Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0030

Richtlijn 2005/30/EG van de Commissie van 22 april 2005 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de Richtlijnen 97/24/EG en 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigenVoor de EER relevante tekst

OJ L 106, 27.4.2005, p. 17–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 325–339 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 8 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 93 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; opgeheven door 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/30/oj

27.4.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 106/17


RICHTLIJN 2005/30/EG VAN DE COMMISSIE

van 22 april 2005

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de Richtlijnen 97/24/EG en 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen (1), en met name op artikel 7,

Gelet op Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (2), en met name op artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 97/24/EG is een van de bijzondere richtlijnen van de bij Richtlijn 2002/24/EG geregelde EG-typegoedkeuringsprocedure.

(2)

Voor de typegoedkeuring van vervangingskatalysatoren als technische eenheid moeten technische voorschriften worden ingevoerd om adequate emissieprestaties te garanderen. Er dienen ook maatregelen te worden genomen om de naleving van de voorschriften in de lidstaten te bevorderen door vervangingskatalysatoren en de verpakking ervan te markeren.

(3)

In bijlage V bij Richtlijn 2002/24/EG moet de code voor Malta en Cyprus als lidstaten die typegoedkeuring verlenen, worden bijgewerkt.

(4)

De Richtlijnen 97/24/EG en 2002/24/EG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De aan Richtlijn 97/24/EG gehechte tekst wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze richtlijn.

Artikel 2

De bijlagen II en V bij Richtlijn 2002/24/EG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze richtlijn.

Artikel 3

1.   Met ingang van 18 mei 2006 mogen de lidstaten met betrekking tot nieuwe vervangingskatalysatoren die bestemd zijn om te worden gemonteerd op voertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend overeenkomstig Richtlijn 97/24/EG:

a)

niet weigeren EG-typegoedkeuring te verlenen overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2002/24/EG;

b)

de verkoop of installatie ervan op een voertuig niet verbieden.

2.   Met ingang van 18 mei 2006 mogen de lidstaten geen EG-typegoedkeuring meer verlenen overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2002/24/EG met betrekking tot een nieuwe vervangingskatalysator om redenen die verband houden met de te nemen maatregelen tegen luchtverontreiniging, met het toelaatbare geluidsniveau of met maatregelen tegen onbevoegd opvoeren, indien deze katalysator niet voldoet aan de bepalingen van Richtlijn 97/24/EG, zoals gewijzigd bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 4

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 17 mei 2006 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe met ingang van 18 mei 2006.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 april 2005.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 226 van 18.8.1997, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/77/EG (PB L 211 van 21.8.2003, blz. 24).

(2)  PB L 124 van 9.5.2002, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.


BIJLAGE I

WIJZIGINGEN VAN RICHTLIJN 97/24/EG

1)   Hoofdstuk 5 dat is gehecht aan Richtlijn 97/24/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan de „LIJST VAN BIJLAGEN” worden de volgende nieuwe verwijzigingen toegevoegd:

„BIJLAGE VII

Typegoedkeuring van een vervangingskatalysator als technische eenheid voor motorvoertuigen op twee of drie wielen …

Aanhangsel 1

Inlichtingenformulier betreffende een vervangingskatalysator als technische eenheid voor een type motorvoertuig op twee of drie wielen …

Aanhangsel 2

Typegoedkeuringscertificaat betreffende een vervangingskatalysator als technische eenheid voor een type motorvoertuig op twee of drie wielen …

Aanhangsel 3

Voorbeelden van het typegoedkeuringsmerk …”;

b)

bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

i)

de volgende punten 1.4, 1.5 en 1.6 worden toegevoegd:

„1.4.

„originele katalysator”, een katalysator of een samenstel van katalysatoren die onder de voor het voertuig verleende typegoedkeuring valt of vallen;

1.5.

„vervangingskatalysator”, een katalysator of een samenstel van katalysatoren die bestemd is of zijn om een originele katalysator op een voertuig met typegoedkeuring overeenkomstig dit hoofdstuk te vervangen en waarvoor als technische eenheid in de zin van artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2002/24/EG typegoedkeuring kan worden verleend;

1.6.

„originele vervangingskatalysator”, een katalysator of een samenstel van katalysatoren waarvan de verschillende typen in punt 5 van bijlage VI zijn aangegeven, maar die door de houder van de typegoedkeuring van het voertuig als technische eenheid op de markt wordt of worden gebracht.”;

ii)

het volgende punt 2.3 wordt toegevoegd:

„2.3.   Schema en markeringen

2.3.1.

