EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1545

Verordening (EU) 2023/1545 van de Commissie van 26 juli 2023 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vermelding van allergene geurstoffen op etikettering van cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

C/2023/4912

PB L 188 van 27.7.2023, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1545/oj

27.7.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 188/1


VERORDENING (EU) 2023/1545 VAN DE COMMISSIE

van 26 juli 2023

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vermelding van allergene geurstoffen op etikettering van cosmetische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1), en met name artikel 31, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Geurstoffen zijn organische verbindingen met karakteristieke, meestal aangename geuren. Zij worden op grote schaal gebruikt in parfums en andere geparfumeerde cosmetische producten, maar ook in veel andere producten zoals wasmiddelen, wasverzachters en andere huishoudelijke producten.

(2)

Contactallergie is een levenslange gewijzigde specifieke reactiviteit van het menselijke immuunsysteem. Bij hernieuwde blootstelling aan een voldoende hoeveelheid allergeen kan eczeem (allergische contactdermatitis) ontstaan. Wanneer een persoon al voor een allergeen is gesensibiliseerd, is een veel lagere concentratie ervan al genoeg om symptomen van een allergie uit te lokken. Het percentage van de populatie van de Unie dat allergisch is voor allergene geurstoffen kan op 1-9 % (2) worden geschat.

(3)

Aan de hand van verschillende maatregelen kan de hele bevolking worden beschermd tegen het ontwikkelen van allergieën voor geurstoffen (primaire preventie) en kunnen gesensibiliseerde personen worden beschermd tegen het ontwikkelen van allergische symptomen (secundaire preventie).

(4)

Met het oog op primaire preventie kan een beperking voor allergene geurstoffen volstaan. Gesensibiliseerde personen kunnen echter al symptomen ontwikkelen wanneer zij worden blootgesteld aan lagere concentraties van een allergeen dan de maximaal toelaatbare niveaus. Daarom is het, als secundaire preventiemaatregel, belangrijk om informatie over de aanwezigheid van afzonderlijke allergene geurstoffen in cosmetische producten te verstrekken, zodat gesensibiliseerde personen contact met de stof waarvoor zij allergisch zijn, kunnen vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 19, lid 1, punt g), van Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt een cosmetisch product slechts op de markt van de Unie aangeboden indien op de verpakking een lijst van ingrediënten is aangebracht. Bovendien is in dit artikel bepaald dat parfum- en aromacomposities en grondstoffen daarvan in de lijst van ingrediënten worden aangegeven door de termen “parfum” of “aroma”, aangevuld met stoffen waarvan de vermelding in de kolom “Andere” in bijlage III bij die verordening voorgeschreven is. Momenteel moeten 24 allergene geurstoffen, die onder de vermeldingen 45 en 67 tot en met 92 in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 zijn opgenomen, in de lijst van ingrediënten worden vermeld (afzonderlijk vermeld op het etiket).

(6)

In antwoord op het verzoek van de Commissie om de lijst van afzonderlijk op etikettering te vermelden allergene geurstoffen te actualiseren, heeft het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) een advies goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 26-27 juni 2012 (3). Daarin heeft het WCCV bevestigd dat de allergene geurstoffen in de vermeldingen 45 en 67 tot en met 92 van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 nog steeds relevant zijn. Bovendien heeft het WCCV nog eens 56 allergene geurstoffen aangewezen die duidelijk allergieën bij mensen hebben veroorzaakt en die momenteel niet afzonderlijk op etikettering hoeven te worden vermeld.

(7)

Gezien het advies van het WCCV kan worden geconcludeerd dat het gebruik van de overige door het WCCV aangewezen allergene geurstoffen een mogelijk risico voor de menselijke gezondheid inhoudt en dat consumenten over de aanwezigheid van deze allergene geurstoffen moeten worden geïnformeerd. Daarom moet in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 een verplichting worden opgenomen om die allergene geurstoffen afzonderlijk op etikettering te vermelden wanneer de concentratie ervan meer dan 0,001 % bedraagt in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld, en meer dan 0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld. Bovendien moeten geurstoffen als prehaptenen en prohaptenen die door oxidatie aan de lucht of bioactivering in bekende contactallergenen kunnen worden omgezet, als gelijkwaardig aan allergene geurstoffen worden behandeld en aan dezelfde beperkingen en andere wettelijke voorschriften worden onderworpen.

