EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0124(01)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

PB L 17 van 24.1.2004, p. 25–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/80/oj

Related Council decision

22004A0124(01)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Publicatieblad Nr. L 017 van 24/01/2004 blz. 0025 - 0039


Overeenkomst

tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

hierna de "Gemeenschap" te noemen,

en

DE REGERING VAN DE SPECIALE ADMINISTRATIEVE REGIO HONGKONG VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA,

hierna de "SAR Hongkong" te noemen,

VASTBESLOTEN hun samenwerking te versterken teneinde de illegale immigratie efficiënter te bestrijden,

VERWIJZEND naar Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad(1) inzonderheid naar artikel 1, lid 2, juncto bijlage II daarvan, waarbij de houders van een paspoort van de "Speciale Administratieve Regio Hongkong" worden vrijgesteld van de verplichting om voor een verblijf van in totaal maximaal drie maanden in het bezit te zijn van een visum wanneer zij de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie overschrijden,

VERLANGEND door middel van deze overeenkomst en op basis van wederkerigheid snelle en doeltreffende procedures vast te stellen voor de identificatie en overdracht van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de SAR Hongkong of een van de lidstaten van de Europese Unie en de doorgeleiding van dergelijke personen in een geest van samenwerking te vergemakkelijken,

OVERWEGENDE dat de bepalingen van deze overeenkomst, die onder de werkingssfeer van titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap valt, niet van toepassing zijn op het Koninkrijk Denemarken in overeenstemming met het Protocol betreffende de positie van Denemarken dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a) lidstaat: alle lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken;

b) onderdaan van een lidstaat: elke persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit, zoals gedefinieerd voor communautaire doeleinden;

c) vaste inwoner van de SAR Hongkong: elke persoon die het recht heeft op verblijf, dit wil zeggen het recht om permanent te verblijven in de SAR Hongkong;

d) persoon die onder een andere jurisdictie valt: elke persoon die noch een vast inwoner van de SAR Hongkong noch een onderdaan van een lidstaat is. Hieronder vallen ook onderdanen van derde landen en staatlozen;

e) staatloze: elke persoon die geen nationaliteit bezit;

f) verblijfsvergunning: een door de SAR Hongkong of een van de lidstaten afgegeven vergunning, ongeacht van welke aard, die een persoon recht geeft om op hun grondgebied te verblijven. Hieronder valt niet de aanvraag van een verblijfsvergunning of tijdelijke vergunningen om als bezoeker of in verband met de behandeling van een asielverzoek op het grondgebied te verblijven;

g) visum: een door de SAR Hongkong of een van de lidstaten afgegeven vergunning of genomen besluit waarbij het een persoon wordt toegestaan het grondgebied binnen te komen of door te reizen en die/dat voor de aankomst van de persoon aan de grens is afgegeven of genomen. Luchthaventransitvisa vallen hier niet onder.

DEEL I OVERNAME DOOR DE SAR HONGKONG

Artikel 2

Overname van vaste inwoners en gewezen vaste inwoners

1. De SAR Hongkong neemt, op verzoek van een lidstaat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, wanneer kan worden aangetoond of op basis van een begin van bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat zij vaste inwoners zijn van de SAR Hongkong. Hetzelfde geldt voor personen die na binnenkomst op het grondgebied van een lidstaat hun recht op vast verblijf in de SAR Hongkong hebben verloren, tenzij die personen ten minste een naturalisatietoezegging van die lidstaat hebben ontvangen.

2. Op verzoek van een lidstaat verstrekt de SAR Hongkong de over te nemen persoon onverwijld de voor zijn terugkeer vereiste reisdocumenten met een geldigheidstermijn van ten minste zes maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, dan verstrekt de SAR Hongkong binnen 14 dagen een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidstermijn. Kan de SAR Hongkong het gevraagde reisdocument niet binnen 15 dagen na de datum van indiening van het verzoek verstrekken, dan wordt aangenomen dat hij instemt met het gebruik van het standaard-reisdocument van de EU voor overname.

