EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0595

2006/595/EG: Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van de lijst van de regio’s die uit hoofde van de convergentiedoelstelling in aanmerking komen voor financiering uit de structuurfondsen voor de periode 2007-2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3475)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 25–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/595/oj

6.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 243/44


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 augustus 2006

tot vaststelling van de lijst van de regio’s die uit hoofde van de convergentiedoelstelling in aanmerking komen voor financiering uit de structuurfondsen voor de periode 2007-2013

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3475)

(2006/595/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (1), en met name op artikel 5, lid 3, en artikel 8, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1083/2006 beoogt de convergentiedoelstelling de versnelling van de convergentie van de minst ontwikkelde lidstaten en regio’s.

(2)

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 komen voor financiering uit de structuurfondsen in het kader van de convergentiedoelstelling de regio’s in aanmerking die behoren tot niveau II van de nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (hierna „NUTS II” genoemd) in de zin van Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad (2), en een bruto binnenlands product (BBP) per inwoner hebben dat, gemeten in koopkrachtpariteiten en berekend aan de hand van de communautaire gegevens voor de periode 2000-2002, lager is dan 75 % van het gemiddelde BBP van de EU-25 voor dezelfde referentieperiode.

(3)

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 komen de NUTS II-regio's die voor steun in het kader van de convergentiedoelstelling uit hoofde van artikel 5, lid 1, van die verordening in aanmerking zouden zijn gekomen indien de subsidiabiliteitsdrempel op 75 % van het gemiddelde BBP van de EU-15 zou zijn gehandhaafd, doch niet langer in aanmerking komen omdat hun nominaal BBP per inwoner meer zal bedragen dan 75 % van het gemiddelde BBP van de EU-25, gemeten en berekend overeenkomstig dit artikel 5, lid 1, bij wijze van specifieke overgangsmaatregel in aanmerking voor financiering uit de structuurfondsen uit hoofde van de convergentiedoelstelling.

(4)

De lijsten van de voor financiering in aanmerking komende regio’s moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Voor financiering uit de structuurfondsen uit hoofde van de convergentiedoelstelling komen de regio’s in aanmerking die zijn opgenomen in bijlage I.

Artikel 2

Voor financiering uit de structuurfondsen uit hoofde van de convergentiedoelstelling komen bij wijze van specifieke overgangsmaatregel, als bedoeld in artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006, de regio’s in aanmerking die zijn opgenomen in bijlage II.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2006.

Voor de Commissie

Danuta HÜBNER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.

(2)  PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1.


BIJLAGE I

Lijst van de NUTS II-regio’s die uit hoofde van de convergentiedoelstelling in aanmerking voor financiering uit de structuurfondsen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg — Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


BIJLAGE II

Lijst van de NUTS II-regio’s die uit hoofde van de convergentiedoelstelling bij wijze van specifieke overgangsmaatregel in aanmerking voor financiering uit de structuurfondsen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg — Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


Top