EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1120

Verordening (EU) 2016/1120 van de Commissie van 11 juli 2016 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/4145

PB L 187 van 12.7.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1120/oj

12.7.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 187/1


VERORDENING (EU) 2016/1120 VAN DE COMMISSIE

van 11 juli 2016

tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1), en met name artikel 31, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Roetzwart is op grond van de vermelding met referentienummer 126 in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 toegestaan als kleurstof in cosmetische producten. Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) heeft een risicobeoordeling van roetzwart (nano) uitgevoerd en heeft op 12 december 2013 een advies (2) uitgebracht waarin het concludeert dat het gebruik van roetzwart in nanovorm (de grootte van de primaire deeltjes bedraagt 20 nm of meer) in een concentratie van maximaal 10 % m/m als kleurstof in cosmetische producten bij aanbrenging op gezonde, gave huid voor mensen geen risico op nadelige gevolgen inhoudt.

(2)

Bovendien heeft het WCCV in een bijkomend advies van 23 september 2014 ter verduidelijking van de betekenis van de term „sprayable applications/products” (toepassingen/producten in sprayvorm) voor de nanovormen van roetzwart CI 77266, titaandioxide en zinkoxide (3) opgemerkt dat het advies inzake roetzwart (nano) niet geldt voor toepassingen die de longen van de eindgebruiker door inademing aan nanodeeltjes roetzwart zinkoxide zouden kunnen blootstellen.

(3)

De conclusies van het WCCV zijn van toepassing op roetzwart (nano) met een welbepaald zuiverheids- en onzuiverheidsprofiel. Voorts zijn de voor roetzwart in niet-nanovorm vastgestelde zuiverheidseisen niet langer actueel en moeten zij worden geschrapt, aangezien Richtlijn 95/45/EG van de Commissie (4) is ingetrokken bij Richtlijn 2008/128/EG van de Commissie (5). Die eisen moeten worden vervangen door de eisen die op roetzwart (nano) van toepassing zijn.

(4)

Gezien de bovengenoemde adviezen van het WCCV is de Commissie van mening dat roetzwart (nano) (overeenkomstig de specificaties van het WCCV) voor gebruik als kleurstof in cosmetische producten in een concentratie van maximaal 10 % m/m moet worden toegestaan, behalve voor toepassingen die de longen van de eindgebruiker door inademing kunnen blootstellen.

(5)

De Commissie van mening dat bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet worden gewijzigd om deze aan de vooruitgang van de techniek en de wetenschap aan te passen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  SCCS/1515/13, Revision of 15 december 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_144.pdf

(3)  SCCS/1539/14, Revision of 25 June 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf

(4)  Richtlijn 95/45/EG van de Commissie van 26 juli 1995 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PB L 226 van 22.9.1995, blz. 1).

(5)  Richtlijn 2008/128/EG van de Commissie van 22 december 2008 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PB L 6 van 10.1.2009, blz. 20).


BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

Ref. nr.

Identiteit van de stof

Voorwaarden

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming

Colour Index-nummer/Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Kleur

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Andere

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

„126

Roetzwart

77266

1333-86-4, 7440-44-0

215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3

zwart

 

 

Zuiverheid > 97 %, met het volgende onzuiverheidsprofiel: asgehalte ≤ 0,15 %, totaal zwavel ≤ 0,65 %, totaal PAK's ≤ 500 ppb en benzo[a]pyreen ≤ 5 ppb, dibenzo[a,h]antraceen ≤ 5 ppb, totaal As ≤ 3 ppm, totaal Pb ≤ 10 ppm, totaal Hg ≤ 1 ppm.

 

126a

Roetzwart

77266 (nano)

Carbon Black (nano)

1333-86-4, 7440-44-0

215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3

zwart

 

10 %

Niet gebruiken in toepassingen die door inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden.

Alleen nanomaterialen met de volgende kenmerken zijn toegestaan:

zuiverheid > 97 %, met het volgende onzuiverheidsprofiel: asgehalte ≤ 0,15 %, totaal zwavel ≤ 0,65 %, totaal PAK's ≤ 500 ppb en benzo[a]pyreen ≤ 5 ppb, dibenzo[a,h]antraceen ≤ 5 ppb, totaal As ≤ 3 ppm, totaal Pb ≤ 10 ppm, totaal Hg ≤ 1 ppm;

grootte van de primaire deeltjes ≥ 20 nm.”

 


Top