EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0203

2006/203/EG: Besluit nr. 202 van 17 maart 2005 betreffende modelformulieren voor de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 en E 127) (Voor de EER en voor de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland relevante tekst)

OJ L 77, 15.3.2006, p. 1–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/203/oj

15.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 77/1


BESLUIT Nr. 202

van 17 maart 2005

betreffende modelformulieren voor de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 en E 127)

(Voor de EER en voor de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland relevante tekst)

(2006/203/EG)

DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS,

Gelet op artikel 81, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (1), op grond waarvan de Administratieve Commissie tot taak heeft alle vraagstukken van administratieve aard, voortvloeiende uit Verordening (EEG) nr. 1408/71 en latere verordeningen, te behandelen,

Gelet op artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (2), op grond waarvan de Administratieve Commissie de modellen vaststelt van de documenten die voor de toepassing van de verordeningen nodig zijn,

Gelet op Besluit nr. 153 van 7 oktober 1993 betreffende de modelformulieren ten behoeve van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad (E 001, E 103 tot en met E 127) (3),

Gelet op Besluit nr. 164 of 27 november 1996 betreffende de modelformulieren ten behoeve van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad (E 101 en E 102) (4),

Gelet op Besluit nr. 166 van 2 oktober 1997 betreffende de wijziging van de modelformulieren E 106 en E 109 (5),

Gelet op Besluit nr. 168 van 11 juni 1998 betreffende de wijziging van de modelformulieren E 121 en E 127 en de intrekking van formulier E 122 (6),

Gelet op Besluit nr. 179 van 18 april 2000 betreffende de modelformulieren ten behoeve van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 (E 111, E 111 B, E 113 tot en met E 118 en E 125 tot en met E 127) (7),

Gelet op Besluit nr. 185 van 27 juni 2002 tot wijziging van Besluit nr. 153 van 7 oktober 1993 (formulier E 108) (8),

Gelet op Besluit nr. 186 van 27 juni 2002 betreffende de modelformulieren ten behoeve van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 (E 101) (9),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Wegens de uitbreiding van de Europese Unie per 1 mei 2004 moeten de formulieren E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 en E 127 worden aangepast.

(2)

Bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de EER-overeenkomst) van 2 mei 1992, aangevuld door het protocol van 17 maart 1993, bijlage VI, worden de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 in de Europese Economische Ruimte toegepast.

(3)

De Europese Gemeenschap en haar lidstaten hebben met de Zwitserse Bondsstaat een overeenkomst gesloten over het vrije verkeer van personen (overeenkomst met Zwitserland), die van kracht is geworden op 1 juni 2002. Bijlage II bij die overeenkomst verwijst naar de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72.

(4)

Om praktische redenen is het wenselijk identieke formulieren te gebruiken binnen de Europese Unie en in het kader van de EER-overeenkomst en de overeenkomst met Zwitserland,

BESLUIT:

1.

Het in Besluit nr. 186 opgenomen modelformulier E 101 wordt vervangen door het bijgaande modelformulier.

2.

Het in Besluit nr. 164 opgenomen modelformulier E 102 wordt vervangen door het bijgaande modelformulier.

3.

Het in Besluit nr. 153 opgenomen modelformulier E 105 wordt afgeschaft.

De in Besluit nr. 153 opgenomen modelformulieren E 001, E 103, E 104, E 107, E 112, E 120, E 123 en E 124 worden vervangen door de bijgaande modelformulieren.

4.

De in Besluit nr. 166 opgenomen modelformulieren E 106 en E 109 worden vervangen door de bijgaande modelformulieren.

5.

Het in Besluit nr. 185 opgenomen modelformulier E 108 wordt vervangen door het bijgaande modelformulier.

6.

De in Besluit nr. 179 opgenomen modelformulieren E 115, E 116, E 117, E 118, E 125, E 126 en E127 worden vervangen door de bijgaande modelformulieren.

7.

Het in Besluit nr. 168 opgenomen modelformulier E 121 wordt vervangen door het bijgaande modelformulier.

8.

Het land van het orgaan dat het formulier invult, wordt met een van de volgende codes aangegeven:

„BE = België; CZ = Tsjechische Republiek; DK = Denemarken; DE = Duitsland; EE = Estland; GR = Griekenland; ES = Spanje; FR = Frankrijk; IE = Ierland; IT = Italië; CY= Cyprus; LV = Letland; LT = Litouwen; LU = Luxemburg; HU = Hongarije; MT = Malta; NL = Nederland; AT = Oostenrijk; PL = Polen; PT = Portugal; SI = Slovenië; SK = Slowakije; FI = Finland; SE = Zweden; UK = Verenigd Koninkrijk; IS = IJsland; LI = Liechtenstein; NO = Noorwegen; CH = Zwitserland.”.

9.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten stellen de formulieren volgens bijgaande modellen ter beschikking van de betrokkenen. De formulieren zijn in alle officiële talen van de Gemeenschap in dezelfde lay-out beschikbaar, zodat alle geadresseerden de gedrukte formulieren in hun eigen taal kunnen ontvangen.

10.

Dit besluit is van toepassing vanaf de eerste dag van de maand volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De voorzitter van de Administratieve Commissie

Claude EWEN


(1)  PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 117 van 4.5.2005, blz. 1).

(2)  PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 647/2005.

(3)  PB L 244 van 19.9.1994, blz. 22.

(4)  PB L 216 van 8.8.1997, blz. 85.

(5)  PB L 195 van 11.7.1998, blz. 25.

(6)  PB L 195 van 11.7.1998, blz. 37.

(7)  PB L 54 van 25.2.2002, blz. 1.

(8)  PB L 55 van 1.3.2003, blz. 74.

(9)  PB L 55 van 1.3.2003, blz. 80.


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image


Top