EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1891(01)

Verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 6/2002 en Verordening (EG) nr. 40/94 in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid

OJ L 386, 29.12.2006, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 111 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1891/oj

29.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 386/14


VERORDENING (EG) nr. 1891/2006 VAN DE RAAD

van 18 december 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 6/2002 en Verordening (EG) nr. 40/94 in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (1) is het stelsel van Gemeenschapsmodellen ingevoerd dat ondernemingen in staat stelt door middel van een enkele procedure Gemeenschapsmodellen te verkrijgen waaraan overal op het grondgebied van de Gemeenschap dezelfde bescherming met dezelfde rechtsgevolgen wordt verleend.

(2)

Na de voorbereidingen die zijn begonnen en uitgevoerd door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO), met de deelname van de lidstaten die lid zijn van de Unie van 's-Gravenhage, de lidstaten die geen lid zijn van de Unie van 's-Gravenhage en de Europese Gemeenschap, heeft de Diplomatieke Conferentie, hiertoe bijeengekomen te Genève, de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid (hierna de „Akte van Genève” te noemen) op 2 juli 1999 goedgekeurd.

(3)

Bij Besluit van de Raad heeft de Raad de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid (2) goedgekeurd en de voorzitter van de Raad gemachtigd de akte van toetreding bij de directeur-generaal van de WIPO neer te leggen zodra de Raad de nodige maatregelen heeft getroffen om uitwerking te geven aan de toetreding van de Gemeenschap tot de Akte van Genève. Deze maatregelen worden bij deze verordening vastgesteld.

(4)

De passende maatregelen moeten door invoeging van een nieuwe titel betreffende de „Internationale inschrijving van modellen” in Verordening (EG) nr. 6/2002 worden opgenomen.

(5)

De regels en procedures betreffende internationale inschrijvingen waarin de Gemeenschap wordt aangewezen, moeten in beginsel dezelfde zijn als de regels en procedures die op aanvragen om Gemeenschapsmodellen van toepassing zijn. Overeenkomstig dit beginsel worden internationale inschrijvingen waarin de Gemeenschap wordt aangewezen, onderworpen aan een onderzoek met betrekking tot de gronden voor niet-inschrijving voordat zij dezelfde rechtsgevolgen hebben als een ingeschreven Gemeenschapsmodel. Evenzo moeten internationale inschrijvingen die dezelfde rechtsgevolgen hebben als een ingeschreven Gemeenschapsmodel, aan dezelfde regels inzake nietigverklaring onderworpen zijn als een ingeschreven Gemeenschapsmodel.

(6)

Verordening (EG) nr. 6/2002 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De toetreding van de Gemeenschap tot de Akte van Genève zal een nieuwe bron van inkomsten voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) scheppen. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (3) moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 134, lid 3, van Verordening (EG) nr. 40/94 wordt vervangen door:

„3.   De begrotingsontvangsten omvatten, onverminderd andere ontvangsten, de inkomsten aan taksen die op grond van het reglement inzake de taksen moeten worden betaald, de inkomsten aan taksen die op grond van het in artikel 140 van deze verordening genoemde Protocol van Madrid moeten worden betaald voor een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen alsmede andere betalingen aan de overeenkomstsluitende partijen bij het Protocol van Madrid, de inkomsten aan de in artikel 106 quater van Verordening (EG) nr. 6/2002 bedoelde taksen die op grond van de Akte van Genève moeten worden betaald voor een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen en, voor zover noodzakelijk, een subsidie die in de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, afdeling Commissie, in een specifiek begrotingsonderdeel wordt opgenomen.”.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 6/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1)

artikel 25, lid 1, onder d), wordt vervangen door:

„d)

het Gemeenschapsmodel is strijdig met een ouder model dat na de datum van indiening van de aanvraag of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, na de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar is gesteld, en dat vanaf een aan deze datum voorafgaand tijdstip wordt beschermd

i)

als ingeschreven Gemeenschapsmodel dan wel door een aanvraag om inschrijving als Gemeenschapsmodel,

of

ii)

door een ingeschreven modelrecht van een lidstaat, dan wel door een aanvraag om een zodanig recht,

of

iii)

door een modelrecht dat is ingeschreven overeenkomstig de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid, vastgesteld in Genève op 2 juli 1999 (hierna de „Akte van Genève” te noemen), goedgekeurd bij Besluit van de Raad en dat rechtsgevolgen heeft in de Gemeenschap, of door een aanvraag om een zodanig recht;”;

