EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XG0705(01)

EU-actieplan inzake drugs (2017-2020)

OJ C 215, 5.7.2017, p. 21–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/21


EU-ACTIEPLAN INZAKE DRUGS (2017-2020)

(2017/C 215/02)

INHOUD

Inleiding

1.

Terugdringen van de vraag naar drugs

2.

Terugdringen van het aanbod

3.

Coördinatie

4.

Internationale samenwerking

5.

Informatie, onderzoek, monitoring en evaluatie

Bijlage I — 15 overkoepelende indicatoren voor het EU-actieplan inzake drugs (2017-2020)

Bijlage II — Acroniemen

Inleiding

Het gebruik van illegale drugs, en drugsmisbruik in het algemeen, vormt een groot probleem voor personen, gezinnen en gemeenschappen in Europa. Nog afgezien van de gezondheids- en maatschappelijke implicaties van drugsmisbruik, vormt de markt voor illegale drugs een belangrijk onderdeel van de criminele activiteiten in de Europese samenleving alsook op mondiaal niveau.

De Raad heeft in december 2012 de EU-drugsstrategie (2013-2020) vastgesteld. De strategie is bedoeld als bijdrage tot het terugdringen van de vraag naar en de distributie van drugs in de EU. Daarnaast wordt gestreefd naar beperking van de risico’s en schade die drugsgebruik met zich meebrengt voor de maatschappij en de gezondheid, door middel van een strategische aanpak ter ondersteuning en aanvulling van nationaal beleid, die een kader biedt voor gecoördineerde en gezamenlijke actie en die de basis en het politieke kader vormt voor de externe EU-samenwerking op dit gebied. Daartoe zal een geïntegreerde, evenwichtige en empirisch onderbouwde aanpak worden gevolgd.

Met de EU-drugsstrategie worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

bijdragen tot een meetbare terugdringing van de vraag naar drugs, de drugsverslaving en de drugsgerelateerde risico’s en schade voor de maatschappij en de gezondheid;

bijdragen tot een verstoring van de markt voor illegale verdovende middelen en een meetbare vermindering van de beschikbaarheid van illegale verdovende middelen;

coördinatie aanmoedigen door actief van gedachten te wisselen en analyses te verrichten van de ontwikkelingen en uitdagingen op drugsgebied op het niveau van de Unie en op internationaal niveau;

de dialoog en de samenwerking in drugskwesties tussen de EU en derde landen en internationale organisaties en forums verder intensiveren;

bijdragen tot een betere verspreiding van de monitoring-, onderzoeks- en evaluatieresultaten en een beter inzicht in alle aspecten van het verschijnsel drugs en in het effect van interventies, teneinde een degelijke en alomvattende empirische onderbouwing voor beleid en acties te verschaffen.

Net als de EU-drugsstrategie is dit EU-drugsactieplan gebaseerd op de fundamentele beginselen van het EU-recht, en houdt het de waarden hoog die ten grondslag liggen aan de Unie: eerbiediging van de menselijke waardigheid, de vrijheid, de democratie, gelijkheid, solidariteit, de rechtsstaat en de rechten van de mens. Tevens is het gebaseerd op de VN-verdragen die het internationaal juridisch kader verschaffen om onder meer het gebruik van illegale verdovende middelen te bestrijden, alsmede op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

In het plan worden de acties geschetst waarmee de doelstellingen van de strategie moeten worden verwezenlijkt. De acties zijn verdeeld over twee beleidsterreinen van de strategie:

terugdringen van de vraag naar drugs, en

terugdringen van het drugsaanbod;

alsmede over de drie overkoepelende thema’s van de strategie:

coördinatie;

internationale samenwerking, en

informatie, onderzoek, monitoring en evaluatie.

De acties sluiten aan op de doelstellingen van de EU-drugsstrategie (2013-2020). Bij het uitwerken van de acties is er rekening mee gehouden dat zij empirisch onderbouwd, wetenschappelijk deugdelijk, realistisch, aan termijnen gebonden, beschikbaar en meetbaar moeten zijn, met een duidelijke relevantie en meerwaarde voor de EU. In het actieplan worden termijnen bepaald, alsmede de bevoegde partijen, de indicatoren en mechanismen voor het verzamelen/beoordelen van gegevens.

In bijlage I wordt een overzicht gegeven van een aantal overkoepelende indicatoren, waarbij is uitgegaan van bestaande rapportagemechanismen. Met behulp daarvan kan de algemene doeltreffendheid van dit EU-drugsactieplan gemakkelijker worden gemeten, zonder dat dit nieuwe rapportageverplichtingen met zich meebrengt. In een aantal gevallen bevat het plan passende verwijzingen naar die indicatoren. Voorts bevat het plan indicatoren waarvoor wordt uitgegaan van programma-, evaluatie- en andere gegevensbronnen. Het gebruik van deze indicatoren hangt af van de gegevensverzamelingsprocedures in de verschillende lidstaten of bij de EU-instellingen.

Overeenkomstig de bepaling in de strategie dat de gedetailleerde uitvoering plaatsvindt in het kader van twee opeenvolgende actieplannen, werd het eerste actieplan ter uitvoering van de lopende drugsstrategie aangenomen in 2013, en liep het af in 2016. In 2016 is een externe tussentijdse evaluatie voltooid van de EU-drugsstrategie en van de uitvoering van het EU-actieplan inzake drugs (2013-2016). De conclusie van de evaluatie luidde dat de meeste acties van dit actieplan voltooid of in uitvoering waren. Het resultaat van de evaluatie toonde ook aan dat er voor de uitvoering van de EU-drugsstrategie (2013-2020) behoefte was aan een tweede actieplan, en dat dit de geactualiseerde versie van het EU-actieplan inzake drugs (2013-2016) diende te zijn. In het voorliggend EU-actieplan inzake drugs (2017-2020) is rekening gehouden met de resultaten van deze evaluatie en met de belangrijke veranderingen die zich sinds de aanneming van het laatste actieplan in de situatie op het gebied van drugs en in het drugsbeleid hebben voorgedaan.

1.   Terugdringen van de vraag naar drugs

Bijdragen tot een meetbare afname van het gebruik van illegale drugs, van problematisch drugsgebruik, drugsverslaving en van de schadelijke gevolgen van drugs voor de gezondheid en de maatschappij, alsmede tot uitstel van het eerste drugsgebruik

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

1.

Voorkomen van drugsgebruik en, in tweede instantie, uitstel van het eerste drugsgebruik

1.

Verbetering van de beschikbaarheid en doeltreffendheid van empirisch onderbouwde (1) preventieve maatregelen waarin rekening wordt gehouden met de hieronder aangegeven risico- en beschermende factoren

a.

bevolkingsfactoren zoals leeftijd, geslacht, onderwijs, culturele en sociale factoren,

b.

situationele factoren, zoals dak- en thuisloosheid, migratie en het zoeken van asiel, drugsgebruik in het nachtleven en in recreatieve gelegenheden, de werkplek, rijden onder invloed van drugs, en

c.

individuele factoren zoals de geestelijke gezondheidstoestand, gedrag en psychosociale ontwikkeling, en andere factoren waarvan bekend is dat zij van invloed zijn op de individuele gevoeligheid voor drugsgebruik zoals genetische invloeden en gezinsomstandigheden

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicatoren 1, 11, 12

Beschikbaarheid en aanbod op lidstaatniveau van empirisch onderbouwde universele en primaire preventiemaatregelen

Beschikbaarheid en aanbod op lidstaatniveau van empirisch onderbouwde gerichte preventiemaatregelen, met inbegrip van maatregelen met het gezin of de gemeenschap als uitgangspunt

Beschikbaarheid en aanbod op lidstaatniveau van empirisch onderbouwde geïndiceerde preventiemaatregelen

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

Verslagen van de lidstaten over de met de maatregelen geboekte resultaten

 

2.

Naast preventie van drugsgebruik, krachtiger en meer gerichte preventie- en alternatieve maatregelen om het eerste gebruik van illegale drugs en andere psychoactieve middelen uit te stellen

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicatoren 1, 5, 11, 12

Beschikbaarheid en aanbod op lidstaatniveau van empirisch onderbouwde preventie- en alternatieve maatregelen gericht op jongeren in gezin, gemeenschap en situaties van formeel/niet-formeel onderwijs

EWDD-verslagen

Verslagen van de lidstaten over de met de maatregelen geboekte resultaten

 

3.

Uitwisseling van beste praktijken voor alle vormen van preventieve acties die gericht zijn op kinderen en jongeren, ouders, de onderwijsomgeving, met inachtneming van genderspecifieke behoeften, waaronder onderwijsactiviteiten, programma’s voor gemeenschapszorg en programma’s via internet en de sociale media.

Gaande

Lidstaten

EWDD

Overzicht van de uitwisselingen van beste praktijken tussen lidstaten

Positieve evaluaties van gedragseffecten door de toepassing van beste praktijken (waar beschikbaar)

Portaal beste praktijken van het EWDD

Verslagen van de Commissie

Verslagen van de lidstaten

Rapportage van het drugsforum van het maatschappelijk middenveld

 

4.

Vergroten van het bewustzijn van de risico’s en gevolgen van het gebruik van illegale drugs en andere psychoactieve stoffen, en verbeteren van de vaardigheden en competenties voor de preventie van drugsgebruik.

Gaande

Lidstaten

Commissie

EWDD

Overkoepelende indicatoren 5, 12

Kennisniveau in het algemeen en onder jongeren omtrent gezonde leefwijzen en de risico’s en gevolgen van het gebruik van illegale drugs en andere psychoactieve stoffen, en niveau van de vaardigheden en competenties van de bij de preventie van drugsgebruik betrokken actoren

EWDD-verslagen

Eurobarometer-enquêtes

ESPAD

HBSC/WHO Europa

 

5.

Ruimte scheppen voor een beter onderbouwde reactie op het misbruik van psychoactieve geneesmiddelen.

