EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A1024(01)

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie

OJ L 282, 24.10.2013, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 282, 24.10.2013, p. 3–3 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/521/oj

24.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 282/3


OVEREENKOMST

tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie

DE EUROPESE UNIE, hierna „de Unie” genoemd,

en

DE REPUBLIEK KAAPVERDIË, hierna „Kaapverdië” genoemd,

hierna de „partijen” genoemd,

GELEID door de wens om in het belang van een gestage ontwikkeling van de economische, humanitaire, culturele, wetenschappelijke en andere banden de contacten tussen mensen te vergemakkelijken door de afgifte van visa aan hun burgers op basis van wederkerigheid te versoepelen,

GEZIEN de gemeenschappelijke verklaring van 5 juni 2008 over een partnerschap voor mobiliteit tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië, volgens welke de partijen een dialoog tot stand zullen brengen over de kwesties omtrent visa voor kort verblijf teneinde de mobiliteit van bepaalde categorieën personen te verbeteren,

INDACHTIG de partnerschapsovereenkomst van Cotonou en het speciale partnerschap tussen de Europese Unie en Kaapverdië, waaraan de Raad van de Europese Unie op 19 november 2007 zijn goedkeuring heeft gehecht,

Erkennend dat visumversoepeling niet mag leiden tot illegale migratie, en bijzondere aandacht bestedend aan veiligheid en overname,

REKENING HOUDEND MET het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst niet van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland noch op Ierland,

REKENING HOUDEND MET het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst niet van toepassing zijn op het Koninkrijk Denemarken,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Doel en werkingssfeer

Deze overeenkomst is bedoeld om op basis van wederkerigheid de afgifte van visa voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen aan burgers van Kaapverdië en van de Unie te versoepelen.

Artikel 2

Algemene bepaling

1.   De bij deze overeenkomst geregelde soepeler afgifte van visa geldt voor burgers van Kaapverdië en van de Unie voor zover zij niet zijn vrijgesteld van de visumplicht op grond van de wet- en regelgeving van de Unie, de lidstaten, of Kaapverdië, deze overeenkomst of andere internationale overeenkomsten.

2.   Op kwesties die niet onder de bepalingen van deze overeenkomst vallen, zoals de weigering om een visum af te geven, de erkenning van reisdocumenten, het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, inreisverboden en uitzettingsmaatregelen, is de nationale wetgeving van Kaapverdië, de nationale wetgeving van de lidstaten of het recht van de Unie van toepassing.

Artikel 3

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a)   „lidstaat”: elke lidstaat van de Unie, met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

b)   „burger van de Unie”: een onderdaan van een lidstaat als bedoeld onder a);

c)   „burger van Kaapverdië”: een persoon die de nationaliteit van Kaapverdië bezit;

d)   „visum”: een machtiging of beslissing van een lidstaat of van Kaapverdië die nodig is voor een doorreis over of een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen in totaal in die lidstaat of in verscheidene lidstaten of in Kaapverdië;

e)   „legaal verblijvende persoon”:

 

voor de Unie: een burger van Kaapverdië die op grond van de nationale wetgeving of van het recht van de Unie gemachtigd is of toestemming heeft om meer dan 90 dagen op het grondgebied van een lidstaat te verblijven;

 

voor Kaapverdië: een burger van de Unie in de zin van punt b), die over een verblijfstitel naar nationaal recht beschikt.

Artikel 4

Afgifte van meervoudige visa

1.   De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten en van Kaapverdië verstrekken meervoudige visa met een geldigheidsduur van vijf jaar aan de volgende categorieën personen:

a)

leden van nationale en regionale regeringen en parlementen, het grondwettelijk hof en de hoogste rechterlijke instantie, en de rekenkamer, in de uitoefening van hun functie, indien zij bij deze overeenkomst niet zijn vrijgesteld van de visumplicht;

b)

permanente leden van officiële delegaties van Kaapverdië, de lidstaten of de Unie die op officiële uitnodiging deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de lidstaten of van Kaapverdië worden gehouden;

c)

zakenlieden en vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties die regelmatig naar de lidstaten of naar Kaapverdië reizen;

d)

echtgenoten, kinderen (inclusief adoptiekinderen) die jonger zijn dan 21 jaar of ten laste komen van de aanvrager, en ouders die op bezoek gaan bij respectievelijk:

burgers van Kaapverdië die legaal in een lidstaat verblijven of burgers van de Unie die legaal in Kaapverdië verblijven, of

burgers van de Unie die in de lidstaat verblijven waarvan zij de nationaliteit hebben, of burgers van Kaapverdië die in Kaapverdië verblijven.

