EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0354

Verordening (EU) nr. 354/2012 van de Raad van 23 april 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

PB L 113 van 25.4.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/354/oj

25.4.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 113/1


VERORDENING (EU) Nr. 354/2012 VAN DE RAAD

van 23 april 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/212/GBVB van de Raad van 23 april 2012 tot wijziging van Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 765/2006 (2) voorziet in de bevriezing van de tegoeden van president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus, alsook van personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen of de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en van personen en entiteiten die profiteren van of steun verlenen aan het Loekasjenko-regime.

(2)

Bij Besluit 2012/212/GBVB van de Raad heeft de Raad besloten een uitzondering te maken op de bevriezing van tegoeden om ervoor te zorgen dat tegoeden of economische middelen beschikbaar zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

(3)

Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag en daarom is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat de maatregel in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers wordt toegepast.

(4)

Verordening (EG) nr. 765/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 4 ter

In afwijking van artikel 2 kunnen de in de lijst van websites in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten in de lidstaten op door hen passend geachte voorwaarden de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen toestaan, nadat is vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 23 april 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  Zie bladzijde 11 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.


Top