artikel 5

Overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen

1.   Een lidstaat neemt, op verzoek van Moldavië en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle onderdanen van derde landen en staatloze personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Moldavië, mits overeenkomstig artikel 9 wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat die personen

a)

in het bezit zijn of bij binnenkomst in het bezit waren van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning afgegeven door de aangezochte lidstaat, of

b)

het grondgebied van Moldavië illegaal en rechtstreeks zijn binnengekomen na verblijf op of doorreis via het grondgebied van de aangezochte lidstaat.

2.   De in lid 1 bedoelde overnameverplichting is niet van toepassing wanneer

a)

de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon slechts in luchthaventransit is geweest via een internationale luchthaven van de aangezochte lidstaat, of

b)

Moldavië aan de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon vóór of na de binnenkomst op zijn grondgebied een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven, tenzij

die persoon in het bezit is van een door de aangezochte lidstaat afgegeven visum of verblijfsvergunning met een langere geldigheidsduur, of

het visum dat of de verblijfsvergunning die door Moldavië is afgegeven, is verkregen door gebruikmaking van nagemaakte of vervalste documenten of door middel van valse verklaringen, of

die persoon niet aan de aan het visum verbonden voorwaarden voldoet.

3.   De in lid 1 vervatte overnameverplichting rust op de lidstaat die een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven. Indien twee of meer lidstaten een visum of verblijfsvergunning hebben afgegeven, rust de in lid 1 bedoelde overnameverplichting op de lidstaat die het document met de langste geldigheidsduur heeft afgegeven of, indien een of meer daarvan reeds zijn vervallen, het document dat nog steeds geldig is. Indien alle documenten reeds zijn vervallen, rust de in lid 1 bedoelde overnameverplichting op de lidstaat die het document met de meest recente vervaldatum heeft afgegeven. Indien dergelijke documenten niet kunnen worden overgelegd, rust de in lid 1 bedoelde overnameverplichting op de lidstaat waarvan het grondgebied op de meest recente datum is verlaten.

4.   Nadat de lidstaat het overnameverzoek heeft ingewilligd, verstrekt Moldavië de persoon van wie de overname is aanvaard, het voor zijn terugkeer vereiste reisdocument.

AFDELING III

OVERNAMEPROCEDURE

Artikel 6

Beginselen

1.   Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, moet voor elke overdracht van een op grond van een verplichting als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5 over te nemen persoon een overnameverzoek worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat.

2.   Er is geen overnameverzoek vereist wanneer de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig reisdocument en, wanneer het om een onderdaan van een derde land of een staatloze persoon gaat, in voorkomend geval, ook in het bezit is van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning van de aangezochte staat.

3.   Indien een persoon in de grensregio (met inbegrip van luchthavens) van de verzoekende staat is aangehouden nadat hij op illegale wijze de grens heeft overschreden rechtstreeks komend van het grondgebied van de aangezochte staat, kan de verzoekende staat binnen twee dagen na de aanhouding van deze persoon een overnameverzoek indienen (versnelde procedure).

Artikel 7

Inhoud van het overnameverzoek

1.   Het overnameverzoek bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:

a)

de persoonsgegevens van de over te nemen persoon (bv. naam, voornamen, geboortedatum en zo mogelijk geboorteplaats en laatste verblijfplaats) en, in voorkomend geval, de persoonsgegevens van minderjarige ongehuwde kinderen en/of echtgeno(o)t(e);

b)

vermelding van de middelen waarmee het bewijs van of het prima facie bewijs inzake de nationaliteit, de doorreis, het bestaan van de gronden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen, de illegale binnenkomst en het illegale verblijf zal worden geleverd.

2.   Het overnameverzoek bevat, voor zover mogelijk, ook de volgende gegevens:

a)

een verklaring waaruit blijkt dat de over te dragen persoon hulp of verzorging nodig kan hebben, mits de betrokken persoon uitdrukkelijk met die verklaring heeft ingestemd;

b)

andere beschermings- of veiligheidsmaatregelen dan wel gegevens over de gezondheid van de persoon die voor de overdracht van die persoon nodig kunnen zijn.