Indien de noodzaak of de bedoeling om frequent of regelmatig te reizen echter kennelijk slechts voor een kortere periode geldt, blijft de geldigheidsduur van het meervoudig visum beperkt tot die kortere periode, met name wanneer

het mandaat van de onder a) bedoelde personen,

de status van permanent lid van een officiële delegatie van de onder b) bedoelde personen,

de status van zakenman of -vrouw of vertegenwoordiger van een bedrijfsorganisatie van de onder c) bedoelde personen, of

de verblijfsvergunning van de onder d) bedoelde burgers van Kaapverdië die in een lidstaat verblijven en burgers van de Europese Unie die in Kaapverdië verblijven,

binnen vijf jaar verloopt of vervalt.

2.   De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten en van Kaapverdië verstrekken meervoudige visa met een geldigheidsduur van een jaar aan de volgende categorieën personen, mits deze in het voorafgaande jaar ten minste één visum hebben verkregen waarvan zij gebruik hebben gemaakt overeenkomstig de wetgeving inzake inreis en verblijf in de bezochte staat:

a)

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die regelmatig naar de lidstaten of naar Kaapverdië reizen in verband met een opleiding, studiebijeenkomsten of conferenties, bijvoorbeeld in het kader van uitwisselingsprogramma’s;

b)

beoefenaars van vrije beroepen die deelnemen aan internationale tentoonstellingen, conferenties, symposia, studiebijeenkomsten of vergelijkbare evenementen die regelmatig naar de lidstaten of naar Kaapverdië reizen;

c)

deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma’s, die regelmatig naar de lidstaten of naar Kaapverdië reizen;

d)

deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve vergezellen;

e)

journalisten en geaccrediteerde personen die hen beroepshalve vergezellen;

f)

scholieren, studenten, postdoctoraal studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden, bijvoorbeeld in het kader van uitwisselingsprogramma’s en andere schoolgerelateerde activiteiten;

g)

vertegenwoordigers van in Kaapverdië of in de lidstaten erkende religieuze gemeenschappen die regelmatig naar de lidstaten respectievelijk naar Kaapverdië reizen;

h)

personen die regelmatig om medische redenen naar de lidstaten of naar Kaapverdië reizen;

i)

deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma’s van zustersteden of gemeenten,

j)

leden van officiële delegaties van Kaapverdië, de lidstaten of de Unie die op officiële uitnodiging regelmatig deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de lidstaten of van Kaapverdië worden gehouden.

Indien de noodzaak of de bedoeling om frequent of regelmatig te reizen echter kennelijk slechts voor een kortere periode geldt, blijft de geldigheidsduur van het meervoudig visum beperkt tot die kortere periode.

3.   De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten en van Kaapverdië verstrekken de in lid 2 bedoelde personen meervoudige visa met een geldigheidsduur van ten minste twee en ten hoogste vijf jaar, mits deze personen in de voorafgaande twee jaar overeenkomstig de wetgeving inzake inreis en verblijf in de bezochte staat gebruik hebben gemaakt van het meervoudig visum voor één jaar.

Indien de noodzaak of de bedoeling om frequent of regelmatig te reizen echter kennelijk slechts voor een kortere periode geldt, blijft de geldigheidsduur van het meervoudig visum beperkt tot die kortere periode.

4.   De in de leden 1 tot en met 3 bedoelde personen mogen in totaal ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen op het grondgebied van de lidstaten of van Kaapverdië verblijven.

Artikel 5

Visumleges en dienstverleningskosten

1.   Onverminderd lid 2, brengen de lidstaten en Kaapverdië geen visumleges in rekening aan de volgende categorieën personen:

a)

leden van officiële delegaties van Kaapverdië, de lidstaten of de Unie die op officiële uitnodiging deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma’s of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de lidstaten of van Kaapverdië worden gehouden;

b)

kinderen jonger dan twaalf jaar;

c)

scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studie of opleiding is;

d)

onderzoekers als het doel van het verblijf wetenschappelijk onderzoek is;

e)

deelnemers aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen die 25 jaar of jonger zijn.

2.   Wanneer de lidstaten of Kaapverdië gebruikmaken van een externe dienstverlener mogen dienstverleningskosten in rekening worden gebracht. De dienstverleningskosten staan in verhouding tot de kosten die de externe dienstverlener moet maken voor het uitvoeren van zijn taken en mogen ten hoogste 30 EUR bedragen. Kaapverdië en de betrokken lidstaat of lidstaten behouden voor alle aanvragers de mogelijkheid rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij hun consulaat.

Artikel 6

Vertrek in geval van verloren of gestolen documenten

Burgers van Kaapverdië en van de Unie die hun identiteitsbewijs hebben verloren of van wie het identiteitsbewijs is gestolen tijdens hun verblijf op het grondgebied van de lidstaten respectievelijk Kaapverdië, kunnen dat grondgebied zonder visum of een andere machtiging verlaten met een geldig identiteitsbewijs waarmee de grens mag worden overschreden en dat is afgegeven door een diplomatieke of consulaire beroepspost van Kaapverdië of de lidstaten.