Een schema en een dwarsdoorsnedetekening met de afmetingen van de originele katalysator(en) moeten bij het in bijlage V bedoelde document worden gevoegd.

2.3.2.

Op elke originele katalysator wordt het merk „e” aangebracht, gevolgd door de identificatie van het land dat de typegoedkeuring heeft verleend. Dit merk moet leesbaar en onuitwisbaar zijn en zo mogelijk ook zichtbaar zijn in de stand waarin de katalysator moet worden gemonteerd.”;

iii)

het volgende punt 5 wordt toegevoegd:

„5.   VERVANGINGSKATALYSATOREN EN ORIGINELE VERVANGINGSKATALYSATOREN

5.1.   Vervangingskatalysatoren die bestemd zijn om te worden gemonteerd op voertuigen waarvoor krachtens dit hoofdstuk typegoedkeuring is verleend, moeten worden getest overeenkomstig bijlage VII.

5.2.   Originele vervangingskatalysatoren van een type dat onder punt 5 van bijlage VI valt en die bestemd zijn voor montage op een voertuig waarnaar in het desbetreffende typegoedkeuringsdocument wordt verwezen, hoeven niet in overeenstemming te zijn met bijlage VII, mits zij voldoen aan de voorschriften van de punten 5.2.1 en 5.2.2 van deze bijlage.

5.2.1.   Markering

Op originele vervangingskatalysatoren worden ten minste de volgende identificaties aangebracht:

5.2.1.1.

naam of handelsmerk van de fabrikant van het voertuig;

5.2.1.2.

merk en identificatienummer van de katalysator.

5.2.2.   Documentatie

Originele vervangingskatalysatoren gaan vergezeld van de volgende informatie:

5.2.2.1.

naam of handelsmerk van de fabrikant van het voertuig;

5.2.2.2.

merk en identificatienummer van de katalysator;

5.2.2.3.

de voertuigen waarvoor de originele vervangingskatalysator van een type is dat onder punt 5 van bijlage VI valt;

5.2.2.4.

installatievoorschriften, indien nodig.

5.2.2.5.

Deze informatie wordt verstrekt op een bijsluiter bij de originele vervangingskatalysator, op de verpakking waarin de originele vervangingskatalysator te koop wordt aangeboden, of op enige andere wijze.”;

c)

bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

i)

de volgende punten 1.7, 1.8 en 1.9 worden toegevoegd:

„1.7.

„originele katalysator”, een katalysator of een samenstel van katalysatoren die onder de voor het voertuig verleende typegoedkeuring valt of vallen;

1.8.

„vervangingskatalysator”, een katalysator of een samenstel van katalysatoren die bestemd is of zijn om een originele katalysator op een voertuig met typegoedkeuring overeenkomstig dit hoofdstuk te vervangen en waarvoor als technische eenheid in de zin van artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2002/24/EG typegoedkeuring kan worden verleend;

1.9.

„originele vervangingskatalysator”, een katalysator of een samenstel van katalysatoren waarvan de verschillende typen in punt 5 van bijlage VI zijn aangegeven, maar die door de houder van de typegoedkeuring van het voertuig als technische eenheid op de markt wordt of worden gebracht.”;

ii)

het volgende punt 2.4 wordt toegevoegd:

„2.4.   Schema en markeringen

2.4.1.

Een schema en een dwarsdoorsnedetekening met de afmetingen van de originele katalysator(en) moeten bij het in bijlage V bedoelde document worden gevoegd.

2.4.2.

Op elke originele katalysator wordt het merk „e” aangebracht, gevolgd door de identificatie van het land dat de typegoedkeuring heeft verleend. Dit merk moet leesbaar en onuitwisbaar zijn en zo mogelijk ook zichtbaar zijn in de stand waarin de katalysator moet worden gemonteerd.”;

iii)

het volgende punt 5 wordt toegevoegd:

„5.   VERVANGINGSKATALYSATOREN EN ORIGINELE VERVANGINGSKATALYSATOREN

5.1.   Vervangingskatalysatoren die bestemd zijn om te worden gemonteerd op voertuigen waarvoor krachtens dit hoofdstuk typegoedkeuring is verleend, moeten worden getest overeenkomstig bijlage VII.

5.2.   Originele vervangingskatalysatoren van een type dat onder punt 5 van bijlage VI valt en die bestemd zijn voor montage op een voertuig waarnaar in het desbetreffende typegoedkeuringsdocument wordt verwezen, hoeven niet in overeenstemming te zijn met bijlage VII, mits zij voldoen aan de voorschriften van de punten 5.2.1 en 5.2.2 van deze bijlage.