(8)

Omwille van de consistentie en de duidelijkheid moeten ook bepaalde bestaande vermeldingen voor allergene geurstoffen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 worden bijgewerkt om de gemeenschappelijke benaming van de stoffen af te stemmen op die van de meest recente versie van de in artikel 33 van die verordening bedoelde woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten, en om soortgelijke stoffen onder één vermelding te groeperen. Bovendien moet wanneer voor een stof meerdere gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten kunnen worden gebruikt, in de voorschriften voor afzonderlijke vermelding op etikettering worden vermeld welke naam moet worden gebruikt voor de in artikel 19, lid 1, punt g), bedoelde lijst van ingrediënten, teneinde de etikettering te stroomlijnen en consumentvriendelijker te maken, en om het werk van de marktdeelnemers en de nationale autoriteiten te vergemakkelijken.

(9)

Omwille van de volledigheid en de duidelijkheid moeten daarnaast bepaalde bestaande vermeldingen voor allergene geurstoffen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 worden bijgewerkt om isomeren toe te voegen en de respectieve CAS- en EG-nummers aan te vullen en te wijzigen, om zo het werk van de marktdeelnemers en de nationale autoriteiten te vergemakkelijken.

(10)

Aangezien de bijgewerkte lijst van allergene geurstoffen er waarschijnlijk toe zal leiden dat onder bepaalde vermeldingen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 bestaande en nieuwe beperkingen worden gecombineerd, moet worden bepaald dat de marktdeelnemers enerzijds de bestaande beperkingen moeten blijven toepassen en anderzijds een redelijke termijn moeten krijgen om aan nieuwe beperkingen te voldoen.

(11)

Met betrekking tot de nieuwe beperkingen moeten marktdeelnemers voldoende tijd krijgen om hun productformuleringen en recipiënten erop aan te passen, zodat deze aan de nieuwe voorschriften voldoen en alleen cosmetische producten die met de nieuwe voorschriften in overeenstemming zijn, in de handel worden gebracht. Marktdeelnemers moeten ook voldoende tijd krijgen om cosmetische producten die niet met de nieuwe voorschriften in overeenstemming zijn en die in de handel zijn gebracht voordat de nieuwe etiketteringsbepalingen van toepassing worden, uit de handel te nemen. Gezien het relatief lage en stabiele percentage consumenten dat allergische contactdermatitis ontwikkelt, het grote aantal nieuwe allergene geurstoffen dat afzonderlijk op etikettering moet worden vermeld en het aanzienlijke aantal betrokken cosmetische producten, moet een overgangsperiode van respectievelijk drie en vijf jaar worden vastgesteld.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  Impact assessment study on fragrance labelling on cosmetic products (effectbeoordelingsstudie over de etikettering betreffende allergene geurstoffen van cosmetische producten) — Bureau voor publicaties van de EU (europa.eu), blz. 64.

(3)  WCCV (Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid), advies over allergene geurstoffen in cosmetische producten (SCCS/1459/11), 26-27 juni 2012.


BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De vermeldingen 45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196 en 324 worden vervangen door:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Beperkingen

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“45

Benzylalcohol (6)  (*2)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

 

 

Voor andere doeleinden dan om de ontwikkeling van micro-organismen in het product tegen te gaan. Dat doel moet blijken uit de aanbiedingsvorm van het product.

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

46

6-Methylcoumarine  (*2)

6-Methyl Coumarin

92-48-8

202-158-8

Mondproducten

0,003 %

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

70

3,7-Dimethyl-2,6-octadienal

Citral

5392-40-5

226-394-6

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Citral”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

(E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal  (*1)

Geranial

141-27-5

205-476-5

(Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal  (*1)

Neral

106-26-3

203-379-2

73

2-Methoxy-4-(propeen-1-yl)fenol

Isoeugenol

97-54-1

202-590-7

a)

Mondproducten

b)

Andere producten

b)

0,02 %

a) b)

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

(E)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol;

(trans-isoeugenol)

5932-68-3

227-678-2

(Z)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)fenol;

(cis-isoeugenol)

5912-86-7

227-633-7

86

Citronellol/(±)

–3,7-Dimethyl-6-octeen-1-ol

Citronellol

106-22-9/

26489-01-0

203-375-0/

247-737-6

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

(3R)-3,7-dimethyloct-6-een-1-ol

1117-61-9

214-250-5

(3S)-3,7-dimethyloct-6-een-1-ol

7540-51-4

231-415-7

88

1-Methyl-4-prop-1-een-2-yl-cyclohexeen; dl-limoneen (racemisch); dipenteen  (*1)