Artikel 7

Verlenging van het visum in buitengewone omstandigheden

Van burgers van Kaapverdië en van de Europese Unie die door overmacht niet in staat zijn het grondgebied van de lidstaten respectievelijk Kaapverdië binnen de in hun visum vermelde termijn te verlaten, wordt het visum kosteloos volgens de wetgeving van het gastland verlengd voor de periode die nodig is tot hun terugkeer naar hun eigen land.

Artikel 8

Diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten

1.   Burgers van Kaapverdië en van de lidstaten die houder zijn van een geldig diplomatiek paspoort of een geldig dienstpaspoort hebben geen visum nodig voor een inreis in, een uitreis uit of een doorreis over het grondgebied van de lidstaten respectievelijk Kaapverdië.

2.   De in lid 1 bedoelde personen mogen ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen op het grondgebied van de lidstaten of van Kaapverdië verblijven.

Artikel 9

Territoriale geldigheid van het visum

Onverminderd nationale veiligheidsregels en -voorschriften van de lidstaten en Kaapverdië en onverminderd de Europese regels inzake visa met een beperkte territoriale geldigheid, hebben de burgers van Kaapverdië en van de Unie het recht om volgens dezelfde voorwaarden als de burgers van de Unie en de burgers van Kaapverdië op het grondgebied van de lidstaten respectievelijk Kaapverdië te reizen.

Artikel 10

Gemengd Comité voor het beheer van de overeenkomst

1.   De partijen richten een Gemengd Comité voor het beheer van de overeenkomst op (hierna „het comité” genoemd) dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Unie en van Kaapverdië. De Unie wordt vertegenwoordigd door de Commissie, die wordt bijgestaan door deskundigen van de lidstaten.

2.   Het comité heeft met name de volgende taken:

a)

toezien op de toepassing van deze overeenkomst;

b)

wijzigingen van of toevoegingen aan deze overeenkomst voorstellen;

c)

geschillen beslechten die voortvloeien uit de interpretatie of de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst.

3.   Het comité komt zo vaak als nodig is op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen bijeen, maar ten minste eens per jaar.

4.   Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 11

Verband tussen deze overeenkomst en bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten en Kaapverdië

Zodra deze overeenkomst in werking treedt, heeft zij voorrang op de bepalingen van bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die zijn gesloten tussen afzonderlijke lidstaten en Kaapverdië, voor zover de bepalingen daarvan betrekking hebben op aangelegenheden die bij deze overeenkomst worden geregeld.

Artikel 12

Slotbepalingen

1.   Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures geratificeerd of goedgekeurd en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de hierboven bedoelde procedures zijn voltooid.

2.   In afwijking van lid 1 treedt deze overeenkomst pas in werking op de datum van de inwerkingtreding van de overnameovereenkomst tussen de Unie en Kaapverdië indien dit later is dan de in lid 1 bedoelde datum.

3.   De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten, tenzij zij wordt opgezegd in overeenstemming met lid 6 van dit artikel.

4.   Deze overeenkomst kan met wederzijdse schriftelijke instemming van de partijen worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking nadat de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

5.   Elk van beide partijen kan deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten in verband met de openbare orde, de bescherming van de nationale veiligheid of de bescherming van de volksgezondheid. Het besluit tot opschorting wordt uiterlijk 48 uur vóór de inwerkingtreding ervan meegedeeld aan de andere partij. De partij die de overeenkomst heeft opgeschort, stelt de andere partij in kennis van het feit dat de redenen voor de opschorting zijn vervallen zodra dit het geval is.

6.   Elk van beide partijen kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Deze overeenkomst vervalt 90 dagen na ontvangst van deze kennisgeving.

Gedaan in tweevoud, in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Съставено в Прая на двадесет и шести октомври две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Praia, el veintiséis de octubre de dos mil doce.

V Praie dne dvacátého šestého října dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Praia den seksogtyvende oktober to tusind og tolv.

Geschehen zu Praia am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Praias.

′Εγινε στην Πράια, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Praia on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and twelve.

Fait à Praia, le vingt-six octobre deux mille douze.

Fatto a Praia, addì ventisei ottobre duemiladodici.

Prajā, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Prajoje.

Kelt Praiában, a kétezer-tizenkettedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Praja, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Praia, de zesentwintigste oktober tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Prai dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Praia, em vinte e seis de outubro de dois mil e doze.

Întocmit la Praia la douăzeci și șase octombrie două mii doisprezece.

V Praii dňa dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícdvanásť.