5.2.1.   Markering

Op originele vervangingskatalysatoren worden ten minste de volgende identificaties aangebracht:

5.2.1.1.

naam of handelsmerk van de fabrikant van het voertuig;

5.2.1.2.

merk en identificatienummer van de katalysator.

5.2.2.   Documentatie

Originele vervangingskatalysatoren gaan vergezeld van de volgende informatie:

5.2.2.1.

naam of handelsmerk van de fabrikant van het voertuig;

5.2.2.2.

merk en identificatienummer van de katalysator;

5.2.2.3.

de voertuigen waarvoor de originele vervangingskatalysator van een type is dat onder punt 5 van bijlage VI valt;

5.2.2.4.

installatievoorschriften, indien nodig;

5.2.2.5.

Deze informatie wordt verstrekt op een bijsluiter bij de originele vervangingskatalysator, op de verpakking waarin de originele vervangingskatalysator te koop wordt aangeboden, of op enige andere wijze.”;

d)

in bijlage VI wordt het volgende punt 4 bis ingevoegd:

„4 bis.   Katalysatoren

4 bis.1.

Merk en type van de originele katalysator, zoals aangegeven in punt 3.2.12.2.1 van bijlage V (het inlichtingenformulier)

4 bis.2.

Merk en type van de originele vervangingskatalysator, zoals aangegeven in punt 3.2.12.2.1 van bijlage V (het inlichtingenformulier)”;

e)

de volgende bijlage VII wordt toegevoegd:

BIJLAGE VII

TYPEGOEDKEURING VAN EEN VERVANGINGSKATALYSATOR ALS TECHNISCHE EENHEID VOOR MOTORVOERTUIGEN OP TWEE OF DRIE WIELEN

Deze bijlage is van toepassing op de typegoedkeuring als technische eenheid in de zin van artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2002/24/EG, van katalysatoren die bestemd zijn om als vervangingsonderdeel op een of meer typen motorvoertuigen op twee of drie wielen te worden gemonteerd.

1.   DEFINITIES

In deze bijlage wordt verstaan onder:

1.1.   „originele katalysator”, een katalysator of een samenstel van katalysatoren die onder de voor het voertuig verleende typegoedkeuring valt of vallen;

1.2.   „vervangingskatalysator”, een katalysator of een samenstel van katalysatoren die bestemd is of zijn om een originele katalysator op een voertuig met typegoedkeuring overeenkomstig dit hoofdstuk te vervangen en waarvoor als technische eenheid in de zin van artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2002/24/EG typegoedkeuring kan worden verleend;

1.3.   „originele vervangingskatalysator”, een katalysator of een samenstel van katalysatoren waarvan de verschillende typen in punt 5 van bijlage VI zijn aangegeven, maar die door de houder van de typegoedkeuring van het voertuig als technische eenheid op de markt wordt of worden gebracht;

1.4.   „katalysatortype”, katalysatoren die onderling niet verschillen op essentiële punten zoals:

1.4.1.

aantal gecoate substraten, structuur en materiaal;

1.4.2.

soort katalytische werking (oxidatie, drieweg enz.);

1.4.3.

volume, verhouding frontaal gebied en substraatlengte;

1.4.4.

totale hoeveelheid edelmetalen;

1.4.5.

relatieve concentratie edelmetalen;

1.4.6.

celdichtheid;

1.4.7.

afmetingen en vorm;

1.4.8.

thermische beveiliging.

1.5.   „voertuigtype met betrekking tot de emissie van verontreinigende gassen door de motor”, twee- of driewielige motorvoertuigen die onderling niet verschillen op essentiële punten zoals:

1.5.1.

De equivalente traagheid bepaald in verhouding tot de referentiemassa zoals vastgelegd in punt 5.2 van aanhangsel 1 van bijlage I of II (naar gelang het voertuigtype);

1.5.2.

De kenmerken van de motor en van het twee- of driewielige motorvoertuig zoals omschreven in bijlage V;

1.6.   „verontreinigende gassen”, koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxiden, waarbij laatstgenoemde in stikstofdioxide(NO2)-equivalent worden uitgedrukt.

2.   TYPEGOEDKEURINGSAANVRAAG

2.1.   Een typegoedkeuringsaanvraag voor een type vervangingskatalysator als technische eenheid wordt door de fabrikant van het systeem of door zijn gemachtigde vertegenwoordiger ingediend.

