EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0366

Verordening (EU) nr. 366/2011 van de Commissie van 14 april 2011 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), wat betreft acrylamide Voor de EER relevante tekst

OJ L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 101/12


VERORDENING (EU) Nr. 366/2011 VAN DE COMMISSIE

van 14 april 2011

tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), wat betreft acrylamide

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name op artikel 131,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Acrylamide is ingedeeld als een kankerverwekkende (categorie 1B) en mutagene stof (categorie 1B). De risico’s van deze stof werden beoordeeld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico’s van bestaande stoffen (2).

(2)

Uit de resultaten van de Europese risicobeoordeling bleek het noodzakelijk de risico’s voor het aquatisch compartiment als gevolg van het gebruik van voegmiddelen op basis van acrylamide bij toepassingen in de bouw te beperken, en ook de risico’s voor andere organismen bij indirecte blootstelling via verontreinigd water dat afkomstig is van dezelfde toepassing. Verder werd bezorgdheid geuit voor de werknemers en personen die via het milieu aan acrylamide werden blootgesteld gezien de kankerverwekkende en mutagene eigenschappen en de neurotoxiciteit en voortplantingstoxiciteit ervan door blootstelling ten gevolge van het gebruik van voegmiddelen op basis van acrylamide op grote en kleine schaal.

(3)

In Aanbeveling 2004/394/EG van de Commissie van 29 april 2004 inzake de resultaten van de risicobeoordeling en de strategieën ter beperking van de risico’s voor de stoffen: acetonitril; acrylamide; acrylonitril; acrylzuur; butadieen; waterstoffluoride; waterstofperoxide; methacrylzuur; methylmethacrylaat; tolueen; trichloorbenzeen (3), die in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 is goedgekeurd, wordt voor het gebruik van acrylamide in voegmiddelen voor toepassingen op grote en kleine schaal aanbevolen om op niveau van de Unie te overwegen om beperkingen op te nemen voor het op de markt brengen en het gebruik in Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (4).

(4)

Zoals vermeld in Aanbeveling 2004/394/EG wordt de grenswaarde van 0,1 % acrylamide vastgesteld zodat ook andere mogelijke bronnen van vrij acrylamide bij het voegen, zoals N-methylolacrylamide, eronder vallen.

(5)

Om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen, blijkt het bijgevolg noodzakelijk om het op de markt brengen en het gebruik van acrylamide in voegmiddelen en voor alle voegwerk te beperken.

(6)

Overeenkomstig de bepalingen over overgangsmaatregelen in artikel 137, lid 1, onder a), van Reach is het noodzakelijk om bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 te wijzigen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 april 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.

(3)  PB L 144 van 30.4.2004, blz. 72.

(4)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201.


BIJLAGE

In de tabel van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt het volgende punt 60 toegevoegd:

„60.

Acrylamide

CAS-nr. 79-06-1

Mag na 5 november 2012 niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt als stof of bestanddeel van mengsels in een concentratie van 0,1 gewichtsprocent of meer voor voegwerk.”


Top