3.   Een gemeenschappelijk formulier voor overnameverzoeken is in bijlage 5 opgenomen.

Artikel 8

Bewijsmiddelen met betrekking tot de nationaliteit

1.   Het bewijs van de nationaliteit overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 4, lid 1, kan worden geleverd door middel van de in bijlage 1 vermelde documenten, ook indien de geldigheidsduur ervan is verstreken. Wanneer dergelijke documenten worden overgelegd, erkennen de lidstaten en Moldavië de nationaliteit zonder dat daarvoor verder onderzoek wordt verlangd. Het bewijs van de nationaliteit kan niet door middel van valse documenten worden geleverd.

2.   Prima facie bewijs van de nationaliteit overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 4, lid 1, kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 2 vermelde documenten, ook indien de geldigheidsduur ervan is verstreken. Wanneer dergelijke documenten worden overgelegd, nemen de lidstaten en Moldavië aan dat de nationaliteit is vastgesteld, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen. Prima facie bewijs van de nationaliteit kan niet door middel van valse documenten worden geleverd.

3.   Indien geen van de in bijlage 1 of 2 vermelde documenten kan worden overgelegd, treft de bevoegde diplomatieke of consulaire post van de betrokken aangezochte staat op verzoek de nodige regelingen met de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat om de over te nemen persoon onverwijld en uiterlijk binnen drie werkdagen na de dag van het verzoek te ondervragen teneinde diens nationaliteit vast te stellen.

Artikel 9

Bewijsmiddelen met betrekking tot onderdanen van derde landen en staatloze personen

1.   Het bewijs dat de in artikel 3, lid 1, en artikel 5, lid 1, vermelde gronden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen voorhanden zijn, kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 3 vermelde bewijsmiddelen; het bewijs kan niet door middel van valse documenten worden geleverd. Dit bewijs wordt door de lidstaten en Moldavië erkend zonder dat daarvoor verder onderzoek wordt verlangd.

2.   Prima facie bewijs dat de in artikel 3, lid 1, en artikel 5, lid 1, vermelde gronden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen voorhanden zijn, kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 4 vermelde bewijsmiddelen; prima facie bewijs kan niet door middel van valse documenten worden geleverd. Wanneer dergelijk prima facie bewijs wordt overgelegd, nemen de lidstaten en Moldavië aan dat de gronden voorhanden zijn, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen.

3.   Het illegale karakter van de binnenkomst, de aanwezigheid of het verblijf wordt vastgesteld aan de hand van de reisdocumenten van de betrokken persoon waarin het vereiste visum of de vereiste verblijfsvergunning voor het grondgebied van de verzoekende staat ontbreekt. Een verklaring van de verzoekende staat dat de betrokken persoon niet in het bezit was van de vereiste reisdocumenten, het vereiste visum of de vereiste verblijfsvergunning kan evenzo als prima facie bewijs dienen voor het illegale karakter van de binnenkomst, de aanwezigheid of het verblijf.

Artikel 10

Termijnen

1.   Het overnameverzoek moet bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat worden ingediend uiterlijk zes maanden nadat de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat kennis heeft gekregen van het feit dat een onderdaan van een derde land of een staatloze persoon niet of niet meer aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf voldoet. Indien er juridische of praktische belemmeringen zijn waardoor het verzoek niet tijdig kan worden ingediend, wordt de termijn op verzoek van de verzoekende staat verlengd, doch uiterlijk totdat de belemmeringen zijn opgeheven.

2.   Een overnameverzoek moet schriftelijk worden beantwoord

binnen twee werkdagen wanneer het overnameverzoek in het kader van de versnelde procedure is ingediend (artikel 6, lid 3);

binnen elf werkdagen in alle andere gevallen.