2.2.   Een model van het inlichtingenformulier is opgenomen in aanhangsel 1.

2.3.   Voor elk katalysatortype waarvoor goedkeuring wordt aangevraagd, gaat de typegoedkeuringsaanvraag vergezeld van de onderstaande documenten in drievoud en van de volgende gegevens:

2.3.1.

beschrijving van het voertuigtype (de voertuigtypen) waarvoor de inrichting is bestemd, met betrekking tot de kenmerken bedoeld in punt 1.1 van bijlage I of II (naar gelang het voertuigtype);

2.3.2.

de nummers en/of symbolen van het motor- en voertuigtype;

2.3.3.

beschrijving van de vervangingskatalysator waarin de positie van alle onderdelen ten opzichte van elkaar wordt aangegeven, alsmede de montagevoorschriften;

2.3.4.

tekeningen van alle onderdelen om ze gemakkelijker te kunnen vinden en identificeren en een verklaring met betrekking tot de gebruikte materialen. Op deze tekeningen moet ook de voor het verplichte typegoedkeuringsnummer bestemde plaats worden aangegeven.

2.4.   Aan de technische dienst die verantwoordelijk is voor de typegoedkeuringstests moet het volgende ter beschikking worden gesteld:

2.4.1.

Een of meer voertuigen van een type dat overeenkomstig dit hoofdstuk is goedgekeurd en met een nieuwe originele katalysator is uitgerust. Deze voertuigen worden door de aanvrager geselecteerd met instemming van de technische dienst. Zij moeten voldoen aan de voorschriften van punt 3 van aanhangsel 1 van bijlage I, II of III (naar gelang het voertuigtype).

Het emissiebeperkingssysteem van de testvoertuigen mag geen defecten vertonen; elk origineel onderdeel dat van invloed is op de emissie en dat te versleten is of slecht functioneert, moet worden hersteld of vervangen. De testvoertuigen moeten vóór de emissietests volgens de specificaties van de fabrikant naar behoren worden afgesteld.

2.4.2.

Eén monster van het type vervangingskatalysator. Op dit exemplaar moeten de handelsnaam of het merk van de aanvrager en de handelsbenaming van het type goed leesbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht.

3.   VERLENING VAN DE TYPEGOEDKEURING

3.1.

Na afloop van de in deze bijlage beschreven tests geeft de bevoegde instantie een certificaat af volgens het model in aanhangsel 2.

3.2.

Aan elk goedgekeurd type vervangingskatalysator wordt overeenkomstig bijlage V bij Richtlijn 2002/24/EG een goedkeuringsnummer toegekend. Dezelfde lidstaat mag hetzelfde nummer niet aan een ander type vervangingskatalysator toekennen. Het goedgekeurde type vervangingskatalysator mag wel onder hetzelfde typegoedkeuringsnummer op een aantal verschillende voertuigtypen worden gebruikt.

4.   MARKERINGSVOORSCHRIFTEN

4.1.   Op elke vervangingskatalysator die in overeenstemming is met het type waarvoor krachtens deze richtlijn typegoedkeuring is verleend als technische eenheid, maar niet op de bevestigingsdelen en pijpen, wordt een typegoedkeuringsmerk aangebracht dat is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van Richtlijn 2002/24/EG, aangevuld met andere gegevens zoals bedoeld in punt 4.2 van deze bijlage. Het typegoedkeuringsmerk moet op zodanige wijze worden aangebracht dat het leesbaar en onuitwisbaar is en zo mogelijk ook zichtbaar is in de stand waarin de katalysator moet worden gemonteerd.

Voor de afmetingen van „a” geldt: ≥ 3 mm.

4.2.   Andere gegevens die deel uitmaken van het typegoedkeuringsmerk

4.2.1.   Het typegoedkeuringsmerk dat op elke vervangingskatalysator, maar niet op de bevestigingsdelen en pijpen wordt aangebracht, bevat het nummer van het hoofdstuk (de hoofdstukken) op basis waarvan de typegoedkeuring is verleend.

4.2.1.1.   Vervangingskatalysator uit één stuk, waarin zowel de katalysator als het uitlaatsysteem (geluiddemper) zijn geïntegreerd

Het in punt 4.1 bedoelde typegoedkeuringsmerk wordt gevolgd door twee cirkels met daarin respectievelijk het cijfer 5 en het cijfer 9.

4.2.1.2.   Vervangingskatalysator, gescheiden van het uitlaatsysteem (geluiddemper)

Het in punt 4.1 bedoelde en op de vervangingskatalysator aangebrachte typegoedkeuringsmerk wordt gevolgd door een cirkel met daarin het cijfer 5.

In aanhangsel 3 worden voorbeelden gegeven van het typegoedkeuringsmerk.

