EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0097

Richtlijn 2006/97/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

OJ L 363, 20.12.2006, p. 107–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 735–756 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/97/oj

20.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 363/107


RICHTLIJN 2006/97/EG VAN DE RAAD

van 20 november 2006

tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (1), en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Indien besluiten van de instellingen na 1 januari 2007 van kracht blijven en in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en in de Toetredingsakte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, moet overeenkomstig artikel 56 van de Toetredingsakte de Raad de daartoe noodzakelijke besluiten vaststellen, tenzij het oorspronkelijke besluit door de Commissie is aangenomen.

(2)

In de Slotakte van de Conferentie die het Toetredingsverdrag heeft opgesteld, wordt aangegeven dat de Hoge Verdragsluitende Partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De Richtlijnen 92/13/EEG (2), 2004/17/EG (3) en 2004/18/EG (4) moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De Richtlijnen 92/13/EEG, 2004/17/EG en 2004/18/EG worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op de datum van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 november 2006

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  PB L 157 van 21.6.2005, blz. 11.

(2)  PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14.

(3)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.

(4)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.


BIJLAGE

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

OVERHEIDSOPDRACHTEN

1.

31992 L 0013: Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236, 23.9.2003, blz. 33).

Aan de bijlage wordt het volgende toegevoegd:

„BULGARIJE

Агенция по обществени поръчки (Bureau voor het plaatsen van overheidsopdrachten)

ROEMENIË

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Nationale Autoriteit voor regulering van en toezicht op het plaatsen van overheidsopdrachten)”.

2.

32004 L 0017: Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1), gewijzigd bij:

32004 R 1874: Verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie van 28.10.2004 (PB L 326 van 29.10.2004, blz. 17),

32005 L 0051: Richtlijn 2005/51/EG van de Commissie van 7.9.2005 (PB L 257 van 1.10.2005, blz. 127),

32005 R 2083: Verordening (EG) nr. 2083/2005 van de Commissie van 19.12.2005 (PB L 333 van 20.12.2005, blz. 28).

a)

In bijlage I „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN VERVOER OF DISTRIBUTIE VAN GAS OF WARMTE” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Diensten die een vergunning hebben gekregen voor de productie of het vervoer van warmte overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Energiewet (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 107 van 9.12.2003)).

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Девен АД.

ТЕЦ „Марица 3” — АД.

Топлофикация Бургас — ЕАД.

Топлофикация Варна — ЕАД.

Топлофикация Велико Търново — ЕАД.

Топлофикация Враца — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Ловеч — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Правец — ЕАД.

Топлофикация Разград — ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Самоков — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.

Топлофикация Ямбол ЕАД.

Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Diensten die een vergunning hebben gekregen voor het vervoer, de distributie, de openbare levering of de openbare voorziening van gas overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Energiewet (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 107 van 9.12.2003)).

Булгаргаз — ЕАД.

Балкангаз 2000 АД.

Варнагаз АД.

Велбъждгаз АД.

Газинженеринг — ООД.

Газоснабдяване Асеновград АД.

Газоснабдяване Бургас ЕАД.

Газоснабдяване Враца ЕАД.

Газоснабдяване Нова Загора АД.

Газоснабдяване Нови Пазар АД.

Газоснабдяване Попово АД.

Газоснабдяване Първомай АД.

Газоснабдяване Разград АД.

Газоснабдяване Русе ЕАД.

Газоснабдяване Стара Загора ООД.

Добруджа газ АД.

Каварна газ ООД.

Камено-газ ЕООД.

Кнежа газ ООД.

Кожухгаз АД.

Комекес АД.

Ловечгаз 96 АД.

Монтанагаз АД.

Овергаз Инк. АД.

Павгаз АД.

Плевенгаз АД.

Правецгаз 1 АД.

Примагаз АД.

Раховецгаз 96 АД.

Севлиевогаз -2000 — АД.

Софиягаз ЕАД.

Хебросгаз АД.

Централ газ АД.

Черноморска технологична компания АД.

Ямболгаз 92 АД.”,

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

„Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaş”.

„Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA Bucureşti”.

„Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA Bucureşti”.

„Societăţi de distribuţie locală (Empresas locales de distribución).””;

b)

In bijlage II „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN PRODUCTIE, VERVOER EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Diensten die een vergunning hebben gekregen voor de productie, het vervoer, de distributie, de openbare levering of de openbare voorziening van elektriciteit overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Energiewet (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 107 van 9.12.2003)).

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

Девен АД.

ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1.

Електроразпределение Варна — ЕАД.

Електроразпределение Горна Оряховица — ЕАД.

Електроразпределение Плевен — ЕАД.

Електроразпределение Пловдив — ЕАД.

Електроразпределение София Област — ЕАД.

Електроразпределение Стара Загора — ЕАД.

Електроразпределение Столично — ЕАД.

Енергийна компания Марица Изток III — АД.

Енерго-про България — АД.

ЕРП Златни пясъци АД.

Златни пясъци-сервиз АД.

НЕК ЕАД.

Петрол АД.

Руно-Казанлък АД.

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

Слънчев бряг АД.

ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД.

ТЕЦ — Варна ЕАД.

ТЕЦ „Марица 3” — АД.

ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.”,

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

„Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA Bucureşti”

„Societatea Naţională Nuclearelectrica — SA”

„Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA”

„S.C. Electrocentrale Deva SA”

„S.C. Electrocentrale Bucureşti SA”

„S.C. Electrocentrale Galaţi SA”

„S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA”

„Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari”

„Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni”

„Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova”

„Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA Bucureşti”

„Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA Bucureşti”:

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice „Electrica BANAT” SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice „Electrica DOBROGEA” SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice „Electrica MOLDOVA” SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA SUD” SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA NORD” SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice „Electrica OLTENIA” SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA SUD” SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA NORD”„SA””;

c)

In bijlage III „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN PRODUCTIE, VERVOER EN DISTRIBUTIE VAN DRINKWATER” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

„В И К — Батак” — ЕООД, Батак

„В и К — Белово” — ЕООД, Белово

„Водоснабдяване и канализация Берковица” — ЕООД, Берковица

„Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Благоевград

„В и К — Бебреш” — ЕООД, Ботевград

„Инфрастрой” — ЕООД, Брацигово

„Водоснабдяване” — ЕООД, Брезник

„Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Бургас

„Бързийска вода” — ЕООД, Бързия

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Варна

„ВиК-Златни пясъци” — ООД, Варна

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” — ООД, Велико Търново

„Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” — ЕООД, Велинград

„ВИК” — ЕООД, Видин

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Враца

„В И К” — ООД, Габрово

„В И К” — ООД, Димитровград

„Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Добрич

„Водоснабдяване и канализация — Дупница” — ЕООД, Дупница

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Исперих

„В И К — Кресна” — ЕООД, Кресна

„Меден кладенец” — ЕООД, Кубрат

„ВИК” — ООД, Кърджали

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Кюстендил

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Ловеч

„В и К — Стримон” — ЕООД, Микрево

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Монтана

„Водоснабдяване и канализация — П” — ЕООД, Панагюрище

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Перник

„В И К” — ЕООД, Петрич

„Водоснабдяване, канализация и строителство” — ЕООД, Пещера

„Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Плевен

„Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Пловдив

„Водоснабдяване–Дунав” — ЕООД, Разград

„ВКТВ” — ЕООД, Ракитово

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Русе

„УВЕКС” — ЕООД, Сандански

„Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Свищов

„Бяла” — ЕООД, Севлиево

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Силистра

„В и К” — ООД, Сливен

„Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Смолян

„Софийска вода” — АД, София

„Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, София

„Стамболово” — ЕООД, Стамболово

„Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Стара Загора

„Водоснабдяване и канализация-С” — ЕООД, Стрелча

„Водоснабдяване и канализация — Тетевен” — ЕООД, Тетевен

„В и К — Стенето” — ЕООД, Троян

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Търговище

„Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Хасково

„Водоснабдяване и канализация” — ООД, Шумен

„Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Ямбол”

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

Departamente ale autorităţilor locale şi companii care produc, transportă şi distribuie apă (Departementen van de plaatselijke autoriteiten en maatschappijen die water produceren, vervoeren en distribueren)”;

d)

In bijlage IV „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR VERVOERDIENSTEN PER TREIN” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

„Български държавни железници” ЕАД

„Българска Железопътна Компания” АД

„Булмаркет — ДМ” ООД”,

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

Societatea Naţională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR — Călători””;

e)

In bijlage V „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR STADSSPOORWEG-, TRAM-, TROLLEYBUS- EN BUSDIENSTEN” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

„Метрополитен” ЕАД София,

„Столичен електротранспорт” ЕАД София,

„Столичен автотранспорт” ЕАД, София,

„Бургасбус” ЕООД, Бургас,

„Градски транспорт” ЕАД, Варна,

„Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца,

„Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово,

„Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич,

„Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич,

„Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик,

„Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник,

„Автобусни превози” ЕАД, Плевен,

„Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен,

„Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив,

„Градски транспорт” ЕООД, Русе,

„Пътнически превози” ЕАД, Сливен,

„Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора,

„Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково,”,

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

SC Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” SA,

Regii autonome locale de transport urban de călători (plaatselijke onafhankelijke bedrijven voor stadsvervoer van personen)”;

f)

In bijlage VI „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE POSTSECTOR” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

„Български пощи” ЕАД”,

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

Compania Naţională „Poşta Română SA””;

g)

In bijlage VII „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN EXPLORATIE EN WINNING VAN AARDOLIE EN AARDGAS” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Diensten die gas of olie exploreren of winnen krachtens de Wet op ertsen en minerale rijkdommen (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 23 van 12.3.1999) of de Wet inzake concessies (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 92 van 17.10.1995)),

„Аншуц България” — ЕООД, София,

„Петреко-България” — ЕООД, София,

„Проучване и добив на нефт и газ” — АД, София,

„Мерлоуз Рисорсиз” — ООД, Люксембург,

„Петреко САРЛ”, Люксембург,

„ОМВ (България) Извънтериториално проучване” — ООД, Виена, Австрия,

„Джей Кей Екс България Лимитид” — Лондон, Англия,

„Рамко България Лимитид” — Абърдийн, Шотландия,

„Болкан Експлорърс (България) Лимитид” — Дъблин, Ирландия,

ОАО „Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация,

Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

„Винтидж Петролеум България, Инк.” — Кайманови острови.”,

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

„Societatea Naţională a Petrolului Petrom SA Bucureşti”,

„Societatea Naţională Romgaz SA Mediaş”.”;

h)

In bijlage VIII „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOREN EXPLORATIE EN WINNING VAN STEENKOOL EN ANDERE VASTE BRANDSTOFFEN” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Diensten die steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen krachtens de Wet op ertsen en minerale rijkdommen (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 23 van 12.3.1999) of de Wet inzake concessies (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 92 van 17.10.1995)),

„Балкан МК” — ЕООД,

„Въглища Перник” — ООД,

„Елшица-99” — АД,

„Карбон Инвест” — ООД,

„Каусто-голд” — АД,

„Мес Ко ММ5” — ЕООД,

„Мина Балкан — 2000” — АД,

„Мина Бели брег” — АД,

„Мина Открит въгледобив” — ЕАД,

„Мина Пирин” — ЕАД,

„Мина Станянци” — АД,

„Мина Черно море — Бургас” — ЕАД,

„Мина Чукурово” — АД,

„Мини Бобов дол” — ЕАД,

„Мини Марица-изток” — ЕАД,

„Рекоул” — АД,

„Руен Холдинг” — АД,

„Фундаментал” — ЕООД”,

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

Compania Naţională a Huilei — SA Petroşani

Societatea Naţională a Lignitului Oltenia — SA

Societatea Naţională a Cărbunelui — SA Ploieşti

Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina” SA

Compania Naţională a Uraniului SA Bucureşti

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele”;

i)

