EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0027

Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

OJ L 65, 5.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/oj

5.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 65/1


RICHTLIJN 2014/27/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 26 februari 2014

tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 153, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 153 van het Verdrag kunnen het Europees Parlement en de Raad door middel van richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen om de verbetering van met name het arbeidsmilieu te bevorderen teneinde een hogere graad van bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te waarborgen. Vermeden moet worden dat dergelijke richtlijnen een belemmering vormen voor de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen en voor hun potentieel inzake het scheppen van banen. Goede normen inzake gezondheid en veiligheid maken deel uit van de grondrechten en mogen bijgevolg niet als beperkingen worden beschouwd; ze moeten zonder uitzondering op alle sectoren van de arbeidsmarkt en op alle soorten ondernemingen, ongeacht hun grootte, worden toegepast.

(2)

In artikel 31, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is bepaald dat iedere werknemer recht heeft op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden,

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3) is een nieuw systeem voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels in de Unie vastgesteld op basis van het internationaal geldende wereldwijde geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals — hierna „GHS”) dat is ontwikkeld binnen het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.

(4)

Richtlijnen 92/58/EEG (4), 92/85/EEG (5), 94/33/EG (6) en 98/24/EG (7) van de Raad, en Richtlijn 2004/37/EG (8) van het Europees Parlement en de Raad bevatten verwijzingen naar het vorige indelings- en etiketteringssysteem. Die richtlijnen moeten worden gewijzigd teneinde ze aan te passen aan het nieuwe, in Verordening (EG) nr. 1272/2008 vastgelegde systeem.

(5)

De wijzigingen zijn noodzakelijk om de doeltreffendheid van die richtlijnen te blijven verzekeren. Deze richtlijn is niet bedoeld om het toepassingsgebied van deze richtlijnen te wijzigen. Deze richtlijn is bedoeld om het beschermingsniveau van werknemers waarin die richtlijnen voorzien, te behouden en niet te verlagen. Gezien de verdere technologische vooruitgang moeten die vijf richtlijnen niettemin geregeld herzien worden, overeenkomstig artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG (9) van de Raad, zodat de coherentie van de wetgeving gewaarborgd wordt en opdat er in werkomgevingen waar gevaarlijke chemische stoffen en mengsels aanwezig zijn, een voldoende hoog niveau van bescherming op het vlak van gezondheid en veiligheid wordt gegarandeerd. Er moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan werknemers in beroepen waar ze regelmatig in contact komen met gevaarlijke stoffen en mengsels.

(6)

De wijzigingen van Richtlijn 92/85/EEG hebben geen betrekking op gevaarlijke stoffen en mengsels die de vruchtbaarheid van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling of tijdens de lactatie negatief kunnen beïnvloeden, aangezien met deze richtlijn uitsluitend beoogd wordt de verwijzingen en de terminologie van die richtlijn te actualiseren. Rekening houdend met het zich ontwikkelende wetenschappelijk bewijs op dit vlak en met de toegenomen verfijning van de indeling van deze effecten, moet de Commissie nadenken over de beste manier om deze effecten te behandelen.

(7)

De wijzigingen van Richtlijn 92/85/EEG en Richtlijn 94/33/EEG dienen de aanpak van deze richtlijnen aan te passen aan de formulering gebruikt in Richtlijn 98/24/EG, in die zin dat de woorden „geëtiketteerde stoffen” in bijlage I, onder A, punt 3, onder a), bij Richtlijn 92/85/EEG, en „ingedeelde stoffen en bereidingen” in de bijlage, onder I, punt 3, onder a), bij Richtlijn 94/33/EG worden vervangen door de formulering „stoffen en mengsels die aan de indelingscriteria voldoen”. Deze richtlijn legt werkgevers geen verplichtingen op ten aanzien van de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 vallen. Ongeacht of de stoffen of mengsels al dan niet op de markt worden gebracht, moeten werkgevers voor alle gevaarlijke chemische agentia in overeenstemming met Richtlijn 98/24/EG een risicobeoordeling uitvoeren.