Limonene

138-86-3/

7705-14-8

205-341-0/

231-732-0

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

Het peroxidegetal moet voor elke stof lager zijn dan 20 mmol/l (15)

 

(R)-p-mentha-1,8-dieen; (d-limoneen)

5989-27-5

227-813-5

(S)-p-mentha-1,8-dieen; (l-limoneen)  (*1)

5989-54-8

227-815-6

109

Extract en olie van de bladeren en twijgen van Pinus mugo  (*2)

Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Pinus Mugo”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

Het peroxidegetal moet lager zijn dan 10 mmol/l (15)

 

114

Extract en olie van de bladeren en twijgen van Pinus pumila  (*2)

Pinus Pumila Needle Extract;

Pinus Pumila Twig Leaf Extract;

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Pinus Pumila”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

Het peroxidegetal moet lager zijn dan 10 mmol/l (15)

 

122

Olie en extract van Cedrus atlantica  (*2)

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3/

8023-85-6

295-985-9/

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Cedrus Atlantica Oil/Extract”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

Het peroxidegetal moet lager zijn dan 10 mmol/l (15)

 

124

Terpentijngom (Pinus spp.); terpentijnolie en gerectificeerde terpentijnolie; terpentijn, met stoom gedestilleerd (Pinus spp.)  (*2)

Turpentine

9005-90-7

8006-64-2

8052-14-0

232-688-5

232-350-7

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

Het peroxidegetal moet voor elke stof lager zijn dan 10 mmol/l (15)

 

131

p-Mentha-1,3-dieen  (*2)

Alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

Het peroxidegetal moet lager zijn dan 10 mmol/l (15)

 

133

p-Mentha-1,4(8)-dieen  (*2)

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

Het peroxidegetal moet lager zijn dan 10 mmol/l (15)

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; extracten en distillaten; perubalsemolie, -absolue en -anhydrol (perubalsemolie)  (*2)

Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract

Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil

Myroxylon Pereirae Resin Extract

Myroxylon Pereirae Resin

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Myroxylon Pereirae Oil/Extract”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

157

1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (16)  (*2)

Alpha-Damascone

cis-Rose ketone 1

43052-87-5/

23726-94-5

-/

245-845-8

a)

Mondproducten

b)

Andere producten

b)

0,02 %

a) b)

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Rose Ketones”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

trans-Rose ketone 1

24720-09-0

246-430-4

1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dieen-1-yl)-2-buteen-1-on (16)  (*2)

Rose ketone 4 (Damascone)

23696-85-7

245-833-2

1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (16)  (*2)

Rose ketone 3 (delta-Damascone)

57378-68-4

260-709-8

trans-Rose ketone 3

71048-82-3

275-156-8

(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (16)  (*2)

cis-Rose ketone 2

(cis-beta-Damascone)

23726-92-3

245-843-7

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on (16)  (*2)

trans-Rose ketone 2

(trans-beta-Damascone)

23726-91-2

245-842-1

175

3-Propylideen-1(3H)-isobenzofuranon;

3-propylideenftalide  (*2)

3-Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

a)

Mondproducten

b)

Andere producten

b)

0,01 %

a)

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

196

Verbena-absolue  (*2)  (*3)

Lippia citriodora absolute

8024-12-2/

85116-63-8

285-515-0

 

0,2 %

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

324

Methyl-2-hydroxybenzoaat  (*2)

Methyl Salicylate

119-36-8

204-317-7

a)

Huidproducten die niet worden af-, uit- of weggespoeld (behalve make-up voor het gezicht, bodylotion in sprays/spuitbussen, deodorant in sprays/spuitbussen en parfums op basis van water en alcohol) en haarproducten die niet worden uitgespoeld (behalve sprays/spuitbussen)

a)

0,06 %

Niet gebruiken in preparaten voor kinderen jonger dan zes jaar, behalve “k) Tandpasta’s”.

