EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0003(01)

2003/3/: Decision No 3/2003 of the ACP-EC Council of Ministers of 11 December 2003 on the use of resources from the long-term development envelope of the ninth EDF for the creation of a Peace Facility for Africa

OJ L 345, 31.12.2003, p. 108–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/3(3)/oj

22003D0003(01)Publicatieblad Nr. L 345 van 31/12/2003 blz. 0108 - 0111


Besluit nr. 3/2003 van de ACS-EG-Raad van ministers

van 11 december 2003

betreffende het gebruik van middelen voor langetermijnontwikkeling uit het negende EOF voor de totstandbrenging van een Vredesfaciliteit voor Afrika

DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS,

Gelet op de te Cotonou op 23 juni 2000 ondertekende ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, met name op punt 8 van bijlage I,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit nr. 10/2001 van het ACS-EG-Comité van Ambassadeurs van 20 december 2001 inzake de aanwending van niet-toegewezen middelen van het achtste Europees Ontwikkelingsfonds(1) en Besluit nr. 3/2002 van de ACS-EG-Raad van Ministers van 23 december 2002 betreffende de herverdeling van niet-toegewezen middelen en niet-vastgelegde rentesubsidies van het 8e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)(2) heeft de ACS-EG-Raad van Ministers middelen toegewezen voor vredesopbouw, conflictpreventie en conflictoplossing voor een totaalbedrag van 75 miljoen euro.

(2) Op de topbijeenkomst van de Afrikaanse Unie van 4-12 juli 2003 te Maputo hebben de Afrikaanse staatshoofden hun goedkeuring gehecht aan een besluit betreffende de totstandbrenging door de Europese Unie van een Faciliteit ter ondersteuning van vredesopbouw voor de Afrikaanse Unie. Zij verklaarden in dit besluit dat de faciliteit diende te worden gefinancierd uit de aan elk van de landen van de Unie in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met de EU toegewezen middelen, aangevuld met een equivalent bedrag uit de niet-toegewezen middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds.

(3) De totstandbrenging van een Vredesfaciliteit is wenselijk om snel en efficiënt te kunnen reageren in gewelddadige conflictsituaties.

(4) Voor de totstandbrenging van een Vredesfaciliteit voor Afrika in overeenstemming met artikel 11 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst is het nodig aanvullende middelen uit te trekken voor intra-ACS-samenwerking. De middelen voor regionale samenwerking en integratie, zoals omschreven in punt 3, onder b), van bijlage I bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, zijn evenwel opgebruikt. De nodige middelen worden daarom overgeboekt uit de middelen voor de langetermijnontwikkeling van het Negende Europees Ontwikkelingsfonds die, zoals omschreven in punt 3, onder a), van bijlage I bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, als nationale toewijzingen voor de ACS-landen werden vastgelegd, evenals uit de niet-toegewezen middelen bestemd voor langetermijnontwikkeling,

BESLUIT:

Artikel 1

Steun voor vredesoperaties

1. Een bijdrage van 1,5 % van de aan de Afrikaanse ACS-Staten overeenkomstig artikel 1, onder b) van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst toegewezen middelen wordt beschikbaar gemaakt. Deze bijdrage wordt afgeboekt op het niet-vastgelegde saldo van de toewijzing bedoeld in artikel 3, lid 2, onder b) van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, de zogenaamde B-toewijzing. Indien het niet-vastgelegde saldo van de B-toewijzing niet volstaat, wordt de nog benodigde rest genomen uit het niet-vastgelegde saldo bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a), van bijlage IV, de zogenaamde A-toewijzing. Een totaal bedrag van [fmxeuro] 126,4 miljoen zal aldus worden overgeboekt van de respectieve nationale toewijzingen naar de in het kader van de regionale samenwerking en integratie voor intra-ACS-samenwerking beschikbare middelen, en worden gebruikt voor het tot stand brengen van de Vredesfaciliteit voor Afrika. De afzonderlijke bijdragen zijn vermeld in de laatste kolom van de tabel in de aan dit Besluit gehechte bijlage.

2. Een bedrag van [fmxeuro] 123,6 miljoen wordt overgeboekt van de in het kader van het 9e EOF voor langetermijnontwikkeling beschikbare niet-toegewezen middelen naar de in het kader van de regionale samenwerking en integratie voor intra-ACS-samenwerking beschikbare middelen, en gebruikt voor het tot stand brengen van de Vredesfaciliteit voor Afrika.

Artikel 2

Financieringsverzoek

In overeenstemming met artikel 13, lid 2, onder b), van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst verzoekt de ACS-Raad van Ministers de Commissie een Vredesfaciliteit voor Afrika te financieren voor een totaal bedrag van 250 miljoen euro.

Artikel 3

Uitvoering

De ACS-staten, de lidstaten en de Gemeenschap zijn, elk voor zich, verplicht de nodige maatregelen ter uitvoering van dit besluit te treffen.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn aanneming.

Gedaan te Brussel, 11 december 2003.

Voor de ACS-EG-Raad van Ministers

De voorzitter

Franco Frattini

(1) PB L 50 van 21.2.2002, blz. 62.

(2) PB L 59 van 4.3.2003, blz. 24.

BIJLAGE

Bijdragen uit de nationale toewijzingen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top