2017-2020

Lidstaten

Groep van de Raad (HDG, Groep farmaceutische producten en medische hulpmiddelen)

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

EWDD

Aantal initiatieven ter bevordering van een juist gebruik van psychoactieve geneesmiddelen

Verzameld bewijs en verzamelde internationale voorbeelden over hoe de risico’s van misbruik en oneigenlijk gebruik van psychoactieve geneesmiddelen kunnen worden beperkt

Aantal opleidingen voor artsen en andere medische zorgverleners in het gebruik van geneesmiddelen ter bestrijding van pijn en leed

Verslagen van de lidstaten

EWDD-verslagen

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

2.

Doeltreffender drugsbehandeling en -rehabilitatie, met inbegrip van diensten voor personen met comorbiditeit, ter terugdringing van het gebruik van illegale drugs, het problematisch drugsgebruik, het aantal gevallen van drugsverslaving en drugsgerelateerde gezondheids- en sociale risico’s en schade, alsmede ter ondersteuning van het herstel en de sociale (re-)integratie van problematische en verslaafde drugsgebruikers.

6.

Ontwikkeling en vergroting van de diversiteit, de beschikbaarheid, de dekking en de toegankelijkheid van empirisch onderbouwde integrale en geïntegreerde behandelingsdiensten. Waarborgen dat die diensten zich bezighouden met polydrugsgebruik (gecombineerd gebruik van illegale en legale stoffen, met inbegrip van psychoactieve geneesmiddelen, alcohol en tabak) en met de nieuwe behoeften van ouder wordende drugsgebruikers en genderspecifieke problemen.

a.

Verstrekken en verbeteren van de opleiding in verslavingsgedrag voor medische en sociale zorgverleners.

b.

Ontwikkelen en uitvoeren van vroegtijdige opsporing en interventie, korte interventie en behandelprogramma’s voor kinderen en jongeren die drugs gebruiken.

Gaande

Overkoepelende indicatoren 1, 6, 11

De omvang en diversiteit van de empirisch onderbouwde algemene en geïntegreerde behandelingsdiensten, met inbegrip van die voor polydrugsgebruik en die voor de behoeften van ouder wordende drugsgebruikers, op lidstaatniveau

Gegevens van de lidstaten betreffende voortzetting en resultaten van de behandeling

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

Portaal beste praktijken EWDD

Eindevaluatie EU-drugsstrategie en EU-actieplan

Verslagen van de lidstaten

 

7.

Verruimen van de beschikbaarheid van rehabilitatie-/re-integratie- en hersteldiensten, met nadruk op diensten die:

a.

zich concentreren op het aanbieden van een zorgcontinuüm door middel van beheer van individuele gevallen en samenwerking tussen instanties ten behoeve van individuele personen;

b.

zich richten op steun voor de sociale (re-)integratie (met inbegrip van de inzetbaarheid en huisvesting) van problematische en verslaafde drugsgebruikers, zo nodig met inbegrip van gevangenen en ouder wordende drugsgebruikers;

c.

het diagnoseproces en de behandeling van psychiatrische en lichamelijke comorbiditeit in verband met drugsgebruik versterken, bijvoorbeeld met behulp van snelle tests voor hepatitis B en C en hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen en tuberculose,

d.

rekening houden met genderspecifieke behoeften, en

e.

kwetsbare gemeenschappen/bevolkingsgroepen bereiken.

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicator 11

Gegevens van de lidstaten betreffende:

Toename van het aantal rehabilitatie-/re-integratie- en hersteldiensten die individuele gevallen beheren, en vormen van samenwerking tussen instanties

Toename van het aantal genderspecifieke rehabilitatie-/re-integratie en herstelprogramma’s

Toename van het aantal programma’s voor gemeenschapszorg en voor gedetineerden, die speciaal bedoeld zijn voor drugsgebruikers met comorbiditeit, waarbij sprake is van een partnerschap tussen diensten voor de geestelijke gezondheid en rehabilitatie-/re-integratie- en hersteldiensten in verband met drugsgebruik

Mate en duur van abstinentie van illegale en/of legale drugs onder personen wier drugsbehandeling is beëindigd

Beschikbaarheid van behandelingsopties om tegemoet te komen aan de behoeften van personen die terugvallen in drugsgebruik en van ouder wordende drugsgebruikers

EWDD-verslagen

Verslagen van lidstaten over de door de diensten behaalde resultaten

 

8.

a.

In voorkomend geval, verruimen van de beschikbaarheid, het actiegebied en de toegang tot risico- en schadebeperkende voorzieningen zoals omruilprogramma’s voor naalden en spuiten, opioïdesubstitutietherapie, programma’s voor het behandelen van opioïdeoverdoses, met het oog op een beperking van de negatieve gevolgen van drugsgebruik en het voorkomen en substantieel terugdringen van het aantal sterfgevallen dat direct of indirect met drugs verband houdt en het aantal bloedoverdraagbare ziekten die het gevolg zijn van drugsgebruik, waaronder, maar niet alleen hiv en virale hepatitis, alsmede seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose, overeenkomstig de WHO-aanbeveling over het alomvattende pakket gezondheidsdiensten voor intraveneuze drugsgebruikers

b.

Betere preventie van drugsgerelateerde sterfgevallen in het licht van de nationale context, zoals bijvoorbeeld in het geval van opiaten, door toegang te verlenen tot toegelaten farmaceutische toedieningsvormen van geneesmiddelen die naloxon bevatten en specifiek gecertificeerd zijn zodat opgeleide leken in afwezigheid van medische beroepsbeoefenaren symptomen van opioïdeoverdosis kunnen behandelen

c.

In kaart brengen en wegnemen va belemmeringen voor de opsporing en de toegang tot de behandeling van hiv en hepatitis C voor intraveneuze drugsgebruikers, onder wie gevangenen en andere kwetsbare groepen

d.

Uitwisselen van informatie en in voorkomend geval beste praktijken betreffende risico- en schadebeperkende maatregelen zoals omruilprogramma’s voor naalden en spuiten, opioïdesubstitutietherapie, gebruikersruimten, thuis toe te passen naloxon-programma’s, interventies door peers, straathoekwerkprogramma’s, behandeling van hepatitis C, het testen van pillen, zelftests voor hiv/aids, overeenkomstig de nationale wetgeving.

Gaande

Lidstaten

EWDD

Commissie

Overkoepelende indicatoren 2, 3, 4, 11

Toename van de beschikbaarheid van en de toegang tot empirisch onderbouwde risico- en schadebeperkende maatregelen in de lidstaten, in voorkomend geval

Overzicht van de uitwisselingen van beste praktijken betreffende risico- en schadebeperkende maatregelen

Aantal lidstaten die gevolg geven aan de WHO-aanbeveling over het pakket gezondheidsdiensten voor intraveneuze drugsgebruikers

Programma’s voor naalden/spuiten

Opioïdesubstitutietherapie

Hiv-tests en advies ter zake

Hiv-therapie en zorg

Condoomprogramma’s

Gedragsinterventies

Preventie en beheersing van hepatitis, tuberculose en geestelijke gezondheid

Interventies op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid

Naloxon-opleiding voor leken als absolute voorwaarde voor veilige programma’s voor toediening thuis

Toepassingsbereik van programma’s voor opioïdesubstitutietherapie voor mensen die verslaafd zijn aan opioïden

Mate van beschikbaarheid, in voorkomend geval, van schadebeperkende voorzieningen zoals naloxon-programma’s, maatregelen voor het uitgaansleven en programma’s voor kwetsbare gemeenschappen/bevolkingsgroepen

Aantal programma’s dat de toegang tot de behandeling van hepatitis C voor intraveneuze drugsgebruikers vergemakkelijkt en aantal mensen dat bereikt wordt

Mate waarin de richtsnoeren van het ECDC/EWDD inzake de preventie en bestrijding van besmettelijke ziekten onder intraveneuze drugsgebruikers zijn uitgevoerd

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

Verslagen van de lidstaten

Drugsforum van het maatschappelijk middenveld

Forum van het maatschappelijk middenveld over hiv/aids, virale hepatitis en tuberculose

 

9.

Verruiming van de ontwikkeling, beschikbaarheid en dekking van gezondheidszorgmaatregelen voor drugsgebruikers in gevangenissen en na hun invrijheidstelling, om zorg te kunnen bieden die kwalitatief gelijkwaardig is aan die in de gemeenschap

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicator 10

Beschikbaarheid van diensten voor drugsgebruikers in gevangenissen (waaronder opioïdesubstitutietherapie en in voorkomend geval naloxon-programma’s en omruilprogramma’s voor naalden en spuiten, overeenkomstig de nationale wetgeving, alsmede preventie en beheersing van hiv, hepatitis B en C, en tuberculose), en de mate waarin in het beleid en de praktijk van de gezondheidszorg in gevangenissen gebruik wordt gemaakt van zorgmodellen die voorzien in beste praktijken ten aanzien van de behoeftebeoordeling en continuïteit van de zorg voor gevangenen gedurende hun detentie

Mate van continuïteit van de zorg van gevangenisdiensten en gemeenschapsdiensten bij de invrijheidstelling van gedetineerden, met bijzondere aandacht voor het vermijden van overdoses drugs

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

Verslagen van lidstaten over diensten

3.

Gecoördineerde benaderingen voor beste praktijken en kwaliteit integreren in het terugdringen van de vraag naar drugs

10.

Toepassing van de EU-minimumkwaliteitsnormen die door de Raad in 2015 (2) zijn vastgesteld ter overbrugging van de kloof tussen wetenschap en praktijk voor:

a.

primaire, universele, selectieve en geïndiceerde preventiemaatregelen;

b.

maatregelen voor vroegtijdige opsporing en interventie;

c.

maatregelen ter beperking van risico en schade, en

d.

maatregelen voor behandeling, rehabilitatie, sociale integratie en herstel

en monitoring van de uitvoering ervan.

