EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1986

Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen

PB L 381 van 28.12.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2023; opgeheven door 32018R1862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1986/oj

28.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 381/1


VERORDENING (EG) Nr. 1986/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 20 december 2006

betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (3) bepaalt dat de lidstaten elkaar moeten bijstaan bij de uitvoering van die richtlijn en dat zij bilateraal of multilateraal gegevens kunnen uitwisselen, met name om - vóór de inschrijving van een voertuig - na te gaan wat de rechtstoestand daarvan is, zo nodig in de lidstaat waar het tot dusver was ingeschreven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van met elkaar verbonden elektronische middelen.

(2)

Verordening (EG) nr. 000/2006 van het Europees Parlement en de Raad van … en Besluit 2006/000/JBZ van de Raad van … betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (4)  (5), vormen de wettelijke basis voor SIS II, een tussen de lidstaten gedeelde gegevensbank, die, onder andere, gegevens bevat over motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc, aanhangers met een ledig gewicht van meer dan 750 kg en caravans, en gegevens over gestolen, verduisterde, anderszins vermiste of ongeldig gemaakte voertuigregistratiebewijzen en voertuigkentekenplaten.

(3)

Verordening (EG) nr. 000/2006 en Besluit 2006/000/JBZ vervangen de artikelen 92 tot en met 119 van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan hun gemeenschappelijke grenzen (6) („Schengenuitvoeringsovereenkomst”), met uitzondering van artikel 102 bis. Dat artikel heeft betrekking op de toegang tot het Schengeninformatiesysteem voor de autoriteiten en instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen.

(4)

Thans dient op basis van titel V van het Verdrag een derde instrument te worden vastgesteld ter aanvulling van Verordening (EG) nr. 000/2006 en Besluit 2006/000/JBZ, teneinde de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen toegang te geven tot SIS II, en artikel 102 bis van de Schengenuitvoeringsovereenkomst te vervangen.

(5)

Overeenkomstig Besluit 2006/000/JBZ worden voorwerpen, waaronder motorvoertuigen, in SIS II gesignaleerd met het oog op inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal in een strafprocedure.

(6)

Overeenkomstig Besluit 2006/000/JBZ hebben uitsluitend de autoriteiten bevoegd voor grenscontrole en andere vormen van politie- en douanecontrole, alsmede de justitiële autoriteiten en Europol toegang tot de in SIS II opgenomen signaleringen van voorwerpen.

(7)

Duidelijk daartoe aangewezen overheidsinstanties of niet-overheidsinstanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen, moeten toegang hebben tot in SIS II opgenomen gegevens betreffende motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc, aanhangers met een ledig gewicht van meer dan 750 kg, caravans, en voertuigregistratiebewijzen en voertuigkentekenplaten die gestolen, verduisterd of anderszins vermist zijn dan wel ongeldig zijn gemaakt, teneinde te kunnen nagaan of voertuigen die ter inschrijving worden aangemeld niet gestolen, verduisterd of anderszins vermist zijn.

(8)

Daartoe moeten deze instanties toegang krijgen tot deze gegevens en moet hun worden toegestaan deze gegevens te gebruiken voor een administratief doel, namelijk de correcte afgifte van voertuigkentekenbewijzen.

(9)

Indien de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen geen overheidsinstanties zijn, moet hun slechts indirect toegang worden verleend via een autoriteit die overeenkomstig Besluit 2006/000/JBZ toegang heeft tot SIS II en toeziet op de inachtneming van de beveiligings- en vertrouwelijkheidsvoorschriften van de lidstaten, bedoeld in dat besluit.

(10)

In Besluit 2006/000/JBZ wordt de te nemen maatregel omschreven indien uit een bevraging van SIS II blijkt dat een voorwerp in SIS II is gesignaleerd.

(11)

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (7) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen. De in Besluit 2006/000/JBZ opgenomen specifieke bepalingen betreffende de bescherming, de beveiliging en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en betreffende het bijhouden van registers, vullen de in bovengenoemde richtlijn vastgestelde beginselen aan of geven verduidelijking, waar het de verwerking door deze instanties van persoonsgegevens in het kader van SIS II betreft.