Artikel 3

Overname van personen die onder een andere jurisdictie vallen

1. De SAR Hongkong neemt, op verzoek van een lidstaat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle personen over die onder een andere jurisdictie vallen en die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, wanneer kan worden aangetoond of op basis van een begin van bewijs aannemelijk kan worden gemaakt, dat die personen:

a) bij binnenkomst in het bezit waren van een geldig visum of geldige verblijfsvergunning afgegeven door de SAR Hongkong; of

b) na het grondgebied van de SAR Hongkong te zijn binnengekomen, het grondgebied van de lidstaten, rechtstreeks komend van het grondgebied van de SAR Hongkong, illegaal binnenkomen.

2. De in lid 1 bedoelde overnameplicht is niet van toepassing wanneer:

a) de onder een andere jurisdictie vallende persoon in luchthaventransit is geweest via de internationale luchthaven van Hongkong; of

b) de verzoekende lidstaat aan de onder een andere jurisdictie vallende persoon, voor of na binnenkomst op zijn grondgebied, een visum of verblijfsvergunning heeft afgeleverd met een langere geldigheidstermijn dan die van het visum of de verblijfsvergunning die door het door de SAR Hongkong is afgegeven; of

c) de onder een andere jurisdictie vallende persoon visumvrije toegang heeft gekregen tot het grondgebied van de verzoekende lidstaat.

3. Op verzoek van een lidstaat verstrekt de SAR Hongkong de over te nemen persoon onverwijld de voor zijn terugkeer vereiste reisdocumenten met een geldigheidstermijn van ten minste zes maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, dan geeft de SAR Hongkong binnen 14 dagen een nieuw reisdocument af met dezelfde geldigheidstermijn. Kan de SAR Hongkong het gevraagde reisdocument niet binnen 15 dagen na de datum van indiening van het verzoek verstrekken, dan wordt aangenomen dat hij instemt met het gebruik van het standaard-reisdocument van de EU voor overname.

DEEL II OVERNAME DOOR DE GEMEENSCHAP

Artikel 4

Overname van eigen en gewezen eigen onderdanen

1. Een lidstaat neemt, op verzoek van de SAR Hongkong en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de SAR Hongkong, wanneer kan worden aangetoond of op basis van een begin van bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat zij onderdanen zijn van die lidstaat.

Hetzelfde geldt voor personen aan wie na binnenkomst op het grondgebied van de SAR Hongkong de nationaliteit van een lidstaat is ontnomen of die daaraan hebben verzaakt, tenzij aan die personen ten minste een permanent verblijf in de SAR is toegezegd.

2. Op verzoek van de SAR Hongkong verstrekt een lidstaat de over te nemen persoon onverwijld de voor zijn terugkeer vereiste reisdocumenten met een geldigheidstermijn van ten minste zes maanden. Kan de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument worden overgedragen, dan geeft de betrokken lidstaat binnen 14 dagen een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidstermijn af.

Artikel 5

Overname van personen die onder een andere jurisdictie vallen

1. Een lidstaat neemt, op verzoek van de SAR Hongkong en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle onder een andere jurisdictie vallende personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de SAR Hongkong, wanneer kan worden aangetoond of op basis van een begin van bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat die personen:

a) bij binnenkomst in het bezit waren van een geldig visum of geldige verblijfsvergunning afgegeven door de aangezochte lidstaat; of

b) na het grondgebied van de aangezochte lidstaat te zijn binnengekomen, het grondgebied van de SAR Hongkong, rechtstreeks komend van het grondgebied van de aangezochte lidstaat, illegaal binnenkomen.

2. De in lid 1 bedoelde overnameplicht is niet van toepassing wanneer:

a) de onder een andere jurisdictie vallende persoon in luchthaventransit is geweest via een internationale luchthaven van de aangezochte lidstaat; of

b) de SAR Hongkong aan de onder een andere jurisdictie vallende persoon voor of na binnenkomst op zijn grondgebied een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven met een langere geldigheidstermijn dan die van het visum of de verblijfsvergunning die door de aangezochte lidstaat is afgegeven; of

c) de onder een andere jurisdictie vallende persoon visumvrije toegang heeft gekregen tot het grondgebied van de SAR Hongkong.