2017-2020

Raad

Groep van de Raad (HDG)

Lidstaten

Commissie

EWDD

Onderzoek van de bijdrage van maatregelen en programma’s ter terugdringing van de vraag naar drugs die overeenkomstig de normen zijn uitgevoerd;

Aantal gespecialiseerde opleidingsprogramma’s voor beroepsbeoefenaars op het gebied van het terugdringen van de vraag naar drugs en/of geschat aantal beroepsbeoefenaars dat gespecialiseerde opleidingsprogramma’s heeft gevolgd

Betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van de normen, onder andere bij de planning en invoering

Aantal op EU-niveau ondersteunde projecten en programma’s ter bevordering van de uitwisseling van beste praktijken bij de uitvoering van deze normen

Betrokkenheid in interministeriële samenwerking om de uitvoering van deze normen ondersteunen.

Portaal beste praktijken EWDD

Verslagen van de lidstaten

Eindevaluatie EU-drugsstrategie en EU-actieplan

2.   Terugdringen van het aanbod van drugs

Bijdragen tot een meetbare vermindering van de beschikbaarheid en het aanbod van illegale drugs in de EU

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

4.

Versterking van de daadwerkelijke rechtshandhavingscoördinatie en samenwerking binnen de EU om de activiteiten met betrekking tot illegale drugs tegen te gaan, in voorkomend geval in aansluiting op relevante maatregelen waartoe is besloten in het kader van de EU-beleidscyclus

11.

Optimale benutting van de beschikbare rechtshandhavingsinstrumenten, -kanalen en communicatiemiddelen voor de uitwisseling van inlichtingen en informatie, die gebruikt worden voor het verzamelen, vergelijken en analyseren van drugsgerelateerde informatie

Gaande

Lidstaten

Europol

Eurojust

Groep van de Raad (COSI)

Overkoepelende indicatoren 7, 15

Omvang van inlichtingengestuurde en gerichte activiteiten met grote impact, gezamenlijke operaties, gezamenlijke onderzoeksteams en initiatieven voor grensoverschrijdende samenwerking die met name gericht zijn tegen criminele organisaties die zich bezighouden met illegale drugs

Toename van het delen van informatie en gebruik van analyses en deskundigheid uit systemen van Europol of andere rechtshandhavingsautoriteiten

De met behulp van Empact-projecten en bilaterale en multilaterale initiatieven geboekte resultaten

Aantal drugsgerelateerde zaken dat naar Eurojust en Europol is verwezen, inclusief kwalitatieve, contextuele informatie over de zaken

Verslagen van Europol

Verslagen van Eurojust

EWDD-verslagen

Rapporten Empact-voortrekkers

 

12.

Omschrijven en prioriteren van de dringendste bedreigingen in verband met drugsgerelateerde criminaliteit

2017

Raad

Groep van de Raad (COSI)

Europol

Lidstaten

Commissie

Beschikbaarheid van de EU-beleidscyclus voor zware en georganiseerde criminaliteit voor de periode 2018-2021

EU-Socta

Strategische meerjarenplannen

Operationele plannen

Rapporten Empact-voortrekkers

Verslagen van Europol

 

13.

Versterking van de Cepol-opleiding voor rechtshandhavingsfunctionarissen met betrekking tot de productie van en handel in illegale drugs en financiële criminaliteit, met name opleidingsmethoden en technieken:

a.

voor het gebruik van nieuwe communicatietechnologieën bij de productie van en handel in illegale drugs;

b.

voor een ruimere toepassing van de confiscatie van activa;

c.

voor witwasbestrijding;

d.

voor het opsporen en ontmantelen van illegale clandestiene laboratoria en cannabiskwekerijen.

2017-2020

Lidstaten

Cepol

Europol

Groep van de Raad (COSI)

Commissie

Regelmatige evaluatie van de opleidingsbehoeften

Beschikbaarheid en gebruik van desbetreffende opleidingscursussen

Aantal daarbij opgeleide en daadwerkelijk ingezette rechtshandhavingsfunctionarissen

Jaarverslag Cepol

Cepol-studieprogramma

Rapporten Empact-voortrekkers

 

14.

Verbeteren van de drugsbestrijdingsactiviteiten door vergroting en monitoring van de doeltreffendheid van regionale platforms voor informatie-uitwisseling en van regionale platforms voor gedeelde veiligheid, teneinde nieuwe dreigingen als gevolg van wijzigingen in de drugssmokkelroutes te keren en te elimineren

Gaande

Commissie

Lidstaten

Europol

Groep van de Raad (COSI)

Regionale informatie-Platforms voor informatie-uitwisseling

Regionale platforms voor gedeelde veiligheid

Overkoepelende indicator 7

Aantal inlichtingengestuurde activiteiten die leiden tot het verstoren en elimineren van drugssmokkelroutes

Mate waarin inlichtingen uitgewisseld worden door middel van de activiteiten van het netwerk van verbindingsfunctionarissen

Platforms voor gedeelde veiligheid/informatie en evaluatieverslagen

EWDD-verslagen

EU-Socta

Rapporten Empact-voortrekkers

Verslagen van Europol

MAOC-N (3)

 

15.

Aanscherping van de maatregelen ter voorkoming van misbruik van drugsprecursoren en pre-precursoren bij de illegale vervaardiging van drugs

Gaande

Lidstaten

Europol

Commissie

Groepen van de Raad (Groep douane-unie,

COSI)

Aantal gevallen van en hoeveelheid tegengehouden of in beslag genomen zendingen van voor illegaal gebruik bestemde precursoren

Met Empact-projecten behaalde resultaten

Gebruik van het PEN-systeem (online kennisgeving voorafgaand aan de uitvoer) en toename van het gebruik van het PICS (systeem voor doorgifte van incidenten met precursoren)

Aantal gezamenlijke vervolgvergaderingen en andere activiteiten in verband met de preventie van misbruik van precursoren en pre-precursoren

Verslagen van de rechtshandhavingsinstanties van de EU en de lidstaten

Empact

Verslagen van de projectleider

Verslagen van Europol

 

16.

Bestrijding van grensoverschrijdende drugshandel, onder andere via containervervoer en pakketzendingen, en verbetering van de grensbeveiliging, met name waar het gaat om EU-zeehavens, luchthavens en -grensdoorlaatposten aan landgrenzen door middel van geïntensiveerde inspanningen, waaronder uitwisseling van informatie en inlichtingen, door de betrokken rechtshandhavingsautoriteiten

Gaande

Lidstaten

Europol

Raadsgroep

(GDS

COSI)

Aantal multidisciplinaire/door meerdere instanties uitgevoerde gezamenlijke operaties en grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven

Intensievere uitwisseling van informatie door bijvoorbeeld memoranda van overeenstemming die zijn overeengekomen tussen rechtshandhavingsautoriteiten en betrokken organisaties zoals luchtvaartmaatschappijen, luchtvervoersdiensten, rederijen, havenautoriteiten en chemische bedrijven

Met Empact-projecten behaalde resultaten

Betere uitwisseling van informatie en inlichtingen over grensoverschrijdende drugshandel, onder meer met behulp van beschikbare grensbewakingssystemen

Implementering van EU-richtlijn persoonsgegevens van passagiers (PNR)

Rapporten Empact-voortrekkers

Verslagen van Europol

Verslagen van de GDS

Verslagen van de lidstaten

MAOC-N

Frontex

 

17.

Toepassing van de sleutelindicatoren inzake de terugdringing van de drugsaanvoer die in 2013 door de Raad zijn vastgesteld (4)

2017-2020

Commissie

Lidstaten

Raad

Werkgroep van de Raad (HDG)

EWDD

Europol

Mate van uitvoering van de volgende indicatoren:

Aantal inbeslagnames en hoeveelheid inbeslaggenomen drugs

Zuiverheid en inhoud van drugs

Drugsprijzen

Ontmantelde voorzieningen voor drugsproductie

Overtredingen van de drugswetgeving

Beschikbaarheid van drugs volgens bevolkingsonderzoeken

Ramingen van de marktomvang

Overzicht van de huidige gegevensvergaring met betrekking tot het nationale aanbod van drugs in de lidstaten

EWDD-verslagen

Verslagen van Europol

5.

Versterking van de daadwerkelijke justitiële samenwerking en wetgeving binnen de EU

18.

Intensivering van de justitiële samenwerking in de EU bij de aanpak van grensoverschrijdende drugshandel, witwassen, alsmede de confiscatie van de opbrengsten van drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit

2017-2020

Raad

Commissie

Lidstaten

Eurojust

Tijdige toepassing van door de EU overeengekomen maatregelen en wetgeving betreffende a) de confiscatie en invordering van criminele vermogensbestanddelen (5); b) witwassen (6); c) onderlinge aanpassing met betrekking tot misdrijven en straffen in verband met drugshandel in de EU (7)

Meer financiële onderzoeken en confiscaties in verband met de opbrengsten van drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit dankzij rechtshandhavingsinstanties van de EU en justitiële samenwerking

Tijdige en doeltreffende reacties op verzoeken tot wederzijdse rechtsbijstand en Europese arrestatiebevelen in verband met illegale drugshandel

Verslagen van Eurojust

Verslagen van de lidstaten

 

19.

Vaststelling en toepassing van nieuwe EU-wetgevingsmaatregelen om de introductie, het gebruik en de snelle verspreiding van nieuwe psychoactieve stoffen tegen te gaan

2017-2020

Commissie

Raad

Werkgroep van de Raad (HDG)

Lidstaten

EWDD

Europol

Eurojust

Het bestaan van EU-wetgeving

Toepassing van EU-wetgeving in de lidstaten

Actualiseren van EU-richtsnoeren voor de procedures voor informatie-uitwisseling en risicobeoordeling

Monitoring van het effect van de nieuwe wetgevingsmaatregelen, met bijzondere aandacht voor het effect van vervanging op de illegale drugsmarkt

Verslagen van de lidstaten

EWDD-verslagen

Commissie

(EU-maatregelen)

 

20.

