EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0573

2001/573/EG: Beschikking van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG van de Commissie wat de lijst van afvalstoffen betreft

OJ L 203, 28.7.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 165 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 165 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 165 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 165 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 165 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 165 - 166
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 165 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 165 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 165 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 143 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 143 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/573/oj

32001D0573

2001/573/EG: Beschikking van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG van de Commissie wat de lijst van afvalstoffen betreft

Publicatieblad Nr. L 203 van 28/07/2001 blz. 0018 - 0019
CS.ES Hoofdstuk 15 Deel 06 blz. 165 - 166
ET.ES Hoofdstuk 15 Deel 06 blz. 165 - 166
HU.ES Hoofdstuk 15 Deel 06 blz. 165 - 166
LT.ES Hoofdstuk 15 Deel 06 blz. 165 - 166
LV.ES Hoofdstuk 15 Deel 06 blz. 165 - 166
MT.ES Hoofdstuk 15 Deel 06 blz. 165 - 166
PL.ES Hoofdstuk 15 Deel 06 blz. 165 - 166
SK.ES Hoofdstuk 15 Deel 06 blz. 165 - 166
SL.ES Hoofdstuk 15 Deel 06 blz. 165 - 166


Beschikking van de Raad

van 23 juli 2001

tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG van de Commissie wat de lijst van afvalstoffen betreft

(2001/573/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen [1], en met name op artikel 1, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 2000/532/EG van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen [2], is een communautaire lijst van afvalstoffen vastgesteld.

(2) Krachtens artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG stellen de lidstaten de Commissie in kennis van alle niet in de lijst van gevaarlijke afvalstoffen opgenomen afvalstoffen die naar hun oordeel een of meer van de in bijlage III van de richtlijn vermelde eigenschappen bezitten. Verscheidene lidstaten hebben afval dat chloorsilanen bevat, afval dat siliconen bevat en asbesthoudende bouwmaterialen aangemeld en hebben verzocht de lijst van gevaarlijke afvalstoffen dienovereenkomstig te wijzigen.

(3) Om redenen van duidelijkheid moet uitdrukkelijk worden bepaald dat alleen vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten, als ongevaarlijk kunnen worden aangemerkt.

(4) Beschikking 2000/532/EG dient derhalve te worden gewijzigd.

(5) De in onderhavige beschikking vervatte maatregelen zijn niet in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen [3] opgerichte comité. Uit hoofde van artikel 18, alinea 4, van Richtlijn 75/442/EEG moeten zij derhalve worden vastgesteld door de Raad,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2000/532/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn als gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG (PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28).

[2] PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3. Beschikking als gewijzigd bij Beschikking 2001/119/EG (PB L 47 van 16.2.2001, blz. 32).

[3] PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/350/EG (PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32).

--------------------------------------------------

BIJLAGE

1.2.3.4. De bijlage bij Beschikking 2000/532/EEG wordt als volgt gewijzigd:

Punt 06 08 02

"afval dat chloorsilanen"

bevat, wordt vervangen door:

"06 08 02* | afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat" |

Punt 07 02 16

"afval dat siliconen bevat"

, wordt vervangen door:

"07 02 16* | afval dat gevaarlijke siliconen bevat |

07 02 17 | afval dat andere siliconen bevat dan die vermeld bij 07 02 16" |

Punt 17 06 05

"asbesthoudende bouwmaterialen"

, wordt vervangen door:

"17 06 05* | asbesthoudende bouwmaterialen [1] |

Punt 19 08 09 *

"vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die spijsolie en -vetten bevatten"

, wordt vervangen door:

"19 08 09 | vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten" |

[1] "Wat het storten van afvalstoffen betreft, mogen de lidstaten besluiten de toepassing van dit punt op te schorten totdat er passende maatregelen zijn vastgesteld voor de behandeling van afval van asbesthoudende afvalmaterialen; die maatregelen moeten worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 17 van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen ("PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1") en moeten uiterlijk op 16 juli 2002 worden aangenomen."

--------------------------------------------------

Top