5.   VOORSCHRIFTEN

5.1.   Algemene voorschriften

De vervangingskatalysator moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd en zodanig kunnen worden gemonteerd dat:

5.1.1.

het voertuig onder normale gebruiksomstandigheden en met name ongeacht de trillingen waaraan het kan worden blootgesteld, aan de bepalingen van deze bijlage voldoet;

5.1.2.

de vervangingskatalysator redelijk bestand is tegen de corrosieverschijnselen waaraan hij onder de normale gebruiksomstandigheden van het voertuig wordt blootgesteld;

5.1.3.

de bodemvrijheid onder de originele katalysator en de toegestane hellingshoek van het voertuig niet worden beperkt;

5.1.4.

het oppervlak geen al te hoge temperaturen bereikt;

5.1.5.

de buitenkant geen uitstekende delen of scherpe randen vertoont;

5.1.6.

de schokdempers en de ophanging voldoende bodemvrijheid hebben;

5.1.7.

met het oog op de veiligheid voldoende bodemvrijheid wordt geboden voor de pijpen;

5.1.8.

hij botsbestendig is mits duidelijk gestelde onderhouds- en installatievoorschriften in acht worden genomen;

5.1.9.

indien de originele katalysator van een thermische beveiliging is voorzien, moet ook de vervangingskatalysator over een gelijkwaardige beveiliging beschikken;

5.1.10.

indien oorspronkelijk een of meer zuurstofsensoren en andere sensoren in de uitlaatlijn zijn geïnstalleerd, moet de vervangingskatalysator op exact dezelfde plaats als de originele katalysator worden geïnstalleerd en mag de plaats van de eventuele zuurstofsensor(en) en andere sensoren in de uitlaatlijn niet worden gewijzigd.

5.2.   Voorschriften betreffende emissies

5.2.1.   Het in punt 2.4.1 bedoelde voertuig dat uitgerust is met een vervangingskatalysator van het type waarvoor typegoedkeuring wordt aangevraagd, wordt onderworpen aan de tests die zijn vastgelegd in de aanhangsels 1 en 2 van bijlage I, II of III (naar gelang de typegoedkeuring van het voertuig) (1).

5.2.1.1.   Beoordeling van de verontreinigende emissies van voertuigen die met een vervangingskatalysator zijn uitgerust

Aan de voorschriften betreffende emissies wordt geacht te zijn voldaan, indien het testvoertuig dat met de vervangingskatalysator is uitgerust, voldoet aan de grenswaarden overeenkomstig bijlage I, II of III (naar gelang de typegoedkeuring van het voertuig) (2).

Indien typegoedkeuring is aangevraagd voor verschillende voertuigtypen van dezelfde fabrikant en op voorwaarde dat deze verschillende voertuigtypen met hetzelfde type originele katalysator zijn uitgerust, mag de type I-test worden beperkt tot ten minste twee voertuigen die zijn geselecteerd met instemming van de voor de goedkeuring verantwoordelijke technische dienst.

5.2.2.   Voorschriften betreffende het toelaatbare geluidsniveau

Het in punt 2.4.1 bedoelde voertuig dat uitgerust is met een vervangingskatalysator van het type waarvoor typegoedkeuring wordt aangevraagd, moet voldoen aan de voorschriften van punt 3 van bijlage II, III of IV bij hoofdstuk 9 (naar gelang de typegoedkeuring van het voertuig). De testresultaten voor zowel het rijdende als het stilstaande voertuig moeten in het testrapport worden vermeld.

5.3.   Test van de voertuigprestaties

5.3.1.

De vervangingskatalysator moet zo zijn dat de voertuigprestaties gegarandeerd vergelijkbaar zijn met die welke met de originele katalysator zijn verkregen.

5.3.2.

De vervangingskatalysator moet worden vergeleken met een originele katalysator, dus ook in nieuwe staat, die op zijn beurt op het in punt 2.4.1 bedoelde voertuig wordt gemonteerd.

5.3.3.

Deze test bestaat in het meten van de motorvermogenscurve. Het nettomaximumvermogen en de topsnelheid die met de vervangingskatalysator worden gemeten, mogen niet meer dan ± 5 % afwijken van het nettomaximumvermogen en de topsnelheid die onder dezelfde omstandigheden met de originele katalysator zijn gemeten.

6.   OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUCTIE

Voor de controle van de overeenstemming van de productie gelden de bepalingen van bijlage VI bij Richtlijn 2002/24/EG.

Om de overeenstemming te toetsen wordt een exemplaar van de vervangingskatalysator genomen uit de productielijn van het krachtens deze bijlage goedgekeurde type.