In bijlage IX „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR ZEEHAVEN-, BINNENHAVEN- OF ANDERE AANLANDINGSFACILITEITEN” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

ДП „Пристанищна инфраструктура”

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Diensten die krachtens bijzondere of exclusieve rechten havens voor openbaar vervoer van nationaal belang (of delen daarvan) exploiteren, opgenomen in bijlage nr. 1 bij artikel 103a van de Wet op de maritieme ruimte, de binnenlandse waterwegen en de havens van de Republiek Bulgarije (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 12 van 11.2.2000),

„Пристанище Варна” ЕАД

„Порт Балчик” АД

„БМ Порт” АД

„Пристанище Бургас” ЕАД

„Пристанищен комплекс — Русе” ЕАД

„Пристанищен комплекс — Лом” ЕАД

„Пристанище Видин” ЕООД

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Diensten die krachtens bijzondere of exclusieve rechten havens voor openbaar vervoer van nationaal belang (of delen daarvan) exploiteren, opgenomen in bijlage nr. 2 bij artikel 103a van de Wet op de maritieme ruimte, de binnenlandse waterwegen en de havens van de Republiek Bulgarije (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 12 van 11.2.2000),

„Фиш Порт” АД

Кораборемонтен завод „Порт — Бургас” АД

„Либърти металс груп” АД

„Трансстрой — Бургас” АД

„Одесос ПБМ” АД

„Поддържане чистотата на морските води” АД

„Поларис 8” ООД

„Лесил” АД

„Ромпетрол — България” АД

„Булмаркет — ДМ” ООД

„Свободна зона — Русе” ЕАД

„Дунавски драгажен флот” — АД

„Свилоза” АД

„ТЕЦ Свилоза” АД

НЕК ЕАД — клон „АЕЦ — Белене”

„Нафтекс Петрол” ЕООД

„Фериботен комплекс” АД

„Дунавски драгажен флот Дуним” АД

„Екопетролиум” ООД

СО МАТ АД — клон Видин

„Свободна зона — Видин” ЕАД

„Дунавски драгажен флот Видин”

„Дунав турс” АД”,

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile SA”

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV” SA

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos”

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime”

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” SA

Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală — ARISN

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele”;

j)

In bijlage X „AANBESTEDENDE DIENSTEN IN DE SECTOR LUCHTHAVENFACILITEITEN” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (directoraat-generaal „Bestuur burgerluchtvaart”),

ДП „Ръководство на въздушното движение”

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972) (Exploitanten van burgerluchthavens voor publiek gebruik, bepaald door de Ministerraad overeenkomstig artikel 43, lid 3, van de wet op de burgerluchtvaart (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 94 van 1.12.1972)),

„Летище София” ЕАД

„Летище Варна” ЕАД

„Летище Бургас” ЕАД

„Летище Пловдив” ЕАД

„Летище Русе” ЕООД

„Летище Горна Оряховица” ЕАД”,

en na de tekst voor Portugal:

„Roemenië

Compania Naţională „Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” — SA

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Bucureşti — Băneasa” — SA

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Constanţa” — SA

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia” — SA

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

Regia Autonomă Aeroportul Arad

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş

Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iaşi

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea”.

3.

32004 L 0018: Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114), gewijzigd bij:

32004 R 1874: Verordening (EG) nr. 1874/2004 van de Commissie van 28.10.2004 (PB L 326 van 29.10.2004, blz. 17),

32005 L 0051: Richtlijn 2005/51/EG van de Commissie van 7.9.2005 (PB L 257 van 1.10.2005, blz. 127),

32005 L 0075: Richtlijn 2005/75/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16.11.2005 (PB L 323 van 9.12.2005, blz. 55),

32005 R 2083: Verordening (EG) nr. 2083/2005 van de Commissie van 19.12.2005 (PB L 333 van 20.12.2005, blz. 28).

a)

Bijlage III „LIJST VAN DE PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN EN DE CATEGORIEËN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, LID 9, TWEEDE ALINEA” wordt als volgt aangevuld:

„XXVI — BULGARIJE

Instellingen

Икономически и социален съвет (Economische en Sociale Raad)

Национален осигурителен институт (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid)

Национална здравноосигурителна каса (Nationaal Ziekteverzekeringsfonds)

Български червен кръст (Bulgaarse Rode Kruis)

Българска академия на науките (Bulgaarse Academie voor wetenschap)

Национален център за аграрни науки (Nationaal Centrum voor landbouwwetenschap)

Български институт за стандартизация (Bulgaars Instituut voor standaardisering)

Българско национално радио (Bulgaarse Nationale Radio)

Българска национална телевизия (Bulgaarse Nationale Televisie)

Categorieën:

Държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991) (Staatsondernemingen in de zin van artikel 62, lid 3, van de Handelswet (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 48 van 18.6.1991)),

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

ДП „Пристанищна инфраструктура”

ДП „Ръководство на въздушното движение”

ДП „Строителство и възстановяване”

ДП „Транспортно строителство и възстановяване”

ДП „Съобщително строителство и възстановяване”

ДП „Радиоактивни отпадъци”

ДП „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”

ДП „Български спортен тотализатор”

ДП „Държавна парично-предметна лотария”

ДП „Кабиюк”, Шумен

Държавни дивечовъдни станции (Staatswildfokkerijen)

Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл.13 на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995) (Staatsuniversiteiten die zijn opgericht krachtens artikel 13 van de Wet op het hoger onderwijs (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 112 van 27.12.1995)),