EU-wetgeving betreffende drugsprecursoren implementeren ter voorkoming van misbruik, zonder verstoring van de legale handel

Gaande

Raad

Commissie

Lidstaten

Informatie over gevallen van en hoeveelheid tegengehouden of in beslag genomen zendingen van voor illegaal gebruik bestemde precursoren

Met Empact-projecten behaalde resultaten

Gebruik van het PEN-systeem (online kennisgeving voorafgaand aan de uitvoer) en toename van het gebruik van het PICS (systeem voor doorgifte van incidenten met precursoren)

Aantal gezamenlijke vervolgvergaderingen en andere activiteiten in verband met de preventie van misbruik van precursoren en pre-precursoren

Jaarlijks verslag van het INCB over precursoren

Verslaglegging door de Europese Commissie en het EWDD

 

21.

Aanpakken van het gebruik van een aantal farmacologisch werkzame stoffen (als omschreven in EU-richtlijn 2011/62/EU) als versnijdingsmiddelen voor illegale drugs

Gaande

Lidstaten

Commissie

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Europol

Informatie over inbeslagnames van werkzame stoffen die als versnijdingsmiddel voor illegale drugs worden gebruikt

Tijdige toepassing van nieuwe vereisten in de EU-wetgeving om de toeleveringsketen voor werkzame stoffen onder Richtlijn 2011/62/EU te brengen (de Richtlijn vervalste geneesmiddelen)

Verslagen van de GDS en de Groep douane-unie

Verslagen van de lidstaten

 

22.

De lidstaten bieden en implementeren, in voorkomend geval in overeenstemming met hun juridische kaders, alternatieven voor repressieve straffen voor overtreders van de wetgeving op het drugsgebruik, zoals:

a.

onderwijs

b.

(opschorting van straf en) behandeling

c.

opschorting van onderzoek of vervolging

d.

rehabilitatie en herstel

e.

nazorg en sociale integratie

2017-2020

Lidstaten

Groep van de Raad (HDG

DROIPEN)

Ruimere beschikbaarheid en toepassing van alternatieven voor repressieve straffen voor overtreders van de wetgeving op het drugsgebruik op het gebied van onderwijs, behandeling, rehabilitatie, nazorg en sociale integratie.

Een ruimere monitoring, toepassing en evaluatie van alternatieven voor repressieve straffen

Soort en aantal alternatieven voor repressieve straffen die de lidstaten aanbieden en toepassen

Informatie over de doeltreffendheid van alternatieven voor repressieve straffen

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

Verslagen van de lidstaten

6.

Doelmatig reageren op bestaande en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot illegale drugs

23.

Op nationaal en EU-niveau strategische beleidsmaatregelen vaststellen in verband met de rol van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en de hosting van gerelateerde websites in de productie, het op de markt brengen, de aankoop en de distributie van illegale drugs en nieuwe psychoactieve stoffen.

2017-2020

Raad

Commissie

Groep van de Raad (HDG

COSI

GDS)

Lidstaten

Europol

Cepol

EWDD

Eurojust

De resultaten van de rechtshandhavingsacties ter bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit via het internet

Meer gezamenlijke operaties en grensoverschrijdende initiatieven voor grensoverschrijdende samenwerking

Aantal gefinancierde onderzoeksprojecten en instrumenten die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de rechtshandhavingsinstanties, en het effect ervan

Aantal overeenkomsten/besprekingen met relevante partners uit de sector

Het opstellen van een woordenlijst

Het opstellen van een inventaris van bestaande monitoringinstrumenten

Aantal opleidingssessies voor relevante belanghebbenden

Aantal bijeenkomsten met internationale partners waarop de actie werd besproken

Tussentijds verslag betreffende de EU-beleidscyclus

Empact

Verslagen van de projectleider

Verslagen van Europol

Statistieken/jaarverslag Cepol

EWDD-verslagen

Verslagen van de lidstaten

Verslagen van de EU-agentschappen

Commissie

3.   Coördinatie

Doeltreffende coördinatie van het drugsbeleid van de lidstaten en de EU

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

7.

Zorgen voor doeltreffende EU-coördinatie op het gebied van drugs

24.

Intensivering van de informatie-uitwisseling tussen de HDG en andere bevoegde Raadsgroepen, en vooral COSI, ter intensivering van de coördinatie met betrekking tot de pijler betreffende het terugdringen van het aanbod van drugs

Intensivering van de informatie-uitwisseling tussen de HDG en andere geografisch of thematisch bevoegde Raadsgroepen, zoals COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAC, COTRA, COWEB, CONUN, COHOM, CCWP (GDS), COSCE, CUG en DROIPEN

Gaande

voorzitterschap

Raad

EDEO

Werkgroep van de Raad (HDG)

Mate waarin met de EU-drugsstrategie en het EU-drugsactieplan rekening is gehouden in het programma van andere Raadsgroepen, zoals COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAC, COTRA, COWEB, CONUN, COHOM, CCWP (GDS), COSCE, CUG en DROIPEN.

Regelmatig voor HDG-bijeenkomsten briefings agenderen betreffende 1) activiteiten in verband met de drugsgerelateerde prioriteiten van de EU-beleidscyclus (op basis van verslagen van Empact, een keer per voorzitterschap) en 2) relevante activiteiten van andere Raadsgroepen, zo nodig in aanwezigheid van voorzitters van andere Raadsgroepen

Verslagen Raadsgroepen (HDG)

Verslag van het voorzitterschap

 

25.

Elk voorzitterschap kan vergaderingen bijeenroepen van de nationale drugscoördinatoren en eventueel van andere groepen, die zich moet beraden op nieuwe trends, daadwerkelijke interventies en andere beleidsontwikkelingen met meerwaarde voor de EU-drugsstrategie en voor de lidstaten

Tweejaarlijks

voorzitterschap

Lidstaten

Mate waarin ontwikkelingen, trends en nieuwe inzichten in beleidsreacties tot uitdrukking komen in de agenda van de vergadering van de nationale drugscoördinatoren en waarin dit leidt tot een betere communicatie en informatie-uitwisseling

Verslag van het voorzitterschap

 

26.

De HDG faciliteert a) het toezicht op de uitvoering van het actieplan door middel van thematische debatten, en b) een jaarlijkse dialoog over de drugssituatie in Europa

a)

Gaande

b)

Jaarlijks

voorzitterschap

Werkgroep van de Raad (HDG)

Lidstaten

Commissie

EWDD

Europol

Mate van uitvoering van het actieplan

Aantal acties van het actieplan die in door de HDG georganiseerde thematische debatten aan bod kwamen

Tijdige dialoog in de HDG over de laatste trends en gegevens met betrekking tot drugs

Verslag van het voorzitterschap

 

27.

Zorg dragen voor de samenhang en de continuïteit van de maatregelen van de lidstaten en de EU onder de opeenvolgende voorzitterschappen, ter versterking van de geïntegreerde, evenwichtige en empirisch onderbouwde benadering van drugs in de EU

Gaande

voorzitterschap

Voorzitterschapstrio

Lidstaten

Commissie

Werkgroep van de Raad (HDG)

EWDD

Europol

Mate van samenhang en continuïteit van de maatregelen onder de opeenvolgende voorzitterschappen

Vorderingen bij de uitvoering van de prioriteiten van de EU-drugsstrategie onder de opeenvolgende voorzitterschappen

Verslag van het voorzitterschap

 

28.

Zorg dragen voor de coördinatie van het EU-drugsbeleid en van de EU-reacties, ter ondersteuning van de internationale samenwerking tussen de EU, derde landen en internationale organisaties

Gaande

EDEO

Commissie

Werkgroep van de Raad (HDG)

Lidstaten

Mate van consistentie en samenhang van de doelstellingen, verwachte resultaten en maatregelen als beoogd in de EU-drugsacties

Opname van drugsgerelateerde prioriteiten in de strategieën van de relevante EU-instanties

Intensievere samenwerking tussen de HDG en andere geografisch/regionaal of thematisch bevoegde Raadsgroepen, zoals COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAT, COTRA, COWEB, CONUN, COHOM, CCWP (GDS), COSCE, CUG en DROIPEN

Aantal verslagen van de Groep van Dublin

Periodieke rapportering door de EDEO en de Commissie aan de Raadsgroep (HDG)

Groep van Dublin

 

29.

a.

Komen tot een gecoördineerd en passend middelenniveau, zowel op het niveau van de EU als op dat van de lidstaten, om de prioriteiten van de EU-drugsstrategie te realiseren

b.

De samenwerking tussen bevoegde overheidsinstanties en de ngo-sector versterken om de stelselmatige toename van de verslaving aan opwekkingsmiddelen, met name methamfetamine, tegen te gaan, met de nadruk op het creëren en delen van beste praktijken voor het voorkomen van de verspreiding van lokale epidemieën, onder meer inspanningen ter vermindering van zowel vraag als aanbod, en het delen van informatie over de preventie van misbruik van geneesmiddelen voor de productie vanmethamfetamine.

Jaarlijks

2017-2020

Lidstaten

Commissie

EDEO

Raad

Werkgroep van de Raad (HDG)

Overkoepelende indicator 14

Hoogte van de financiering door de EU en, in voorkomend geval, de lidstaten

Omvang van de coördinatie met betrekking tot drugsgerelateerde financiële programma’s tussen Raadsgroepen en de Commissie

Niveau van netwerkvorming tussen beroepsbeoefenaars van zowel de overheidssector als de niet-overheidssector

Beschikbaarheid van toegankelijke ingrepen

Aantal ontwikkelde ingrepen

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

Verslagen van de Commissie

Portaal beste praktijken van het EWDD

8.

Zorg dragen voor een effectieve coördinatie van drugsgerelateerd beleid op nationaal niveau

30.

Het coördineren van maatregelen met betrekking tot drugsbeleid tussen regeringsdepartementen/-ministeries en relevante instanties op lidstaatniveau, en zorgen voor een passende multidisciplinaire vertegenwoordiging in, of bijdrage ten behoeve van, de delegaties in de HDG

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicator 14

De doeltreffendheid van een coördinatiemechanisme voor horizontaal drugsbeleid op lidstaatniveau

Het aantal horizontale maatregelen met betrekking tot de beperking van de vraag naar en het aanbod van drugs op lidstaatniveau

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

Verslagen van de lidstaten

9.