Deze termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van ontvangst van het overnameverzoek. Wordt binnen deze termijn niet geantwoord, dan wordt aangenomen dat met de overdracht wordt ingestemd.

3.   Indien er juridische of praktische belemmeringen zijn waardoor het verzoek niet binnen elf werkdagen kan worden beantwoord, kan die termijn op met redenen omkleed verzoek worden verlengd met maximaal twee werkdagen. Wordt binnen de verlengde termijn niet geantwoord, dan wordt aangenomen dat met de overdracht wordt ingestemd.

4.   De afwijzing van een overnameverzoek wordt met redenen omkleed.

5.   Nadat de instemming is gegeven of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn wordt de betrokken persoon binnen drie maanden overgedragen. Deze termijn kan op verzoek van de verzoekende staat worden verlengd met de periode die nodig is om juridische of praktische belemmeringen op te heffen.

Artikel 11

Overdrachtmodaliteiten en wijze van vervoer

1.   Voordat een persoon wordt overgedragen, treffen de bevoegde autoriteiten van Moldavië en de betrokken lidstaat vooraf schriftelijk een regeling met betrekking tot de datum van overdracht, de grensdoorlaatpost, eventuele begeleiders en andere voor de overdracht relevante gegevens.

2.   Vervoer kan plaatsvinden door de lucht of over land. De overdracht door de lucht is niet beperkt tot het gebruik van de nationale luchtvaartmaatschappijen van Moldavië of de lidstaten en kan ook plaatsvinden met gebruikmaking van lijn- en chartervluchten. In het geval van begeleide overdracht mogen naast de gemachtigde personen van de verzoekende staat ook gemachtigde personen uit Moldavië of een andere lidstaat de over te dragen persoon begeleiden.

Artikel 12

Onterechte overname

De verzoekende staat neemt een persoon die door de aangezochte staat is overgenomen terug, indien binnen drie maanden na de overdracht van de betrokken persoon wordt vastgesteld dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 2 tot en met 5.

In dergelijke gevallen zijn mutatis mutandis de procedurevoorschriften van deze overeenkomst van toepassing en worden alle beschikbare gegevens met betrekking tot de werkelijke identiteit en nationaliteit van de terug te nemen persoon verstrekt.

AFDELING IV

DOORGELEIDING

Artikel 13

Beginselen

1.   De lidstaten en Moldavië moeten doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen beperken tot gevallen waarin die personen niet rechtstreeks aan de staat van bestemming kunnen worden overgedragen.

2.   Moldavië staat de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen over zijn grondgebied toe indien een lidstaat daarom verzoekt, en een lidstaat staat de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen over zijn grondgebied toe indien Moldavië daarom verzoekt, wanneer de verdere reis in eventuele andere staten van doorgeleiding en de overname door de staat van bestemming verzekerd zijn.

3.   Doorgeleiding kan door Moldavië of een lidstaat worden geweigerd

a)

indien de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon een reëel gevaar loopt in de staat van bestemming of een andere staat van doorgeleiding te worden onderworpen aan foltering, aan onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, aan de doodstraf of aan vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of politieke overtuiging, of

b)

indien de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon in de aangezochte staat of een andere staat van doorgeleiding blootstaat aan strafrechtelijke sancties, of

c)

om redenen van volksgezondheid, binnenlandse veiligheid, openbare orde of andere nationale belangen van de aangezochte staat.

4.   Moldavië of een lidstaat kan elke afgegeven vergunning intrekken indien zich later omstandigheden zoals bedoeld in lid 3 voordoen of aan het licht komen die de doorgeleiding belemmeren of indien de verdere reis in eventuele andere staten van doorgeleiding of de overname door de staat van bestemming niet meer verzekerd is. In dat geval neemt de verzoekende staat de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon zo nodig onverwijld terug.