3. Indien twee of meer lidstaten een visum of verblijfsvergunning hebben afgegeven, rust de in lid 1 bedoelde overnameplicht op de lidstaat die het document met de langste geldigheidstermijn heeft afgegeven of, indien een of meerdere daarvan reeds zijn vervallen, het document dat nog steeds geldig is. Indien alle documenten reeds zijn vervallen, rust de in lid 1 bedoelde overnameplicht op de lidstaat die het document met de recentste vervaldatum heeft afgegeven.

4. Op verzoek van de SAR Hongkong verstrekt een lidstaat de over te nemen persoon onverwijld de voor zijn terugkeer vereiste reisdocumenten met een geldigheidstermijn van ten minste zes maanden. Kan de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument worden overgedragen, dan geeft de betrokken lidstaat binnen 14 dagen een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidstermijn af.

DEEL III OVERNAMEPROCEDURE

Artikel 6

Beginsel

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2, moet voor de overdracht van een op grond van een verplichting als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5 over te nemen persoon een overnameverzoek worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte overeenkomstsluitende partij.

2. Het overnameverzoek kan worden vervangen door een schriftelijke mededeling aan de aangezochte overeenkomstsluitende partij binnen een redelijke termijn voor de terugkeer van de betrokken persoon op voorwaarde dat:

a) de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig reisdocument en, indien van toepassing, een geldig visum of geldige verblijfsvergunning van de aangezochte overeenkomstsluitende partij; en

b) de over te nemen persoon bereid is naar de aangezochte overeenkomstsluitende partij terug te keren.

Artikel 7

Overnameverzoek

1. Elk overnameverzoek moet de volgende gegevens bevatten:

a) personalia van de over te dragen persoon (bijvoorbeeld naam, voornamen, geboortedatum, en, indien mogelijk, geboorteplaats en laatste verblijfplaats);

b) kopieën van documenten die als bewijs of begin van bewijs dienen van de nationaliteit of vaste verblijfplaats.

2. Het overnameverzoek moet, voorzover mogelijk, ook de volgende inlichtingen bevatten:

a) verklaring waaruit blijkt dat de over te dragen persoon hulp of verzorging nodig kan hebben, op voorwaarde dat de betrokken persoon uitdrukkelijk met die verklaring heeft ingestemd;

b) alle andere beschermings- of veiligheidsmaatregelen die voor deze individuele overdracht nodig kunnen zijn.

3. Een gemeenschappelijk formulier voor overnameverzoeken is in bijlage 5 bij deze overeenkomst opgenomen.

Artikel 8

Bewijsmiddelen met betrekking tot nationaliteit en vaste verblijfplaats

1. Het bewijs van de nationaliteit of vaste verblijfplaats overeenkomstig lid 1 van de artikelen 2 en 4 kan worden geleverd door middel van de in bijlage 1 bij deze overeenkomst genoemde documenten, zelfs indien hun geldigheidstermijn is verstreken. Wanneer dergelijke documenten worden voorgelegd, erkennen de lidstaten de nationaliteit en erkent de SAR Hongkong zonder verdere formaliteiten de vaste verblijfplaats. Het bewijs van de nationaliteit of vaste verblijfplaats kan niet door middel van valse documenten worden geleverd.

2. Het begin van bewijs van de nationaliteit of vaste verblijfplaats overeenkomstig lid 1 van de artikelen 2 en 4 kan worden geleverd door middel van de in bijlage 2 bij deze overeenkomst genoemde documenten, zelfs indien hun geldigheidstermijn is verstreken. Wanneer dergelijke documenten worden voorgelegd, nemen de lidstaten de nationaliteit en de SAR Hongkong de vaste verblijfplaats als vaststaand aan, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen.

