EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1379

Verordening (EG) nr. 1379/2007 van de Commissie van 26 november 2007 tot wijziging van bijlage I A, I B, VII en VIII van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en met de in het Verdrag van Bazel overeengekomen wijzigingen (Voor de EER relevante tekst)

PB L 309 van 27.11.2007, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; stilzwijgende opheffing door 32024R1157

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1379/oj

27.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/7


VERORDENING (EG) Nr. 1379/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

tot wijziging van bijlage I A, I B, VII en VIII van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en met de in het Verdrag van Bazel overeengekomen wijzigingen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1), en met name op artikel 58, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge de overeenstemming die is bereikt in de achtste vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (27 november-1 december 2006), moeten de bijlagen I A, I B, VII en VIII van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen worden gewijzigd. De wijzigingen betreffen de vervanging van „kg” en „liter” door „Ton (Mg)” en „m3” in vak 5 van het kennisgevingsdocument in bijlage I A, vakken 5 en 18 van het vervoersdocument in bijlage I B en vakken 3 en 14 van de informatie over de zending in bijlage VII, de invoeging van een nieuw vak 17 in het vervoersdocument, een wijziging van voetnoot 1 van de informatie over de zending en verwijzingen naar de richtsnoeren voor een milieuhygiënisch verantwoord beheer in de punten I.4-9 van bijlage VIII. Duidelijkheidshalve moeten deze bijlagen worden vervangen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1013/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18 van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlagen I A, I B, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

(2)  PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.


BIJLAGE I

Bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:

„BIJLAGE I A

Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE II

Bijlage I B bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:

„BIJLAGE I B

Vervoersdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrengingen/afvaltransporten

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE III

Bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:

„BIJLAGE VII

BEGELEIDENDE INFORMATIE BIJ OVERBRENGINGEN VAN AFVALSTOFFEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LEDEN 2 EN 4

Image


BIJLAGE IV

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:

„BIJLAGE VIII

RICHTSNOEREN VOOR EEN MILIEUHYGIËNISCH VERANTWOORD BEHEER (ARTIKEL 49)

I.   Bij het Verdrag van Bazel vastgestelde richtsnoeren:

1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1; Y3) (1)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4.

Technische richtsnoeren betreffende het milieuvriendelijk recycleren/terugwinnen van metalen en metaalverbindingen (R4) (2)

5.

Bijgewerkte algemene technische richtsnoeren voor het milieuvriendelijk beheer van afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan (3)

6.

Bijgewerkte technische richtsnoeren voor het milieuvriendelijk beheer van afvalstoffen die polychloorbifenylen (PCB's), polychloorterfenylen (PCT's) of polybroombifenylen (PBB's) bevatten of daarmee vervuild zijn (3)

7.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3)

8.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3)

9.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3)

II.   Door de OESO vastgestelde richtsnoeren:

Technische leidraad voor het milieuhygiënisch beheer van specifieke afvalstromen:

gebruikte en afgedankte personal computers (4)

III.   Door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde richtsnoeren:

richtsnoeren betreffende recycling van schepen (5)

IV.   Door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vastgestelde richtsnoeren:

veiligheid en gezondheid bij het slopen van schepen: richtsnoeren voor de Aziatische landen en Turkije (6)


(1)  Vastgesteld door de zesde vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, 9-13 december 2002.

(2)  Vastgesteld door de zevende vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, 25-29 oktober 2004.

(3)  Vastgesteld door de achtste vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, 27 november-1 december 2006.

(4)  Vastgesteld door de OESO-commissie voor milieubeleid in februari 2003 (doc. ENV/EPOC/WGWPR(2001)3 def.).

(5)  Resolutie A.962 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de IMO, tijdens haar 23e gewone zitting, 24 november-5 december 2003.

(6)  Goedgekeurd voor publicatie door de Raad van het bestuur van de IAO tijdens haar 289e vergadering van 11-26 maart 2004.”


Top