Artikel 14

Doorgeleidingsprocedure

1.   Een doorgeleidingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat en bevat de volgende gegevens:

a)

type van doorgeleiding (door de lucht of over land); eventuele andere staten van doorgeleiding en beoogde eindbestemming;

b)

de persoonsgegevens van de betrokken persoon (bv. naam, voornaam, meisjesnaam, andere namen die de betrokken persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat, geboortedatum, geslacht en zo mogelijk geboorteplaats, nationaliteit, taal, aard en nummer van het reisdocument);

c)

voorgenomen grensdoorlaatpost, tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleiders;

d)

een verklaring waarin wordt gesteld dat volgens de verzoekende staat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 13, lid 2, en dat er geen redenen bekend zijn voor een afwijzing op grond van artikel 13, lid 3.

Een gemeenschappelijk formulier voor doorgeleidingsverzoeken is in bijlage 6 opgenomen.

2.   Binnen vier werkdagen brengt de aangezochte staat de verzoekende staat schriftelijk op de hoogte van de toelating, met bevestiging van de grensdoorlaatpost en het geplande tijdstip van toelating, of van de afwijzing van de toelating en de redenen daarvoor.

3.   Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragen.

4.   De bevoegde autoriteiten van de aangezochte staat verlenen na onderling overleg steun bij de doorgeleiding, met name door toezicht te houden op de betrokken personen en door geschikte faciliteiten ter beschikking te stellen.

AFDELING V

KOSTEN

Artikel 15

Kosten van vervoer en van doorgeleiding

Onverminderd het recht van de bevoegde autoriteiten om de aan de overname verbonden kosten van de over te nemen persoon of derde partijen terug te vorderen, komen alle vervoerskosten in verband met overname en doorgeleiding uit hoofde van deze overeenkomst tot aan de grens van de staat van eindbestemming ten laste van de verzoekende staat.

AFDELING VI

GEGEVENSBESCHERMING EN ONVERMINDERDE TOEPASSELIJKHEID

Artikel 16

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst door, naar gelang van het geval, de bevoegde autoriteiten van Moldavië of een lidstaat. De verwerking en de behandeling van persoonsgegevens in een bepaald geval zijn onderworpen aan de wetgeving van Moldavië en, wanneer de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke instantie een bevoegde autoriteit van een lidstaat is, aan de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG (2) en de nationale wetgeving van die lidstaat die uit hoofde van deze richtlijn is vastgesteld. Daarnaast zijn de volgende beginselen van toepassing:

a)

de persoonsgegevens moeten eerlijk en rechtmatig worden verwerkt;

b)

de persoonsgegevens moeten voor het welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doel van de uitvoering van deze overnameovereenkomst worden verkregen en mogen door de meedelende of ontvangende autoriteit niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dat doel;

c)

de persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot het doel waarvoor zij worden verkregen en/of verder verwerkt; de verstrekte persoonsgegevens mogen met name uitsluitend betrekking hebben op:

de persoonsgegevens van de over te dragen persoon (bv. naam, voornamen, vroegere namen, andere namen die de betrokken persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, huidige en eventuele vroegere nationaliteit);

paspoort, identiteitskaart of rijbewijs (nummer, geldigheidsduur, datum van afgifte, afgevende autoriteit, plaats van afgifte);

stopplaatsen en reisroutes;

andere voor de identificatie van de over te dragen persoon of voor het onderzoek van de overnamevereisten uit hoofde van deze overnameovereenkomst dienstige gegevens;

d)

de persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten in voorkomend geval worden bijgewerkt;

e)

de persoonsgegevens mogen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of vervolgens worden verwerkt;

f)

de mededelende en de ontvangende autoriteit treffen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om te zorgen voor een passende correctie, uitwissing of afscherming van persoonsgegevens wanneer de verwerking ervan niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit artikel, met name omdat deze persoonsgegevens niet toereikend, ter zake dienend of nauwkeurig zijn, of omdat zij bovenmatig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking. Dit behelst tevens de kennisgeving van elke correctie, uitwissing of afscherming aan de andere partij;

g)

op verzoek stelt de ontvangende autoriteit de mededelende autoriteit in kennis van het gebruik dat van de verstrekte gegevens is gemaakt en van de daardoor verkregen resultaten;

h)

persoonsgegevens mogen uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Voor de mededeling aan andere instanties is de voorafgaande toestemming van de mededelende autoriteit vereist;

i)

de mededelende en de ontvangende autoriteit zijn verplicht de mededeling en ontvangst van persoonsgegevens schriftelijk te registreren.