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

b)

Make-up voor het gezicht (behalve make-up voor de lippen en ogen, en make-upverwijderaar)

b)

0,05 %

c)

Make-up voor de ogen en make-upverwijderaar

c)

0,002 %

d)

Haarproducten die niet worden uitgespoeld (sprays/spuitbussen)

d)

0,009 %

e)

Deodorant (sprays/spuitbussen)

e)

0,003 %

f)

Bodylotion (sprays/spuitbussen)

f)

0,04 %

g)

Huidproducten die worden af-, uit- of weggespoeld (behalve voor het wassen van handen) en haarproducten die worden uitgespoeld

g)

0,06 %

h)

Producten voor het wassen van handen

h)

0,6 %

i)

Parfum op basis van water en alcohol

i)

0,6 %

j)

Producten voor de lippen

j)

0,03 %

k)

Tandpasta’s

k)

2,52 %

l)

Mondspoeling bestemd voor kinderen van 6-10 jaar

l)

0,1 %

m)

Mondspoeling bestemd voor kinderen ouder dan 10 jaar en volwassenen

m)

0,6 %

n)

Mondspray

n)

0,65 %

2)

De vermeldingen 125, 126, 158, 160-163, 165, 167 en 168 worden geschrapt.

3)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Beperkingen

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“327

[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazuleen-5-yl)ethaan-1-on  (*4)

Acetyl Cedrene

32388-55-9

251-020-3

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

328

Pentyl-2-hydroxybenzoaat  (*4)

Amyl Salicylate

2050-08-0

218-080-2

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

329

1-Methoxy-4-(1E)-1-propeen-1-ylbenzeen (trans-anethol)  (*4)

Anethole

104-46-1/4180-23-8

203-205-5/224-052-0

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

330

Benzaldehyde  (*4)

Benzaldehyde

100-52-7

202-860-4

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

331

Bornaan-2-on; 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon  (*4)

Camphor

76-22-2/21368-68-3/464-49-3/464-48-2

200-945-0/244-350-4/207-355-2/207-354-7

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

332

(1R,4E,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methyleenbicyclo[7.2.0]undec-4-een  (*4)

Beta-Caryophyllene

87-44-5

201-746-1

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

333

2-Methyl-5-(prop-1-een-2-yl)cyclohex-2-een-1-on;(5R)-2-methyl-5-prop-1-een-2-ylcyclohex-2-een-1-on;(5S)-2-methyl-5-prop-1-een-2-ylcyclohex-2-een-1-on  (*4)

Carvone

99-49-0/6485-40-1/2244-16-8

202-759-5/229-352-5/218-827-2

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

334

2-Methyl-1-fenyl-2-propylacetaat; dimethylbenzylcarbinylacetaat  (*4)

Dimethyl Phenethyl Acetate

151-05-3

205-781-3

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

335

Oxacyclohepta-decaan-2-on  (*4)

Hexadecanolactone

109-29-5

203-662-0

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

336

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-γ-2-benzopyraan  (*4)

Hexamethylindanopyran

1222-05-5

214-946-9

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

337

3,7-Dimethylocta-1,6-dieen-3-ylacetaat  (*4)

Linalyl Acetate

115-95-7

204-116-4

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

338

Menthol;

dl-menthol;

l-menthol;

d-menthol  (*4)

Menthol

89-78-1/1490-04-6/2216-51-5/15356-60-2

201-939-0/216-074-4/218-690-9/239-387-8

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

339

3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)pent-4-een-2-ol  (*4)

Trimethylcyclopentenylmethylisopentenol

67801-20-1

267-140-4

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

340

o-Hydroxybenzaldehyde  (*4)

Salicylaldehyde

90-02-8

201-961-0

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

341

5-(2,3-Dimethyltricyclo[2.2.1.02,6]-hept-3-yl)-2-methylpent-2-een-1-ol (α-santalol);

(1S-(1α,2α(Z),4α))-2-methyl-5-(2-methyl-3-methyleenbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-2-penteen-1-ol

(β-santalol)  (*4)

Santalol

11031-45-1/

115-71-9/

77-42-9

234-262-4/

204-102-8/

201-027-2

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

342

[1R-(1α)]-α-Ethenyldecahydro-2-hydroxy-a, 2,5,5,8a-pentamethyl-1-naftaleenpropanol  (*4)

Sclareol

515-03-7

208-194-0

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

343

2-(4-Methylcyclohex-3-een-1-yl)propaan-2-ol; p-menth-1-een-8-ol (α-terpineol); 1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexaan-1-ol (β-terpineol); 1-methyl-4-(1-methylethylideen)cyclohexaan-1-ol (γ-terpineol)  (*4)

Terpineol

8000-41-7/

98-55-5/

138-87-4/

586-81-2

232-268-1/

202-680-6/

205-342-6/

209-584-3

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

344

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,5,5-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on  (*4)

Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

54464-57-2/

54464-59-4/

68155-66-8/

68155-67-9/

259-174-3/259-175-9/268-978-3/268-979-9/

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

345

3-(2,2-Dimethyl-3-hydroxypropyl)tolueen  (*4)

