Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0740

Verordening (EG) nr. 740/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 141/2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad ten aanzien van de overgangsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling die gelden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

OJ L 116, 22.4.2004, p. 9–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 127 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 127 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 127 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 127 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 127 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 127 - 132
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 127 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 127 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 127 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 221 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 221 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 78 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/740/oj

32004R0740

Verordening (EG) nr. 740/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 141/2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad ten aanzien van de overgangsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling die gelden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

Publicatieblad Nr. L 116 van 22/04/2004 blz. 0009 - 0014


Verordening (EG) nr. 740/2004 van de Commissie

van 21 april 2004

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 141/2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad ten aanzien van de overgangsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling die gelden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 33 undecies van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen(1) is voorzien in het verlenen van tijdelijke steun aan voltijdse landbouwers in Malta. Op basis van de door de Maltese autoriteiten meegedeelde gegevens moeten, in het kader van Verordening (EG) nr. 141/2004 van de Commissie(2), de maximumbedragen worden vastgesteld voor de drie types betalingen.

(2) In artikel 33 terdecies, leden 2 bis en 2 ter, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 is voorzien in afwijkingen van sommige bepalingen van de in de artikelen 21 bis, 21 ter en 21 quater van die verordening vastgestelde maatregelen inzake het voldoen aan normen. De voorwaarden voor de toepassing van deze afwijkingen moeten worden vastgesteld.

(3) Voorts moet de lijst van maatregelen inzake plattelandsontwikkeling, die is vervat in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 141/2004, worden afgestemd op de lijst die is vastgesteld in punt 8 van bijlage II bij de ontwerp-verordening van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor de plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL).

(4) In de financiële tabel die is opgenomen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 141/2004 moeten overigens ook de uitgaven voor "andere acties" worden vermeld. Aangegeven moet worden welk type acties onder deze vermelding vallen.

(5) In artikel 33 terdecies, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 is bepaald dat de indeling van gebieden met een risico van bosbranden moet worden opgenomen in het plattelandsontwikkelingsplan. Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 141/2004 moet bijgevolg worden aangevuld.

(6) Verordening (EG) nr. 141/2004 moet derhalve worden gewijzigd.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 141/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1. In hoofdstuk III wordt het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 5 bis

Voltijdse landbouwers in Malta

Het bedrag van de in artikel 33 undecies, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde betalingen mag de in bijlage I, punt A, vastgestelde jaarlijkse maximumbedragen per bedrijf en per arbeidsjaareenheid niet overschrijden.".

2. Hoofdstuk IV wordt vervangen door:

"HOOFDSTUK IV AFWIJKINGEN VOOR DE NIEUWE LIDSTATEN

Artikel 5 ter

Tenuitvoerlegging van veeleisende normen

1. De in artikel 33 terdecies, lid 2 ter, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde kosten die verbonden zijn aan investeringen die nodig zijn om de naleving mogelijk te maken van een norm, worden door de bevoegde autoriteit vastgesteld in de vorm van normbedragen. Deze normbedragen worden berekend op basis van objectieve criteria aan de hand waarvan de kosten voor individuele activiteiten worden bepaald, en zij worden aangepast aan de specifieke lokale omstandigheden, waarbij elke vorm van overcompensatie wordt voorkomen.

2. Een landbouwer die steun ontvangt op grond van artikel 33 terdecies, lid 2 ter, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 teneinde zich te schikken naar een reeds dwingende norm, blijft gedurende de investeringsperiode in aanmerking komen voor de compenserende vergoedingen en de steun voor milieumaatregelen in de landbouw, als bedoeld in hoofdstuk V, respectievelijk hoofdstuk VI, van titel II van voornoemde verordening, voorzover de overige voorwaarden voor het verlenen van deze steun in acht worden genomen en op voorwaarde dat de landbouwer aan het einde van de investeringsperiode aan de relevante norm voldoet.

Artikel 6

Landbouwmilieumaatregelen

Het in artikel 33 terdecies, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde jaarlijkse maximumbedrag per hectare voor het onderhoud en de instandhouding van stapelmuren in Malta wordt vastgesteld in bijlage I, onder B.