Artikel 17

Onverminderde toepasselijkheid

1.   Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gemeenschap, de lidstaten en Moldavië die voortvloeien uit het internationaal recht en met name uit

het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, zoals gewijzigd bij het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen;

internationale overeenkomsten waarbij wordt bepaald welk land bevoegd is voor de behandeling van ingediende asielaanvragen;

het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

het Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;

internationale verdragen inzake uitwijzing en doorgeleiding;

multilaterale internationale verdragen en overeenkomsten over de overname van vreemde onderdanen.

2.   Niets in deze overnameovereenkomst belet de terugkeer van een persoon op basis van andere formele of informele regelingen.

AFDELING VII

UITVOERING EN TOEPASSING

Artikel 18

Gemengd Comité overname

1.   De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar wederzijds bijstand bij de toepassing en uitlegging van deze overnameovereenkomst. Daartoe stellen zij een Gemengd Comité overname (hierna „het Comité” genoemd) in, dat met name

a)

toezicht houdt op de toepassing van deze overnameovereenkomst;

b)

uitvoeringsregelingen vaststelt die nodig zijn voor de eenvormige toepassing van deze overeenkomst;

c)

geregeld gegevens uitwisselt over de uitvoeringsprotocollen die door de afzonderlijke lidstaten en Moldavië op grond van artikel 19 zijn opgesteld;

d)

aanbevelingen doet voor wijziging van deze overnameovereenkomst en de bijlagen daarbij.

2.   De beslissingen van het Comité zijn bindend voor de overeenkomstsluitende partijen.

3.   Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en Moldavië; de Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie.

4.   Het Comité komt zo vaak als nodig bijeen op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen.

5.   Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 19

Uitvoeringsprotocollen

1.   Op verzoek van een lidstaat of Moldavië, stellen Moldavië en een lidstaat een uitvoeringsprotocol op dat betrekking heeft op de regels inzake

a)

de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten, grensdoorlaatposten en de uitwisseling van contactpunten;

b)

de wijze van terugkeer in het kader van de versnelde procedure;

c)

de voorwaarden voor begeleide terugkeer, met inbegrip van de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen onder begeleiding;

d)

andere middelen en documenten dan die vermeld in de bijlagen 1 tot en met 4.

2.   De in lid 1 bedoelde uitvoeringsprotocollen treden pas in werking nadat het Gemengd Comité overname, bedoeld in artikel 18, daarvan in kennis is gesteld.

3.   Moldavië stemt ermee in om alle bepalingen van een met een lidstaat gesloten uitvoeringsprotocol ook toe te passen in zijn betrekkingen met een andere lidstaat, op verzoek van die laatstbedoelde lidstaat.

Artikel 20

Verhouding tot bilaterale overnameovereenkomsten of overnameregelingen van de lidstaten

De bepalingen van deze overeenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van alle bilaterale overeenkomsten of regelingen inzake de overname van zonder vergunning op het grondgebied verblijvende personen die op basis van artikel 19 tussen afzonderlijke lidstaten en Moldavië zijn of kunnen worden gesloten, voor zover de bepalingen van deze bilaterale overnameovereenkomsten of overnameregelingen onverenigbaar zijn met die van deze overeenkomst.

AFDELING VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Territoriale toepassing

1.   Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, is deze overeenkomst van toepassing op het grondgebied van Moldavië alsook op het grondgebied waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is.

2.   Deze overeenkomst is niet van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken.

Artikel 22

Inwerkingtreding, duur en opzegging

1.   Deze overeenkomst wordt door de overeenkomstsluitende partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures.