Аграрен университет — Пловдив (Landbouwuniversiteit — Plovdiv)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство — Пловдив (Academie voor muziek, dans en schone kunsten — Plovdiv)

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” (Sint-Cyril en Sint-Methodiusuniversiteit van Veliko Tarnovo)

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” — Варна (N. Y. Vaptsarov Zeevaartacademie — Varna)

Висше строително училище „Любен Каравелов” — София (Hogeschool voor burgerlijke bouwkunde „Lyuben Karavelov” — Sofia)

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” — София (Hogeschool voor vervoer „Todor Kableshkov” — Sofia)

Военна академия „Г. С. Раковски” — София (Militaire Academie „G. S. Rakovski” — Sofia)

Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” — София (Staatsmuziekacademie „Prof. Pancho Vladigerov” — Sofia)

Икономически университет — Варна (Universiteit voor economie — Varna)

Колеж по телекомуникации и пощи — София (College voor telecommunicatie en post — Sofia)

Лесотехнически университет — София (Universiteit voor bosbouw — Sofia)

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” — Варна (Medische Universiteit „Prof. D-r Paraskev Stoyanov” — Varna)

Медицински университет — Плевен (Medische Universiteit — Pleven)

Медицински университет — Пловдив (Medische Universiteit — Plovdiv)

Медицински университет — София (Medische Universiteit — Sofia)

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”— София (Universiteit voor mijnbouw en geologie „Sint-Ivan Rilski” — Sofia)

Национален военен университет „Васил Левски” — Велико Търново (Nationale Militaire Universiteit „Vasil Levski” — Veliko Tarnovo)

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” — София (Nationale Academie voor theater en film „Krasyo Sarafov” — Sofia)

Национална спортна академия „Васил Левски” — София (Nationale Sportacademie „Vasil Levski” — Sofia)

Национална художествена академия — София (Nationale Kunstacademie — Sofia)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (Universiteit „Paisiy Hilendarski” — Plovdiv)

Русенски университет „Ангел Кънчев” (Ruse Universiteit „Angel Kanchev”)

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Universiteit „Sint-Kliment Ohridski” — Sofia)

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии — София (Gespecialiseerde Hogeschool voor bibliotheekwetenschappen en informatietechnologieën — Sofia)

Стопанска академия „Д. А. Ценов” — Свищов (Academie voor economie „D. A. Tsenov” — Svishtov)

Технически университет — Варна (Technische Universiteit — Varna)

Технически университет — Габрово (Technische Universiteit — Gabrovo)

Технически университет — София (Technische Universiteit — Sofia)

Тракийски университет — Стара Загора (Trakia Universiteit — Stara Zagora)

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” — Бургас (Universiteit „Prof. D-r Asen Zlatarov” — Burgas)

Университет за национално и световно стопанство — София (Universiteit voor nationale en wereldeconomie — Sofia)

Университет по архитектура, строителство и геодезия — София (Universiteit voor architectuur, burgerlijke bouwkunde en landmeetkunde — Sofia)

Университет по хранителни технологии — Пловдив (Universiteit voor voedseltechnologie — Plovdiv)

Химико-технологичен и металургичен университет — София (Universiteit voor chemische technologie en metallurgie — Sofia)

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (Shumen Universiteit „Konstantin Preslavski”)

Югозападен университет „Неофит Рилски” — Благоевград (Universiteit van het zuidwesten „Neofit Rilski” — Blagoevgrad)

Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999) (Culturele instellingen in de zin van de Wet op de bescherming en ontwikkeling van de cultuur (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 50 van 1.6.1999)),

Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (Nationale Bibliotheek Sint-Cyril en Sint-Methodius)

Българска национална фонотека (Bulgaars Platenarchief)

Българска национална филмотека (Bulgaars Filmarchief)

Национален фонд „Култура” (Nationaal Cultuurfonds)

Национален институт за паметниците на културата (Nationaal Instituut voor cultuurmonumenten)

Театри (Theaters)

Опери, филхармонии и ансамбли (Opera's, filharmonische orkesten, ensembles)

Музеи и галерии (Musea en galerijen)

Училища по изкуствата и културата (Kunst- en cultuurscholen)

Български културни институти в чужбина (Bulgaarse Culturele Instituten in het buitenland)

1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (Medische instellingen van de staat of de gemeenten als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Wet op de medische instellingen (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 62 van 9.7.1999)).

1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (Medische instellingen als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Wet op de medische instellingen (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 62 van 9.7.1999)),

Домове за медико-социални грижи за деца (Instellingen voor medische en sociale zorg voor kinderen)

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Medische instellingen voor klinische psychiatrische behandeling)

Центрове за спешна медицинска помощ (Centra voor medische spoedhulp)

Центрове за трансфузионна хематология (Centra voor bloedtransfusie)

Болница „Лозенец” (Ziekenhuis „Lozenets”)

Военномедицинска академия (Militaire Medische Academie)

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Medische instelling die onder het Ministerie van binnenlandse zaken ressorteert)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Medische instellingen die onder het Ministerie van justitie ressorteren)

Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Medische instellingen die onder het Ministerie van vervoer ressorteren)

Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), които отговарят на условията по §1, т.1 на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004) (Rechtspersonen van niet-commerciële aard die krachtens de Wet op rechtspersonen van niet-commerciële aard (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 81 van 6.10.2000) zijn ingesteld om tegemoet te komen aan behoeften van algemeen belang, en die voldoen aan de voorwaarden van §1, punt 1 van de Wet op de overheidsopdrachten (bekendgemaakt in Staatsblad nr. 28 van 6.4.2004)).

XXVII — ROEMENIË

Instellingen

1.

Academia Română (Roemeense Academie)

2.

Biblioteca Naţională (Nationale Bibliotheek)

3.

Institutul Cultural Român (Roemeens Cultureel Instituut)

4.

Institutul European din România (Europees Instituut van Roemenië)

5.

