EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1040

Verordening (EG) nr. 1040/2003 van de Raad van 11 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/97 met betrekking tot het gebruik van halteplaatsen

OJ L 151, 19.6.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 93 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 202 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 168 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1040/oj

32003R1040

Verordening (EG) nr. 1040/2003 van de Raad van 11 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/97 met betrekking tot het gebruik van halteplaatsen

Publicatieblad Nr. L 151 van 19/06/2003 blz. 0021 - 0023


Verordening (EG) nr. 1040/2003 van de Raad

van 11 juni 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/97 met betrekking tot het gebruik van halteplaatsen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/628/EEG van 19 november 1991 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 91/496/EEG(1), en met name op artikel 13, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Richtlijn 91/628/EEG moeten dieren tijdens het vervoer met vooraf vastgestelde tussenpozen worden uitgeladen, gevoederd en gedrenkt en moeten zij kunnen rusten.

(2) Verordening (EG) nr. 1255/97 van de Raad van 25 juni 1997 betreffende de communautaire criteria voor halteplaatsen en tot aanpassing van het in Richtlijn 91/628/EEG bedoelde reisschema(3) voorziet in gezondheidsmaatregelen om de overdracht van ziekten te voorkomen. Zij voorziet ook in de verplichte registratie van alle verplaatsingen van dieren.

(3) Bepaalde uitbraken van mond- en klauwzeer die in 2001 in de Gemeenschap zijn geconstateerd, hielden verband met de onderlinge contacten tussen dieren in een halteplaats. Onderzoek van die uitbraken heeft uitgewezen dat noch de gezondheidsvoorschriften, noch de verplichting tot registratie van de verplaatsingen van dieren in acht waren genomen.

(4) Bij Beschikking 2001/327/EG van de Commissie(4) is het gebruik van halteplaatsen tijdelijk opgeschort om verdere uitbreiding van mond- en klauwzeer in de Gemeenschap te voorkomen. Aangezien deze maatregel van tijdelijke aard was dienen er adequate permanente maatregelen voor in de plaats te komen.

(5) Het gebruik van halteplaatsen kan risico's inhouden voor de diergezondheid, vooral wanneer in de halteplaatsen niet naar behoren rekening wordt gehouden met de diergezondheid. De veterinairrechtelijke voorschriften voor halteplaatsen moeten bijgevolg strenger worden gemaakt, met name de voorschriften met betrekking tot reiniging en ontsmetting.

(6) In het licht van de opgedane ervaring blijkt het eveneens noodzakelijk te zijn te bepalen dat in halteplaatsen alleen nog dieren mogen passeren die voldoen aan de gezondheidsnormen van de Gemeenschap voor fokdieren van de soort waarvoor de halteplaats is erkend, en die na het beëindigen van een verplicht verblijf op één enkel bedrijf slechts zijn vervoerd via één enkele erkende verzamelplaats.

(7) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel is het voor het bereiken van de basisdoelstelling inzake de bescherming van de diergezondheidsstatus van de Gemeenschap passend en noodzakelijk dat voorschriften worden vastgesteld voor het gebruik van halteplaatsen. Deze verordening gaat niet verder dan hetgeen noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen van artikel 5, lid 3, van het Verdrag.

(8) Op grond van wijzigingen in de veterinairrechtelijke situatie in de Gemeenschap kan het nodig zijn de voorschriften voor het gebruik van halteplaatsen aan te passen. Derhalve moet een procedure worden vastgesteld om de technische voorschriften die zijn vervat in Verordening (EG) nr. 1255/97 aan te passen aan de veterinairrechtelijke situatie in de Gemeenschap.

(9) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(5).

(10) De lidstaten stellen voorschriften vast inzake de voor inbreuken op Verordening (EG) nr. 1255/97 geldende straffen, en zij zien erop toe dat die voorschriften worden toegepast. De straffen moeten doelmatig zijn, zij moeten in verhouding staan tot de inbreuk en zij moeten een afschrikkend effect hebben.

(11) Verordening (EG) nr. 1255/97 moet dienovereenkomstig worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1255/97 wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De bevoegde autoriteit kent aan alle halteplaatsen een erkenningsnummer toe. Deze erkenning kan beperkt zijn tot een bepaalde soort of tot bepaalde categorieën dieren en met een bepaalde gezondheidsstatus.

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de lijst van erkende halteplaatsen en van eventuele bijgewerkte versies.

