EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1166

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1166 van de Commissie van 17 mei 2016 tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aankoopvoorwaarden voor bieten in de suikersector met ingang van 1 oktober 2017

C/2016/2783

OJ L 193, 19.7.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1166/oj

19.7.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 193/17


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1166 VAN DE COMMISSIE

van 17 mei 2016

tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aankoopvoorwaarden voor bieten in de suikersector met ingang van 1 oktober 2017

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 125, lid 4, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 125 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 moeten suikerbietentelers en suikerproducerende ondernemingen schriftelijke sectorale overeenkomsten sluiten. Bijlage XI bij die verordening bevat bepaalde aankoopvoorwaarden voor suikerbieten tot het einde van het verkoopseizoen 2016/2017, terwijl in bijlage X bij die verordening die voorwaarden worden vastgesteld met ingang van 1 oktober 2017, wanneer de quotaregeling zal zijn afgelopen.

(2)

Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de suikersector en de verwachte ontwikkeling van de sector in de periode na het einde van de quotaregeling, moeten de in bijlage X bedoelde aankoopvoorwaarden voor suikerbieten worden gewijzigd.

(3)

Met ingang van 1 oktober 2017 zal de bietsuikersector zich moeten aanpassen aan het einde van de quotaregeling, met inbegrip van het einde van de minimumprijs voor bieten en van de regulering van de hoeveelheden binnenlandse productie. Daarom heeft de sector een duidelijk rechtskader nodig voor deze transitie van een sterk gereguleerde naar een meer geliberaliseerde sector. Telers en suikerproducerende ondernemingen hebben verzocht om meer rechtszekerheid wat betreft de toepasselijke regels voor mechanismen voor het delen van waarden, waaronder op de markt gegenereerde winsten en verliezen als gevolg van de ontwikkeling van de relevante marktprijzen.

(4)

De bietsuikervoorzieningsketen van de Unie wordt gekenmerkt door een groot aantal voornamelijk kleine suikerbietentelers en een beperkt aantal voornamelijk grote suikerproducerende ondernemingen. Aangezien bietenleveranciers hun bietenleveringen aan suikerfabrieken tijdens bietenoogstperioden moeten kunnen plannen en organiseren, hebben de telers er belang bij om over bepaalde voorwaarden voor de aankoop van bieten door de betrokken ondernemingen te kunnen onderhandelen in het kader van waardedelingsclausules. Dit is een inherent kenmerk van de suikervoorzieningsketen, dat blijft bestaan ongeacht of er een quotaregeling is. Dankzij de in bijlage XI, afdeling XI, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde waardedelingsclausules kunnen bietentelers en suikerproducerende ondernemingen hun leveringen momenteel garanderen tegen vooraf vastgestelde aankoopvoorwaarden, waarbij zij de zekerheid hebben dat de door de voorzieningsketen gegenereerde winsten en kosten worden gedeeld in het voordeel van de bietentelers. Waardedeling heeft ook als voordeel dat de prijssignalen op de markt rechtstreeks aan de telers worden doorgegeven.

(5)

Het is weinig waarschijnlijk dat de verwachte ontwikkeling in de sector in de periode na het einde van de quotaregeling, in combinatie met de relatief lage suikerprijzen die recentelijk zijn waargenomen, ertoe zal leiden dat nieuwe bietsuikerverwerkers de markt zullen betreden, aangezien investeringen voor het opzetten van een suikerverwerkingsfaciliteit slechts rendabel kunnen zijn bij een hogere suikerprijs dan de voor de komende verkoopseizoenen voorspelde marktprijs. Volgens het vooruitzicht van de Commissie voor de middellange termijn zullen de prijzen na het einde van de quotaregeling een veeleer neerwaartse aanpassing te zien geven. Verwacht wordt dan ook dat de bestaande structuur van de suikersector van de EU, met inbegrip van de relatie tussen bietentelers en suikerproducerende ondernemingen, in de verkoopseizoenen na de afschaffing van de quotaregeling zal blijven bestaan aangezien naar verwachting weinig nieuwe ondernemingen de markt zullen betreden.

(6)

Indien de waardedelingsclausules niet worden behouden, kan de positie van de bietentelers in de voedselketen in het gedrang komen. Wanneer bietentelers de mogelijkheid verliezen om over waardedelingsclausules te onderhandelen, kunnen zij, met name wanneer de prijzen laag zijn, in een duidelijk nadelige economische positie terechtkomen.

(7)

Daarom blijft het gerechtvaardigd om bijlage X bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 te wijzigen teneinde onderhandelingen over waardedelingsclausules mogelijk te maken. Bijgevolg moet ook na 1 oktober 2017 de mogelijkheid worden geboden om over zulke clausules te onderhandelen.

(8)

Om de onderhandelingen over waardedelingsclausules te vergemakkelijken is het passend die enkel mogelijk te maken tussen één onderneming en haar huidige of potentiële leveranciers.

(9)

Om een soepel onderhandelingsproces te waarborgen moet de opname van een waardedelingsclausule facultatief zijn.

(10)

Bijlage X bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan bijlage X, afdeling XI, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt het volgende punt 5 toegevoegd:

„5.

Een suikerproducerende onderneming en de betrokken bietenverkopers mogen clausules over het delen van waarden, waaronder op de markt gegenereerde winsten en verliezen, overeenkomen waarin wordt bepaald hoe ontwikkelingen van de relevante marktprijzen voor suiker of andere grondstoffen tussen hen moeten worden toegewezen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 mei 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.


Top