EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0782

Richtlijn (EU) 2019/782 van de Commissie van 15 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de vaststelling van geharmoniseerde risico-indicatoren betreft (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/3580

OJ L 127, 16.5.2019, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj

16.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/4


RICHTLIJN (EU) 2019/782 VAN DE COMMISSIE

van 15 mei 2019

tot wijziging van Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de vaststelling van geharmoniseerde risico-indicatoren betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (1), en met name artikel 15, lid 1, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2009/128/EG is gericht op de vermindering van de risico's en de effecten van pesticidengebruik op de menselijke gezondheid en het milieu en op de bevordering van het gebruik van geïntegreerde plaagbestrijding en alternatieve benaderingswijzen of technieken om de afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden te beperken.

(2)

In haar verslag van oktober 2017 inzake de nationale actieplannen van de lidstaten en over de vooruitgang op het gebied van de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden (2) heeft de Commissie er zich toe verbonden met de lidstaten samen te werken om een consensus te bereiken over de ontwikkeling van geharmoniseerde risico-indicatoren.

(3)

In december 2017 heeft de Commissie er zich in haar antwoord op het Europees burgerinitiatief "Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen" (3) toe verbonden geharmoniseerde risico-indicatoren vast te stellen om de trends bij de risicobeperking van het pesticidengebruik op het niveau van de Unie te monitoren.

(4)

Het is noodzakelijk geharmoniseerde risico-indicatoren vast te stellen om de vorderingen te meten bij het bereiken van die doelstellingen op het niveau van de Unie; aan de hand daarvan kunnen de lidstaten het risico op nationaal niveau beheren en daarover verslag uitbrengen.

(5)

Op grond van artikel 15, lid 4, van Richtlijn 2009/128/EG moet de Commissie risico-indicatoren op Unieniveau berekenen door gebruik te maken van overeenkomstig de Uniewetgeving inzake statistieken over gewasbeschermingsmiddelen verzamelde statistische gegevens en van andere relevante gegevens, teneinde de trends met betrekking tot de risico's van pesticidengebruik in te schatten.

(6)

Op grond van artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4) moeten de in overeenstemming met die verordening geproduceerde statistieken, samen met andere relevante gegevens, de doelstellingen van de artikelen 4 en 15 van Richtlijn 2009/128/EG dienen, namelijk de vaststelling van nationale actieplannen en de berekening van indicatoren. Tot op heden is er nog geen geharmoniseerde aanpak op het niveau van de Unie voor de verzameling van statistieken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1185/2009 en bijgevolg zijn dergelijke gegevens niet beschikbaar.

(7)

Op grond van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (5) mag een lidstaat in bijzondere omstandigheden voor een periode van ten hoogste 120 dagen toelaten dat gewasbeschermingsmiddelen op de markt worden gebracht voor beperkt en gecontroleerd gebruik, wanneer deze maatregel nodig blijkt ingevolge een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar. In deze gevallen kunnen de lidstaten gewasbeschermingsmiddelen toelaten die werkzame stoffen bevatten die al dan niet zijn goedgekeurd.

(8)

Een geharmoniseerde risico-indicator kan enkel worden gebaseerd op statistische gegevens die zijn verzameld overeenkomstig de wetgeving van de Unie inzake statistieken over gewasbeschermingsmiddelen en andere relevante gegevens. Indien geen statistieken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn, zijn de enige relevante en beschikbare gegevens statistieken over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en het aantal door de lidstaten verleende toelatingen in bijzondere omstandigheden uit hoofde van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009. Dergelijke indicatoren moeten worden aangevuld met andere indicatoren zodat andere risico-elementen kunnen worden opgenomen.

(9)

Het is passend dat de indeling van de werkzame stoffen die in deze richtlijn wordt gebruikt de indeling van Verordening (EG) nr. 1107/2009 weerspiegelt, namelijk in werkzame stoffen met een laag risico, stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen of andere werkzame stoffen, onder meer gebaseerd op de indeling van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (6).

(10)

Werkzame stoffen in de zin van Verordening (EG) nr. 1107/2009 kunnen chemische werkzame stoffen of micro-organismen zijn. Op grond van Richtlijn 2009/128/EG moeten de lidstaten waar mogelijk voorrang geven aan niet-chemische plaagbestrijdingsmethoden. Daarom is het passend bij de vaststelling van geharmoniseerde risico-indicatoren chemische werkzame stoffen en micro-organismen afzonderlijk in te delen.

(11)

In gevallen waarbij de lidstaten uit hoofde van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 toelatingen verlenen voor niet-goedgekeurde werkzame stoffen, worden de hoeveelheden niet-goedgekeurde werkzame stoffen in de gewasbeschermingsmiddelen die op de markt zijn gebracht door de lidstaten aan de Commissie meegedeeld overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1185/2009. Tot op heden is er op het niveau van de Unie geen geharmoniseerde aanpak voor het verzamelen van gegevens over de specifieke hoeveelheden goedgekeurde werkzame stoffen in de gewasbeschermingsmiddelen die op de markt zijn gebracht in verband met toelatingen die zijn verleend uit hoofde van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(12)

Door de statistieken die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1185/2009 zijn geproduceerd te combineren met de informatie over werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009, ook als het gaat om werkzame stoffen met een laag risico, stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen of andere werkzame stoffen, kan een berekeningsmethode worden vastgesteld om een op gevaren gebaseerde geharmoniseerde risico-indicator te creëren aan de hand waarvan de potentiële risico's van het gebruik van pesticiden kunnen worden geraamd.