De productie wordt geacht in overeenstemming te zijn met de bepalingen van deze bijlage als wordt voldaan aan de voorschriften van de punten 5.2 (Voorschriften betreffende emissies) en 5.3 (Test van de voertuigprestaties).

7.   DOCUMENTATIE

7.1.   Elke nieuwe vervangingskatalysator gaat vergezeld van de volgende informatie:

7.1.1.

naam of handelsmerk van de fabrikant van de katalysator;

7.1.2.

de voertuigen (met vermelding van het bouwjaar) waarvoor de vervangingskatalysator is goedgekeurd;

7.1.3.

installatievoorschriften, indien nodig.

7.2.   Deze informatie wordt verstrekt op een bijsluiter bij de originele vervangingskatalysator, op de verpakking waarin de originele vervangingskatalysator te koop wordt aangeboden, of op enige andere wijze.

Aanhangsel 1

Inlichtingenformulier betreffende een vervangingskatalysator als technische eenheid voor een type motorvoertuig op twee of drie wielen

Volgnummer (door de aanvrager toegekend): ...

De aanvraag om typegoedkeuring van een vervangingskatalysator voor een twee- of driewielig voertuigtype moet de volgende gegevens bevatten:

1)

Merk van de inrichting:...

2)

Type inrichting: ...

3)

Naam en adres van de fabrikant van de inrichting: ...

...

4)

Eventueel naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant van de inrichting: ...

...

5)

Merk en type van het voertuig waarvoor de inrichting is bestemd (3 4):

6)

Tekeningen van de vervangingskatalysator, waarop met name alle kenmerken zijn aangegeven die zijn vermeld in punt 1.4 van bijlage VII bij hoofdstuk 5 dat is gehecht aan Richtlijn 97/24/EG: ...

...

7)

Beschrijving en tekeningen waarop de plaats van de vervangingskatalysator ten opzichte van het (de) uitlaatspruitstuk(ken) van de motor en de zuurstofsensor (indien aanwezig) is aangegeven: ...

8)

Eventuele gebruiksbeperkingen en montagevoorschriften: ...

9)

De nadere gegevens die zijn opgenomen in Richtlijn 2002/24/EG, bijlage II, deel 1, A, punten:

 

0.1,

 

0.2,

 

0.5,

 

0.6,

 

2.1,

 

3,

 

3.0,

 

3.1,

 

3.1.1,

 

3.2.1.7,

 

3.2.12,

 

4 tot en met 4.4.2,

 

4.5,

 

4.6,

 

5.2.

Aanhangsel 2

Typegoedkeuringscertificaat betreffende een vervangingskatalysator als technische eenheid voor een type motorvoertuig op twee of drie wielen

Naam van de administratie

Rapport nr. ... van de technische dienst: ... Datum: ...

Typegoedkeuring nr. ... Uitbreiding nr. ...

1)

Merk van de inrichting: ...

2)

Type inrichting: ...

3)

Naam en adres van de fabrikant van de inrichting: ...

...

4)

Eventueel naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant van de inrichting: ...

...

5)

Merk en type en eventuele variant(en) of versie(s) van het voertuig (de voertuigen) waarvoor de inrichting is bestemd: ...

...

6)

Datum waarop de inrichting ter beschikking is gesteld voor de tests: ...

7)

Typegoedkeuring verleend/geweigerd (3 4):

8)

Plaats: ...

9)

Datum: ...

10)

Handtekening: ...

Aanhangsel 3

Voorbeelden van het typegoedkeuringsmerk

Image

Bovenstaand typegoedkeuringsmerk is door Duitsland [e1] onder nummer 1230 afgegeven voor een vervangingskatalysator uit één stuk, waarin de katalysator en het uitlaatsysteem (geluiddemper) zijn geïntegreerd.

Image

Bovenstaand typegoedkeuringsmerk is door Duitsland [e1] onder nummer 1230 afgegeven voor een vervangingskatalysator die niet in het uitlaatsysteem is geïntegreerd (katalysator en geluiddemper zijn niet in een enkel element geïntegreerd).

Image

Bovenstaand typegoedkeuringsmerk is door Duitsland [e1] onder nummer 1230 afgegeven voor een niet-originele geluiddemper waarin geen katalysator is geïntegreerd (katalysator en geluiddemper zijn niet in een enkel element geïntegreerd of het voertuig is niet uitgerust met een katalysator) (zie hoofdstuk 9).

”.

2)   Hoofdstuk 7 dat is gehecht aan Richtlijn 97/24/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1.10 komt als volgt te luiden:

„1.10.