3. Indien geen van de in bijlage 1 of 2 genoemde documenten kan worden voorgelegd, nemen de bevoegde autoriteiten van de SAR Hongkong of van de betrokken lidstaat, op verzoek, de nodige maatregelen om de nationaliteit of vaste verblijfplaats van de betrokkene vast te stellen.

Artikel 9

Bewijsmiddelen met betrekking tot personen die onder een andere jurisdictie vallen

1. Het bewijs dat is voldaan aan de in lid 1 van de artikelen 3 en 5 vermelde voorwaarden voor overname van personen die onder een andere jurisdictie vallen kan worden geleverd door middel van de in bijlage 3 bij deze overeenkomst vermelde bewijsmiddelen; het bewijs kan niet door middel van valse documenten worden geleverd. Dit bewijs wordt tussen de overeenkomstsluitende partijen zonder verdere formaliteiten erkend.

2. Een begin van bewijs dat is voldaan aan de in lid 1 van de artikelen 3 en 5 genoemde voorwaarden voor overname van personen die onder een andere jurisdictie vallen, kan worden geleverd door middel van de in bijlage 4 bij deze overeenkomst vermelde bewijsmiddelen. Wanneer dit begin van bewijs is geleverd, nemen de overeenkomstsluitende partijen aan dat aan de voorwaarden is voldaan, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen.

3. Het illegale karakter van de binnenkomst, aanwezigheid of verblijf kan worden vastgesteld aan de hand van de reisdocumenten van de betrokken persoon waarin het voor het grondgebied van de verzoekende lidstaat of de SAR Hongkong vereiste visum of een andere verblijfsvergunning ontbreken. Een verklaring van de bevoegde autoriteit van de verzoekende overeenkomstsluitende partij waarin zij vaststelt dat de betrokken persoon niet in het bezit was van de nodige reisdocumenten, visum of verblijfsvergunning vormt eveneens het begin van bewijs van de illegale binnenkomst, aanwezigheid of verblijf.

Artikel 10

Termijnen

1. Het overnameverzoek moet door de bevoegde autoriteit van de aangezochte overeenkomstsluitende partij worden ingediend binnen een termijn van ten hoogste een jaar nadat de verzoekende autoriteit kennis heeft gekregen van het feit dat een persoon die onder een andere jurisdictie valt niet of niet meer de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf vervult. Indien er juridische of feitelijke belemmeringen zijn waardoor het verzoek niet tijdig kan worden ingediend, wordt de termijn, op verzoek, verlengd doch uiterlijk totdat de belemmeringen zijn opgeheven.

2. Een overnameverzoek moet zonder uitstel en in elk geval uiterlijk binnen een termijn van een maand worden beantwoord en de afwijzing van een overnameverzoek moet worden gemotiveerd. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van het overnameverzoek. Wanneer niet binnen deze termijn wordt geantwoord, wordt aangenomen dat met de overdracht wordt ingestemd.

3. Nadat de instemming is gegeven of, in voorkomend geval, nadat de termijn van een maand is verstreken, wordt de betrokken persoon zonder uitstel en uiterlijk binnen de drie maanden overgedragen. Deze termijn kan op verzoek worden verlengd met de tijd die nodig was om de juridische of praktische belemmeringen op te heffen.

Artikel 11

Overdrachtmodaliteiten en wijze van vervoer

1. Voordat een persoon wordt overgedragen, treffen de bevoegde autoriteiten van de SAR Hongkong en de betrokken lidstaat schriftelijk en van tevoren regelingen met betrekking tot de datum van overdracht, de plaats waar de grens wordt overschreden en eventuele begeleiders.

2. Geen enkele wijze van vervoer, hetzij door de lucht, over land of over zee, is verboden doch in de regel geschiedt de overdracht door de lucht. De overdracht per vliegtuig is niet beperkt tot het gebruik van de nationale luchtvaartmaatschappijen of veiligheidspersoneel van de verzoekende overeenkomstsluitende partij doch kan ook plaatsvinden met gebruikmaking van lijn- en chartervluchten.