(13)

Zolang voor de hele Unie geen systeem bestaat voor het verzamelen van geharmoniseerde gegevens over de hoeveelheden werkzame stoffen die op de markt zijn gebracht uit hoofde van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is het gerechtvaardigd om een geharmoniseerde risico-indicator vast te stellen op basis van het aantal toelatingen uit hoofde van dat artikel.

(14)

Om geharmoniseerde risico-indicatoren te berekenen die het relatieve risico weerspiegelen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die verschillende categorieën goedgekeurde en niet-goedgekeurde werkzame stoffen bevatten, moeten wegingsfactoren worden vastgesteld.

(15)

Om de vooruitgang in het gebied met een redelijke frequentie te meten en gezien het feit dat de lidstaten verplicht zijn krachtens Verordening (EG) nr. 1185/2009 gegevens te produceren op jaarbasis en deze binnen twaalf maanden na het einde van het referentiejaar aan Eurostat door te sturen, moet de berekening van geharmoniseerde risico-indicatoren jaarlijks gebeuren en uiterlijk twintig maanden na het einde van het desbetreffende referentiejaar worden bekendgemaakt.

(16)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van bijlage IV bij Richtlijn 2009/128/EG

Bijlage IV bij Richtlijn 2009/128/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

Omzetting

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 5 september 2019 aan deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 mei 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71.

(2)  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de nationale actieplannen van de lidstaten en de vooruitgang op het gebied van de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden — COM(2017) 587 final van oktober 2017.

(3)  Mededeling van de Commissie over het Europees burgerinitiatief "Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen" — C(2017) 8414 final van 12 december 2017.

(4)  Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(6)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).


BIJLAGE

"BIJLAGE IV

DEEL 1

Geharmoniseerde risico-indicatoren

De geharmoniseerde risico-indicatoren zijn opgesomd in de delen 2 en 3 van deze bijlage.

DEEL 2

Geharmoniseerde risico-indicator 1: Op gevaren gebaseerde geharmoniseerde risico-indicator op basis van de hoeveelheden werkzame stoffen die uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 op de markt zijn gebracht in gewasbeschermingsmiddelen

1.   Deze indicator wordt gebaseerd op de statistieken over de hoeveelheden werkzame stoffen die uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 op de markt zijn gebracht in gewasbeschermingsmiddelen en die uit hoofde van bijlage I (Statistieken over het op de markt brengen van pesticiden) bij Verordening (EG) nr. 1185/2009 aan de Commissie (Eurostat) zijn verstrekt. Deze gegevens zijn onderverdeeld in vier groepen, die zijn ingedeeld in zeven categorieën.

2.   Voor de berekening van geharmoniseerde risico-indicator 1 gelden de volgende algemene regels:

a)

geharmoniseerde risico-indicator 1 wordt berekend op basis van de indeling van de werkzame stoffen in de vier groepen en zeven categorieën van tabel 1;

b)

de werkzame stoffen in groep 1 (categorieën A en B) zijn de in deel D van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1) opgenomen stoffen;

c)

de werkzame stoffen in groep 2 (categorieën C en D) zijn de in de delen A en B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 opgenomen stoffen;

d)

de werkzame stoffen in groep 3 (categorieën E en F) zijn de in deel E van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 opgenomen stoffen;

e)

de werkzame stoffen in groep 4 (categorie G) zijn de stoffen die niet zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en daardoor niet in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 zijn opgenomen;

f)

de aanpassingscoëfficiënten in rij vi) van tabel 1 zijn van toepassing.

3.   Geharmoniseerde risico-indicator 1 wordt berekend door vermenigvuldiging van de jaarlijkse hoeveelheden van op de markt gebrachte werkzame stoffen voor elke groep in tabel 1 met de relevante gevarencoëfficiënt van rij vi), gevolgd door de optelling van de resultaten van die berekeningen.

4.   De hoeveelheden werkzame stoffen die voor elke groep en categorie in tabel 1 op de markt zijn gebracht, kunnen worden berekend.