Institutul de Memorie Culturală (Instituut voor cultureel erfgoed)

6.

Agenţia Naţională „Socrates” (Nationaal Agentschap „Socrates”)

7.

Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) (Europees Centrum voor hoger onderwijs UNESCO)

8.

Comisia Naţională a României pentru UNESCO (Nationale Roemeense Commissie voor UNESCO)

9.

Societatea Română de Radiodifuziune (Roemeens Omroepbedrijf)

10.

Societatea Română de Televiziune (Roemeens Televisiebedrijf)

11.

Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (Nationaal Radiocommunicatiebedrijf)

12.

Oficiul Naţional al Cinematografiei (Nationaal Bureau voor Cinematografie)

13.

Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio voor cinematografische creatie)

14.

Arhiva Naţională de Filme (Nationaal Filmarchief)

15.

Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă (Nationaal Bureau voor documentatie en kunsttentoonstellingen)

16.

Corul Naţional de Cameră „Madrigal” (Nationaal Madigralenkoor)

17.

Inspectoratul muzicilor militare (Instituut voor militaire muziek)

18.

Palatul Naţional al Copiilor (Nationaal Kinderpaleis)

19.

Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate (Nationaal Bureau voor buitenlandse studiebeurzen)

20.

Agenţia Socială a Studenţilor (Sociaal Bureau voor studenten)

21.

Comitetul Olimpic Român (Roemeens Olympisch Comité)

22.

Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) (Roemeens Centrum voor Europese jeugdsamenwerking)

23.

Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Tineret (INFOTIN) (Voorlichtings- en adviescentrum voor de jeugd)

24.

Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (Centrum voor jeugdstudies en -onderzoek)

25.

Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) (Centrum voor sportonderzoek)

26.

Societatea Naţională de Cruce Roşie (Roemeense Nationale Rode Kruis)

27.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Nationale Raad voor de bestrijding van discriminatie)

28.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (Staatssecretariaat voor aangelegenheden van de revolutie van december 1989)

29.

Secretariatul de Stat pentru Culte (Staatssecretariaat voor godsdiensten)

30.

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Nationaal Huisvestingsagentschap)

31.

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationaal Fonds voor pensioenrechten en andere socialezekerheidsrechten)

32.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Ziekteverzekeringsfonds)

33.

Inspecţia Muncii (Arbeidsinspectie)

34.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Centraal Staatsbureau voor bijzondere aangelegenheden)

35.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (Algemene Inspectiedienst voor noodsituaties)

36.

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (Nationaal Agentschap voor Landbouwadvies)

37.

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (Nationaal Bureau voor verbetering en dierlijke voortplanting)

38.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Centraal Laboratorium voor fytosanitaire quarantaine)

39.

Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor (Centraal Laboratorium voor kwaliteitscontrole van zaden)

40.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Instelling voor de controle van biologische producten en geneesmiddelen voor dieren)

41.

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiëne-instituut voor veterinaire geneeskunde en volksgezondheid)

42.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Instituut voor diagnose en dierlijke gezondheid)

43.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (Staatsinstituut voor variëteitenonderzoek en –registratie)

44.

Banca de Resurse Genetice Vegetale (Bank voor plantaardige genetische hulpbronnen)

45.

Institutul Diplomatic Roman (Roemeens Diplomatiek Instituut)

46.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (Nationale Bestuur van staatsreserves)

47.

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (Nationaal Agentschap voor de ontwikkeling en uitvoering van de herstructureringsprogramma's van de mijnregio's)

48.

Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (Nationaal Agentschap voor gevaarlijke chemische stoffen en preparaten)

49.

Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (Nationaal Agentschap voor toezicht op strategische uitvoer en controle van het verbod op chemische wapens)

50.

Agenţia Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (Nationaal Agentschap voor toezicht op de radioactiviteit in het milieu)

51.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” Tulcea (Bestuur van het natuurlijke biosfeerreservaat „Donaudelta”-Tulcea)

52.

Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (Nationaal Bosbestuur)

53.

Administraţia Naţională Apele Române (Nationaal Bestuur van Roemeense wateren)

54.

Administratia Nationala de Meteorologie (Nationaal Bestuur van meteorologie)

55.

Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (Nationale Commissie voor recyclage van materialen)

56.

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (Nationale Commissie voor toezicht op de nucleaire activiteit)

57.

Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (Nationaal Agentschap voor wetenschap, technologie en innovatie)

58.

Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică (Nationaal Agentschap voor communicatie en informatica)

59.

Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (Algemene Inspectiedienst voor communicatie en informatietechnologie)

60.

Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii (Bureau voor beheer en exploitatie van de infrastructuur voor datacommunicatie)

61.

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (Staatsinspectiedienst voor de controle van verwarmingsketels, drukvaten en hijswerktuigen)

62.

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV (Roemeens Opleidingscentrum voor varend personeel)

63.

Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspectiedienst voor de burgerluchtvaart)

64.

Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF SA (Maatschappij voor het beheer van de spoordiensten)

65.

Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA (Maatschappij voor het beheer van de spoorweginfrastructuur)

66.

Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonome instantie voor openbare dienstverlening — Roemeens Autoregister)

67.

Agenţia Spaţială Română (Roemeens Ruimtevaartagentschap)

68.

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă (Hogeschool voor burgerluchtvaart)

69.

Aeroclubul României (Roemeens Luchtvaartclub)

70.

Centrul de pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Opleidingscentrum voor het personeel van de industrie Busteni)

71.

Centrul Român de Comerţ Exterior (Roemeens Centrum voor buitenlandse handel)

72.

Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ Bucureşti (Beheers- en opleidingscentrum voor handel Bucureşti)

73.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (Onderzoeksagentschap voor militaire technieken en technologie)

74.

Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Roemeense Vereniging voor standaardisering)

75.

Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Roemeense Vereniging voor accreditering)

76.

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (Nationale Commissie voor prognose)

77.

