EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0920

Besluit (EU) 2016/920 van de Raad van 20 mei 2016 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten

OJ L 154, 11.6.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/920/oj

11.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 154/1


BESLUIT (EU) 2016/920 VAN DE RAAD

van 20 mei 2016

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 16 in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 3 december 2010 heeft de Raad de Commissie gemachtigd tot het openen van onderhandelingen met de regering van de Verenigde Staten van Amerika („Verenigde Staten”) over een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens die worden doorgegeven en verwerkt met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten, waaronder terrorisme.

(2)

De onderhandelingen met de regering van de Verenigde Staten zijn afgerond en de tekst van de overeenkomst werd op 8 september 2015 geparafeerd.

(3)

Met de overeenkomst wordt beoogd een alomvattend kader vast te stellen van beginselen en waarborgen op het gebied van gegevensbescherming in het geval van doorgifte van persoonlijke informatie met het oog op strafrechtshandhaving tussen de Verenigde Staten, enerzijds, en de Europese Unie of haar lidstaten, anderzijds. De doelstelling bestaat erin te zorgen voor een hoog niveau van gegevensbescherming en daarmee de samenwerking tussen de partijen te verbeteren. Hoewel de overeenkomst niet zelf de rechtsgrondslag vormt voor doorgifte van persoonlijke informatie aan de Verenigde Staten, vormt zij, waar nodig, een aanvulling op de waarborgen op het gebied van gegevensbescherming in bestaande en toekomstige overeenkomsten over de doorgifte van gegevens of op nationale bepalingen op grond waarvan dergelijke doorgiften zijn toegestaan.

(4)

De Unie is ten aanzien van alle bepalingen van de overeenkomst bevoegd. Met name heeft de Unie Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad (1) vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Artikel 37, lid 1, onder a), van die richtlijn voorziet in doorgiften door lidstaten op voorwaarde van passende waarborgen.

(5)

Overeenkomstig artikel 6 bis van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat gehecht is aan het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), zijn het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet gebonden door de in de overeenkomst vastgestelde regels die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten binnen het toepassingsgebied van titel V, hoofdstukken 4 en 5 van het derde deel van het VWEU wanneer het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet gebonden zijn door de regels betreffende de vormen van justitiële samenwerking in strafzaken of van politiële samenwerking die tot naleving van de overeenkomst verplichten.

(6)

Overeenkomstig de artikelen 2 en 2 bis van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat gehecht is aan het VEU en het VWEU, zijn de in deze richtlijn vastgestelde regels in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten binnen het toepassingsgebied van de hoofdstukken 4 en 5 van titel V van het derde deel van het VWEU niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken..

(7)

Alle kennisgevingen op grond van artikel 27 van de overeenkomst ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Denemarken moeten worden verricht overeenkomstig de status van deze lidstaten onder de bepalingen van het Unierecht en in nauw overleg met hen.

(8)

De overeenkomst moet worden ondertekend onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend tot de ondertekening namens de Unie van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, onder voorbehoud van de sluiting van die overeenkomst (2).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtiged de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 mei 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

(2)  De tekst van de overeenkomst wordt samen met het besluit tot sluiting ervan bekendgemaakt.


Top