Het maatschappelijk middenveld betrekken bij het drugsbeleid

31.

Bevordering en intensivering van de dialoog met, en de betrokkenheid van, hetmaatschappelijk middenveld en de wetenschappelijke wereld waar het gaat om de formulering, uitvoering, monitoring en evaluatie van drugsbeleid op het niveau van de lidstaten en op dat van de EU

Gaande

Lidstaten

Commissie

Werkgroep van de Raad (HDG)

voorzitterschap

Tijdige dialogen tussen het EU-Drugsforum van het maatschappelijke middenveld en de HGD gedurende de verschillende voorzitterschappen

Betrokkenheid van het EU-Drugsforum van het maatschappelijke middenveld bij de evaluatie van de uitvoering van het EU-drugsactieplan

Mate van betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de wetenschappelijke gemeenschap in de formulering, uitvoering, monitoring en evaluatie van het EU-drugsbeleid en drugsbeleid van de lidstaten

Tijdige dialoog tussen de wetenschappelijke gemeenschap (natuur- en sociale wetenschappen, met inbegrip van neurowetenschap en gedragsonderzoek) en de HGD

Feedback van het EU-Drugsforum van het maatschappelijke middenveld en van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld op het niveau van de lidstaten en de EU

Verslagen van de lidstaten

Feedback van de wetenschappelijke gemeenschap via het Wetenschappelijk Comité van het EWDD

4.   Internationale samenwerking

Algehele en evenwichtige intensivering van de dialoog en samenwerking in drugsaangelegenheden tussen de EU en derde landen en internationale organisaties

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

10.

Integratie van de EU-drugsstrategie in het totale EU-kader voor buitenlands beleid, als onderdeel van een alomvattende aanpak waarin het scala aan beleidsvormen en diplomatieke, politieke en financiële instrumenten waarover de EU beschikt op samenhangende en gecoördineerde wijze ten volle wordt benut

32.

Zorg dragen voor beleidssamenhang tussen de interne en de externe aspecten van het EU-drugsbeleid, alsmede volledige integratie van drugsaangelegenheden in de politieke dialogen en kaderovereenkomsten tussen de EU en haar partners en in de EU-pleidooien met betrekking tot mondiale vraagstukken en uitdagingen

Gaande

Commissie

EDEO

voorzitterschap

Werkgroep van de Raad (HDG)

Lidstaten

Overkoepelende indicator 13

Meer ruimte voor de prioriteiten van het drugsbeleid in het extern beleid en de externe acties van de EU

Opname van drugsgerelateerde prioriteiten in de EU-strategieën ten aanzien van derde landen en regio’s

Aantal bestaande overeenkomsten, strategienota’s, actieplannen

Verslagen EDEO

 

33.

Ervoor zorgen dat de beleidsprioriteiten en het evenwicht tussen de beperking van de vraag en het aanbod goed tot uitdrukking komen in de beleidsopties en in de programmering, uitvoering en monitoring van de externe bijstand, met name in de landen van herkomst en van doorvoer, door middel van projecten die onder meer omvatten:

a.

ontwikkeling van een geïntegreerd, evenwichtig en empirisch onderbouwd drugsbeleid;

b.

terugdringing van het aanbod;

voorkoming van misbruik van drugsprecursoren en pre-precursoren;

c.

terugdringen van de vraag naar drugs; en

d.

alternatieve ontwikkelingsmaatregelen

Gaande

Commissie

Lidstaten

EDEO

Mate waarin de prioriteiten van het EU-drugsbeleid, met name het evenwicht bij de terugdringing van vraag en aanbod, tot uitdrukking komen in de gefinancierde prioriteiten en projecten

Mate van uitvoering van gecoördineerde acties in actieplannen van de EU samen met derde landen en regio’s

Aantal nationale strategieën en actieplannen van derde landen waarin geïntegreerd drugsbeleid is opgenomen

Verslagen van de Commissie, EDEO en de lidstaten over de programmering, de monitoring en de evaluatie van programma’s

 

34.

Verbetering van de capaciteit en versterking van de rol van de EU-delegaties, zodat zij drugsbeleidsvraagstukken proactief kunnen aanpakken en doeltreffend verslag kunnen uitbrengen over de plaatselijke situatie op drugsgebied

2017-2020

EDEO

Commissie

Lidstaten

Beschikbaarstelling van relevante expertise, opleiding en beleidsrichtsnoeren aan de EU-delegaties

Versterkte regionale netwerkvorming door EU-delegaties met betrekking tot drugsvraagstukken

Versterkte coördinatie met de lidstaten

Verslagen van de EDEO en de Commissie

EU-delegaties

Verslagen van de Groep van Dublin

 

35.

Bevordering en uitvoering van de EU-benadering van alternatieve ontwikkeling (in aansluiting op de EU-drugsstrategie 2013-2020; de benadering van de EU inzake alternatieve ontwikkeling; en de richtsnoeren voor alternatieve ontwikkeling 2013 van de Verenigde Naties), in samenwerking met derde landen, met inachtneming van de mensenrechten, menselijke veiligheid, de genderaspecten en de specifieke voorwaarden van het samenwerkingsverband, met inbegrip van:

a.

de opneming van alternatieve ontwikkeling in de ruimere agenda van de lidstaten, waarbij derde landen worden aangemoedigd om desgewenst alternatieve ontwikkeling op te nemen in hun nationale strategieën;

b.

bijdragen tot initiatieven ter beperking van armoede, conflicten en kwetsbaarheid door steun te verstrekken voor duurzame, legale en gendergevoelige middelen van bestaan voor mensen die voorheen betrokken waren bij de teelt van illegale drugs of die dat momenteel zijn

c.

Zorgen voor een passend niveau van financiering en beschikbaarstelling van expertise door de EU en de lidstaten voor de verdere versterking en ondersteuning van de inspanningen van niet-EU-landen bij het aanpakken en de voorkoming van illegale drugsteelt door middel van plattelandsontwikkelingsmaatregelen, en het versterken van de rechtsstaat om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het gebied van armoedebestrijding, volksgezondheid, veiligheid en beveiliging

Gaande

Lidstaten

Commissie

EDEO

Aantal nationale beleidsvormen, strategieën en actieplannen van derde landen waarin:

geïntegreerde benaderingen van het probleem van de illegale drugsteelt zijn opgenomen; en

alternatieve ontwikkelingsinitiatieven zijn opgenomen die daadwerkelijk hun beslag hebben gekregen

Aantal beoordeelde projecten met aantoonbare positieve resultaten op het gebied van duurzame, legale en gendergevoelige middelen van bestaan

Verbeteringen in de indicatoren voor menselijke ontwikkeling

Aantal door de EU en de lidstaten gefinancierde plattelandsontwikkelingsprojecten en -programma’s in gebieden waar illegale drugsteelt plaatsvindt, of in gebieden waar dat dreigt te gaan gebeuren

Meldingen van afname van de plaatselijke illegale drugsteelt op de lange termijn

Verslagen van het UNODC en het INCB over het drugsbeleid in niet-EU-landen

Verslagen van de EU en de lidstaten over de follow-up en evaluatie van projecten en programma’s

UNDP-verslagen over de menselijke ontwikkeling

Rapportage over niet-EU-landen door de Groep van Dublin

 

36.

Steun voor derde landen, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld, bij de opstelling en uitvoering van initiatieven voor het beperken van risico’s en schade, met name wanneer er sprake is van een groeiende dreiging van overdracht van drugsgerelateerde bloedoverdraagbare virussen in combinatie met drugsgebruik, waaronder, maar niet beperkt tot hiv en virale hepatitis, alsmede seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose

Gaande

Lidstaten

Commissie

EDEO

Aantal en kwaliteit van de uitgewerkte initiatieven voor het beperken van risico’s en schade

Prevalentie van drugsgerelateerde sterfgevallen in derde landen en drugsgerelateerde bloedoverdraagbare virussen, waaronder, maar niet beperkt tot, hiv en virale hepatitis, alsmede seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose

WHO-verslagen

Rapportage over niet-EU-landen door de Groep van Dublin

Uitwisselingen tussen de EDEO, de Commissie en de lidstaten over het beleid van niet-EU-landen

 

37.

Steun voor derde landen bij het bestrijden van drugsgerelateerde georganiseerde misdaad, waaronder drugshandel, door middel van:

a.

het uitwisselen van inlichtingen en beste praktijken;

b.

versterking van de vermogens op het gebied van de drugsbestrijding en de ontwikkeling van expertise betreffende landen van herkomst en van doorvoer;

c.

het gezamenlijk met internationale partners aanpakken van factoren die drugshandel in de hand werken zoals corruptie, zwakke instituties, slecht bestuur en het ontbreken van financieel regulerend toezicht;

d.

intensivering van de samenwerking op het gebied van identificatie en ontneming van vermogensbestanddelen, met name door speciale nationale platforms in het leven te roepen; en

e.

intensivering van de regionale en intraregionale samenwerking;

f.

de rechtsstaat en internationale normen en beginselen op het gebied van mensenrechten integreren in rechtshandhavingsmaatregelen in verband met drugs

Gaande

Lidstaten

EDEO

Commissie

Europol

Aantal en effectiviteit van de projecten en programma’s van de EU en de lidstaten in niet-EU-landen

Gestage vermindering van de drugshandel

Verslagen van de Commissie en de lidstaten

Verslagen van Europol

Verslagen EDEO

Jaarlijkse verslagen van het UNODC over de drugssituatie in de wereld

 

38.

a.

De samenwerking intensiveren en/of dialogen voeren met partners, waaronder:

toetredende staten, kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten

landen van het Europees nabuurschapsbeleid;

Verenigde Staten van Amerika

Russische Federatie

andere landen of regio’s die prioriteit genieten, met name:

Afghanistan, Pakistan en Iran

de Centraal-Aziatische republieken

China

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (Celac)

Afrika, in het bijzonder West-Afrika

Andere landen, afhankelijk van de nationale en internationale ontwikkelingen

b.