(8)

In de punten I.2 en II.1 van de bijlage bij Richtlijn 94/33/EG wordt verwezen naar de ingetrokken Richtlijnen 90/679/EEG (10) en 90/394/EEG (11) van de Raad. Die verwijzingen moeten worden vervangen door verwijzingen naar de betrokken bepalingen van Richtlijn 2000/54/EG (12) van het Europees Parlement en de Raad, en van Richtlijn 2004/37/EG.

(9)

Overeenkomstig artikel 154 van het Verdrag heeft de Commissie de sociale partners geraadpleegd over de mogelijke richting van een optreden van de Unie ter zake, en de sociale partners hebben te kennen gegeven dat toelichtende richtsnoeren, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen, nuttig zouden zijn.

(10)

De Commissie was naar aanleiding van de resultaten van deze raadpleging van mening dat een optreden van de Unie wenselijk was en heeft de sociale partners overeenkomstig artikel 154 van het Verdrag geraadpleegd over de inhoud van het overwogen voorstel.

(11)

Na afloop van deze tweede raadplegingsronde hebben de sociale partners niet de wens geuit het proces in te leiden dat zou kunnen uitmonden in de sluiting van een overeenkomst als bedoeld in artikel 155 van het Verdrag,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Richtlijn 92/58/EEG

Richtlijn 92/58/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Deze richtlijn heeft geen betrekking op signalering voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en mengsels en producten en/of apparatuur, tenzij andere bepalingen van de Unie daar uitdrukkelijk naar verwijzen.”.

2)

In bijlage I wordt punt 12 vervangen door:

12.   Plaatsen, lokalen of afgesloten ruimten die worden gebruikt voor de opslag van aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen of mengsels moeten worden aangegeven door een passend waarschuwingsbord als bedoeld in punt 3.2 van bijlage II, of worden voorzien van een signalering overeenkomstig punt 1 van bijlage III, tenzij de etikettering van de afzonderlijke verpakkingen of recipiënten daartoe volstaat.

Indien punt 3.2 van bijlage II geen gelijkwaardig waarschuwingsbord bevat om mensen te waarschuwen voor gevaarlijke chemische stoffen of mengsels, moet het relevante gevarenpictogram als vastgelegd in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (13) worden gebruikt.

3)

Bijlage II, punt 3.2, wordt als volgt gewijzigd:

a)

waarschuwingsbord „schadelijke of irriterende stoffen” wordt geschrapt;

b)

de volgende voetnoot bij het waarschuwingsbord „Gevaar” wordt toegevoegd:

„***

Dit waarschuwingsbord wordt niet gebruikt om te waarschuwen voor gevaarlijke chemische stoffen of mengsels, behalve in gevallen waarin het waarschuwingsbord wordt gebruikt in overeenstemming met de tweede alinea van punt 5 van bijlage III om de opslag van gevaarlijke stoffen of mengsels aan te geven.”.

4)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Recipiënten die worden gebruikt bij werkzaamheden met chemische stoffen of mengsels die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 als gevaarlijk worden ingedeeld op grond van de criteria voor enige fysische gevarenklasse of gezondheidsgevarenklasse, en recipiënten gebruikt de opslag van dergelijke gevaarlijke stoffen of mengsels, alsmede zichtbare leidingen die dergelijke gevaarlijke stoffen en mengsels bevatten of waardoor deze gevaarlijke stoffen en mengsels worden getransporteerd, moeten overeenkomstig die verordening voorzien zijn van de relevante gevarenpictogrammen.

De eerste alinea is niet van toepassing op recipiënten die worden gebruikt bij werkzaamheden van korte duur of op recipiënten met een vaak wisselende inhoud, mits er toereikende alternatieve maatregelen worden genomen, met name op het gebied van voorlichting en/of opleiding, die hetzelfde beschermingsniveau garanderen.

De in de eerste alinea bedoelde etikettering kan:

vervangen worden door waarschuwingsborden als weergegeven in bijlage II, waarbij dezelfde pictogrammen of symbolen worden gebruikt. Indien punt 3.2 van bijlage II geen gelijkwaardig waarschuwingsbord bevat, moet het relevante gevarenpictogram als weergegeven in bijlage V van Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden gebruikt,

aangevuld worden met bijkomende informatie zoals de naam en/of formule van de gevaarlijke stof of van het gevaarlijke mengsel en een gedetailleerde beschrijving van het gevaar,

voor het transport van recipiënten op de arbeidsplaats worden aangevuld met of vervangen door borden die in de hele Unie van toepassing zijn voor het transport van gevaarlijke stoffen of mengsels.”;

b)

in de eerste en tweede alinea van punt 5 wordt het woord „preparaten” vervangen door het woord „mengsels”.

