EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1422

Verordening (EG) nr. 1422/2007 van de Commissie van 4 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft hun toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 196 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; opgeheven door 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1422/oj

5.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 317/34


VERORDENING (EG) Nr. 1422/2007 VAN DE COMMISSIE

van 4 december 2007

tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft hun toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (1), en met name op artikel 69,

Gelet op Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (2), en met name op artikel 78,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 94/800/EG van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (3) heeft de Raad de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna „de overeenkomst” te noemen) gesloten. De overeenkomst moet gelden voor elke overheidsopdracht met een waarde die gelijk is aan of hoger dan de bedragen (hierna „drempels” te noemen) die in de overeenkomst zijn genoemd en in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt.

(2)

Een van de doelstellingen van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG is dat de aanbestedende diensten die deze richtlijnen volgen, tevens aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoen. Daarvoor is het nodig dat de drempels die in deze richtlijnen zijn vastgesteld voor overheidsopdrachten die ook onder de overeenkomst vallen, zodanig worden aangepast dat zij overeenkomen met de tegenwaarde in euro van de drempels die in de overeenkomst zijn vastgesteld, naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van duizend EUR.

(3)

Omwille van de samenhang moeten ook de niet onder de overeenkomst vallende drempels in de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG worden aangepast.

(4)

Daarom moeten de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2004/17/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

a)

onder a) wordt „422 000 EUR” vervangen door „412 000 EUR”;

b)

onder b) wordt „5 278 000 EUR” vervangen door „5 150 000 EUR”.

2.

Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt „422 000 EUR” vervangen door „412 000 EUR”;

b)

in lid 2 wordt „422 000 EUR” vervangen door „412 000 EUR”.

Artikel 2

Richtlijn 2004/18/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a)

onder a) wordt „137 000 EUR” vervangen door „133 000 EUR”;

b)

onder b) wordt „211 000 EUR” vervangen door „206 000 EUR”;

c)

onder c) wordt „5 278 000 EUR” vervangen door „5 150 000 EUR”.

2.

Artikel 8, eerste alinea, wordt als volgt gewijzigd:

a)

onder a) wordt „5 278 000 EUR” vervangen door „5 150 000 EUR”;

b)

onder b) wordt „211 000 EUR” vervangen door „206 000 EUR”.

3.

In artikel 56 wordt „5 278 000 EUR” vervangen door „5 150 000 EUR”.

4.

In artikel 63, lid 1, eerste alinea, wordt „5 278 000 EUR” vervangen door „5 150 000 EUR”.

5.

Artikel 67, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

onder a) wordt „137 000 EUR” vervangen door „133 000 EUR”;

b)

onder b) wordt „211 000 EUR” vervangen door „206 000 EUR”;

c)

onder c) wordt „211 000 EUR” vervangen door „206 000 EUR”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 december 2007.

Voor de Commissie

Charlie McCREEVY

Lid van de Commissie


(1)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 107).

(2)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG.

(3)  PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1.


Top