Mogelijkheden onderzoeken om samen te werken (onder meer via bilaterale dialogen, gezamenlijke projecten) met andere niet-EU-landen over ernstige drugsgerelateerde aangelegenheden

Gaande

Voorzitterschapstrio

Commissie

EDEO

Lidstaten

Overkoepelende indicator 13

Intensievere samenwerking op het gebied van drugs met relevante partners

Georganiseerde dialogen

Verklaringen waarover overeenstemming is bereikt

Uitgevoerde programma’s enactieplannen

Verslagen EDEO

Verslagen over de uitvoering van de relevante actieplannen, indien beschikbaar

 

39.

Verbetering van het raadplegingsmechanisme van de Groep van Dublin door middel van intensievere EU-coördinatie en -participatie, een betere formulering, uitvoering en verspreiding vande aanbevelingen

Gaande

Groep van Dublin

Commissie

EDEO

Lidstaten

Omvang van de activiteiten van de structuren van de Groep van Dublin, waaronder aantal daadwerkelijk uitgevoerde aanbevelingen van de Groep van Dublin

Verwezenlijkte modernisering van de werkmethoden van de Groep van Dublin

Verslagen van de Groep van Dublin

 

40.

Jaarlijkse dialoog over drugsgerelateerde bijstand van de EU en de lidstaten aan derde landen, vergezeld van een schriftelijke update

Van 2017

Commissie

EDEO

Lidstaten

Presentatie door de Commissie en de EDEO aan de Horizontale Groep drugs, minstens eenmaal per jaar

Verslagen van de Commissie en de EDEO

Verslagen van de lidstaten

Systeem voor en verslaglegging over de follow-up en evaluatie van projecten en programma’s

 

41.

Zorg dragen voor de volledige integratie van de bevordering en bescherming van de rechten van de mens in de politieke dialogen en in de planning en uitvoering van de relevante drugsgerelateerde programma’s en projecten, mede door de uitvoering van een op rechten gebaseerde aanpak en de toepassing van een op maat gesneden instrument voor aansturing ten aanzien van de mensenrechten en voor effectbeoordeling

Gaande

Commissie

COHOM/EDEO

Lidstaten

Daadwerkelijke mainstreaming van mensenrechten in het extern drugsbeleid en de externe acties op drugsgebied van de EU

Toepassing van het instrument voor aansturing ten aanzien van mensenrechten en voor effectbeoordeling

Jaarverslag van de EU over de mensenrechten

Verslagen van de lidstaten

11.

Een samenhangender EU-aanpak en betere zichtbaarheid van de EU binnen de Verenigde Naties (VN), en versterkte EU-coördinatie met internationale organen op het gebied van drugs

42.

Mee vorm geven aan de agenda inzake het internationale drugsbeleid, onder meer door middel van:

a.

meer stappen van de EU en de delegaties der lidstaten bij de Algemene Vergadering van de VN en de Commissie voor verdovende middelen (CND);

b.

Gecoördineerde actie van de delegaties van de EU en de lidstaten in alle andere VN-fora die drugsgerelateerde aangelegenheden behandelen (de Wereldgezondheidsvergadering, de Mensenrechtenraad, het politiek forum op hoog niveau voor duurzame ontwikkeling)

c.

voorbereiding, coördinatie en vaststelling van gemeenschappelijke standpunten van de EU en gezamenlijke resoluties in de Algemene Vergadering van de VN en de CND, onder meer over het in lijsten opnemen van stoffen vóór bijeenkomsten van de CND, alsmede bewerkstelligen dat de EU met één krachtige stem spreekt in deze en andere internationale fora;

d.

ondersteuning en monitoring van de uitvoering van de aanbevelingen in het slotdocument van de UNGASS 2016 (Outcome Document), als referentiedocument dat de kern vormt voor de bespreking in verband met het internationale drugsbeleid in alle relevante fora

e.

het ministeriële deel dat tijdens de 62e zitting van de CND in 2019 in Wenen moet worden gehouden; en

f.

zorgen voor een zinvolle betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de wetenschappelijke gemeenschap in dat toetsingsproces

Gaande

EDEO

voorzitterschap

Lidstaten

Commissie

Raad

Werkgroep van de Raad (HDG)

Overkoepelende indicator 13

Aantal door de EU afgelegde verklaringen op de CND en andere VN-Fora

Aantal door andere regio’s en internationale organen gesteunde gemeenschappelijke standpunten van de EU

Aantal gemeenschappelijke standpunten van de EU over beslissingen van de CND inzake het in lijsten opnemen van stoffen

Resultaat van de beslissingen van de CND inzake het in lijsten opnemen van stoffen

Niveau van met succes vastgestelde EU-resoluties binnen de VN, inclusief de CND

Doeltreffende bevordering van het EU-beleid binnen de VN, inclusief de CND

Vaststelling van een gezamenlijke standpuntnota van de EU voor het toetsingsproces in 2019; bijdrage van de EU aan de afbakening door de CND van de modaliteiten voor de toetsing in 2019

Uitvoering van een Gemeenschappelijk Standpunt van de EU over het proces na de UNGASS

Resultaat van de toetsing in 2019 van de Politieke verklaring en het Actieplan van de VN betreffende internationale samenwerking met het oog op een geïntegreerde en evenwichtige strategie om het drugsprobleem in de wereld te bestrijden

Vorderingen bij de uitvoering van drugsgerelateerde duurzame-ontwikkelingsdoelen

Verslagen EDEO

Convergentie-indicator

Resultaat van de toetsing in 2019

De jaarverslagen over duurzame-ontwikkelingsdoelen

 

43.

Sterkere partnerschappen met de UNODC, WHO, UNAIDS en andere bevoegde VN-instanties, internationale en regionale organen en organisaties en initiatieven (zoals de Raad van Europa en het „Paris Pact”-initiatief)

Gaande

Raad

EDEO

Commissie

voorzitterschap

Werkgroep van de Raad (HDG)

EWDD

Overkoepelende indicatoren 13, 15

Aantal informatie-uitwisselingen en activiteiten tussen de EU en toepasselijke internationale en regionale organen en organisaties en initiatieven

Doeltreffendheid van partnerschapen met bevoegde organen

Verslagen van de lidstaten, de EDEO en de Commissie

12.

Steun verlenen aan toetredende staten, kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten om zich aan te passen en te voldoen aan het EU-acquis op het gebied van drugs, door middel van gerichte steun en monitoring

44.

Waar nodig gerichte technische en andere bijstand en steun verlenen aan toetredende staten, kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten om hun aanpassing aan en naleving van het EU-acquis op het gebied van drugs te faciliteren

Gaande

Commissie

Lidstaten

EWDD

Europol

Eurojust

Frontex

EDEO

Overkoepelende indicator 15

Landen voldoen in grotere mate aan het EU acquis

Aantal en kwaliteit van afgeronde projecten

Nationale drugsstrategieën en nationale coördinerende structuren inzake drugs opgericht

EWDD-verslagen

Verslagen van toetredende staten, kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten

5.   Informatie, onderzoek, monitoring en evaluatie

Bijdragen tot een beter inzicht in alle aspecten van het verschijnsel drugs en in het effect van maatregelen, teneinde een degelijke en alomvattende onderbouwing voor beleid en acties te verschaffen

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

13.

Zorgen voor toereikende investeringen in onderzoek, gegevensverzameling, monitoring, evaluatie en informatie-uitwisseling betreffende alle aspecten van het verschijnsel drugs

45.

Bevorderen van passende financiering van drugsgerelateerde multidisciplinaire onderzoeken en studies op EU-niveau, onder meer door middel van EU-financieringsprogramma’s (2014-2020)

2017-2020

Lidstaten

Commissie

Hoeveelheid en soort EU-financiering van de verschillende programma’s en projecten

Commissie

Verslag tijdens de jaarlijkse dialoog over onderzoek

 

46.

Waarborgen dat door de EU ondersteunde projecten:

a.

de prioriteiten van de EU-drugsstrategie en het drugsactieplan in acht nemen;

b.

lacunes in beleidsformulering in acht nemen;

c.

een duidelijke meerwaarde opleveren en zorgen voor samenhang en synergie; en

d.

vermijden dat onderzoek krachtens andere programma’s en organen wordt overgedaan;

e.

recht doen aan het belang van gedragsonderzoek en neurowetenschap (8)

f.

duidelijke indicatoren bevatten voor de meting van hun effect

2017-2020

Commissie

EWDD

Opname van de prioriteiten van de EU-drugsstrategie en het drugsactieplan in de financiering en beoordelingscriteria van door de EU gefinancierd onderzoek op het gebied van drugs

Aantal, effect, complementariteit en waarde van door de EU gefinancierde onderzoeksbeurzen op het gebied van drugs, en van toegekende overeenkomsten

Aantal door de EU gefinancierde artikelen en onderzoeksverslagen op het gebied van drugs in collegiaal getoetste en invloedrijke tijdschriften

Jaarlijks debat in de HDG over de door de EU gefinancierde drugsgerelateerde onderzoeksprojecten, met inbegrip van de aanbevelingen van het wetenschappelijk comité van het EWDD inzake onderzoeksprioriteiten

Verslagen van onderzoeksprojecten

Aanbevelingen van het wetenschappelijk comité van het EWDD inzake onderzoeksprioriteiten

Wetenschappelijke citatenindex en vergelijkbare bibliometrische instrumenten

Strategische onderzoeksagenda, opgesteld door ERANID

 

47.

Stimuleren van empirisch onderbouwde beoordelingen van beleidsmaatregelen en acties op nationaal, internationaal en EU-niveau

2017-2020

Commissie

Lidstaten

EWDD

Overkoepelende indicator 14

EWDD-gids voor de evaluatie ter ondersteuning van het nationale proces

Uitvoering van gerichte studies naar de doeltreffendheid en effecten van het drugsbeleid op EU- en internationaal niveau

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

 

48.

