EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0960

Verordening (EU) nr. 960/2014 van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

OJ L 271, 12.9.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/960/oj

12.9.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 271/3


VERORDENING (EU) Nr. 960/2014 VAN DE RAAD

van 8 september 2014

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/659/GBVB van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) van de Raad geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad vastgestelde maatregelen (3). Deze maatregelen betreffen beperkingen inzake de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, beperkingen inzake het verlenen van diensten die daarmee verband houden, beperkingen inzake bepaalde diensten in verband met de levering van wapens en militaire uitrusting, beperkingen inzake de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bepaalde technologieën voor de olie-industrie in Rusland door een voorafgaande vergunning verplicht te stellen, en beperkingen inzake de toegang tot de kapitaalmarkt voor bepaalde financiële instellingen.

(2)

De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie hebben opgeroepen tot het treffen van voorbereidingen voor verdere gerichte maatregelen, zodat eventuele nieuwe maatregelen onverwijld kunnen worden genomen.

(3)

Gezien de ernst van de situatie acht de Raad het passend verdere beperkende maatregelen te nemen in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

(4)

Daarom is het passend aanvullende beperkingen in te stellen op de uitvoer van bepaalde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, zoals bepaald in Verordening (EG) 428/2009 van de Raad (4).

(5)

Daarnaast moet de levering van diensten voor de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en de productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten worden verboden.

(6)

Teneinde druk op de Russische regering uit te oefenen, moeten ook verdere beperkingen worden ingesteld inzake de toegang tot de kapitaalmarkt voor bepaalde financiële instellingen, met uitzondering van in Rusland gevestigde instellingen met een internationale status die zijn opgericht bij een intergouvernementele overeenkomst waarbij Rusland een van de partijen is, beperkingen voor in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen uit de defensiesector, met uitzondering van die welke voornamelijk actief zijn in de ruimtevaartindustrie en de kernenergie-industrie, alsmede beperkingen voor in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die zich voornamelijk bezighouden met de verkoop of het transport van ruwe olie of aardolieproducten. Andere dan de in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 833/2014 bedoelde financiële diensten, zoals depositotransacties, betalingsdiensten, verzekeringsdiensten, leningen van de in artikel 5, lid 1 en lid 2, van die verordening bedoelde instellingen en derivaten die gebruikt worden voor hedgingdoeleinden op de energiemarkt, vallen niet onder deze beperkingen. Leningen kunnen alleen als nieuwe leningen worden beschouwd indien zij zijn opgenomen na 12 september 2014.

(7)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is EU-regelgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(8)

Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, punten e) en f), worden vervangen door:

„e)   „investeringsdiensten”: de volgende diensten en activiteiten:

i)

het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

ii)

het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

iii)

het handelen voor eigen rekening;

iv)

portefeuillebeheer;

v)

beleggingsadvies;

vi)

het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;

vii)

het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

viii)

elke dienst met betrekking tot de toegang tot handel op een gereguleerde markt of handel op een multilaterale handelsfaciliteit;

f)   „effecten”: de volgende categorieën op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, betaalinstrumenten uitgezonderd, zoals:

i)

aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede aandelencertificaten;

ii)

obligaties en andere schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten;

iii)

alle andere waardepapieren die het recht verlenen die effecten te verwerven of te verkopen;”

.

2)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 2a

1.   Het is verboden goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, als opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009, ongeacht of zij van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland als vermeld in bijlage IV bij deze verordening.

2.   Het is verboden:

a)

direct of indirect aan alle personen, entiteiten of lichamen in Rusland die voorkomen in bijlage IV, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 genoemde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan alle personen, entiteiten of lichamen in Rusland die voorkomen in bijlage IV, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, daaronder begrepen subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, te verstrekken voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de levering van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 laten de uitvoering van vóór 12 september 2014 gesloten contracten of overeenkomsten en de verstrekking van bijstand voor de instandhouding en veiligheid van binnen de EU bestaande capaciteit, onverlet.

4.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik die bestemd zijn voor de luchtvaart en voor de ruimtevaart, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker, alsmede voor het onderhoud en de veiligheid van de bestaande civiele nucleaire capaciteit binnen de EU, voor niet militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker.”

.