Artikel 2

Wijziging van Richtlijn 92/85/EEG

Bijlage I bij Richtlijn 92/85/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt A wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 2 wordt vervangen door:

„2.   Biologische agentia

Biologische agentia van de risicogroepen 2, 3 en 4 in de zin van artikel 2, tweede alinea, punten 2, 3 en 4, van Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad (14), voor zover bekend is dat deze agentia of de door deze agentia noodzakelijk geworden therapeutische maatregelen de gezondheid van zwangere vrouwen en ongeboren kinderen in gevaar brengen en voor zover zij nog niet in bijlage II voorkomen.

b)

punt 3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

punt a) wordt vervangen door:

„a)

stoffen en mengsels die voldoen aan de criteria voor indeling zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (15) in één of meerdere van de volgende gevarenklassen en gevarencategorieën met één of meerdere van de volgende gevarenaanduidingen, voor zover zij nog niet in bijlage II voorkomen;

mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1A, 1B of 2 (H340, H341);

kankerverwekkendheid, categorie 1A, 1B of 2 (H350, H350i, H351);

voortplantingstoxiciteit, categorie 1A, 1B of 2, of de aanvullende categorie voor gevolgen voor of via lactatie(H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);

specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 1 of 2 (H370, H371).

ii)

punt b) wordt vervangen door:

„b)

de chemische agentia van bijlage I bij Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad (16);

2)

Punt B wordt als volgt gewijzigd:

„B.   Procédés

In bijlage I van Richtlijn 2004/37/EG opgenomen industriële procedés.”.

Artikel 3

Wijziging van Richtlijn 94/33/EG

De bijlage bij Richtlijn 94/33/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt I wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 2 wordt a) vervangen door:

„a)

Biologische agentia van de risicogroepen 3 en 4 in de zin van artikel 2, tweede alinea, punten 3 en 4, van Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad (17).

b)

punt 3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

punt a) wordt vervangen door:

„a)

stoffen en mengsels die voldoen aan de criteria voor indeling zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (18) in één of meerdere van de volgende gevarenklassen en gevarencategorieën met één of meerdere van de volgende gevarenaanduidingen:

acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

huidcorrosie, categorie 1A, 1B of 1C (H314);

ontvlambare gassen, categorie 1 of 2 (H220, H221);

ontvlambare aerosolen, categorie 1 (H222);

ontvlambare vloeistoffen, categorie 1 of 2 (H224, H225);

ontplofbare stoffen, categorieën „Instabiele ontplofbare stof” of ontplofbare stoffen van de subklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

zelfontledende stoffen en mengsels, type A, B, C of D (H240, H241, H242);

organische peroxiden, type A of B (H240, H241);

specifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige blootstelling, categorie 1 of 2 (H370, H371);

specifieke doelorgaantoxiciteit na herhaalde blootstelling, categorie 1 of 2 (H372, H373);

inhalatieallergeen, categorie 1, subcategorie 1A of 1B (H334);

huidallergeen, categorie 1, subcategorie 1A of 1B (H317);

kankerverwekkendheid, categorie 1A, 1B of 2 (H350, H350i, H351);

mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1A, 1B of 2 (H340, H341);

voortplantingstoxiciteit, categorie 1A of 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

punt b) wordt geschrapt;

iii)

punt c) wordt geschrapt;

iv)

punt d) wordt vervangen door:

„d)

stoffen en mengsels als bedoeld in artikel 2, onder a), punt ii), van Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad (19);

2)

In punt II wordt punt 1 vervangen door:

„1.

In bijlage I bij Richtlijn 2004/37/EG genoemde industriële procedés en werkzaamheden.”.