Ondersteunen van de analyse (daaronder begrepen het in kaart brengen van informatiebronnen) en het delen van informatie over het verband tussen de drugshandel en:

a.

de financiering van terroristische groeperingen en activiteiten, met inbegrip van overlappingen tussen de bekende routes vanuit gebieden waar drugs worden geproduceerd en verhandeld en conflictzones; en financieringsbronnen voor terroristische cellen in de EU uit illegale activiteiten, waaronder drugshandel;

b.

migrantensmokkel (waardoor synergieën worden gecreëerd met het EU-actieplan tegen migrantensmokkel (2015-2020) dat voorziet in onderzoek en risicoanalyses met betrekking tot de verbanden tussen smokkel en andere strafbare feiten, zoals drugshandel) met daarbij:

bijzondere aandacht voor kwetsbare migranten die kunnen worden uitgebuit met het oog op drugshandel en/of als eindgebruikers van drugs, met name minderjarigen en vrouwen

Onderzoek naar overlappingen tussen criminele bendes die zich bezighouden met drugshandel en migrantensmokkel, werkwijzen en routes

c.

mensenhandel, waardoor synergieën worden gecreëerd met het juridisch en beleidskader van de EU op het gebied van mensenhandel, waaronder de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016

2017-2020

Lidstaten

Commissie

ATC van de EU

EWDD

Europol

Frontex

Bureau voor de grondrechten

EIGE

Raadsgroep

(COSI

COTER

Groep terrorisme

HLWG)

Mate waarin meer inzicht is verworven in mogelijke verbanden tussen drugshandel en:

Terrorismefinanciering

Migrantensmokkel

Mensenhandel

Outputs van de EU en nationale outputs (zoals verslagen, studies en artikelen over deze onderwerpen)

Verslagen van de lidstaten

Verslagen van de Commissie

Verslagen van de Commissie

Frontex en het FRA in het kader van hun periodieke verslagleggingsactiviteiten

EIGI in het kader van zijn periodieke verslagleggingsactiviteiten

Risicobeoordelingen van de FATF

14.

Voortzetten van netwerkvorming en samenwerking, en ontwikkelen van capaciteit binnen de gehele EU-kennisinfrastructuur voor informatie, onderzoek, monitoring en evaluatie van drugs, met name illegale drugs

49.

In samenwerking met betrokken partijen alomvattende analyses blijven verstrekken van:

a.

de situatie op drugsgebied in de Unie;

b.

de dynamiek van het drugsgebruik binnen algemene bevolkingsgroepen en doelgroepen

c.

antwoorden op drugsgebruik;

en het te gelegener tijd verstrekken van een actualisering door het EWDD van het overzicht 2017 van de cannabiswetgeving in de EU, alsmede het blijven monitoren en rapporteren over cannabiswetgevingen op nationaal niveau en in derde landen

Gaande

EWDD

Europol

Lidstaten

Commissie

Overkoepelende indicatoren 1-15

Huidige lacunes in de kennisbasis vastgesteld en een kader op EU-niveau ontwikkeld om analyses uit bestaande databestanden te maximaliseren

Aantal overzichten en analyses van de situatie op drugsgebied

EWDD-verslagen

Verslagen van de lidstaten

Drugsforum van het maatschappelijk middenveld

Commissie

 

50.

Uitgebreidere en empirisch onderbouwde opleiding voor diegenen die betrokken zijn in het aanpakken van het drugsfenomeen

2017-2020

Lidstaten

EWDD

Cepol

Aantal uitgevoerde initiatieven op het niveau van de lidstaten en de Unie om professionals op te leiden inzake de terugdringing van de vraag naar en het aanbod van drugs

Aantal uitgevoerde initiatieven op het niveau van de lidstaten en de Unie om professionals op te leiden inzake het verzamelen van gegevens en de verslaglegging van de terugdringing van de vraag naar en het aanbod van drugs

Verslagen van de lidstaten

Jaarverslag Cepol

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

 

51.

Uitgebreidere gegevensverzameling, onderzoek, analyse en verslaglegging betreffende:

a.

terugdringen van de vraag naar drugs;

b.

terugdringen van het aanbod van drugs;

c.

nieuwe trends, zoals polydrugsgebruik en misbruik van psychoactieve geneesmiddelen, die een gevaar vormen voor de veiligheid en de gezondheid;

d.

bloedoverdraagbare virussen die het gevolg zijn van drugsgebruik, waaronder, maar niet beperkt tot, hiv en virale hepatitis, alsmede seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose;

e.

psychiatrische en lichamelijke comorbiditeit;

f.

drugsproblemen onder gedetineerden en de beschikbaarheid en reikwijdte van maatregelen en diensten ter terugdringing van de vraag naar drugs in gevangenissen; en

g.

andere problemen en gevolgen die verband houden met het gebruik van illegale stoffen, en van polydrugsgebruik (gecombineerd gebruik van illegale en legale stoffen, met inbegrip van psychoactieve geneesmiddelen, alcohol en tabak)

h.

overeenstemming van drugsbeleid met de internationale normen en beginselen op het gebied van de mensenrechten

Gaande

Lidstaten

Commissie

EWDD

Europol

ECDC

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Toegenomen beschikbaarheid en uitvoering van empirisch onderbouwde en wetenschappelijk deugdelijke indicatoren inzake de terugdringing van de vraag naar en het aanbod van drugs

Op het niveau van de lidstaten, de reikwijdte van nieuw onderzoek naar nieuwe trends zoals polydrugsgebruik en misbruik van psychoactieve geneesmiddelen; bloedoverdraagbare ziekten die het gevolg zijn van drugsgebruik, waaronder, maar niet beperkt tot hiv en virale hepatitis, alsook seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose; psychiatrische en lichamelijke comorbiditeit; en andere problemen en gevolgen die verband houden met zowel legale als illegale stoffen

Een studie binnen de gehele EU naar drugsgerelateerde buurtintimidatie en het effect daarvan op de zwaarst getroffen individuen, families en gemeenschappen, alsmede doeltreffende antwoorden daarop

Vaststelling van empirisch onderbouwde en wetenschappelijk deugdelijke indicatoren inzake drugsproblemen onder gevangenen

EWDD-verslagen

Verslagen van het EMA

Verslagen van de lidstaten

Geharmoniseerde gegevensverslagen van EU-organen, inclusief het EWDD

EU-Socta

 

52.

De capaciteit verbeteren om de opkomst en het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen te detecteren en te evalueren, en doeltreffend daarop te reageren, en toezicht houden op de mate waarin zulke nieuwe stoffen het aantal en het soort gebruikers beïnvloeden.

Gaande

Commissie

Lidstaten

EWDD

Europol

Overkoepelende indicator 6

De reikwijdte van nieuw epidemiologisch, farmacologisch en toxicologisch onderzoek dat is begonnen naar nieuwe psychoactieve stoffen en wordt gesteund door onderzoeksprogramma’s van de lidstaten en de EU

De mate van uitwisseling van informatie, beste praktijken en inlichtingen

De mate waarin toxicologische laboratoria en onderzoeksinstituten toxicologische en gezondheidsgegevensanalyses betreffende nieuwe psychoactieve stoffen delen

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk tenbehoeve van nationale rapportage

EWDD-Europol uitvoeringsverslag

Verslagen van laboratoria en onderzoeksinstituten

 

53.

Grotere inspanningen om forensische wetenschappelijke gegevens, inclusief ondersteuning voor de identificatie van nieuwe psychoactieve stoffen, laboratoriumstandaarden met betrekking tot nieuwe psychoactieve stoffen en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methode voor de identificatie van dergelijke stoffen, te delen door middel van betere samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie en binnen bestaande netwerken, zoals de Groep drugs van het Europees netwerk van forensische instituten in het kader van de conclusies van de JBZ-Raad over de visie met betrekking tot Europese Forensische Wetenschappen 2020 en het Europees netwerk van douanelaboratoria

2017-2020

Commissie

Lidstaten

EWDD

Overkoepelende indicator 15

Mate waarin forensische wetenschappelijke gegevens met betrekking tot nieuwe psychoactieve stoffen worden gedeeld ter ondersteuning van de identificatie van nieuwe psychoactieve stoffen

Het gemak waarmee laboratoriumstandaarden toegankelijk zijn voor forensische wetenschappelijke laboratoria, douanelaboratoria en instituten

Voortgang van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methode voor de identificatie van nieuwe psychoactieve stoffen

Verslagen EWDD-Europol

Verslagen van de Commissie

 

54.

Op het niveau van de lidstaten en de EU beter in staat zijn om a) gedragswijzigingen in drugsgebruik en b) uitbraken van drugsgerelateerde epidemieën te detecteren, te evalueren en daarop te reageren

Gaande

Lidstaten

EWDD

ECDC

Aantal en succes van nieuw ontwikkelde en uitgevoerde drugsgerelateerde volksgezondheidsinitiatieven

Aantal en succes van bestaande maatregelen en initiatieven die zijn aangepast met het oog op drugsgebruik of uitbraken van epidemieën

Aantal en effect van vroegtijdige waarschuwingsrapporten, risicobeoordelingen en waarschuwingen

Vroegtijdig waarschuwingsstelselrapporten

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage

Verslagen van het EMA

15.

Betere verspreiding van de resultaten van monitoring, onderzoek en evaluatie op nationaal en Unieniveau

55.

De lidstaten blijven steun geven aan de inspanningen van de EU ter zake van monitoring en informatie-uitwisseling, inclusief samenwerking met, en toereikende steun voor nationale Reitox-contactpunten

a.