De lidstaten stellen de Commissie tevens in kennis van de gedetailleerde regelingen, zulks met toepassing van artikel 4, lid 2, met name de periode van gebruik als halteplaatsen en het tweevoudige doel van de erkende inrichtingen. De Commissie deelt deze informatie aan de lidstaten mee in het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.";

2. artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4

1. Halteplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt om dieren onderweg op te vangen, te voederen, te drenken, te laten rusten, onder te brengen, te verzorgen en verder te zenden.

2. In afwijking van lid 1 kunnen echter tevens alle ruimten en terreinen van verzamelcentra als omschreven in artikel 2, onder o), van Richtlijn 64/432/EEG en artikel 2, onder b), punt 3, van Richtlijn 91/68/EEG door de lidstaten als halteplaatsen worden erkend, mits zij gedurende de volledige periode van gebruik als halteplaatsen voldoen aan lid 3 van dit artikel en aan deel A, punt 4, van bijlage I bij deze verordening.

3. Op halteplaatsen mogen tegelijkertijd alleen dieren aanwezig zijn:

a) die dezelfde gecertificeerde gezondheidsstatus hebben, waaronder in voorkomend geval alle bijkomende garanties die worden verleend overeenkomstig de wetgeving van de Gemeenschap, en

b) waarvan de gezondheidsstatus is gecertificeerd

i) overeenkomstig de voorschriften voor de categorie dieren van de betrokken soort, zoals vastgesteld in de in bijlage A bij Richtlijn 90/425/EEG genoemde veterinaire wetgeving van de Gemeenschap.

Tenzij anders bepaald door de respectieve diergezondheidsvoorschriften, zal er met aanvullende certificering voor worden gezorgd dat de dieren ten minste 21 dagen hebben verbleven op één enkel bedrijf of vanaf hun geboorte hebben verbleven op het bedrijf van oorsprong wanneer zij minder dan 21 dagen oud zijn, alvorens van dat bedrijf, hetzij rechtstreeks hetzij via één enkel erkend verzamelcentrum, te worden weggehaald en, in het geval van schapen en geiten, dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 4 ter, lid 4, van Richtlijn 91/68/EEG, of

ii) wanneer het voor uitvoer naar een derde land bestemde runderen en varkens betreft, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Beschikking 93/444/EEG(6),

c) die behoren tot de categorie dieren waarvoor de halteplaats is erkend.";

3. artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a) littera b) wordt geschrapt.

b) littera h) wordt vervangen door:

"h) de in deel C, punt 7, van bijlage I genoemde gegevens binnen één werkdag na het vertrek van een zending te melden aan de bevoegde autoriteit, die gegevens te registreren en op te slaan en ze gedurende ten minste drie jaar ter beschikking te houden van de bevoegde autoriteit;";

4. de volgende artikelen worden ingevoegd:

"Artikel 6 bis

Wijzigingen in bijlage I bij deze verordening die nodig zijn met het oog op een aanpassing aan de veterinairrechtelijke situatie, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 17 van Richtlijn 91/628/EEG.

Artikel 6 ter

De lidstaten baseren zich voor de bestraffing van inbreuken op deze verordening op artikel 18 van Richtlijn 91/628/EEG en treffen alle maatregelen om erop toe te zien dat deze ook worden toegepast. De lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk op 1 mei 2004 aan de Commissie mee en stellen de Commissie onverwijld in kennis van elke latere wijziging daarvan.";

5. in deel A van bijlage I wordt het volgende punt toegevoegd:

"5. Voordat een halteplaats dieren mag aanvaarden, moet zij:

a) ten minste 24 uur na het vertrek van alle dieren die er overeenkomstig artikel 4, lid 3, van deze verordening werden opgevangen, zijn begonnen met de reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden,

b) voor de aankomst van een nieuwe zending dieren de reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden voltooid hebben en tijdens die periode volledig vrij zijn gebleven van dieren totdat de reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden tot tevredenheid van de officiële dierenarts zijn voltooid.";

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 11 juni 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Drys

(1) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2) PB C 291 van 26.11.2002, blz. 179.

(3) PB L 174 van 2.7.1997, blz. 1.

(4) PB L 115 van 25.4.2001, blz. 12. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/1004/EG (PB L 349 van 24.12.2002, blz. 108).

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6) PB L 208 van 19.8.1993, blz. 34.

Top