EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

Verordening (EU) nr. 1161/2011 van de Commissie van 14 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 953/2009 van de Commissie, wat betreft de lijsten van mineraalverbindingen die aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd Voor de EER relevante tekst

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 296/29


VERORDENING (EU) Nr. 1161/2011 VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2011

tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 953/2009 van de Commissie, wat betreft de lijsten van mineraalverbindingen die aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (1), en met name artikel 4, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (2), en met name artikel 3, lid 3,

Gezien Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (3), en met name artikel 4, lid 3,

Na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG bevat de lijst van verbindingen van vitaminen en mineralen die bij de vervaardiging van voedingssupplementen mogen worden gebruikt. Verordening (EG) nr. 1170/2009 van de Commissie (4) heeft de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/46/EG vervangen. De lijst in bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG, zoals gewijzigd bij die verordening, kan overeenkomstig artikel 4 van die richtlijn worden gewijzigd volgens de in artikel 13, lid 3, van die richtlijn bedoelde procedure.

(2)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 bevat de lijst van verbindingen van vitaminen en mineralen die aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd.

(3)

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (5) bevat de lijst van stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden aan voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen mogen worden toegevoegd.

(4)

De EFSA heeft nieuwe minerale verbindingen beoordeeld voor gebruik in levensmiddelen. De verbindingen waarvoor de EFSA een positief advies heeft uitgebracht, moeten aan de desbetreffende lijsten worden toegevoegd.

(5)

De belanghebbende partijen zijn via de Adviesgroep voor de voedselketen en de gezondheid van dieren en planten geraadpleegd en hun opmerkingen zijn in aanmerking genomen.

(6)

Richtlijn 2002/46/EG, Verordening (EG) nr. 1925/2006 en Verordening (EG) nr. 953/2009 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Punt B van bijlage II bij Richtlijn 2002/46/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende gegevens worden ingevoegd na „ijzer(II)fosfaat”:

„ammoniumijzer(II)fosfaat

natriumijzer-EDTA”;

b)

de volgende gegevens worden ingevoegd na „natriumzouten van orthofosforzuur”:

„natriumsulfaat

kaliumsulfaat”.

Artikel 2

Punt 2 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende gegevens worden ingevoegd na „ijzer(II)sulfaat”:

„ammoniumijzer(II)fosfaat

natriumijzer-EDTA”;

b)

de volgende gegevens worden ingevoerd na „chroom(III)sulfaat en het hexahydraat daarvan”:

„chroompicolinaat”.

Artikel 3

Categorie 2 (Mineralen) van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 953/2009 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende gegevens worden ingevoegd na „ijzer(II)sulfaat”:

„ammoniumijzer(II)fosfaat

x

 

natriumijzer-EDTA

x”

 

b)

de volgende gegevens worden ingevoerd na „chroom(III)sulfaat en het hexahydraat daarvan”:

„chroompicolinaat

x”

 

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

(2)  PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26.

(3)  PB L 124 van 20.5.2009, blz. 21.

(4)  PB L 314 van 1.12.2009, blz. 36.

(5)  PB L 269 van 14.10.2009, blz. 9.


Top