Institutul Naţional de Statistică (INS) (Nationaal Instituut voor statistiek)

78.

Consiliul Concurenţei (CC) (Mededingingsraad)

79.

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (Nationale Commissie voor overdraagbare waardepapieren)

80.

Consiliul Economic şi Social (CES) (Economische en Sociale Raad)

81.

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (Bureau voor overheidsparticipatie en privatisering in de industrie)

82.

Agenţia Domeniilor Statului (Bureau voor staatsdomeinen)

83.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (Nationaal Bureau voor het handelsregister)

84.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Autoriteit voor de invordering van activa van de overheid)

85.

Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) (Nationaal Bureau voor het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld)

86.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (Nationale Raad voor de studie van de archieven van Securitate)

87.

Avocatul Poporului (Openbaar Ministerie)

88.

Autoritatea Electorala Permanenta (Permanente Electorale Autoriteit)

89.

Institutul Naţional de Administraţie (INA) (Nationaal Instituut voor beheer)

90.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (Nationale Inspectiedienst voor persoonsgegevens)

91.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (Staatsbureau voor uitvindingen en merken)

92.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Roemeens Bureau voor auteursrechten)

93.

Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului (Nationaal Bureau voor bescherming van het patrimonium)

94.

Agentia Nationala Antidrog (Nationaal Bureau voor bestrijding van drugs)

95.

Biroul Român de Metrologie Legală (Roemeens Bureau voor wettelijke standaardisering)

96.

Inspecţia de Stat în Construcţii (Staatsinspectiedienst voor bouwwerken)

97.

Compania Naţională de Investiţii (Nationale Investeringsmaatschappij)

98.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Nationale Roemeense Maatschappij voor autowegen en nationale wegen)

99.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (Nationaal Agentschap voor het kadaster en de registratie van onroerend goed)

100.

Direcţia topografică militară (Departement van militaire topografie)

101.

Administratia Nationala a Îmbunătăţirilor Funciare (Nationaal Bestuur van landverbetering)

102.

Garda Financiară (Financiële Bewakingsdienst)

103.

Garda Naţională de Mediu (Nationale Milieudienst)

104.

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (Nationaal Instituut voor criminologische deskundigheid)

105.

Institutul Naţional al Magistraturii (Nationaal Instituut van de magistratuur)

106.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor (Nationaal Instituut voor de beroepsopleiding van magistraten)

107.

Institutul Naţional de Criminologie (Nationaal Instituut voor criminologie)

108.

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (Opleidingscentrum voor griffiers en ander gespecialiseerd ondersteunend personeel)

109.

Direcţia Generală a Penitenciarelor (Directoraat-generaal voor strafinstellingen)

110.

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (Nationaal Register van geheime informatie)

111.

Autoritatea Nationala a Vămilor (Nationale Douaneautoriteit)

112.

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Beheer van de vrijzone Constanţa-Sud”)

113.

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Brăila” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Beheer van de vrijzone Brăila”)

114.

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Galaţi” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Beheer van de vrijzone Galaţi”

115.

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Beheer van de vrijzone Sulina”)

116.

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Giurgiu” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Beheer van de vrijzone Giurgiu”)

117.

Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Curtici” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Beheer van de vrijzone Curtici”)

118.

Banca Naţională a României (Nationale Bank van Roemenië)

119.

Regia Autonomă „Monetăria Statului” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Nationale munt van Roemenië”)

120.

Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening„Drukkerij van de Nationale Bank”)

121.

Regia Autonomă „Imprimeria Naţională” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Nationale Drukkerij”)

122.

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Staatsblad”)

123.

Regia Autonomă „Rasirom” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Rasirom”)

124.

Regia Autonomă „Unifarm” Bucureşti (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Unifarm” Bucureşti)

125.

Regia Autonomă „România Film” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Roemeense Film”)

126.

Compania Naţională „Loteria Română” (Nationale Maatschappij „Loterij van Roemenië”)

127.

Compania Naţională „Romtehnica” (Nationale Maatschappij „Romtehnica”)

128.

Compania Naţională „Romarm” (Nationale Maatschappij „Romarm”)

129.

Regia Autonomă „Romavia” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Romavia”)

130.

Agenţia Naţională de Presă ROMPRES (Nationaal Persagentschap ROMPRES)

131.

Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Didactische en pedagogische uitgeverij”)

132.

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (Autonome instantie voor openbare dienstverlening „Administratie van overheidspatrimonium en protocol”)

Categorieën

1.

Institute şi centre de cercetare (Onderzoeksinstellingen en -centra)

2.

Instituţii de învăţământ de stat (Onderwijsinstellingen van de staat)

3.

Universităţi de stat (Staatsuniversiteiten)

4.

Muzee (Musea)

5.

Biblioteci de stat (Staatsbibliotheken)

6.

Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre şi case de cultură (Staatstheaters en -opera's, filharmonische orkesten, cultuurhuizen en -centra)

7.

Reviste (Tijdschriften)

8.

Edituri (Uitgeverijen)

9.

Inspectorate şcolare, de cultură, de culte (Inspectiediensten voor scholen, cultuur en godsdiensten)

10.

Complexuri, federaţii şi cluburi sportive (Sportfederaties en -clubs)

11.

Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, staţii ambulanţă (Ziekenhuizen, sanatoria, klinieken, medische eenheden, instellingen voor gerechtelijke geneeskunde, ambulancecentrales)

12.

Unităţi de asistenţă socială (Eenheden voor sociale bijstand)

13.

Tribunale (Rechtbanken)

14.

Judecătorii (Rechtbanken)

15.

Curţi de apel (Hoven van beroep)

16.

Penitenciare (Strafinstellingen)

17.

Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti (Openbaar Ministerie)

18.

Unităţi militare (Militaire eenheden)

19.

Instanţe militare (Militaire rechtbanken)

20.