Artikel 4

Wijziging van Richtlijn 98/24/EG

Richtlijn 98/24/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 2 wordt punt b) als volgt gewijzigd:

a)

punt i) wordt vervangen door:

„i)

elk chemisch agens dat voldoet aan de criteria om te worden ingedeeld als gevaarlijk in enige fysische gevarenklasse en/of gezondheidsgevarenklasse als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (20), ongeacht of dat chemisch agens krachtens die verordening is ingedeeld;

b)

punt ii) wordt geschrapt;

c)

punt iii) wordt vervangen door:

„iii)

elk chemisch agens dat, hoewel het niet voldoet aan de criteria om overeenkomstig punt b) i) van dit artikel als gevaarlijk te worden ingedeeld, een risico voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers kan opleveren door zijn fysisch-chemische, chemische of toxicologische eigenschappen en door de wijze waarop het op de werkplek wordt gebruikt of aanwezig is, met inbegrip van elk chemisch agens waarvoor een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling overeenkomstig artikel 3 geldt.”;

2)

Artikel 4, lid 1, tweede streepje, wordt vervangen door:

„—

informatie betreffende veiligheid en gezondheid die door de leverancier moet worden verschaft, (bijvoorbeeld het desbetreffende veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (21);

3)

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1, vierde streepje, wordt vervangen door:

„—

toegang tot elk veiligheidsinformatieblad dat door de leverancier wordt verstrekt overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006;”;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

„3.   De lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat, voor zover noch Verordening (EG) nr. 1907/2006, noch Verordening (EG) nr. 1272/2008 enige verplichting tot het verstrekken van informatie bevat, de werkgevers op hun verzoek alle informatie over gevaarlijke chemische agentia die nodig is voor de toepassing van artikel 4, lid 1, van deze richtlijn, kunnen verkrijgen, bij voorkeur van de producenten of de leveranciers.”.

Artikel 5

Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG

Richtlijn 2004/37/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 4, wordt vervangen door:

„4.   Wat asbest betreft, dat in Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad (22) wordt behandeld, gelden de bepalingen van deze richtlijn wanneer zij voor de veiligheid en gezondheid op het werk gunstiger zijn.

2)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt a) wordt vervangen door:

„a)   „carcinogene agentia”:

i)

stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria om als kankerverwekkend te worden ingedeeld in categorie 1A of 1B zoals bepaald in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (23);

ii)

stoffen, mengsels of procedés zoals bedoeld in bijlage I bij de onderhavige richtlijn, alsmede stoffen of mengsels die vrijkomen bij een in die bijlage bedoeld procedé;

b)

punt b) wordt vervangen door:

„b)   „mutagene agentia”: stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria om als mutageen in geslachtscellen te worden ingedeeld in categorie 1A of 1B zoals bepaald in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;”.

3)

In artikel 4, lid 1, wordt het woord „preparaat” vervangen door het woord „mengsel”.

4)

In artikel 5, lid 2, wordt het woord „preparaat” vervangen door het woord „mengsel”.

5)

In artikel 6, onder b, wordt het woord „preparaten” vervangen door het woord „mengsels”.

6)

In de titel van bijlage I wordt het woord „preparaten” vervangen door het woord „mengsels”.

Artikel 6

Omzetting

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juni 2015 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 7

Inwerkingtreding en toepassing

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 8

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 26 februari 2014.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

D. KOURKOULAS


(1)  PB C 204 van 9.8.2008, blz. 47.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 4 februari 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 20 februari 2014.

(3)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

(4)  Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 245 van 26.8.1992, blz. 23).

(5)  Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1).

(6)  Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 12).

(7)  Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk (veertiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11).

(8)  Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 50).

(9)  Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

(10)  Richtlijn 90/679/EEG van de Raad van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 374 van 31.12.1990, blz. 1).

(11)  Richtlijn 90/394/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 196 van 26.7.1990, blz. 1).

(12)  Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 262 van 17.10.2000, blz. 21).

(13)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).”.

(14)  Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 262 van 17.10.2000, blz. 21).”;

(15)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).”;

(16)  Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 50).”.

(17)  Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 262 van 17.10.2000, blz. 21).”;

(18)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).”;

(19)  Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 50).”.

(20)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).”;

(21)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).”.

(22)  Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (PB L 330 van 16.12.2009, blz. 28).”.

(23)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).”;


Top