Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1105

Verordening (EG) nr. 1105/2003 van de Raad van 26 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen

OJ L 158, 27.6.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; stilzwijgende opheffing door 32006R1083

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1105/oj

32003R1105

Verordening (EG) nr. 1105/2003 van de Raad van 26 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen

Publicatieblad Nr. L 158 van 27/06/2003 blz. 0003 - 0003


Verordening (EG) nr. 1105/2003 van de Raad

van 26 mei 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 161,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien de instemming van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Na raadpleging van het advies van het Comité van de Regio's,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bepalingen van artikel 47, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1260/1999(4) bevatten respectievelijk de comitéprocedure van het type I en van het type II a en III b, zoals vastgesteld bij Besluit 87/373/EEG van de Raad van 13 juli 1987 tot vaststelling van de voorwaarden die gelden voor de uitoefening van aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(5).

(2) Besluit 87/373/EEG van de Raad is vervangen door Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(6).

(3) Overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie(7) inzake Besluit 1999/468/EG dienen de bepalingen met betrekking tot de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die op grond van Besluit 87/373/EEG zijn vastgelegd, te worden aangepast teneinde deze met de artikelen 3, 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG in overeenstemming te brengen.

(4) De nodige maatregelen dienen te worden vastgesteld om Verordening (EG) nr. 1260/1999 in overeenstemming te brengen met Besluit 1999/468/EG.

(5) Verordening (EG) nr. 1260/1999 dient derhalve te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 47 worden de leden 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 1260/1999 als volgt gewijzigd:

"2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op een maand.

3 bis. De comités stellen hun reglement van orde vast.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 mei 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Drys

(1) PC C 75 E van 26.3.2003, blz. 383.

(2) Instemming betuigd op 11 maart 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad)

(3) PB C 241 van 7.10.2002, blz. 128.

(4) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(5) PB L 197 van 18.7.1987, blz. 33.

(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(7) PB C 203 van 17.7.1999, blz. 1.

Top