EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1463

Verordening (EG) nr. 1463/2006 van de Raad van 19 juni 2006 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

OJ L 277, 9.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 208 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; opgeheven door 32013R1305 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

9.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 277/1


VERORDENING (EG) Nr. 1463/2006 VAN DE RAAD

van 19 juni 2006

tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, ondertekend te Luxemburg op 25 april 2005, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (1) zijn algemene regels inzake de steun van de Gemeenschap voor het plattelandsontwikkelingsbeleid in de programmeringsperiode 2007-2013 en prioriteiten en maatregelen op het gebied van plattelandsontwikkeling vastgesteld.

(2)

Die algemene regels en maatregelen moeten zo worden aangepast dat zij in Bulgarije en Roemenië kunnen worden toegepast vanaf de datum van toetreding van deze landen tot de Europese Unie.

(3)

In Verordening (EG) nr. 1698/2005 is bepaald dat elk programma voor plattelandsontwikkeling een as Leader moet bevatten waaraan een minimumpercentage van de ELFPO-bijdrage voor dat programma moet worden besteed. Wegens het gebrek aan ervaring van Bulgarije en Roemenië met de toepassing van de Leader-aanpak en met het oog op de opbouw van voldoende plaatselijke capaciteit voor de toepassing van Leader dient de financiële bijdrage voor de as Leader ten belope van gemiddeld ten minste 2,5 % voor die landen te gelden voor de periode 2010-2013.

(4)

Om het Bulgarije en Roemenië mogelijk te maken tot en met 2013 te profiteren van de overgangsmaatregelen inzake steun aan semizelfvoorzieningsbedrijven en steun voor de oprichting van producentengroeperingen moeten Bulgarije en Roemenië worden toegevoegd aan de lijst van de voor die maatregelen in aanmerking komende landen.

(5)

Verordening (EG) nr. 1698/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 17, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Bulgarije en Roemenië hoeft slechts gedurende de periode 2010-2013 gemiddeld ten minste 2,5 % van de totale bijdrage uit het ELFPO te worden gereserveerd voor as 4. Elke bijdrage uit het ELFPO voor die as gedurende de periode 2007-2009 wordt meegerekend voor dat percentage.”

.

2)

In artikel 20, onder d), worden de inleidende woorden vervangen door:

„overgangsmaatregelen voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije op het gebied van:”

.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. PRÖLL


(1)  PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.


Top