EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2212

Verordening (EU) 2017/2212 van de Raad van 30 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

OJ L 316, 1.12.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2212/oj

1.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 316/15


VERORDENING (EU) 2017/2212 VAN DE RAAD

van 30 november 2017

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2017/2214 van de Raad van 30 november 2017 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 juli 2014 Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) vastgesteld.

(2)

De Raad heeft op 30 november 2017 Besluit (GBVB) 2017/2214 vastgesteld teneinde bepaalde transacties toe te staan met betrekking tot hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer, die is opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen en die noodzakelijk is voor de vlucht van de ExoMars Carrier Module en voor de testen en de vlucht van de ExoMars Descent Module in het kader van de missie ExoMars 2020.

(3)

De wijzigingen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(4)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 4 van Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende lid wordt ingevoegd:

„2 bis bis.   De verbodsbepalingen van lid 1, onder a) en b), gelden niet voor het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer en in verband met de invoer, de aankoop of het vervoer van hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer, mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op hydrazine die bestemd is voor:

a)

de testen en de vlucht van de ExoMars Descent Module in het kader van de missie ExoMars 2020, in een hoeveelheid die wordt berekend overeenkomstig de behoeften in iedere fase van die missie en die niet meer mag bedragen dan 5 000 kg voor de gehele duur van de missie, of

b)

de vlucht van de ExoMars Carrier Module in het kader van de missie ExoMars 2020, in een hoeveelheid die wordt berekend overeenkomstig wat nodig is voor de vlucht en die in totaal niet meer mag bedragen dan 300 kg.”.

2)

Lid 2 ter wordt vervangen door:

„2 ter.   Het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de transacties bedoeld in de leden 2 bis en 2 bis bis, is onderworpen aan de voorafgaande vergunning door de bevoegde instanties.

De aanvragers van een vergunning verschaffen de bevoegde autoriteiten alle nodige informatie.

De bevoegde autoriteiten brengen de Commissie op de hoogte van alle verleende vergunningen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

K. SIMSON


(1)  Zie bladzijde 20 van dit Publicatieblad.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).


Top