2.   Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de overeenkomstsluitende partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de in lid 1 bedoelde procedures zijn voltooid.

3.   Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

4.   Elke overeenkomstsluitende partij kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een officiële kennisgeving aan de andere overeenkomstsluitende partij. Deze overeenkomst verstrijkt zes maanden na de datum van deze kennisgeving.

Artikel 23

Bijlagen

De bijlagen 1 tot en met 6 maken een integrerend deel uit van deze overnameovereenkomst.

Gedaan te Brussel, in twee exemplaren, op tien oktober tweeduizend zeven, in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Moldavische taal, waarbij al deze teksten gelijkelijk authentiek zijn.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Overeenkomstig het formulier dat is aangenomen bij de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 30 november 1994.

(2)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

BIJLAGE 1

GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST VAN DOCUMENTEN WAARVAN DE OVERLEGGING WORDT BESCHOUWD ALS BEWIJS VAN DE NATIONALITEIT (ARTIKEL 2, LID 1, ARTIKEL 4, LID 1, EN ARTIKEL 8, LID 1)

Alle soorten paspoorten (nationale paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, en, in voorkomend geval, collectieve paspoorten en paspoortvervangende documenten, met inbegrip van paspoorten voor kinderen)

Alle soorten identiteitskaarten

Monsterboekjes en schippersbewijzen

Burgerschapscertificaten en andere officiële documenten waaruit duidelijk het burgerschap blijkt.

BIJLAGE 2

GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST VAN DOCUMENTEN WAARVAN DE OVERLEGGING WORDT BESCHOUWD ALS PRIMA FACIE BEWIJS VAN DE NATIONALITEIT(ARTIKEL 2, LID 1, ARTIKEL 4, LID 1, EN ARTIKEL 8, LID 2)

Fotokopieën van de in bijlage 1 genoemde documenten

Militaire zakboekjes en militaire identiteitskaarten

Officiële verklaringen met het oog op de toepassing van de versnelde procedure van grensbeambten of personen die kunnen getuigen dat de betrokken persoon de grens heeft overschreden

Rijbewijzen of fotokopieën daarvan

Geboortecertificaten of fotokopieën daarvan

Bedrijfspassen of fotokopieën daarvan

Schriftelijke getuigenverklaringen

Schriftelijke verklaringen van de betrokken persoon en de door hem gesproken taal, onder meer door middel van de resultaten van een officieel onderzoek

Andere documenten die kunnen bijdragen tot het vaststellen van de nationaliteit van de betrokken persoon.

BIJLAGE 3

GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST VAN DOCUMENTEN DIE WORDEN BESCHOUWD ALS BEWIJS VOOR HET BESTAAN VAN DE GRONDEN VOOR OVERNAME VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN EN STAATLOZE PERSONEN (ARTIKEL 3, LID 1, ARTIKEL 5, LID 1, EN ARTIKEL 9, LID 1)

Visum of verblijfsvergunning afgegeven door de aangezochte staat

Inreis-/uitreisstempels of soortgelijke aantekeningen in het reisdocument van de betrokken persoon of andere bewijzen van inreis/uitreis (bv. foto’s)

Alle soorten documenten, certificaten en rekeningen op naam (bv. hotelrekeningen, afspraakkaarten voor bezoek aan arts/tandarts, toegangsbewijzen voor openbare/particuliere instellingen, autoverhuurcontracten, kredietkaartreçu’s enz.) waaruit duidelijk blijkt dat de betrokken persoon op het grondgebied van de aangezochte staat heeft verbleven

Reisbiljetten op naam en/of passagierslijsten voor vlieg-, trein-, bus- of bootreizen waaruit de aanwezigheid van de betrokken persoon en zijn reisroute op het grondgebied van de aangezochte staat kunnen worden afgeleid

Officiële verklaringen van grensbeambten die kunnen getuigen dat de betrokken persoon de grens heeft overschreden.

