EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0277

2000/277/EG: Beschikking van de Commissie van 25 februari 2000 tot vaststelling van de lijst van de zones in het Groothertogdom Luxemburg die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 435) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

OJ L 87, 8.4.2000, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/277/oj

32000D0277

2000/277/EG: Beschikking van de Commissie van 25 februari 2000 tot vaststelling van de lijst van de zones in het Groothertogdom Luxemburg die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 435) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 087 van 08/04/2000 blz. 0032 - 0033


Beschikking van de Commissie

van 25 februari 2000

tot vaststelling van de lijst van de zones in het Groothertogdom Luxemburg die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 435)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2000/277/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen(1), en met name op artikel 4, lid 4, eerste alinea,

Na raadpleging van het Comité voor de ontwikkeling en omschakeling van de regio's, het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling, en het Comité voor de structuur van de visserij en de aquacultuur,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 1, eerste alinea, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat doelstelling 2 van de structuurfondsen is gericht op ondersteuning van de economische en sociale omschakeling van de in structurele moeilijkheden verkerende zones.

(2) In artikel 4, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de Commissie en de lidstaten zich inspannen om ervoor te zorgen dat de bijstandsverlening daadwerkelijk op de ergst getroffen zones van de Gemeenschap wordt geconcentreerd, zulks op het meest geschikte geografische niveau.

(3) Bij Beschikking 1999/503/EG van de Commissie(2) is, overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999, een bevolkingsplafond per lidstaat voor doelstelling 2 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot en met 2006 vastgesteld. Voor het Groothertogdom Luxemburg bedraagt dit plafond 118000 inwoners.

(4) In artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de Commissie op basis van de voorstellen van de lidstaten in nauw overleg met de betrokken lidstaat en met inachtneming van de nationale prioriteiten de lijst van de onder doelstelling 2 vallende zones vaststelt, onverminderd de in artikel 6, lid 2, van die verordening bedoelde overgangssteun.

(5) In artikel 4, lid 11, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de lijst van de onder doelstelling 2 vallende zones geldig is gedurende zeven jaar met ingang van 1 januari 2000. In 2003 kan de Commissie evenwel op voorstel van een lidstaat in geval van een ernstige crisis in een regio de lijst van de zones overeenkomstig de leden 1 tot en met 10 van dat artikel 4 wijzigen, zonder daarbij het deel van de bevolking dat in elk van de onderscheiden regio's als bedoeld in artikel 13, lid 2, van de genoemde verordening wordt bestreken, te verhogen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lijst van de zones in het Groothertogdom Luxemburg die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen, is vermeld in de bijlage.

Deze lijst kan in het jaar 2003 worden gewijzigd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2000.

Voor de Commissie

Michel Barnier

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(2) PB L 194 van 27.7.1999, blz. 58.

BIJLAGE

LIJST VAN DE ONDER DOELSTELLING 2 VAN DE STRUCTUURFONDSEN VALLENDE ZONES IN LUXEMBURG

Periode 2000-2006

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top