„uitlaatsysteem”, het geheel dat bestaat uit de uitlaatpijp, de knalpot, de geluiddemper en de katalysator (indien aanwezig).”;

b)

het volgende punt 3.10.1.3.7 bis wordt ingevoegd:

„3.10.1.3.7 bis

katalysator(en) (alleen indien niet geïntegreerd in de geluiddemper)”.

3)   Hoofdstuk 9 dat is gehecht aan Richtlijn 97/24/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de „LIJST VAN BIJLAGEN” wordt tussen „BIJLAGE VI” en „BIJLAGE VII” de volgende verwijzing naar een aanhangsel ingevoegd:

„Aanhangsel

Voorbeelden van het typegoedkeuringsmerk …”;

b)

in bijlage II wordt het volgende punt 3.5.5 toegevoegd:

„3.5.5.   Beoordeling van de verontreinigende emissies van voertuigen die met een vervangingsgeluiddemper zijn uitgerust

Het in punt 3.2.3.3 bedoelde voertuig dat uitgerust is met een geluiddemper van het type waarvoor typegoedkeuring wordt aangevraagd, wordt onderworpen aan een test van type I en type II onder de voorwaarden die zijn beschreven in de relevante bijlage bij hoofdstuk 5 (naar gelang de typegoedkeuring van het voertuig).

Aan de voorschriften betreffende emissies wordt geacht te zijn voldaan, indien de resultaten voldoen aan de grenswaarden die naar gelang de typegoedkeuring van het voertuig zijn vastgesteld.”;

c)

in bijlage III wordt het volgende punt 3.5.5 toegevoegd:

„3.5.5.   Beoordeling van de verontreinigende emissies van voertuigen die met een vervangingsgeluiddemper zijn uitgerust

Het in punt 3.2.3.3 bedoelde voertuig dat uitgerust is met een geluiddemper van het type waarvoor typegoedkeuring wordt aangevraagd, wordt onderworpen aan een test van type I en type II onder de voorwaarden die zijn beschreven in de relevante bijlage bij hoofdstuk 5 (naar gelang de typegoedkeuring van het voertuig).

Aan de voorschriften betreffende emissies wordt geacht te zijn voldaan, indien de resultaten voldoen aan de grenswaarden die naar gelang de typegoedkeuring van het voertuig zijn vastgesteld.”;

d)

in bijlage IV wordt het volgende punt 3.5.5 toegevoegd:

„3.5.5.   Beoordeling van de verontreinigende emissies van voertuigen die met een vervangingsgeluiddemper zijn uitgerust

Het in punt 3.2.3.3 bedoelde voertuig dat uitgerust is met een geluiddemper van het type waarvoor typegoedkeuring wordt aangevraagd, wordt onderworpen aan een test van type I en type II onder de voorwaarden die zijn beschreven in de relevante bijlage bij hoofdstuk 5 (naar gelang de typegoedkeuring van het voertuig).

Aan de voorschriften betreffende emissies wordt geacht te zijn voldaan, indien de resultaten voldoen aan de grenswaarden die naar gelang de typegoedkeuring van het voertuig zijn vastgesteld.”;

e)

bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:

i)

punt 1.3 komt als volgt te luiden:

„1.3.

het typegoedkeuringsmerk dat is samengesteld en aangebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van Richtlijn 2002/24/EG en dat is aangevuld met andere gegevens zoals bedoeld in punt 6 van deze bijlage. Voor de afmetingen van „a” geldt: a ≥ 3 mm.”;

ii)

het volgende punt 6 wordt toegevoegd:

„6.   ANDERE GEGEVENS DIE DEEL UITMAKEN VAN HET TYPEGOEDKEURINGSMERK

6.1.   Het typegoedkeuringsmerk dat op het niet-originele uitlaatsysteem of de onderdelen ervan, maar niet op de bevestigingsdelen en pijpen wordt aangebracht, bevat het nummer van het hoofdstuk (de hoofdstukken) op basis waarvan de typegoedkeuring is verleend, met uitzondering van het in punt 6.1.3 bedoelde geval.

6.1.1.   Niet-origineel uitlaatsysteem uit één stuk, waarin zowel de geluiddemper als de katalysator zijn geïntegreerd

Het in punt 1.3 bedoelde typegoedkeuringsmerk wordt gevolgd door twee cirkels met daarin respectievelijk het cijfer 5 en het cijfer 9.

6.1.2.   Niet-origineel uitlaatsysteem, gescheiden van de katalysator

Het in punt 1.3 bedoelde en op de geluiddemper aangebrachte typegoedkeuringsmerk wordt gevolgd door een cirkel met daarin het cijfer 9.