3)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 3a

1.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte verstrekking van de volgende met de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten in Rusland verband houdende diensten:

 

i) boringen, ii) tests, iii) metingen en afwerking van boorgaten, iv) levering van gespecialiseerde drijvende installaties.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 gelden onverminderd de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit contracten of kaderovereenkomsten die vóór 12 september 2014 zijn gesloten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

3.   De verbodsbepaling van lid 1 geldt niet wanneer de betrokken diensten noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de mens of voor het milieu zou kunnen hebben.”

.

4)

Artikel 4, lid 1, onder b), wordt vervangen door:

„b)

het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen zijn opgenomen, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering of garanties, alsook verzekeringen en herverzekeringen, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland;”

.

5)

Artikel 5 wordt vervangen door:

„Artikel 5

1.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aan- of verkoop of de verlening van investeringsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen, die zijn uitgegeven tussen 1 augustus 2014 en 12 september 2014, of met een looptijd van meer dan 30 dagen, die zijn uitgegeven na 12 september 2014, door:

a)

belangrijke kredietinstellingen of andere belangrijke instellingen die expliciet tot taak hebben het concurrentievermogen van de Russische economie, de diversifiëring ervan of investeringen te bevorderen, die gevestigd zijn in Rusland en die op 1 augustus 2014 voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of voor meer dan 50 % door de staat worden gecontroleerd, als vermeld in bijlage III, of

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage III vermelde entiteit, of

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit die is bedoeld in punt b) van dit lid of staat vermeld in bijlage III.

2.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van investeringsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan 30 dagen, die zijn uitgegeven na 12 september 2014 door:

a)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij of belangrijke activiteiten ontplooien op het gebied van het ontwerpen, produceren, verkopen of uitvoeren van militaire uitrusting of diensten, als vermeld in bijlage V, met uitzondering van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de ruimtevaart en op het gebied van kernenergie;

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, met een geraamd totaalvermogen van meer dan 1 biljoen Russische roebel en met geraamde inkomsten die voor ten minste 50 % voortkomen uit de verkoop of het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage VI;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in punt a) of punt b) van dit lid genoemde entiteit, of

d)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in de punt a), punt b) of punt c) van dit lid.

3.   Het is verboden na 12 september 2014 direct of indirect een regeling te treffen voor of deel uit te maken van een regeling voor nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan 30 dagen ten behoeve van rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1 of lid 2, behalve voor leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verlenen voor de niet aan beperkingen onderworpen in- of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en Rusland of voor leningen die als specifiek en welomschreven doel hebben noodfinanciering te bieden om te beantwoorden aan de solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen wier eigendomsrechten voor meer dan 50 % in het bezit zijn van een in bijlage III bedoelde entiteit.”

.

5a)

Punt a) van Artikel 11, lid 1 wordt vervangen door het volgende:

„a)

entiteiten als bedoeld onder b) of c) van artikel 5, lid 1, en onder c) en d) van artikel 5, lid 2, of welke zijn vermeld in de bijlagen III, IV, V en VI;”

.

6)

Artikel 12 wordt vervangen door:

„Artikel 12

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in de artikelen 2, 2a, 3a, 4 of 5 bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild, met inbegrip van het handelen als plaatsvervanger voor de in artikel 5 bedoelde entiteiten, of om gebruik te maken van de uitzonderingen in artikel 5, lid 3, om in artikel 5 bedoelde entiteiten te financieren.”

.

7)

De tekst in bijlage I bij deze verordening wordt toegevoegd als bijlage IV.

8)

De tekst in bijlage II bij deze verordening wordt toegevoegd als bijlage V.

9)

Bijlage III bij deze verordening wordt toegevoegd als bijlage VI.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 september 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

S. GOZI


(1)  Zie bladzijde 54 van dit Publicatieblad.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).

(4)  Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).


BIJLAGE I

„BIJLAGE IV

Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen bedoeld in artikel 2a

 

JSC Sirius (opto-elektronica voor civiele en militaire doeleinden)

 

OJSC Stankoinstrument (werktuigbouw voor civiele en militaire doeleinden)

 

OAO JSC Chemcomposite (materialen voor civiele en militaire doeleinden)

 

JSC Kalashnikov (handvuurwapens)

 

JSC Tula Arms Plant (wapensystemen)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (munitie)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (luchtafweer- en antitanksystemen)

 

OAO Almaz Antey (staatsbedrijf, wapens, munitie, onderzoek)

 

OAO NPO Bazalt (staatsbedrijf, vervaardiging van machines voor de productie van wapens en munitie)”


BIJLAGE II

„BIJLAGE V

Lijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD”


BIJLAGE III

„BIJLAGE VI

Lijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT”


Top