DEEL IV DOORGELEIDING

Artikel 12

Beginselen

1. De SAR Hongkong staat de doorgeleiding van personen die onder een andere jurisdictie vallen over zijn grondgebied toe indien een lidstaat daarom verzoekt en een lidstaat staat de doorgeleiding van personen die onder een andere jurisdictie vallen over zijn grondgebied toe indien de SAR Hongkong daarom verzoekt, wanneer de verdere reis in eventuele staten van doortocht en de overname door de staat van bestemming verzekerd zijn.

2. De lidstaten en de SAR Hongkong doen het nodige om doorgeleiding van personen die onder een andere jurisdictie vallen te beperken tot gevallen waarin die personen niet rechtstreeks aan de staat van bestemming kunnen worden overgedragen.

3. Doorgeleiding kan door de SAR Hongkong of een lidstaat worden geweigerd:

a) indien de onder een andere jurisdictie vallende persoon in een andere staat van doortocht of in de staat van bestemming het risico loopt te worden vervolgd of zou kunnen blootstaan aan strafvervolging of sancties, of op het grondgebied van de aangezochte lidstaat of de SAR Hongkong zou kunnen blootstaan aan strafvervolging;

b) om redenen van volksgezondheid, binnenlandse veiligheid, openbare orde of andere nationale belangen.

4. De SAR Hongkong of een lidstaat kunnen elke afgegeven vergunning intrekken indien zich later omstandigheden als bedoeld in lid 3 voordoen die de doorgeleiding belemmeren of indien de verdere reis in eventuele staten van doortocht of de overname door de staat van bestemming niet meer verzekerd is.

Artikel 13

Doorgeleidingsprocedure

1. Een doorgeleidingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten en moet de volgende inlichtingen bevatten:

a) type van doorgeleiding (door de lucht, over land of zee); eventuele andere staten van doortocht en beoogde eindbestemming;

b) personalia van de betrokken persoon (bijvoorbeeld naam, voornaam, geboortedatum en, zo mogelijk, geboorteplaats, nationaliteit, aard en nummer van het reisdocument);

c) voorgenomen plaats van grensoverschrijding, tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleiders;

d) een verklaring waarin wordt gesteld dat volgens de verzoekende overeenkomstsluitende partij is voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 12, lid 2, en dat er geen redenen bekend zijn voor een afwijzing op grond van artikel 12, lid 3.

Een gemeenschappelijk formulier voor doorgeleidingsverzoeken is in bijlage 6 bij deze overeenkomst opgenomen.

2. De bevoegde autoriteit van de aangezochte overeenkomstsluitende partij brengt de verzoekende bevoegde autoriteit onverwijld schriftelijk op de hoogte van de toelating, met bevestiging van de plaats waar de grens wordt overschreden en het geplande tijdstip van toelating, of van de afwijzing van de toelating en de redenen daarvoor.

3. Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragen.

4. De bevoegde autoriteiten van de aangezochte overeenkomstsluitende partij verlenen na onderling overleg, bijstand bij de doorgeleiding, met name door toezicht op de betrokkenen en stellen daartoe geschikte voorzieningen beschikbaar.

DEEL V KOSTEN

Artikel 14

Kosten van vervoer en doorgeleiding

Onverminderd het recht van de bevoegde autoriteiten om de aan de overname verbonden kosten van de over te nemen persoon of derde partijen terug te vorderen, komen alle vervoerkosten in verband met overname en doorgeleiding uit hoofde van deze overeenkomst tot aan de grens van de staat van eindbestemming ten laste van de verzoekende overeenkomstsluitende partij.

DEEL VI GEGEVENSBESCHERMING EN ONVERMINDERDE TOEPASSELIJKHEID

Artikel 15

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt wanneer dit nodig is voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst door, naar gelang van het geval, de SAR Hongkong of een lidstaat.