6.1.3.   Niet-origineel uitlaatsysteem uit één stuk (geluiddemper) voor voertuigen waaraan geen typegoedkeuring is verleend overeenkomstig hoofdstuk 5

Het in punt 1.3 bedoelde en op de geluiddemper aangebrachte typegoedkeuringsmerk hoeft niet te worden gevolgd door andere gegevens.

In het aanhangsel worden voorbeelden gegeven van het typegoedkeuringsmerk.”;

iii)

het volgende aanhangsel wordt toegevoegd:

„Aanhangsel

Voorbeelden van het typegoedkeuringsmerk

Image

Bovenstaand typegoedkeuringsmerk is door Frankrijk [e2] onder nummer 6789 afgegeven voor een niet-origineel uitlaatsysteem uit één stuk, waarin zowel de geluiddemper als de katalysator zijn geïntegreerd.

Image

Bovenstaand typegoedkeuringsmerk is door Frankrijk [e2] onder nummer 6789 afgegeven voor een niet-originele geluiddemper waarin geen katalysator is geïntegreerd (katalysator en geluiddemper zijn niet in een enkel element geïntegreerd of het voertuig is niet uitgerust met een katalysator).

Image

Bovenstaand typegoedkeuringsmerk is door Frankrijk [e2] onder nummer 6789 afgegeven voor een vervangingskatalysator die niet in het uitlaatsysteem is geïntegreerd (katalysator en geluiddemper zijn niet in een enkel element geïntegreerd) (zie hoofdstuk 5).

Image

Bovenstaand typegoedkeuringsmerk is door Frankrijk [e2] onder nummer 6789 afgegeven voor een niet-origineel uitlaatsysteem uit één stuk (geluiddemper), bestemd voor montage op voertuigen waarvoor geen typegoedkeuring is verleend overeenkomstig hoofdstuk 5.”.


(1)  Zoals voorgeschreven door deze richtlijn in de versie die van toepassing was op de typegoedkeuring van het voertuig.

(2)  Zoals voorgeschreven door deze richtlijn in de versie die van toepassing was op de typegoedkeuring van het voertuig.

(3)  Doorhalen wat niet van toepassing is.

(4)  Doorhalen wat niet van toepassing is.


BIJLAGE II

WIJZIGINGEN VAN RICHTLIJN 2002/24/EG

Richtlijn 2002/24/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

in bijlage II komt punt 3.2.12 als volgt te luiden:

„3.2.12.   Voorzieningen tegen luchtverontreiniging

3.2.12.1.   Inrichting voor het recycleren van cartergassen, uitsluitend voor viertaktmotoren (beschrijving en tekeningen):

3.2.12.2.   Additionele anti-verontreinigingsinrichtingen (indien aanwezig en niet onder een ander hoofdstuk vallend):

3.2.12.2.1.   Katalysator: ja/neen (1):

3.2.12.2.1.1.   Aantal katalysatoren en elementen:

3.2.12.2.1.2.   Afmetingen, vorm en volume van de katalysator(en):

3.2.12.2.1.3.   Soort katalytische werking:

3.2.12.2.1.4.   Totale hoeveelheid edelmetalen:

3.2.12.2.1.5.   Relatieve concentratie:

3.2.12.2.1.6.   Substraat (structuur en materiaal):

3.2.12.2.1.7.   Celdichtheid:

3.2.12.2.1.8.   Type katalysatorhuis:

3.2.12.2.1.9.   Plaats van de katalysator(en) (plaats en referentieafstand in de uitlaatlijn):

3.2.12.2.2.   Zuurstofsensor: ja/neen (1):

3.2.12.2.2.1.   Type:

3.2.12.2.2.2.   Plaats:

3.2.12.2.2.3.   Regelbereik:

3.2.12.2.3.   Luchtinjectie: ja/neen (1):

3.2.12.2.3.1.   Type (pulse air, luchtpomp enz.):

3.2.12.2.4.   Uitlaatgasrecirculatie: ja/neen (1):

3.2.12.2.4.1.   Kenmerken (debiet enz.):

3.2.12.2.5.   Andere systemen (beschrijving en werking):

b)

bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de lijst in deel 1 van punt 1 van afdeling A worden „CY voor Cyprus” en „MT voor Malta” vervangen door: „49 voor Cyprus ” en „50 voor Malta”;

ii)

in de lijst in punt 1.1 van afdeling B worden „CY voor Cyprus” en „MT voor Malta” vervangen door: „49 voor Cyprus” en „50 voor Malta”.


(1)  Doorhalen wat niet van toepassing is.”


Top