Het organiseren van Europese evenementen die gericht zijn op de overdracht en verspreiding van kennis uit onderzoek naar beleidsmakers en beroepsbeoefenaars

Gaande

Lidstaten

EWDD

Commissie

Verspreiding van vrij toegankelijke output van door de EU gefinancierde studies

Mate waarin financiering van en andere inkomsten voor de nationale Reitox-contactpunten aan de vereisten voldoen

Aantal en succes van verspreidingsinitiatieven van nationale Reitox-contactpunten

Aantal EU-evenementen die gericht zijn op de overdracht en verspreiding van kennis uit onderzoek naar beleidsmakers en beroepsbeoefenaars

Verspreiding via internet, inclusief OpenAire en CORDIS

EWDD-website

EWDD-verslagen/maatregelenpakket van het Reitox-netwerk ten behoeve van nationale rapportage


(1)  Empirisch onderbouwd betekent in deze context „gebaseerd op beschikbaar wetenschappelijk bewijs en ervaring”.

(2)  Conclusies van de Raad over de uitvoering van het EU-actieplan inzake drugs 2013-2016 betreffende minimumkwaliteitsnormen bij de terugdringing van de vraag naar drugs in de Europese Unie (doc. 11985/15).

(3)  Het in Lissabon gevestigde MAOC-N is een initiatief van zeven EU-lidstaten (Frankrijk, Ierland, Italië, Spanje, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk). Het wordt medegefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie. Het centrum biedt een forum voor multilaterale samenwerking ter bestrijding van de illegale drugshandel over zee of door de lucht.

(4)  Conclusies van de Raad over de verbetering van het toezicht op de drugsaanvoer in de Europese Unie van 15 november 2013.

(5)  Richtlijn 2014/42/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie; Besluit 2007/845/JBZ van de Raad betreffende de samenwerking tussen de nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen op het gebied van de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven of andere vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven; Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie; Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken; voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie, COM(2016) 819; Kaderbesluit 2005/212/JBZ van de Raad inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen; Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken.

(6)  Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie; Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de Raad inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven; voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld, COM(2016) 826. Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006; Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten; voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005.

(7)  Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat betreft de definitie van drugs.

(8)  In het kader van Horizon 2020 (2014-2020) is al ongeveer 27 miljoen EUR toegewezen aan projecten in verband met drugsverslaving, waarin ook gedragsonderzoek en neurowetenschap aan bod komen.


BIJLAGE I

15 overkoepelende indicatoren voor het EU-actieplan inzake drugs (2017-2020) (1)

1.

Percentage van de bevolking dat momenteel (de afgelopen maand) of recentelijk (het afgelopen jaar) drugs gebruikt of heeft gebruikt, en het percentage dat dat ooit in zijn leven heeft gedaan, per drug en per leeftijdscategorie (EWDD — algemeen bevolkingsonderzoek)

2.

Geschatte trends in de prevalentie van problematisch en intraveneus drugsgebruik (EWDD — problematisch drugsgebruik)

3.

Trends in door drugs veroorzaakt overlijden en sterfte onder drugsgebruikers (volgens de nationale definities) (EWDD — aan drugs gerelateerde overlijdensgevallen)

4.

Prevalentie en incidentie, onder drugsspuiters, van besmettelijke ziekten die door drugsgebruik worden veroorzaakt, waaronder hiv en virale hepatitis, alsook seksueel overdraagbare aandoeningen en tuberculose (EWDD — drugsgerelateerde infectieziekten)

5.

Trends in de leeftijd waarop illegale drugs de eerste keer worden gebruikt (Europees schoolproject voor onderzoek naar alcohol en andere drugs (ESPAD), gezondheidsgedrag bij schoolgaande kinderen (HBSC) en algemeen bevolkingsonderzoek naar drugsgebruik (EWDD — een belangrijke epidemiologische indicator))

6.

Trends in het aantal mensen dat met drugsbehandeling begint (EWDD — vraag naar behandeling) en het geschatte totale aantal mensen in drugsbehandeling (EWDD — vraag naar behandeling en medische en sociale maatregelen)

7.

Trends in het aantal en de hoeveelheid inbeslaggenomen illegale drugs (EWDD — inbeslagneming van drugs: cannabis met inbegrip van plantaardige cannabis, heroïne, cocaïne, crack, amfetamine, methamfetamine, ecstasy, lsd en andere stoffen)

8.

Trends in de straatprijs en de zuiverheid van illegale drugs (EWDD — prijs en zuiverheid: cannabis met inbegrip van plantaardige cannabis, heroïne, cocaïne, crack, amfetamine, methamfetamine, ecstasy, lsd, andere stoffen en de samenstelling van drugstabletten)

9.

Trends in het aantal eerste processen-verbaal van overtredingen van de drugswetgeving, per drug en soort overtreding (dealen versus gebruik/bezit) (EWDD — drugsovertredingen)

10.

Prevalentie van drugsgebruik onder gevangenen (EWDD — drugsgebruik in de gevangenis)

11.

Beoordeling van de beschikbaarheid, reikwijdte en kwaliteit van diensten en maatregelen op het gebied van preventie, het beperken van schade, sociale integratie en behandeling (EWDD — medische en sociale maatregelen)

12.

Empirisch onderbouwde maatregelen met betrekking tot preventie, behandeling, sociale integratie en herstel en de verwachte effecten daarvan op de prevalentie van drugsgebruik en problematisch drugsgebruik (EWDD — portaal van beste praktijken)

13.

Sterke dialoog en samenwerking op het gebied van drugs met andere regio’s, derde landen, internationale organisaties en andere partijen (EDEO-verslaglegging)

14.

Ontwikkeling van nationale drugsstrategieën, evaluaties, wetgeving, coördinatiemechanismen en schattingen van de overheidsuitgaven in de EU-lidstaten (EWDD)

15.

Vroegtijdig waarschuwingsstelsel inzake nieuwe psychoactieve stoffen (EWDD/Europol) en risicobeoordeling inzake nieuwe psychoactieve stoffen (EWDD)


(1)  Deze indicatoren zijn gebaseerd op bestaande rapportagemechanismen die dateren van vóór de doelstellingen van de huidige EU-drugsstrategie en het actieplan, maar bieden de meest volledige reeks gegevens op het niveau van de EU om de monitoring en evaluatie daarvan mogelijk te maken.


BIJLAGE II

Gebruikte acroniemen

GDS

Raad van de EU — Groep douanesamenwerking

Celac

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)

Cepol

Europese Politieacademie

CND

Commissie verdovende middelen (VN)

COAFR

Raad van de EU — Groep Afrika

COASI

Raad van de EU — Groep Azië-Oceanië

COEST

Raad van de EU — Groep Oost-Europa en Centraal-Azië

COHOM

Raad van de EU — Groep rechten van de mens

COLAC

Raad van de EU — Groep Latijns-Amerika

Commissie

Europese Commissie

CONUN

Raad van de EU — Groep Verenigde Naties

COSCE

Raad van de EU — Groep OVSE en Raad van Europa

COSI

Raad van de EU — Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid

COTRA

Raad van de EU — Groep trans-Atlantische betrekkingen (Canada en VS)

Raadsgroep

Werkgroep van de Raad

COTER

Raad van de EU — Groep terrorisme (internationale aspecten)

COWEB

Raad van de EU — Groep Westelijke Balkan

Groep douane-unie

Raad van de EU — Groep douane-unie

DROIPEN

Raad van de EU — Groep materieel strafrecht

ECDC

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (European Centre for Disease Prevention and Control)

EDEO

Europese Dienst voor extern optreden

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency)

EWDD

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Empact

Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats)

Enfsi

Europees netwerk van forensische instituten (European Network of Forensic Science Institutes)

ERA-NET

Netwerk van de Europese onderzoeksruimte (European Research Area-Network)

ERANID

Netwerk van de Europese onderzoeksruimte inzake illegale drugs (European Research Area Network on Illicit Drugs)

ESPAD

Europees schoolproject voor onderzoek naar alcohol en andere drugs (European School Survey Project on Alcohol and Drugs)

EU

Europese Unie

Eurojust

Europese Eenheid voor justitiële samenwerking

Europol

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

EU-Socta

EU-dreigingsevaluatie voor zware en georganiseerde criminaliteit (Serious and Organised Crime Threat Assessment)

Frontex

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

HSBC

Onderzoek gezondheidsgedrag bij schoolgaande kinderen (Health Behaviour in School Aged Children survey)

HCV

Hepatitis C-virus

Horizontale Groep drugs

Raad van de EU — Horizontale Groep drugs

HIV

Humaan immunodeficiëntievirus

HLWG

Raad van de EU — Groep op hoog niveau asiel- en migratievraagstukken

INCB

Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen (International Narcotics Control Board) (VN)

JBZ

Justitie en Binnenlandse Zaken

LGBTI

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders/transseksuelen en interseksuelen

Lsd

Lyserginezuurdiëthylamide

MAOC-N

Maritiem Analyse- en Operatiecentrum

Masp’s

Strategische meerjarenplannen (Multi-annual Strategic Plans) (Europol)

MoU

Memorandum van overeenstemming (Memorandum of Understanding)

Lidstaten

Lidstaten van de EU

NPS

Nieuwe psychoactieve stoffen

PEN

Door het UNODC/INCB ontwikkelde online systeem voor voorafgaande kennisgeving van uitvoer (Pre-Export Notification Online System)

PICS

Systeem voor doorgifte van incidenten met precursoren (Precursors Incident Communication System)

voorzitterschap

Het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Voorzitterschapstrio

Groep van drie opeenvolgende roulerende voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie

Reitox

Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving (Réseau Européen d’Information sur les Drogues et les Toxicomanies)

Socta

EU-dreigingsevaluatie voor zware en georganiseerde criminaliteit (Serious and Organised Crime Threat Assessment)

Groep terrorisme

Raad van de EU — Groep terrorisme

VN

Verenigde Naties

UNAIDS

Gezamenlijk programma van de Verenigde Naties inzake hiv/aids (United Nations Joint Programme on HIV/AIDS)

UNGASS/SAVVN

Speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

UNODC

Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (United Nations Office on Drugs and Crime)

UNDP

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Development Programme)

WGO

Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation) (VN)


Top