2)

na titel XI wordt de volgende titel ingevoegd:

„TITEL XI BIS:

INTERNATIONALE INSCHRIJVING VAN MODELLEN

Afdeling 1

Algemene Bepalingen

Artikel 106 bis

Toepassing van de bepalingen

1.   Voor zover in deze titel niet anders is bepaald, zijn deze verordening en de overeenkomstig artikel 109 vastgestelde verordeningen ter uitvoering van deze verordening van overeenkomstige toepassing op inschrijvingen van tekeningen en modellen van nijverheid waarin de Gemeenschap wordt aangewezen en die overeenkomstig de Akte van Genève worden gedaan in het internationaal register dat door het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom wordt bijgehouden (hierna respectievelijk „internationale inschrijvingen” en „het Internationaal Bureau” te noemen).

2.   De opname van een internationale inschrijving waarin de Gemeenschap wordt aangewezen in het internationaal register, heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer zulks in het register van Gemeenschapsmodellen van het Bureau was gebeurd, en elke publicatie van een internationale inschrijving waarin de Gemeenschap wordt aangewezen in het publicatieblad van het Internationaal Bureau heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer zulks in het Gemeenschapsmodellenblad was gebeurd.

Afdeling 2

Internationale inschrijvingen waarin de gemeenschap wordt aangewezen

Artikel 106 ter

Procedure voor indiening van de internationale aanvraag

Internationale aanvragen overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Akte van Genève worden rechtstreeks bij het Internationaal Bureau ingediend.

Artikel 106 quater

Aanwijzingstaksen

De in artikel 7, lid 1, van de Akte van Genève voorgeschreven aanwijzingstaksen worden vervangen door een individuele aanwijzingstaks.

Artikel 106 quinquies

Rechtsgevolgen van internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen

1.   Een internationale inschrijving waarin de Gemeenschap wordt aangewezen, heeft vanaf de datum van de inschrijving bedoeld in artikel 10, lid 2, van de Akte van Genève, dezelfde rechtsgevolgen als een aanvraag om een ingeschreven Gemeenschapsmodel.

2.   Indien er geen kennisgeving van weigering heeft plaatsgevonden of indien een dergelijke weigering is ingetrokken, heeft de internationale inschrijving van een model waarin de Gemeenschap wordt aangewezen, vanaf de in lid 1 genoemde datum dezelfde rechtsgevolgen als de inschrijving van een model als ingeschreven Gemeenschapsmodel.

3.   Het Bureau verschaft informatie over internationale inschrijvingen als bedoeld in lid 2, overeenkomstig de in de uitvoeringsverordening vastgelegde voorwaarden.

Artikel 106 sexies

Weigering

1.   Het Bureau doet het Internationaal Bureau binnen zes maanden na de dag van publicatie van de internationale inschrijving een kennisgeving van weigering toekomen indien het Bureau bij het verrichten van een onderzoek van een internationale inschrijving constateert dat het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd, niet overeenstemt met de omschrijving in artikel 3, onder a), of strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.

De kennisgeving vermeldt op welke gronden de weigering gebaseerd is.

2.   De rechtsgevolgen van een internationale inschrijving in de Gemeenschap worden pas geweigerd nadat de houder in de gelegenheid is gesteld om ten aanzien van de Gemeenschap afstand te doen van de internationale inschrijving of zijn opmerkingen kenbaar te maken.

3.   De voorwaarden voor het onderzoek naar de weigeringsgronden worden bij de uitvoeringsverordening vastgelegd.

Artikel 106 septies

Nietigverklaring van de rechtsgevolgen van een internationale inschrijving

1.   De rechtsgevolgen van een internationale inschrijving in de Gemeenschap kunnen geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard overeenkomstig de procedure van de titels VI en VII of door een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel op reconventionele vordering in een inbreukprocedure.

2.   Wanneer het Bureau kennis krijgt van de nietigverklaring, meldt het dit aan het Internationaal Bureau.”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de datum waarop de Akte van Genève ten aanzien van de Europese Gemeenschap in werking treedt.

De datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-E. ENESTAM


(1)  PB L 3 van 5.1.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2005.

(2)  Zie blz. 18 van dit Publicatieblad.

(3)  PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2005.


Top