Inspectorate de Politie (Politiediensten)

21.

Centre de odihnă (Rusthuizen)”.

b)

In bijlage IV „CENTRALE OVERHEIDSINSTANTIES” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„BULGARIJE

Администрация на Народното събрание (Diensten van de Nationale Assemblee)

Администрация на Президента (Diensten van de president)

Администрация на Министерския съвет (Diensten van de Ministerraad)

Конституционен съд (Grondwettelijk Hof)

Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije)

Министерство на външните работи (Ministerie van buitenlandse zaken)

Министерство на вътрешните работи (Ministerie van binnenlandse zaken)

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministerie van overheidsbestuur en administratieve hervorming)

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (Ministerie van staatspolitie voor rampen en ongevallen)

Министерство на земеделието и горите (Ministerie van land- en bosbouw)

Министерство на здравеопазването (Ministerie van volksgezondheid)

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministerie van economie en energie)

Министерство на културата (Ministerie van cultuur)

Министерство на образованието и науката (Ministerie van onderwijs en wetenschappen)

Министерство на околната среда и водите (Ministerie van milieu en water)

Министерство на отбраната (Ministerie van defensie)

Министерство на правосъдието (Ministerie van justitie)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministerie van regionale ontwikkeling en openbare werken)

Министерство на транспорта (Ministerie van vervoer)

Министерство на труда и социалната политика (Ministerie van arbeid en sociaal beleid)

Министерство на финансите (Ministerie van financiën)

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (Staatsagentschappen, staatscommissies, uitvoerende agentschappen en andere staatsoverheden die bij wet of door een decreet van de raad van ministers zijn ingesteld, en een functie hebben die verband houdt met de uitoefening van de uitvoerende macht):

Агенция за ядрено регулиране (Nucleair Regelgevend Agentschap)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Regelgevende Commissie voor energie en water)

Държавна комисия по сигурността на информацията (Staatscommissie voor informatiebeveiliging)

Комисия за защита на конкуренцията (Commissie voor bescherming van de mededinging)

Комисия за защита на личните данни (Commissie voor bescherming van persoonsgegevens)

Комисия за защита от дискриминация (Commissie voor bescherming tegen discriminatie)

Комисия за регулиране на съобщенията (Commissie voor regulering van communicatie)

Комисия за финансов надзор (Commissie voor financieel toezicht)

Патентно ведомство на Република България (Octrooibureau van de Republiek Bulgarije)

Сметна палата на Република България (Nationale Rekenkamer van de Republiek Bulgarije)

Агенция за приватизация (Bureau voor privatisering)

Агенция за следприватизационен контрол (Bureau voor toezicht na privatisering)

Български институт за стандартизация (Bulgaars Instituut voor standaardisering)

Главно управление на архивите (Algemeen Departement van archieven)

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (Staatsagentschap voor overheids- en oorlogsreserves)

Държавна агенция за бежанците (Staatsbureau voor vluchtelingen)

Държавна агенция за българите в чужбина (Staatsagentschap voor Bulgaren in het buitenland)

Държавна агенция за закрила на детето (Staatsagentschap voor kinderbescherming)

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Staatsagentschap voor informatietechnologie en communicatie)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Staatsagentschap voor toezicht op de standaardisering en technisch toezicht)

Държавна агенция за младежта и спорта (Staatsagentschap voor jeugd en sport)

Държавна агенция по туризма (Staatsagentschap voor toerisme)

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Staatscommissie voor goederenbeurzen en -markten)

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Instelling voor overheidsbestuur en Europese integratie)

Национален статистически институт (Nationaal Instituut voor de statistiek)

Агенция „Митници” (Douaneagentschap)

Агенция за държавна и финансова инспекция (Staatsagentschap voor financiële inspectie)

Агенция за държавни вземания (Staatsagentschap voor invordering van vorderingen)

Агенция за социално подпомагане (Bureau voor sociale bijstand);

Агенция за финансово разузнаване (Bureau voor financiële inlichtingen)

Агенция за хората с увреждания (Bureau voor personen met een handicap)

Агенция по вписванията (Registratiebureau)

Агенция по енергийна ефективност (Bureau voor efficiënt energiegebruik)

Агенция по заетостта (Werkgelegenheidsbureau)

Агенция по кадастъра (Kadaster)

Агенция по обществени поръчки (Bureau voor het plaatsen van overheidsopdrachten)

Българска агенция за инвестиции (Bulgaars Investeringsagentschap)

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (Directoraat-generaal „Bestuur burgerluchtvaart”)

Дирекция за национален строителен контрол (Directoraat voor toezicht op nationale bouwwerken)

Държавна комисия по хазарта (Staatscommissie voor gokspelen)

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (Uitvoerend Agentschap „Voertuigenbeheer”)

Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (Uitvoerend Agentschap „Hagelbestrijding”)

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (Uitvoerend Agentschap „Bulgaarse Accreditatiedienst”)

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (Uitvoerend Agentschap „Algemene Inspectiedienst arbeid”)

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” (Uitvoerend Agentschap „Spoorwegbeheer”)

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (Uitvoerend Agentschap „Maritiem Beheer”)

Изпълнителна агенция „Национален филмов център” (Uitvoerend Agentschap „Nationaal Filmcentrum”)

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” (Uitvoerend Agentschap „Havenbeheer”)

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” (Uitvoerend Agentschap „Onderzoek en onderhoud van de Donau”)

Изпълнителна агенция „Пътища” (Uitvoerend Agentschap voor de wegen)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Uitvoerend Agentschap voor economische analyse en prognose)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Uitvoerend agentschap voor het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf)

Изпълнителна агенция по лекарствата (Uitvoerend Agentschap voor geneesmiddelen)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Uitvoerend Agentschap voor wijnstokken en wijn)

Изпълнителна агенция по околна среда (Uitvoerend Milieuagentschap)