BIJLAGE 4

GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST VAN DOCUMENTEN DIE WORDEN BESCHOUWD ALS PRIMA FACIE BEWIJS VOOR HET BESTAAN VAN DE GRONDEN VOOR OVERNAME VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN EN STAATLOZE PERSONEN (ARTIKEL 3, LID 1, ARTIKEL 5, LID 1, EN ARTIKEL 9, LID 2)

Gegevens waaruit blijkt dat de betrokken persoon gebruik heeft gemaakt van de diensten van een tussenpersoon of reisbureau

Officiële verklaring van de betrokken persoon, familieleden of reisgenoten in gerechtelijke of administratieve procedures

Officiële verklaringen van personen die kunnen getuigen dat de betrokken persoon de grens heeft overschreden

Gegevens met betrekking tot de identiteit en/of het verblijf van een persoon die door een internationale organisatie zijn verstrekt (bv. het UNHCR).

BIJLAGE 5

Image

Image

Image

BIJLAGE 6

Image

Image

Image

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DENEMARKEN

De overeenkomstsluitende partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, noch op onderdanen van het Koninkrijk Denemarken. Daarom is het wenselijk dat de Republiek Moldavië en Denemarken een overnameovereenkomst sluiten die vergelijkbaar is met deze overeenkomst.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE IJSLAND

De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van de nauwe band tussen de Europese Gemeenschap en IJsland, met name uit hoofde van de Overeenkomst van 18 mei 1999 inzake de wijze waarop dit land wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Daarom is het wenselijk dat de Republiek Moldavië met IJsland een overnameovereenkomst sluit die vergelijkbaar is met deze overeenkomst.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE NOORWEGEN

De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van de nauwe band tussen de Europese Gemeenschap en Noorwegen, met name uit hoofde van de Overeenkomst van 18 mei 1999 inzake de wijze waarop dit land wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Daarom is het wenselijk dat de Republiek Moldavië de op 31 maart 2005 ondertekende overnameovereenkomst met Noorwegen in overeenstemming brengt met de bepalingen van onderhavige overeenkomst.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ZWITSERLAND

De overeenkomstsluitende partijen nemen er nota van dat de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en Zwitserland een Overeenkomst hebben ondertekend inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Het is wenselijk dat de Republiek Moldavië, na de inwerkingtreding van deze overeenkomst inzake het Schengenacquis, de op 6 november 2003 ondertekende overnameovereenkomst met Zwitserland in overeenstemming brengt met de bepalingen van onderhavige overeenkomst.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 3, LID 1, EN ARTIKEL 5, LID 1

De partijen komen overeen dat „rechtstreeks […] binnengekomen” van het grondgebied van Moldavië in de zin van deze bepalingen betekent, dat de betrokken persoon op het grondgebied van de lidstaten aankomt zonder dat hij vooraf in een derde land is binnengekomen of, wanneer de aangezochte staat een van de lidstaten is, op het grondgebied van Moldavië aankomt zonder dat hij vooraf in een derde land is binnengekomen. Luchthaventransit in een derde land wordt niet beschouwd als een binnenkomst.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE TECHNISCHE EN FINANCIËLE BIJSTAND

Beide partijen komen overeen dat zij deze overeenkomst zullen uitvoeren op basis van de beginselen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, solidariteit en gelijkwaardig partnerschap teneinde migratiestromen tussen Moldavië en de Europese Unie te beheren.

In dit verband verbindt de Europese Gemeenschap zich ertoe financiële middelen ter beschikking te stellen om Moldavië te ondersteunen bij de uitvoering van deze overeenkomst. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan capaciteitsopbouw. Deze steun wordt verleend in het kader van de algemene prioriteiten voor bijstand aan Moldavië, als deel van de totale middelen die voor Moldavië beschikbaar zijn en met volledige inachtneming van de toepasselijke uitvoeringsvoorschriften en -procedures voor externe bijstand van de EG.


Top