Artikel 7

Producentengroeperingen in Malta

1. Alleen de producentengroeperingen waarvan een minimumpercentage van de producenten van de sector lid is en die een minimumpercentage van de productie van de sector vertegenwoordigen, kunnen in aanmerking komen voor de in artikel 33 quinquies, lid 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde minimumsteun.

2. Het minimumbedrag van deze steun, berekend aan de hand van de kosten die minimaal moeten worden gemaakt voor de oprichting van een kleine producentengroepering, is vermeld in bijlage I, onder C.".

3. In hoofdstuk V wordt het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 9 bis

Aanvraag en controle met betrekking tot de maatregel 'toepassing van veeleisende normen'

Met betrekking tot de steun op grond van artikel 33 terdecies, lid 2 ter, van Verordening (EG) nr. 1257/1999, moet aan de hand van de in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 445/2002 (of 67 van de nieuwe verordening) vastgestelde controle van de aanvragen om toetreding tot een regeling worden geverifieerd of de investering noodzakelijk is om de aan de betrokken norm te voldoen. Wanneer de steunaanvraag betrekking heeft op een jaarlijks steunbedrag van meer dan 10000 EUR, moeten in het kader van de controle van de aanvraag om toetreding tot een regeling ook controles ter plaatse worden verricht.

Aan de hand van de in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 445/2002 (of 67 van de nieuwe verordening) vastgestelde controles van de aanvragen tot betaling van de in de eerste alinea van het onderhavige artikel bedoelde steun moet kunnen worden geverifieerd of de investering wel degelijk is uitgevoerd. Wanneer de betalingsaanvraag betrekking heeft op een jaarlijks steunbedrag van meer dan 10000 EUR, moeten in het kader van de controle van deze aanvraag ook controles ter plaatse worden verricht.".

4. Bijlage I wordt vervangen door de tekst van bijlage I bij de onderhavige verordening.

5. Bijlage II wordt vervangen door de tekst van bijlage II bij de onderhavige verordening.

6. Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de datum en onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 april 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van 2003.

(2) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 25.

BIJLAGE I

"BIJLAGE I

Tabellen met de bedragen voor de specifieke maatregelen voor Malta

A. Maximumbedrag zoals bedoeld in artikel 5 bis:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. Maximumbedrag zoals bedoeld in artikel 6:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C. Bedrag zoals bedoeld in artikel 7, lid 2:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE II

"BIJLAGE II

>PIC FILE= "L_2004116NL.001203.TIF">

>PIC FILE= "L_2004116NL.001301.TIF">"

BIJLAGE III

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 141/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan punt 2 wordt de volgende tekst toegevoegd:

"II. Voltijdse landbouwers in Malta

A. Hoofdkenmerken:

- Geen.

B. Andere elementen:

- Definitie van voltijdse landbouwer."

2. Punt 3 wordt vervangen door:

"3. Voor alle nieuwe lidstaten geldende afwijkingen

I. Toepassing van veeleisende normen

A. Hoofdkenmerken:

- Lijst met de normen waarvoor de investeringskosten in aanmerking worden genomen en omschrijving van de vereiste investeringen.

B. Andere elementen:

- Normbedragen van de investeringskosten per subsidiabele norm, met vermelding van de gedetailleerde gegevens inzake de berekeningen waarop elk normbedrag is gebaseerd.

- Duur van de investeringsperiode(n) per subsiabele norm en verantwoording van de keuze.

- Bepalingen aan de hand waarvan erop kan worden toegezien dat de investeringen waarvoor steun wordt verleend in het kader van de maatregel 'Toepassing van veeleisende normen', uitgesloten worden van steun in het kader van titel II, hoofdstuk I, van Verordening (EG) nr. 1257/1999.

- Ter aanvulling van punt 12, onder 2, van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 445/2002 (of van de nieuwe verordening), vermelding inzake de tenuitvoerlegging van artikel 9 bis van de onderhavige verordening.

II. Verbetering van de verwerking en afzet van landbouwproducten

A. Hoofdkenmerken:

- Geen.

B. Andere elementen:

- Lijst van de ondernemingen waarvoor is voorzien in een overgangsperiode als bedoeld in artikel 33 terdecies, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1257/1999.

III. Bosbouw

A. Hoofdkenmerken:

- Geen.

B. Andere elementen:

- Indeling van de gebieden naar de ernst van het risico van bosbranden."

Top