Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0138

Richtlijn 2006/138/EG van de Raad van 19 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de toepassingsduur van de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde voor bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook radio- en televisieomroepdiensten

OJ L 384, 29.12.2006, p. 92–93 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 541–542 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 246 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/138/oj

29.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 384/92


RICHTLIJN 2006/138/EG VAN DE RAAD

van 19 december 2006

tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de toepassingsduur van de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde voor bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook radio- en televisieomroepdiensten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De in Richtlijn 77/388/EEG (1) vervatte tijdelijke regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook op radio- en televisieomroepdiensten, wordt tot en met 31 december 2006 verlengd bij Richtlijn 2006/58/EG van de Raad van 27 juni 2006 tot wijziging van Richtlijn 2002/38/EG wat betreft de toepassingsduur van de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde voor bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook radio- en televisieomroepdiensten (2).

(2)

Het is alsnog niet mogelijk gebleken om bepalingen vast te stellen betreffende de plaats van levering van diensten en betreffende een algemener elektronisch mechanisme. Aangezien de juridische en feitelijke elementen die de verlenging tot 31 december 2006 rechtvaardigden, onveranderd zijn en teneinde de continuïteit van de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde voor bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook radio- en televisieomroepdiensten te verzekeren, dient deze regeling tot 31 december 2008 van toepassing te blijven.

(3)

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde, waarbij Richtlijn 77/388/EEG werd herschikt, dient derhalve in die zin te worden aangepast.

(4)

Gezien het dringend karakter van deze kwestie en om te voorkomen dat een juridische leemte ontstaat, moet een uitzondering worden gemaakt op de periode van zes weken als bedoeld in punt I.3 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen gehechte Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2006/112/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 56, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   Lid 1, punten j) en k), en lid 2 zijn van toepassing tot en met 31 december 2008.”.

2)

Artikel 57, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Lid 1 is van toepassing tot en met 31 december 2008.”.

3)

Artikel 59, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Tot en met 31 december 2008 passen de lidstaten artikel 58, punt b), toe op de in artikel 56, lid 1, punt j), bedoelde radio- en televisieomroepdiensten welke worden verricht voor niet-belastingplichtigen die in een lidstaat gevestigd zijn of er hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats hebben, door een belastingplichtige die de zetel van zijn bedrijfsuitoefening buiten de Gemeenschap heeft gevestigd of daar over een vaste inrichting beschikt van waaruit de diensten worden verricht, of die, bij gebreke van een dergelijke zetel of vaste inrichting, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten de Gemeenschap heeft.”.

4)

Artikel 357 wordt vervangen door:

„Artikel 357

Dit hoofdstuk is van toepassing tot en met 31 december 2008.”.

Artikel 2

Omzetting

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om per 1 januari 2007 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mede.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2007.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 december 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1). Richtlijn ingetrokken bij Richtlijn 2006/112/EG (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).

(2)  PB L 174 van 28.6.2006, blz. 5.


Top