De verwerking en behandeling van persoonsgegevens in een bepaald geval is onderworpen aan de wetgeving van de SAR Hongkong en, wanneer een bevoegde autoriteit van een lidstaat als controleur optreedt, aan de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG(2) en de nationale wetgeving van die lidstaat die uit hoofde van deze richtlijn is vastgesteld. Daarnaast zijn de volgende beginselen van toepassing:

a) persoonsgegevens moeten redelijk en rechtmatig worden verwerkt;

b) persoonsgegevens moeten voor het welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel van de toepassing van deze overeenkomst worden verkregen en mogen door de mededelende of ontvangende autoriteit niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dat doel;

c) persoonsgegevens moeten toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en/of vervolgens worden verwerkt; de verstrekte persoonsgegevens mogen met name uitsluitend betrekking hebben op:

- de personalia van de over te dragen persoon (naam, voornaam, eventuele vroegere namen, bijnamen of pseudoniemen, geboortedatum en -plaats, geslacht, huidige en vorige nationaliteit),

- identiteitsbewijs of paspoort (nummer, geldigheidstermijn, datum van afgifte, afgevende autoriteit, plaats van afgifte),

- verblijfplaatsen en reisroutes,

- andere voor identificatie van de over te dragen persoon of voor het onderzoek van de overnamevereisten uit hoofde van deze overeenkomst dienstige gegevens;

d) persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten zonodig worden bijgewerkt;

e) persoonsgegevens mogen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, noodzakelijk is;

f) de mededelende en de ontvangende autoriteit nemen alle maatregelen die nodig zijn om te zorgen voor een passende rectificatie, uitwissing of afscherming van persoonsgegevens wanneer de verwerking niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit artikel, met name omdat de gegevens niet toereikend, terzake dienend of bovenmatig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking. Dit behelst tevens de kennisgeving van elke rectificatie, uitwissing of afscherming aan de andere partij;

g) op verzoek stelt de ontvangende autoriteit de mededelende autoriteit in kennis van het gebruik dat van de verstrekte gegevens is gemaakt en van de daardoor verkregen resultaten;

h) persoonsgegevens mogen uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Voor de mededeling aan andere instanties is de voorafgaande goedkeuring van de mededelende autoriteit vereist;

i) de mededelende en ontvangende autoriteiten zijn verplicht de mededeling en ontvangst van persoonsgegevens schriftelijk te registreren.

Artikel 16

Onverminderde toepasselijkheid

1. Deze overeenkomst laat de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het internationaal recht dat van toepassing is op de Gemeenschap, de lidstaten en de SAR Hongkong onverlet.

2. Niets in deze overeenkomst belet de terugkeer van een persoon onder andere formele of informele regelingen.

DEEL VII TENUITVOERLEGGING EN TOEPASSING

Artikel 17

Overnamecomité

1. De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar onderling hulp bij de toepassing en uitlegging van deze overeenkomst. Daartoe stellen zij een overnamecomité in dat met name:

a) de toepassing van deze overeenkomst volgt;

b) uitvoeringsbepalingen vaststelt die nodig zijn voor de eenvormige toepassing van de overeenkomst;

c) geregeld gegevens uitwisselt over alle uitvoeringsprotocollen die door de afzonderlijke lidstaten en de SAR Hongkong op grond van artikel 18 zijn opgesteld;

d) wijzigingen aan deze overeenkomst voorstelt.

2. Aanbevelingen van het overnamecomité tot wijziging van de bijlagen bij deze overeenkomst kunnen door de partijen middels een vereenvoudigde procedure worden goedgekeurd.

3. Het overnamecomité bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en de SAR Hongkong. De Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, bijgestaan door deskundigen uit de lidstaten.