(12)

Aangezien de doelstelling van de geplande maatregel, namelijk de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen toegang geven tot SIS II om hun taken uit hoofde van Richtlijn 1999/37/EG te vergemakkelijken, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de aard van SIS II als een gemeenschappelijk informatiesysteem beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(13)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en strookt met de beginselen die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn neergelegd.

(14)

Wat IJsland en Noorwegen betreft, houdt deze verordening een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (8), welke bepalingen vallen onder het gebied dat is bedoeld in artikel 1, punt G, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 (9) inzake bepaalde toepassingsbepalingen van deze overeenkomst.

(15)

Wat Zwitserland betreft, houdt deze verordening een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst die is ondertekend door de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis die vallen onder het gebied dat is bedoeld in artikel 1, punt G, van Besluit 1999/437/EG, juncto artikel 4, lid 1, van de Besluiten 2004/849/EG (10) en 2004/860/EG (11).

(16)

Deze verordening is een rechtshandeling die voortbouwt op het Schengenacquis of anderszins daaraan gerelateerd is in de zin van artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte van 2003,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Onverminderd de artikelen 38, 40 en artikel 46, lid 1, van Besluit 2006/000/JBZ, hebben de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen, bedoeld in Richtlijn 1999/37/EG, toegang tot de volgende gegevens die overeenkomstig artikel 38, lid 2, onder a), b) en f), van dat besluit in SIS II zijn opgenomen, met als enig doel na te gaan of voertuigen die ter inschrijving bij hen worden aangemeld, niet gestolen, verduisterd of anderszins vermist zijn, of worden gezocht als bewijsmateriaal in een strafprocedure:

a)

gegevens over motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc;

b)

gegevens over aanhangers met een ledig gewicht van meer dan 750 kg en caravans;

c)

gegevens over gestolen, verduisterde, anderszins vermiste of ongeldig gemaakte voertuigregistratiebewijzen en voertuigkentekenplaten.

Onverminderd lid 2 wordt de toegang van deze instanties tot deze gegevens beheerst door het recht van de afzonderlijke lidstaten.

2.   Indien de in lid 1 bedoelde instanties overheidsinstanties zijn, hebben zij rechtstreekse toegang tot de in SIS II opgenomen gegevens.

3.   Indien de in lid 1 bedoelde instanties geen overheidsinstanties zijn, hebben zij alleen toegang tot de in SIS II opgenomen gegevens via een autoriteit in de zin van artikel 40 van het in lid 1 genoemde besluit. Deze autoriteit heeft rechtstreekse toegang tot de gegevens en mag deze doorgeven aan de betrokken instantie. De betrokken lidstaat ziet erop toe dat de bedoelde niet-overheidsinstantie en de werknemers ervan gehouden zijn eventuele beperkingen ten aanzien van het gebruik van de door de instantie verstrekte gegevens in acht te nemen.

4.   Artikel 39 van dat besluit is niet van toepassing op de toegang op basis van dit artikel. Op de melding, door de in lid 1 bedoelde instanties, aan de politiële of justitiële autoriteiten van informatie die bij raadpleging van SIS II aan het licht is gekomen en op grond waarvan een strafbaar feit wordt vermoed, is het nationale recht van toepassing.

Artikel 2

Deze verordening vervangt artikel 102 bis van de Schengenuitvoeringsovereenkomst.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf de overeenkomstig artikel 71, lid 2, van Besluit 2006/000/JBZ vastgestelde datum.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, van 20 december 2006.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  PB C 65 van 17.3.2006, blz. 27.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 25 oktober 2006 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 19 december 2006 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB L 138 van 1.6.1999, blz. 57. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/127/EG van de Commissie (PB L 10 van 16.1.2004, blz. 29).

(4)  PB L …

(5)  PB L …

(6)  PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1160/2005 (PB L 191 van 22.7.2005, blz. 18).

(7)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(8)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

(9)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.

(10)  Besluit 2004/849/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 368 van 15.12.2004, blz. 26).

(11)  Besluit 2004/860/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 370 van 17.12.2004, blz. 78).


Top