EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

Richtlijn 2013/25/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 158/368


RICHTLIJN 2013/25/EU VAN DE RAAD

van 13 mei 2013

tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië, en met name op artikel 3, lid 4,

Gezien de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië, en met name op artikel 50,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 50 van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië bepaalt dat, indien besluiten van de instellingen van vóór de toetreding in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en indien in die Toetredingsakte of in de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, de Raad, met gekwalificeerde meerderheid, op voorstel van de Commissie, daartoe de nodige besluiten vaststelt, indien het oorspronkelijke besluit niet door de Commissie is vastgesteld.

(2)

In de Slotakte van de conferentie die het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië heeft opgesteld en vastgesteld, wordt aangegeven dat de hoge verdragsluitende partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om die aanpassingen vóór de toetreding vast te stellen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De Richtlijnen 74/557/EEG (1), 77/249/EEG (2), 98/5/EG (3) en 2005/36/EG (4) moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De Richtlijnen 74/557/EEG, 77/249/EEG, 98/5/EG en 2005/36/EG worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op de datum van de toetreding van Kroatië tot de Unie de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Die bepalingen zullen worden toegepast met ingang van de datum van toetreding van Kroatië tot de Unie.

Wanneer de lidstaten die maatregelen vaststellen, wordt daarin of bij de officiële bekend-making daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is, vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking onder voorbehoud van, en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 mei 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

S. COVENEY


(1)  Richtlijn 74/557/EEG van de Raad van 4 juni 1974 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden en voor de werkzaamheden van tussenpersonen welke onder de handel in en de distributie van giftige producten ressorteren (PB L 307 van 18.11.1974, blz. 5).

(2)  Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten (PB L 78 van 26.3.1977, blz. 17).

(3)  Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36).

(4)  Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).


BIJLAGE

DEEL A

WEDERZIJDSE ERKENNING VAN BEROEPSKWALIFICATIES

Richtlijn 2005/36/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

in de eerste alinea van artikel 49, lid 2, wordt het volgende punt ingevoegd:

„ba)

1 juli 2013 voor Kroatië;”;

2)

bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel V.1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de tabel onder punt 5.1.1., wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska

Diploma 'doktor medicine/doktorica medicine

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1 juli 2013”

ii)

in de tabel onder punt 5.1.2., wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1 juli 2013”

iii)

in de tabellen onder punt 5.1.3.,worden na de respectievelijke vermeldingen voor Frankrijk de volgende vermeldingen ingevoegd:

in de tabel voor „Anesthesie” en „Heelkunde”:

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija”

in de tabel voor „Neurochirurgie” en „Verloskunde en gynaecologie”:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija”

in de tabel voor „Interne geneeskunde” en „Oogheelkunde”:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija”

in de tabel voor „Keel-, neus- en oorheelkunde” en „Kinder-geneeskunde”:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija”

in de tabel voor „Ziekten der luchtwegen” en „Urologie”:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija”

in de tabel voor „Orthopedie” en „Pathologische anatomie”:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija”

in de tabel voor „Neurologie” en „Psychiatrie”:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija”

in de tabel voor „Radiologie” en „Radiotherapie”:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija”

in de tabel voor „Plastische chirurgie” en „Klinische biologie”:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija”

 

in de tabel voor „Microbiologie - Bacteriologie” en „Klinische chemie”:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija”

 

in de tabel voor „Immunologie” en „Cardio-thoracale chirurgie”:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija”

 

in de tabel voor „Kinderheelkunde” en „Vasculaire chirurgie”:

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija”

in de tabel voor „Cardiologie” en „Maag- en darmziekten”:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija”

in de tabel voor „Reumatologie” en „Algemene hematologie”:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija”

in de tabel voor „Endocrinologie” en „Fysische geneeskunde en revalidatie”:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija”

in de tabel voor „Zenuw- en zielsziekten” en „Dermatologie en venerologie”:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija”

in de tabel voor „Radiologie” en „Kinderpsychiatrie”:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija”

in de tabel voor „Geriatrie” en „Nierziekten”:

„Hrvatska

 

Nefrologija”

in de tabel voor „Infectiegeneeskunde” en „Maatschappij en gezondheid”:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina”

in de tabel voor „Farmacologie” en „Arbeidsgeneeskunde”:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa”

in de tabel voor „Allergologie” en „Nucleaire geneeskunde”:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina”

in de tabel voor „Maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding voor arts)”:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija”

in de tabel voor „Biologische hematologie”:

„Hrvatska”

 

in de tabel voor „Stomatologie” en „Dermatologie”:

„Hrvatska”

 

 

in de tabel voor „Venerologie” en „Tropische ziekten”:

„Hrvatska”

 

 

in de tabel voor „Gastro-enterologische chirurgie” en „Urgentie-geneeskunde”:

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina”

in de tabel voor „Klinische neurofysiologie” en „Mond-, tand- en maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding voor arts en voor beoefenaar der tandheelkunde)”:

„Hrvatska”

 

 

in de tabel voor „Medische oncologie” en „Medische genetica”:

„Hrvatska”

 

 

iv)

in de tabel onder punt 5.1.4., wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1 juli 2013”

b)

in de tabel onder punt 5.2.2. van deel V.2., wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

2.

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva”

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije 'medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege'

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1 juli 2013”

c)

in de tabel onder punt 5.3.2. van deel V.3., wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska

Diploma 'doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine'

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1 juli 2013”

d)

in de tabel onder punt 5.4.2. van deel V.4., wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska

Diploma „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1 juli 2013”

e)

in de tabel onder punt 5.5.2. van deel V.5., wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1 juli 2013”

f)

in de tabel onder punt 5.6.2. van deel V.6., wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska

Diploma „magistar farmacije/magistra farmacije”

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1 juli 2013”

g)

in de tabel onder punt 5.7.1. van Deel V.7., wordt na de vermelding voorFrankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska”

 

 

 

 

3)

in bijlage VI wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Hrvatska

Diploma „magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diploma „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diploma „diplomirani inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Diploma „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Diploma „diplomirani arhitektonski inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma „inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diploma „inženjer” awarded by the Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

Diploma „inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

Diploma „inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

Diploma „inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

All diplomas must be accompanied by a certificate of membership of the Croatian Chamber of Architects (Hrvatska komora arhitekata), issued by the Croatian Chamber of Architects, Zagreb

Derde academie-jaar na de toetreding”

DEEL B

JURIDISCHE BEROEPEN

1)

In artikel 1, lid 2, van Richtlijn 77/249/EEG wordt het volgende toegevoegd:

„Kroatië: Odvjetnik/Odvjetnica.”.

2)

In artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 98/5/EG, wordt na de vermelding voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

„Kroatië: Odvjetnik/Odvjetnica”.

DEEL C

HANDEL IN EN DISTRIBUTIE VAN GIFTIGE PRODUCTEN

In de bijlage bij Richtlijn 74/557/EEG wordt het volgende toegevoegd:

„—

Kroatië:

1.

Chemische/giftige producten zoals gereguleerd in de wet Chemische stoffen (OG 150/05, 53/08, 49/11) en de op die wet gebaseerde verordeningen;

2.

Gewasbeschermingsmiddelen zoals gereguleerd in de wet Gewasbeschermings-producten (OG 70/05) en de op die wet gebaseerde verordeningen.”.


Top