Trimethylbenzenepropanol

103694-68-4

403-140-4

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

346

4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde  (*4)

Vanillin

121-33-5

204-465-2

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

347

Olie van de bloemen van Cananga odorata; ylang-ylangolie en -extract  (*4)

Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil

83863-30-3/

8006-81-3/68606-83-7/

93686-30-7

281-092-1/—/

—/

297-681-1

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Cananga Odorata Oil/Extract”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

348

Olie van de bladeren van Cinnamomum cassia  (*4)

Cinnamomum Cassia Leaf Oil

8007-80-5/

84961-46-6

—/

284-635-0

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

349

Olie van de schors van Cinnamomum zeylanicum  (*4)

Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil

8015-91-6/

84649-98-9

—/

283-479-0

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

350

Olie van de bloemen van Citrus aurantium amara en Citrus aurantium dulcis  (*4)

Citrus Aurantium Amara Flower Oil

72968-50-4

277-143-2

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Citrus Aurantium Flower Oil”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil

8028-48-6/8016-38-4

232-433-8/

351

Olie van de schil van Citrus aurantium amara en Citrus aurantium dulcis  (*4)

Citrus Aurantium Amara Peel Oil

68916-04-1/72968-50-4

—/

277-143-2

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Citrus Aurantium Peel Oil”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil

Citrus Sinensis Peel Oil

97766-30-8/8028-48-6/

8008-57-9

307-891-8/

232-433-8/

352

Olie van Citrus aurantium bergamia (bergamotolie)  (*4)

Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil

8007-75-8

89957-91-5

68648-33-9/

8007-75-8/

85049-52-1

616-915-9

289-612-9

—/

616-915-9/

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

353

Olie van Citrus limon  (*4)

Citrus Limon Peel Oil

84929-31-7/

8008-56-8

284-515-8/

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

354

Oliën van Cymbopogon citratus/Cymbopogon schoenanthus/Cymbopogon flexuosus  (*4)

Cymbopogon Schoenanthus Oil

8007-02-1/89998-16-3

—/

289-754-1

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Lemongrass Oil”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

Cymbopogon Flexuosus Oil

91844-92-7

295-161-9

Cymbopogon Citratus Leaf Oil

8007-02-1/

91844-92-7

295-161-9/295-161-9

355

Olie van Eucalyptus globulus  (*4)

Eucalyptus Globulus Leaf Oil

97926-40-4/8000-48-4/

308-257-3/

616-775-9/

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Eucalyptus Globulus Oil”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil

8000-48-4

616-775-9

356

Olie van Eugenia caryophyllus  (*4)

Eugenia Caryophyllus Leaf Oil

8000-34-8/8015-97-2/84961-50-2

616-772-2/—/

284-638-7

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Eugenia Caryophyllus Oil”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

Eugenia Caryophyllus Flower Oil

84961-50-2

284-638-7

Eugenia Caryophyllus Stem Oil

84961-50-2

284-638-7

Eugenia Caryophyllus Bud Oil

84961-50-2

284-638-7

357

Olie en extract van Jasminum grandiflorum/Jasminum officinale  (*4)

Jasminum Grandiflorum Flower Extract

Jasminum Officinale Oil

Jasminum Officinale Flower Extract

84776-64-7/90045-94-6/

8022-96-6/8024-43-9

90045-94-6

283-993-5/

289-960-1/

—/—

289-960-1

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Jasmine Oil/Extract”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

358

Olie van Juniperus virginiana  (*4)

Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil

8000-27-9/85085-41-2

—/

285-370-3

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Juniperus Virginiana Oil”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

359

Olie van Laurus nobilis  (*4)  (*6)

Laurus Nobilis Leaf Oil

8002-41-3/

8007-48-5/

84603-73-6

—/

—/

283-272-5

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

360

Olie/extract van Lavandula hybrida; olie/extract van

Lavandula Hybrida Oil;

Lavandula Hybrida Extract;

Lavandula Hybrida Flower Extract;

91722-69-9/

8022-15-9/

93455-96-0/

93455-97-1/

92623-76-2

294-470-6/

—/

—/

—/

296-408-3

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Lavandula Oil/ Extract”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

Lavandula intermedia; olie/extract van

Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil

84776-65-8/

8000-28-0/

90063-37-9

283-994-0/

—/

289-995-2

Lavandula angustifolia  (*4)

Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract

84776-65-8/

8000-28-0/

90063-37-9

283-994-0/

—/

289-995-2

361

Olie van Mentha piperita  (*4)

Mentha Piperita Oil

8006-90-4/

84082-70-2

—/

282-015-4

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

362

Olie van Mentha spicata (groenemuntolie)  (*4)

Mentha Viridis Leaf Oil

8008-79-5/

84696-51-5

616-927-4/

283-656-2

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

363

Extract van Narcissus poeticus/Narcissus pseudonarcissus/Narcissus jonquilla/Narcissus tazetta  (*4)

Narcissus Poeticus Extract

90064-26-9/

68917-12-4

290-087-3/

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Narcissus Extract”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract

90064-27-0

290-088-9

Narcissus Jonquilla Extract

Narcissus Tazetta Extract

90064-25-8

290-086-8

364

Olie van Pelargonium graveolens  (*4)

Pelargonium Graveolens Flower Oil

90082-51-2/

8000-46-2

290-140-0/—

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

365

Olie van Pogostemon cablin  (*4)

Pogostemon Cablin Oil

8014-09-3/84238-39-1

—/

282-493-4

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

366

Olie/extract van bloemen van Rosa damascena

Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract

8007-01-0/

90106-38-0/

—/

290-260-3

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), onder de naam “Rose Flower Oil/Extract”, wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

Olie/extract van bloemen van Rosa alba

Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract

93334-48-6

297-122-1

Olie van bloemen van Rosa canina

Rosa Canina Flower Oil

84696-47-9

283-652-0

Olie/extract van bloemen van Rosa centifolia

Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract

84604-12-6

283-289-8

Olie van bloemen van Rosa gallica

Rosa Gallica Flower Oil

84604-13-7

283-290-3

Olie van bloemen van Rosa moschata

Rosa Moschata Flower Oil

Olie van bloemen van Rosa rugosa  (*4)

Rosa Rugosa Flower Oil

92347-25-6

296-213-3

367

Olie van Santalum album  (*4)

Santalum Album Oil

8006-87-9/

84787-70-2

—/

284-111-1

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

368

Fenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, acetaat  (*4)

Eugenyl Acetate

93-28-7

202-235-6

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

369

2,6-Octadieen-1-ol, 3,7-dimethyl-, 1-acetaat, (2E)-  (*4)

Geranyl Acetate

105-87-3

203-341-5

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

370

2-Methoxy-4-prop-1-enylfenylacetaat  (*4)

Isoeugenyl Acetate

93-29-8

202-236-1

 

 

De aanwezigheid van de stof moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

 

371

2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een (α-pineen)

6,6-dimethyl-2-methyleenbicyclo[3.1.1]heptaan (β-pineen)  (*4)  (*5)

Pinene

80-56-8/

7785-70-8/

127-91-3/

18172-67-3

201-291-9/

232-087-8/

204-872-5/242-060-2

 

 

De aanwezigheid van de stof(fen) moet worden vermeld in de lijst van ingrediënten zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, punt g), wanneer de concentratie meer bedraagt dan:

0,001 % in producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld;

0,01 % in producten die worden af-, uit- of weggespoeld.

Het peroxidegetal moet lager zijn dan 10 mmol/l (15)

 


(*1)  Cosmetische producten die deze stof bevatten en die niet aan de beperkingen voldoen, mogen in de Unie in de handel worden gebracht tot en met 31 juli 2026 en op de markt van de Unie worden aangeboden tot en met 31 juli 2028.

(*2)  Cosmetische producten die deze stof bevatten en die niet aan de beperkingen voldoen, mogen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de beperkingen die van toepassing zijn op... 15 augustus 2023 in de Unie in de handel worden gebracht tot en met 31 juli 2026 en op de markt van de Unie worden aangeboden tot en met 31 juli 2028.

(*3)  Voor gebruik als etherische oliën van Verbena (Lippia citriodora Kunth.) en derivaten daarvan, zie bijlage II, nr. 450.”.

(*4)  Cosmetische producten die deze stof bevatten en die niet aan de beperking(en) voldoen, mogen in de Unie in de handel worden gebracht tot en met 31 juli 2026 en op de markt van de Unie worden aangeboden tot en met 31 juli 2028.

(*5)  Aangezien deze stof een monoterpeen is, is zij onderworpen aan de in vermelding 130 vermelde beperking betreffende het peroxidegetal.

(*6)  Zie voor het gebruik van “Laurus nobilis L., olie van de zaden”, bijlage II, nr. 359.”.


Top