Tabel 1

Indeling van werkzame stoffen en gevarencoëfficiënten voor de berekening van geharmoniseerde risico-indicator 1

Rij

Groepen

1

2

3

4

i)

Werkzame stoffen met een laag risico die zijn goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd uit hoofde van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Werkzame stoffen die zijn goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en niet onder andere categorieën vallen, en die zijn opgenomen in de delen A en B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Werkzame stoffen die zijn goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd uit hoofde van artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, die in aanmerking komen om te worden vervangen en die zijn opgenomen in deel E van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Werkzame stoffen die niet zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en daardoor niet in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 zijn opgenomen

ii)

Categorieën

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Micro-organismen

Chemische werkzame stoffen

Micro-organismen

Chemische werkzame stoffen

Die niet zijn ingedeeld als:

kankerverwekkend categorie 1A of 1B

en/of

voor de voortplanting giftig, categorie 1A of 1B

en/of

hormoonontregelaars

Die zijn ingedeeld als:

Kankerverwekkend categorie 1A of 1B

en/of

voor de voortplanting giftig, categorie 1A of 1B

en/of

hormoonontregelaars, waarbij de blootstelling van mensen verwaarloosbaar is

 

v)

Gevarencoëfficiënten van toepassing op de hoeveelheden werkzame stoffen die uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 op de markt zijn gebracht in gewasbeschermingsmiddelen

vi)

1

8

16

64

5.   De uitgangswaarde voor geharmoniseerde risico-indicator 1 wordt vastgesteld op 100 en is gelijk aan het gemiddelde resultaat van de bovenstaande berekening voor de periode 2011-2013.

6.   Het resultaat van geharmoniseerde risico-indicator 1 wordt uitgedrukt aan de hand van de uitgangswaarde.

7.   De lidstaten en de Commissie berekenen en publiceren geharmoniseerde risico-indicator 1 overeenkomstig artikel 15, leden 2 en 4, van Richtlijn 2009/128/EG voor elk kalenderjaar en uiterlijk twintig maanden na het einde van het jaar waarvoor geharmoniseerde risico-indicator 1 wordt berekend.

DEEL 3

Geharmoniseerde risico-indicator 2: Geharmoniseerde risico-indicator op basis van het aantal uit hoofde van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 verleende toelatingen

1.   Deze indicator is gebaseerd op het aantal uit hoofde van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 verleende toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen dat overeenkomstig artikel 53, lid 1, van die verordening aan de Commissie is meegedeeld. Deze gegevens zijn onderverdeeld in vier groepen, die zijn ingedeeld in zeven categorieën.

2.   Voor de berekening van geharmoniseerde risico-indicator 2 gelden de volgende algemene regels:

a)

geharmoniseerde risico-indicator 2 is gebaseerd op het aantal uit hoofde van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 verleende toelatingen. Deze indicator wordt berekend op basis van de indeling van de werkzame stoffen in de vier groepen en zeven categorieën van tabel 2 van dit deel;

b)

de werkzame stoffen in groep 1 (categorieën A en B) zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011;

c)

de werkzame stoffen in groep 2 (categorieën C en D) zijn de in de delen A en B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 opgenomen stoffen;

d)

de werkzame stoffen in groep 3 (categorieën E en F) zijn de in deel E van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 opgenomen stoffen;

e)

de werkzame stoffen in groep 4 (categorie G) zijn de stoffen die niet zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en daardoor niet in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 zijn opgenomen;

f)

de aanpassingscoëfficiënten in rij vi) van tabel 2 van dit deel zijn van toepassing.

3.   Geharmoniseerde risico-indicator 2 wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal voor gewasbeschermingsmiddelen verleende toelatingen in het kader van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 voor elke groep in tabel 2 met de relevante gevarencoëfficiënt van rij vi), gevolgd door de optelling van de resultaten van die berekeningen.

Tabel 2

Indeling van werkzame stoffen en gevarencoëfficiënten voor de berekening van geharmoniseerde risico-indicator 2

Rij

Groepen

1

2

3

4

i)

Werkzame stoffen met een laag risico die zijn goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd uit hoofde van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Werkzame stoffen die zijn goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en niet onder andere categorieën vallen, en die zijn opgenomen in de delen A en B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Werkzame stoffen die zijn goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd uit hoofde van artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, die in aanmerking komen om te worden vervangen en die zijn opgenomen in deel E van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

Werkzame stoffen die niet zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en daardoor niet in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 zijn opgenomen

ii)

Categorieën

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Micro-organismen

Chemische werkzame stoffen

Micro-organismen

Chemische werkzame stoffen

Die niet zijn ingedeeld als:

kankerverwekkend categorie 1A of 1B

en/of

voor de voortplanting giftig, categorie 1A of 1B

en/of

hormoonontregelaars

Die zijn ingedeeld als:

kankerverwekkend categorie 1A of 1B

en/of

voor de voortplanting giftig, categorie 1A of 1B

en/of

hormoonontregelaars, waarbij de blootstelling van mensen verwaarloosbaar is

 

v)

Gevarencoëfficiënten van toepassing op het aantal uit hoofde van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 verleende toelatingen

vi)

1

8

16

64

4.   De uitgangswaarde voor geharmoniseerde risico-indicator 2 wordt vastgesteld op 100 en is gelijk aan het gemiddelde resultaat van de bovenstaande berekening voor de periode 2011-2013.

5.   Het resultaat van geharmoniseerde risico-indicator 2 wordt uitgedrukt aan de hand van de uitgangswaarde.

6.   De lidstaten en de Commissie berekenen en publiceren geharmoniseerde risico-indicator 2 overeenkomstig artikel 15, leden 2 en 4, van Richtlijn 2009/128/EG voor elk kalenderjaar en uiterlijk twintig maanden na het einde van het jaar waarvoor geharmoniseerde risico-indicator 2 wordt berekend.

"

(1)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).


Top