4. Het overnamecomité komt wanneer nodig bijeen op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen.

5. Het overnamecomité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 18

Uitvoeringsprotocollen

1. De SAR Hongkong en een lidstaat kunnen uitvoeringsprotocollen opstellen die betrekking hebben op de regels inzake:

a) de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten, de plaatsen voor het overschrijden van de grenzen en de uitwisseling van contactpunten;

b) de voorwaarden voor doorgeleiding van onder een andere jurisdictie vallende personen met begeleiding;

c) andere middelen en documenten dan die vermeld in bijlagen 1 tot en met 4 van deze overeenkomst.

2. De in lid 1 bedoelde uitvoeringsprotocollen treden pas in werking nadat het in artikel 17 bedoelde overnamecomité daarvan in kennis is gesteld.

3. De SAR Hongkong stemt ermee in om alle bepalingen van een met een lidstaat gesloten uitvoeringsprotocol ook in zijn betrekkingen met alle andere lidstaten, op verzoek van deze laatste, toe te passen.

Artikel 19

Betrekking tot bilaterale overnameovereenkomsten of regelingen van de lidstaten

De bepalingen van deze overeenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van alle bilaterale overeenkomsten of regelingen inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven die op grond van artikel 18 tussen afzonderlijke lidstaten en de SAR Hongkong zijn of kunnen worden gesloten, voorzover de bepalingen van deze bilaterale overeenkomsten of regelingen verenigbaar zijn met die van deze overeenkomst.

DEEL VIII SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Inwerkingtreding, duur en opzegging

1. Deze overeenkomst wordt door de overeenkomstsluitende partijen volgens hun eigen procedures bekrachtigd of goedgekeurd.

2. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de overeenkomstsluitende partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de in lid 1 bedoelde procedures zijn vervuld.

3. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

4. Iedere overeenkomstsluitende partij kan deze overeenkomst door officiële kennisgeving aan de andere overeenkomstsluitende partij opzeggen. Zes maanden na de datum van die kennisgeving houdt deze overeenkomst op van toepassing te zijn.

Artikel 21

Bijlagen

Bijlagen 1 tot en met 6 maken een integrerend deel uit van deze overeenkomst.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste november tweeduizendtwee, in twee exemplaren opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

>PIC FILE= "L_2004017NL.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004017NL.003102.TIF">

Por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China/På regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Hongkongs vegne/Im Namen der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China/Για την κυβέρνηση της ειδικής διοικητικής περιοχής Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας/For the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China/Pour le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine/Per il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese/Voor de regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China/Pelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China/Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin hallituksen puolesta/För regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Honkong

>PIC FILE= "L_2004017NL.003201.TIF">

(1) Verordening (EG) nr. 539/2001 van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (PB L 81 van 23.3.2001, blz. 1).

(2) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

BIJLAGE 1

Gemeenschappelijke lijst van documenten waarvan de overlegging wordt beschouwd als bewijs van de nationaliteit of vaste verblijfplaats (artikel 2, lid 1; artikel 3, lid 1; artikel 4, lid 1 en artikel 5, lid 1)

Lidstaten

- diverse paspoorten (nationaal paspoort, diplomatiek paspoort, dienstpaspoort, collectieve paspoorten en paspoortvervangende documenten met inbegrip van paspoorten voor kinderen),

- diverse identiteitskaarten (ook tijdelijke en voorlopige),

- militaire passen en zakboekjes,

- monsterboekjes en schippersbewijzen,

- officiële documenten waaruit de nationaliteit van de betrokkene blijkt

Hongkong

- paspoort van de Speciale Administratieve Regio Hongkong,

- Hong Kong Certificate of Identity,

- Hong Kong Permanent Identity Card,

- officiële documenten waaruit blijkt dat de betrokkene de status van vaste inwoner heeft.

