EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1244

Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie van 9 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 Voor de EER en Zwitserland relevante tekst

PB L 338 van 22.12.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1244/oj

22.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 338/35


VERORDENING (EU) Nr. 1244/2010 VAN DE COMMISSIE

van 9 december 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

(Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2), met name artikel 92,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Twee lidstaten of hun bevoegde autoriteiten hebben verzocht om wijziging van de bijlagen VIII en IX bij Verordening (EG) nr. 883/2004.

(2)

Een aantal lidstaten of hun bevoegde autoriteiten hebben verzocht om wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij Verordening (EG) nr. 987/2009.

(3)

De bijlagen VIII en IX bij Verordening (EG) nr. 883/2004 en de bijlagen 1 en 2 bij Verordening (EG) nr. 987/2009 moeten worden aangepast om rekening te houden met recente ontwikkelingen in de nationale wetgeving en om transparantie en rechtszekerheid te waarborgen voor de belanghebbenden.

(4)

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels heeft ingestemd met de wijzigingen.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage VIII wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel 1 komt de paragraaf „PORTUGAL” als volgt te luiden:

„PORTUGAL

Alle aanvragen om invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, met uitzondering van de gevallen waarin het totale aantal verzekeringstijdvakken die op grond van de wetgeving van meer dan een lidstaat zijn vervuld, 21 kalenderjaren of meer bedraagt maar het aantal nationale tijdvakken van verzekering 20 jaar of minder bedraagt en de berekening is gebaseerd op artikel 32 en artikel 33 van Wetsdecreet nr. 187/2007 van 10 mei 2007.”;

b)

in deel 2 wordt de volgende nieuwe paragraaf ingevoegd na de paragraaf „POLEN”:

„PORTUGAL

Aanvullende pensioenen die zijn toegekend krachtens Wetsdecreet nr. 26/2008 van 22 februari 2008 (openbaar kapitalisatiestelsel).”.

2)

In bijlage IX, deel I, wordt de paragraaf „NEDERLAND” als volgt gewijzigd:

a)

„Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) van 18 februari 1966, zoals gewijzigd” wordt vervangen door „Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) van 18 februari 1966, zoals gewijzigd”;

b)

„Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) van 24 april 1997, zoals gewijzigd” wordt vervangen door „Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) van 24 april 1997, zoals gewijzigd”;

c)

„Algemene nabestaandenwet (ANW) van 21 december 1995” wordt vervangen door „Algemene nabestaandenwet (ANW) van 21 december 1995”;

d)

„De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van 10 november 2005” wordt vervangen door „De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van 10 november 2005”.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 987/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de vermelding „BELGIË-NEDERLAND” wordt punt a) geschrapt;

b)

de vermelding „DUITSLAND-NEDERLAND” wordt geschrapt;

c)

de vermelding „NEDERLAND-PORTUGAL” wordt geschrapt;

d)

de vermelding „DENEMARKEN-LUXEMBURG” wordt geschrapt.

2)

In bijlage 2, kopje, wordt „de artikelen 31 en 41” vervangen door „artikel 32, lid 2, en artikel 41, lid 1”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 december 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.


Top