Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0489

2000/489/EG: Beschikking van de Commissie van 18 juli 2000 houdende wijziging van Beschikking 1999/217/EG tot vaststelling van een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1722) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 197, 3.8.2000, p. 53–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; opgeheven door 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/489/oj

32000D0489

2000/489/EG: Beschikking van de Commissie van 18 juli 2000 houdende wijziging van Beschikking 1999/217/EG tot vaststelling van een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1722) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 197 van 03/08/2000 blz. 0053 - 0056


Beschikking van de Commissie

van 18 juli 2000

houdende wijziging van Beschikking 1999/217/EG tot vaststelling van een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1722)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/489/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen(1), inzonderheid op artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft, krachtens artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96, bij Beschikking 1999/217/EG(2) een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen vastgesteld.

(2) Een aantal nog niet in bovengenoemd repertorium opgenomen stoffen moet daaraan worden toegevoegd, teneinde over te gaan tot de beoordeling daarvan, en, in het licht van nieuwe gegevens, dient een aantal vermeldingen te worden gewijzigd.

(3) Voor een aantal stoffen heeft de kennisgevende lidstaat, krachtens Aanbeveling 98/282/EG van de Commissie van 21 april 1998 betreffende de wijze waarop de lidstaten alsmede de landen die partij zijn de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte de intellectuele eigendom moeten beschermen bij de ontwikkeling en de productie van de aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad(3), aangegeven dat ze geen bescherming behoeven, zodat ze naar het vrij toegankelijke gedeelte van het repertorium kunnen worden verplaatst.

(4) Beschikking 1999/217/EG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor levensmiddelen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 1999/217/EG wordt overeenkomstig de bijlage van de onderhavige beschikking gewijzigd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 299 van 23.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 84 van 27.3.1999, blz. 1.

(3) PB L 127 van 29.4.1998, blz. 32.

BIJLAGE

1. Deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a) De volgende vermeldingen worden ingevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) Voor de volgende stoffen worden de vermeldingen in de kolom "Opmerkingen" als volgt gewijzigd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

c) Voor CAS-nummer 36413-60-2 wordt de vermelding in de kolom "Opmerkingen" geschrapt.

d) De twee vermeldingen in de onderstaande tabel worden geschrapt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

e) De vermelding voor CAS-nummer 13184-86-6 wordt vervangen door:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

f) De vermelding voor CAS-nummer 132344-97-9 wordt vervangen door:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. In deel 2 wordt de vermelding CoE 10038 vervangen door:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Deel 4 wordt als volgt gewijzigd: a) De volgende vermelding wordt ingevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) De volgende vermeldingen worden geschrapt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top