EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0070

Verordening (EU) nr. 70/2014 van de Commissie van 27 januari 2014 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad Voor de EER relevante tekst

OJ L 23, 28.1.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/70/oj

28.1.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 23/25


VERORDENING (EU) Nr. 70/2014 VAN DE COMMISSIE

van 27 januari 2014

houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (1), en met name artikel 7, lid 6, artikel 8, lid 5, en artikel 10, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie (2) zijn gedetailleerde regels vastgesteld voor bepaalde bewijzen van bevoegdheid en voor de omzetting van nationale vergunningen en certificaten, alsmede voor de aanvaarding van vergunningen van derde landen. Bovendien bevat Verordening (EU) nr. 1178/2011 bepalingen met betrekking tot de certificering van goedgekeurde opleidingsorganisaties en van exploitanten van vluchtsimulatoren die worden gebruikt voor de opleiding en het beoordelen van piloten op hun vaardigheid en bekwaamheid.

(2)

Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 216/2008 (Luchtwaardigheid) is uitgebreid om de elementen van de evaluatie van de operationele geschiktheid op te nemen in de uitvoeringsregels voor typecertificering.

(3)

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (het „Agentschap”) kwam tot de bevinding dat Verordening (EU) nr. 748/2012 van de Commissie (3) moet worden gewijzigd om het Agentschap de mogelijkheid te verschaffen om de gegevens betreffende operationele geschiktheid, als onderdeel van het typecertificeringsproces, te verbeteren.

(4)

De gegevens betreffende operationele geschiktheid moeten verplichte opleidingselementen bevatten voor opleidingen voor de typebevoegdverklaring van cockpitbemanningen. Die elementen moeten de basis vormen voor de opstelling van dergelijke opleidingen.

(5)

De eisen inzake de vaststelling van de opleidingen voor de typebevoegdverklaring van cockpitbemanningen hebben betrekking op de gegevens betreffende operationele geschiktheid; als de gegevens betreffende operationele geschiktheid echter niet beschikbaar zijn, moet worden voorzien in een algemene bepaling en in overgangsmaatregelen.

(6)

Het Agentschap heeft ontwerpuitvoeringsregels over het concept van gegevens betreffende operationele geschiktheid opgesteld en deze als advies (4) ingediend bij de Commissie, overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 216/2008.

(7)

Verordening (EU) nr. 1178/2011 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 65 van Verordening (EG) nr. 216/2008 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1178/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Een nieuw artikel 9 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 9 bis

Opleiding voor typebevoegdverklaring en gegevens betreffende operationele geschiktheid

1.   Als in de bijlagen bij deze verordening wordt verwezen naar de gegevens betreffende operationele geschiktheid die zijn vastgesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 748/2012 en als die gegevens niet beschikbaar zijn voor het relevante type luchtvaartuig, hoeft de aanvrager van een opleiding voor typebevoegdverklaring alleen te voldoen aan de bepalingen van de bijlagen bij Verordening (EU) nr. 1178/2011.

2.   Opleidingen voor typebevoegdverklaring die zijn goedgekeurd vóór de goedkeuring van de minimumsyllabus inzake opleidingen voor typebevoegdverklaringen voor piloten en gegevens betreffende operationele geschiktheid voor het relevante type luchtvaartuig overeenkomstig Verordening (EU) nr. 748/2012 moeten uiterlijk op 18 december 2017 of binnen twee jaar na de goedkeuring van de gegevens betreffende operationele geschiktheid, als dat later is, de verplichte opleidingselementen bevatten.”.

2)

Bijlage VII (DEEL-ORA) wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 januari 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1.

(2)  PB L 311 van 25.11.2011, blz. 1.

(3)  PB L 224 van 21.8.2012, blz. 1.

(4)  Advies nr. 07/2011 van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart van 13 december 2011, beschikbaar op http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


BIJLAGE

Bijlage VII (DEEL-ORA) bij Verordening (EU) nr. 1178/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt ORA.GEN.160, onder b), wordt vervangen door:

„b)

Onverminderd punt a) dient de organisatie elk incident, elk defect, elke technische storing, elke overschrijding van technische begrenzingen, elk voorval waaruit blijkt dat de informatie in de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 748/2012 van de Commissie (1) opgestelde gegevens betreffende operationele geschiktheid onnauwkeurig, onvolledig of dubbelzinnig is of elke andere onregelmatigheid die een veilig gebruik van het luchtvaartuig in gevaar heeft of kan hebben gebracht, maar zonder ongeval of ernstig incident tot gevolg te hebben, te melden aan de bevoegde autoriteit en de organisatie die verantwoordelijk is voor het ontwerp van het luchtvaartuig.

2)

Punt ORA.ATO.145 wordt vervangen door:

ORA.ATO.145   Voorwaarden voor opleiding

a)

De goedgekeurde opleidingsorganisatie zorgt ervoor dat de studenten beantwoorden aan alle voorwaarden die zijn vastgesteld in Deel-Medisch, Deel-FCL en, voor zover van toepassing, het verplichte gedeelte van de gegevens betreffende operationele geschiktheid die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 748/2012 zijn vastgesteld.

b)

In het geval van goedgekeurde opleidingsorganisaties voor testvluchten moeten de studenten beantwoorden aan alle opleidingsvoorwaarden die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 748/2012 zijn vastgesteld.”.

3)

Punt ORA.FSTD.210, onder a), punt 2), wordt vervangen door:

„2)

de valideringsgegevens van het luchtvaartuig, gedefinieerd door het verplichte deel van de gegevens betreffende operationele geschiktheid zoals goedgekeurd overeenkomstig Verordening (EU) nr. 748/2012, indien van toepassing, en”.


(1)  PB L 224 van 21.8.2012, blz. 1.”.


Top