BIJLAGE 2

Gemeenschappelijke lijst van documenten waarvan de overlegging wordt beschouwd als begin van bewijs van de nationaliteit of vaste verblijfplaats (artikel 2, lid 1; artikel 3, lid 1; artikel 4, lid 1 en artikel 5, lid 1)

- Fotokopieën van een van de in bijlage 1 bij deze overeenkomst genoemde documenten,

- rijbewijs en fotokopie daarvan,

- geboorteakte en fotokopie daarvan,

- bedrijfspas en fotokopie daarvan,

- getuigenverklaringen,

- verklaringen van de betrokkene en door hem gesproken taal, ook vastgesteld door middel van een officiële test,

- alle andere documenten die kunnen bijdragen tot het vaststellen van de nationaliteit of de status van vaste inwoner van de betrokkene.

BIJLAGE 3

Gemeenschappelijke lijst van documenten die worden beschouwd als bewijs dat is voldaan aan de voorwaarden voor de overname van personen die onder een andere jurisdictie vallen (artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1)

- Inreis/uitreisstempels of soortgelijke aantekeningen in het reisdocument van de betrokkene;

- biljetten en bewijzen en verschillende soorten rekeningen (bijvoorbeeld hotelrekeningen, afspraakkaarten voor bezoek aan arts/tandarts, toegangsbewijzen voor openbare/particuliere instellingen, enz.) waaruit duidelijk blijkt dat de betrokkene op het grondgebied van de aangezochte lidstaat of de SAR Hongkong heeft verbleven;

- spoorbiljetten en biljetten en/of passagierslijsten voor vliegtuig- of bootreizen waaruit de reisroute op het grondgebied van de aangezochte staat kan worden afgeleid;

- inlichtingen waaruit blijkt dat de betrokkene gebruik heeft gemaakt van de diensten van een reisbegeleider of reisbureau.

BIJLAGE 4

Gemeenschappelijke lijst van documenten die worden beschouwd als begin van bewijs dat is voldaan aan de voorwaarden voor de overname van personen die onder een andere jurisdictie vallen (artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1)

- Officiële verklaringen van met name grensbeambten en andere personen die kunnen getuigen dat de betrokkene de grens heeft overschreden;

- beschrijving van de plaats en omstandigheden waaronder de betrokkene na binnenkomst van het grondgebied van de verzoekende lidstaat of de SAR Hongkong is geïntercepteerd;

- inlichtingen met betrekking tot de identiteit en/of het verblijf van een persoon die door een internationale organisatie zijn verstrekt;

- rapportage/bevestiging van de informatie door familieleden, reisgenoten, enzovoorts;

- verklaring van de betrokkene.

BIJLAGE 5

>PIC FILE= "L_2004017NL.003502.TIF">

>PIC FILE= "L_2004017NL.003601.TIF">

BIJLAGE 6

>PIC FILE= "L_2004017NL.003702.TIF">

>PIC FILE= "L_2004017NL.003801.TIF">

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 1, ONDER F)

De overeenkomstsluitende partijen nemen er nota van dat uit hoofde van de huidige immigratiewetten van de SAR Hongkong, een "verblijfsvergunning" in de zin van artikel 1, onder f), met name wordt afgegeven in alle gevallen waarin aan een persoon de toestemming wordt gegeven om in Hongkong binnen te komen:

- als student aan een welbepaalde en officieel erkende school, universiteit of andere onderwijsinstelling; of

- voor arbeid in loondienst en zelfstandige economische werkzaamheden (vrijeberoepsbeoefenaren, investeerders, talenten, gastarbeiders, huispersoneel enz.); of

- om zich als persoon ten laste bij inwoners van Hongkong te voegen (gezinshereniging).

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DENEMARKEN

De overeenkomstsluitende partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken. Daarom is het dienstig dat de SAR Hongkong en Denemarken een overnameovereenkomst sluiten met dezelfde voorwaarden als deze overeenkomst.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE IJSLAND EN NOORWEGEN

De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van de nauwe band tussen de Europese Gemeenschap en IJsland en Noorwegen, met name uit hoofde van de Overeenkomst van 18 mei 1999 inzake de wijze waarop die landen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Het is bijgevolg dienstig dat de SAR Hongkong met IJsland en Noorwegen een overnameovereenkomst sluit met dezelfde voorwaarden als deze overeenkomst.

Top