EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0009

2004/9/EG: Besluit van de Commissie van 5 november 2003 tot instelling van het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 3, 7.1.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 13 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 55 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 55 - 56
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 71 - 72

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/9(1)/oj

32004D0009

2004/9/EG: Besluit van de Commissie van 5 november 2003 tot instelling van het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 003 van 07/01/2004 blz. 0034 - 0035


Besluit van de Commissie

van 5 november 2003

tot instelling van het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/9/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In juni 2001 heeft de Commissie de Besluiten 2001/527/EG(1) en 2001/528/EG(2) tot instelling van respectievelijk het Comité van Europese effectenregelgevers en het Europees Comité voor het effectenbedrijf aangenomen.

(2) In zijn resoluties van 5 februari en 21 november 2002 heeft het Europees Parlement ingestemd met de benadering met vier niveaus die in het eindverslag van het Comité van wijzen voor de regulering van de Europese effectenmarkten werd bepleit, en erop aangedrongen bepaalde aspecten van die benadering uit te breiden tot het bank- en verzekeringswezen, mits de Raad een ondubbelzinnige toezegging tot hervorming doet om een goed institutioneel evenwicht te waarborgen.

(3) Op 3 december 2002 heeft de Raad de Commissie verzocht soortgelijke regelingen te treffen voor banken en verzekeringen en bedrijfspensioenen en zo spoedig mogelijk nieuwe comités in een adviserende rol op te richten op deze gebieden.

(4) Richtlijn 91/675/EEG van de Raad van 19 december 1991 tot oprichting van een Comité voor het verzekeringswezen(3) heeft een comité in het leven geroepen om de Commissie te adviseren bij de uitwerking van wetgeving op verzekeringsgebied.

(5) Om de adviserende taken van het Comité voor het verzekeringswezen te schrappen, heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn ingediend tot wijziging van onder meer Richtlijn 91/675/EEG, Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan(4), zoals gewijzigd, Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering(5) en Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad(6).

(6) Een dergelijke wijziging vergt de overeenkomstige en gelijktijdige oprichting van een nieuwe adviesgroep om de Commissie te adviseren bij de uitwerking van communautaire wetgeving op het gebied van verzekeringen en bedrijfspensioenen. Deze adviesgroep zal hierna het "Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen" worden genoemd.

(7) Om dit doel te bereiken, mag dit besluit pas in werking treden op hetzelfde tijdstip als de richtlijn waarbij het Comité voor het verzekeringswezen van zijn louter adviserende taken wordt ontheven.

(8) Het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen dient bevoegd te zijn om elk vraagstuk te behandelen met betrekking tot de toepassing van communautaire bepalingen op het gebied van verzekeringen en bedrijfspensioenen, en dient de Commissie meer in het bijzonder te adviseren in verband met nieuwe wetgevingsvoorstellen op deze gebieden welke zij voornemens is aan het Europees Parlement en de Raad voor te leggen. Wat evenwel de bedrijfspensioenen betreft, dient het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen zich niet bezig te houden met arbeids- en sociaalrechtelijke aspecten, zoals de organisatie van bedrijfspensioenregelingen, en met name met de verplichte deelname en de resultaten van collectieve arbeidsovereenkomsten,

BESLUIT:

Artikel 1

Hierbij wordt een adviesgroep over verzekeringen en bedrijfspensioenen in de Gemeenschap, het "Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen" (hierna "het comité" te noemen), ingesteld.

Artikel 2

1. Het comité dient de Commissie op haar verzoek van advies over beleidskwesties ten aanzien van verzekeringen, herverzekeringen en bedrijfspensioenen, en over Commissievoorstellen op deze gebieden. Het comité behandelt elk vraagstuk met betrekking tot de toepassing van de communautaire bepalingen op het gebied van verzekeringen, herverzekeringen en bedrijfspensioenen, en meer in het bijzonder de richtlijnen betreffende verzekeringen, herverzekeringen en bedrijfspensioenen.

2. Het comité behandelt geen specifieke vraagstukken die individuele verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening betreffen.

3. Het comité behandelt geen arbeids- en sociaalrechtelijke aspecten, zoals de organisatie van bedrijfspensioenregelingen, en met name de verplichte deelname en de resultaten van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Artikel 3

1. Het comité is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van de lidstaten. Het comité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

2. De voorzitter van het bij Besluit 2004/6/EG van de Commissie(7) ingestelde Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van het comité.

3. De Commissie kan deskundigen en waarnemers uitnodigen om de vergaderingen van het comité bij te wonen.

4. Het secretariaat van het comité wordt verzorgd door de Commissie.

5. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 4

Het comité stelt zijn reglement van orde vast. Met regelmatige tussenpozen wordt door het comité vergaderd en bovendien telkens wanneer de omstandigheden zulks vergen. De Commissie kan een spoedvergadering bijeenroepen indien de omstandigheden dit naar haar oordeel vereisen.

Artikel 5

Dit besluit wordt van kracht op de dag van de inwerkingtreding van de richtlijn waarbij de louter adviserende taken van het Comité voor het verzekeringswezen worden aangepast.

Gedaan te Brussel, 5 november 2003.

Voor de Commissie

Frederik Bolkestein

Lid van de Commissie

(1) PB L 191 van 13.7.2001, blz. 43.

(2) PB L 191 van 13.7.2001, blz. 45.

(3) PB L 374 van 31.12.1991, blz. 32.

(4) PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3.

(5) PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1.

(6) PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1.

(7) Zie bladzijde 30 van dit Publicatieblad.

Top