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Uitvoerend Agentschap voor bodemrijkdommen)

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Uitvoerend Agentschap voor visserij en aquacultuur)

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Uitvoerend Agentschap voor selectie en voortplanting van dieren)

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Uitvoerend Agentschap voor het testen van plantenvariëteiten, het inspecteren van velden en het controleren van zaaigoed)

Изпълнителна агенция по трансплантация (Uitvoerend Agentschap voor transplantatie)

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Uitvoerend Agentschap voor grondverbetering door middel van water)

Комисията за защита на потребителите (Commissie voor consumentenbescherming)

Контролно-техническата инспекция (Inspectiedienst voor technische controle)

Национална агенция за приходите (Nationaal Agentschap voor de ontvangsten)

Национална ветеринарномедицинска служба (Nationale Veterinaire Dienst)

Национална служба за растителна защита (Nationale Dienst voor plantenbescherming)

Национална служба по зърното и фуражите (Nationale Dienst voor granen en voer)

Национално управление по горите (Nationaal Bosbestuur)”,

en na de tekst voor Portugal:

„ROEMENIË

1.

Administraţia Prezidenţială (Presidentieel Bestuur)

2.

Senatul României (Roemeense Senaat)

3.

Camera Deputaţilor (Kamer van Afgevaardigden)

4.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Hoge Raad)

5.

Curtea Constituţională (Grondwettelijk Hof)

6.

Consiliul Legislativ (Wetgevende Raad)

7.

Curtea de Conturi (Rekenkamer)

8.

Consiliul Superior al Magistraturii (Hoge Raad van de Magistratuur)

9.

Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad)

10.

Secretariatul General al Guvernului (Secretariaat-generaal van de regering)

11.

Cancelaria Primului-Ministru (Kanselarij van de eerste minister)

12.

Ministerul Afacerilor Externe (Ministerie van buitenlandse zaken)

13.

Ministerul Integrării Europene (Ministerie van Europese integratie)

14.

Ministerul Finanţelor Publice (Ministerie van overheidsfinanciën)

15.

Ministerul Justiţiei (Ministerie van justitie)

16.

Ministerul Apărării Naţionale (Ministerie van defensie)

17.

Ministerul Administraţiei şi Internelor (Ministerie van bestuur en binnenlandse zaken)

18.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerie van arbeid, sociale solidariteit en gezinszaken)

19.

Ministerul Economiei şi Comerţului (Ministerie van economie en handel)

20.

Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale (Ministerie van land- en bosbouw en plattelandsontwikkeling)

21.

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (Ministerie van vervoer, openbare werken en toerisme)

22.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministerie van onderwijs en onderzoek)

23.

Ministerul Sănătăţii (Ministerie van volksgezondheid)

24.

Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministerie van cultuur en religieuze aangelegenheden)

25.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (Miniserie van communicatie en informatietechnologie)

26.

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (Ministerie van milieu en waterbeheer)

27.

Ministerul Public (Openbaar Ministerie)

28.

Serviciul Român de Informaţii (Roemeense Inlichtingendienst)

29.

Serviciul Român de Informaţii Externe (Roemeense Buitenlandse Inlichtingendienst)

30.

Serviciul de Protecţie şi Pază (Dienst voor bescherming en veiligheid)

31.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Bijzondere Dienst voor telecommunicatie)

32.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (Nationale Audiovisuele Raad)

33.

Direcţia Naţională Anticorupţie (Nationale Dienst voor de bestrijding van corruptie)

34.

Inspectoratul General de Poliţie (Algemene Inspectiedienst van politie)

35.

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Nationale Autoriteit voor regulering van en toezicht op overheidsopdrachten)

36.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (Nationale Autoriteit voor de regulering van communicatie)

37.

Agenţia Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (Nationale Autoriteit voor de regulering van overheidsdiensten en plattelandsbeheer)

38.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Nationale Autoriteit voor dierlijke gezondheid en voedselveiligheid)

39.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (Nationale Autoriteit voor consumentenbescherming)

40.

Autoritatea Navală Română (Roemeense Maritieme Autoriteit)

41.

Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Roemeense Autoriteit voor de spoorwegen)

42.

Autoritatea Rutieră Română (ARR) (Roemeense Autoriteit voor de autowegen)

43.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (Nationale Autoriteit voor kinderbescherming en adoptie)

44.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (Nationale Autoriteit voor personen met een handicap)

45.

Autoritatea Naţională pentru Turism (Nationale Autoriteit voor toerisme)

46.

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Bureau voor overheidsstrategieën)

47.

Agenţia Naţională a Medicamentului (Nationaal Agentschap voor geneesmiddelen)

48.

Agenţia Naţională pentru Sport (Nationaal Agentschap voor de sport)

49.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nationaal Werkgelegenheidsagentschap)

50.

Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (Nationaal Agentschap voor energieregulering)

51.

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Roemeens Agentschap voor energiebehoud)

52.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (Nationaal Agentschap voor minerale hulpbronnen)

53.

Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Roemeens Agentschap voor buitenlandse investeringen)

54.

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (Nationaal Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf en samenwerking)

55.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (Nationaal Agentschap van overheidsambtenaren)

56.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Nationaal Agentschap voor belastingadministratie).”.

c)

In bijlage IX A „OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„—

in Bulgarije, „Търговски регистър””,

en na de tekst voor Portugal:

„—

in Roemenië, „Registrul Comerţului””,

d)

In bijlage IX B „OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„—

in Bulgarije, „Търговски регистър””,

en na de tekst voor Portugal:

„—

in Roemenië, „Registrul Comerţului””,

e)

In bijlage IX C „OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DIENSTEN” wordt na de tekst voor België het volgende ingevoegd:

„—

in Bulgarije, „Търговски регистър””,

en na de tekst voor Portugal:

„—

in Roemenië, „Registrul Comerţului””.


Top