V Praii, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Praiassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Praia den tjugosjätte oktober tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Кабо Верде

Por la República de Cabo Verde

Za Kapverdskou republiku

For Republikken Kap Verde

Für die Republik Kap Verde

Cabo Verde Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

For the Republic of Cape Verde

Pour la République du Cap-Vert

Per la Repubblica del Capo Verde

Kaboverdes Republikas vārdā –

Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

A Zöld-foki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kap Verde

Voor de Republiek Kaapverdië

W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

Pela República de Cabo Verde

Pentru Republica Capului Verde

Za Kapverdskú republiku

Za Republiko Zelenortski otoki

Kap Verden tasavallan puolesta

För Republiken Kap Verde

Image


PROTOCOL

bij de overeenkomst betreffende de lidstaten die het Schengenacquis niet volledig toepassen

De lidstaten die gebonden zijn door het Schengenacquis maar nog geen Schengenvisa afgeven omdat zij in afwachting zijn van het daarvoor benodigde besluit van de Raad, verstrekken nationale visa die alleen geldig zijn op hun eigen grondgebied.

Overeenkomstig Beschikking nr. 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Bulgarije, Cyprus en Roemenië van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa, met het oog op doorreis over hun grondgebied (1) zijn geharmoniseerde maatregelen genomen om de doorreis van houders van Schengenvisa en -verblijfstitels over het grondgebied van de lidstaten die het Schengenacquis nog niet volledig toepassen, te vereenvoudigen.


(1)  PB L 161 van 20.6.2008, blz. 30.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 8 over diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten

Elk van beide partijen kan de overeenkomst volgens de procedure van artikel 12, lid 5, gedeeltelijk opschorten, met name artikel 8, indien de toepassing van artikel 8 wordt misbruikt door de andere partij of tot een bedreiging van de openbare veiligheid leidt.

Indien de toepassing van artikel 8 wordt opgeschort, voeren de partijen in het kader van het bij de overeenkomst opgerichte comité overleg om de problemen die tot de opschorting hebben geleid, op te lossen.

Beide partijen verklaren prioriteit te geven aan het goed beveiligen van diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten, in het bijzonder met behulp van biometrische identificatiemiddelen. Wat de Unie betreft, zal dit worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (1).


(1)  PB L 385 van 29.12.2004, blz. 1.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende de harmonisatie van informatie over procedures voor de afgifte van visa voor kort verblijf en over de documenten die moeten worden overgelegd bij het aanvragen van een visum voor kort verblijf

De partijen bij de overeenkomst erkennen het belang van transparantie voor visumaanvragers en zijn van mening dat passende maatregelen moeten worden getroffen:

in algemene zin, om voor visumaanvragers basisinformatie te verzorgen over de procedures en voorwaarden voor het aanvragen van een visum, de soorten visa en de geldigheid van verstrekte visa;

door elke partij, om een lijst van minimumvereisten op te stellen zodat visumaanvragers samenhangende en gelijkluidende basisinformatie krijgen en in principe dezelfde bewijsstukken moeten overleggen.

De hierboven bedoelde informatie moet op grote schaal worden verspreid (via informatieborden van consulaten, folders, websites, enz.).


Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Koninkrijk Denemarken

De partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op de procedures voor de afgifte van visa door de diplomatieke en consulaire beroepsposten van het Koninkrijk Denemarken.

Daarom is het wenselijk dat de autoriteiten van het Koninkrijk Denemarken en van Kaapverdië onverwijld een bilaterale overeenkomst sluiten over de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf, die vergelijkbaar is met de overeenkomst tussen de Unie en Kaapverdië.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Ierland

De partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, noch op het grondgebied van Ierland.

Daarom is het wenselijk dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, van Ierland en van Kaapverdië bilaterale overeenkomsten sluiten over de versoepeling van de afgifte van visa.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Republiek Ijsland, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein

De partijen nemen nota van de nauwe betrekkingen tussen de Unie, enerzijds, en de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein anderzijds, die met name voortvloeien uit de overeenkomsten van 18 mei 1999 en 26 oktober 2004 inzake de betrokkenheid van deze staten bij de uivoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis.

Daarom is het wenselijk dat de autoriteiten van de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat, het Vorstendom Liechtenstein en Kaapverdië onverwijld bilaterale overeenkomsten sluiten over de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf, die vergelijkbaar zijn met de overeenkomst tussen de Europese Unie en Kaapverdië.


Gemeenschappelijke verklaring over de samenwerking op het gebied van reisdocumenten

De partijen komen overeen dat het bij artikel 11 opgerichte Gemengd Comité bij het toezicht op de uitvoering van de overeenkomst nagaat welk effect het beveiligingsniveau van de respectieve reisdocumenten heeft op de werking van de overeenkomst. Daartoe komen de partijen overeen elkaar regelmatig op de hoogte te houden van de maatregelen om de wildgroei van reisdocumenten tegen te gaan, de technische aspecten van reisdocumentenbeveiliging te ontwikkelen en de afgifte van reisdocumenten verder te personaliseren.


Top